De Ondernemer ANDERS DAN ANDERS SHOPPEN OP ZUID BALLEN VAN VAN PERSIE Het wordt hoog tijd dat Nederland de ukulele ontdekt. In een paar minuten tijd kun je er al een beetje op tokkelen. ESPRESS" De beste Ondernemend klimaat in Rotterdam Lijf en leden Anti hoofdpijn coachavonden Muziek Ukulele Paradijs breekt lans voor viersnarige 'mini-gitaar' 'Gen beetje steun vanuit de over- heid zou wel leuk zijn.' Gras OOO Markt op het Afrikaanderplein Nieuwe aanwisten Zestienhoven in de ban van het WK VANDERKWAST gg Beestachtig feest Gouden tