De Kwestie Woensdag 26 mei 2010 NIEUWE PAULUSKERK MOTTEN- PLAAG MaasstadPers De gemeenteraad van Rotterdam wil hoorzittingen houden over het zero-tolerancebeleid dat door Aboutaleb is ingezet. ZOBEZIEN Korpschef Politiek Wat vindt de burger van het nieuwe beleid 'Aboutaleb moet uit de veiligheids- kramp komen' OOO Actueel Actueel MARCO PASTORS De andere kant van de kwestie sjg Stemwijzer CCteisNEE 5^ Blunderput gaat open Blauwe vlag voor Rotterdam De baas zijn van de po- litie in onze regio, Rotterdam Rijnmond, is een van de mooiste banen bij de politie. Rotterdam is de meest onveilige stad van het land, daar staan grote belan- gen op het spel. De toekomst van Rotterdam hangt in de eerste plaats af van het ver- trouwen dat inwoners van onze regio hebben in de vei- ligheid. Als dat vertrouwen er niet meer is, dan gaan men- sen die de mogelijkheid heb ben weg naar veiliger regio- nen. Je zou dus denken dat degenen die de korpschef mogen aanstellen, de burge- meesters van de 19 regioge- meenten op zijn minst van de gelegenheid gebruik maken om hun inwoners te vertellen naar wat voor korpschef ze op zoek zijn. Een briefje naar hun gemeenteraden zou er 00k nog wel vanaf moeten kunnen. In Nederland regentenland gaat het echter anders. In an- dere landen kan vaak wel worden gestemd op burge- meesters, politiechefs, open- baar aanklagers,en soms zelfs rechters. In ons land proberen de regenten u wijs te maken dat dat onverantwoord is. U, wij, zouden niet in staat zijn goede mensen te kiezen. Bo- vendien zouden populisten dan hun slag kunnen slaan. Laat het dus maar aan de Ko- ningin, de minister van Bin- nenlandse zaken en de door hun benoemde burgemees- ters over. Daarom gaat het 00k zo fantastisch met de overheid in ons land. Terwijl de vorige korpschef toch vooral vertrokken is na poli- tieke druk op de burgemees- ter van Rotterdam, niet van- wege het doortastend opere- ren van onze burgemeester zelf, vinden onze regionale burgemeesters het niet nodig om hun inwoners en ge meenteraden zelfs maar op de hoogte te stellen van de eisen die ze aan iemand stel len. Ik heb zelfs tevoren ge- vraagd of ze dat wilden doen, maar dat verzoek is door de voorzitter van de regionale burgemeesterskliek, Abouta- leb, genegeerd. Ook tot ver- bazing van mensen in zijn omgeving overigens. Nederland moet weer van zijn inwoners worden, in plaats van speeltje van de heersende klasse. Angst voor verkeerde keuzes van inwo ners leidt tot naar binnen ge- keerde regenten, en zal de ontevredenheid van inwo ners doen stijgen in plaats van afhemen. Bestuurders die hun eigen inwoners niet ver trouwen, zover iijkt het nu gekomen hier. Dat kan toch nooit goed gaan zo. O Dinsdag werd de eerste paal geslagen voor de nieuwe Pau- luskerk aan de Mauritsweg. Het diaconaal centrum komt op dezelfde plek te staan als de gesloopte, roemruchte Paulus- kerk. Dominee Hans Visser ving in de kerk dak- en thuislozen op en liet verslaafden in speciale ruimten drugs gebruiken. Het gebouw wordt volgens domi nee Dick Couvee vanwege de vorm in de volksmond nu al de Diamant genoemd. De opvang van dak- en thuis lozen zal ook in de nieuwe kerk een belangrijke activitei- ten zijn. Er is echter een be- langrijk verschil met de oude kerk: er zullen geen drugs wor den gebruikt. In de loop van 2012 moet de nieuwe kerk klaar zijn. Het nieuwe pand is onderdeel van Calypso, het nieuwbouwproject op de hoek van de Mauritsweg en het Schouwburgplein en is De spinselmot is weer opgedo- ken in de regio. De rupsjes la- ten een wittig web achter en zijn gesignaleerd in Hoogvliet. Aan de Vleugel is een stuk van 10 bij 10 meter bedekt onder een witte kleverige substantie. De spinselmot duikt elk jaar weer op. De rupsen weven een dikke witte kleefmassa om zich heen. Dit doen ze om zichzelf te beschermen tegen vogels. Bezorgklachten: Telefoon: 0900 - 4245 726 www.maasstadpers.nl/bezorgklachten Prins Hendrikkade 16a 3071 KB Rotterdam Postbus 1162,3000 BD Rotterdam Telefoon: 010-4699 500 Fax:010 -4699 504 www.maasstadpers.nl info@maasstad.nl Sluitingstijden: Advertenties: tot maandag 15.00 uur Redactie: tot dinsdag 9.00 uur Redactie: K. Moerman en A Dorst Telefoon: 010-4699 527 redactie@maasstad.nl Hoofdredacteur: M.GJ. lochemsen Advertenties: Telefoon: 010 -4699 525 Fax:010 -4699 504 advertentie@maasstad.nl Commercieel directeur: F. de Roon Oplage: 365.205 MaasstadPers is een uitgave van PLM Lokale Media in samenwerking met Dagblad De Pers. Algemene voorwaarden zijn op aanvraag beschikbaar In wat voor Rotterdam willen we eigenlijk wonen? Van de redactie ROTTERDAM Op aandringen van GroenLinks en de SP wil de raad hoorzittin gen houden over het zero-tole rance dat door burgermeester Abouteleb is ingezet. Op die manier hopen de politici een duidelijk beeld te krijgen hoe de recente politieoptredens in de stad door burgers en organi- saties worden beleefd en beoor- deeld. En wat zijn er intussen een boel incidenten geweest. Na de Hoekse rellen in 2009 kunnen Aboutaleb en zijn poli- tiekorps zich geen fout meer veroorloven. In de praktijk be- tekent dit vooralsnog preventief keihard optreden, het oppak- ken van iedereen die zich op plekken ophoudt die op dat moment als 'hotspot' worden gezien en het arresteren van de- mostranten die op 1 mei tradi- tioneel op de Coolsingel hun zegje komen doen. Verder werd de stad a la de jaren twintig van de vorige eeuw drooggelegd omdat volgens onze burge meester Koning Alcohol de gro te boosdoener is en loop je als Rotterdammer om de haver- klap tegen een bende ME'ers op. Kortom, de stad is er sinds de Hoekse rellen een stuk onge- zelliger geworden, vinden de fracties van GroenLinks en de SP. GroenLinks opende zelfs een website www.politieknup- pel.nl waarop burgers terecht kunnen die vinden dat zij on- heus bejegend zijn door politie- mensen en hun beklag kunnen doen. Daar kwamen volgens de partij nu al honderden readies op, ook van een aantal agenten van het korps Rotterdam Rijn mond. Ook zij zijn het blijk- baar niet eens met de nieuwe hardhandige aanpak. Of zoals fractievoorzitter Amo Bonte op Zelfs politieagenten vinden de nieuwe aanpak onnodig en inefficient, vincent van dordrecht de GroenLinkssite schrijft: 'Het beleid is doorgeslagen. Niet al- leen relschoppers, maar ook veel onschuldige mensen wor den er door getroffen. De sfeer wordt daar grimmig van. Festi vals worden minder gezellig of vertrekken zelfs uit de stad. We moeten snel ingrijpen, anders raakt Rotterdam zijn naam als evenementenstad nummer een snel kwijt.' 'Relschoppers aan- pakken is prima, maar goedwil- lende mensen en het voortbe- staan van evenementen mogen van die aanpak niet de dupe worden.' Op de hoorzitting krijgen party-organisatoren, horeca-on- dememers, politievakbonden en individuele Rotterdammers de mogelijkheid hun mening te geven over het recente politie- optreden. Bonte hoopt dat de geluiden uit de samenleving tot een ander beleid zullen leiden. 'Burgemeester: Aboutaleb moet uit de veligheidskramp komen waar hij nu inzit. Niet zo hard en zo stoer mogelijk optreden tegen alles en iedereen, maar slim en doelgericht tegen de mensen die zich wel misdra- gen', aldus Bonte. O Hoewel er momenteel veel geklaagd wordt over het harde poli- tieoptreden en de ongezellige sfeer die hierdoor ontstaat, is er natuuriijk ook een andere kant aan de kwestie. Want hebben we zelf niet gevraagd om het harde optreden? Sinds de Fortuyn revolte in 2001 en 2002 werd de roep om meer veiligheid luider. Het gezag moest weer gere- specteerd worden en politici buitelden over elkaar heen als het over veiligheid ging.Want dat wilde 'het volk' en wat 'het volk' wil dat geschiedde nu eenmaal. Dat 'het volk' in de meeste geval- len eigenlijk niet weet wat het wil, ging aan de politici voorbij. 'Het volk' reageert op de waan van de dag en politi ci kunnen nu eenmaal geen waan-van-de-dag-politiek maken. Nu we een burge meester hebben die het har de beleid wel erg rigoureus doorvoert, is het weer niet goed. O Heeft u een mening overde kwestie? www.maasstadpers.nl Stichting C02isNEE heeft een C02-stemwijzer gelan- ceerd. Hieruit blijkt dat een stem op PvdA of CDA de beste garantie is op C02-gif onder je achtertuin. Ook zo nieuwsgierig geworden naar de Blunderput? ©De Museumpark parkeergarage is tijdens de Dag van de Bouw, 5 juni, open voor publiek. City Marina Rotterdam heeft de Blauwe Vlag gekre- gen omdat de haven schoon (zwem)water en goede sanitaire voorzieningen heeft en het er veilig is.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2010 | | pagina 2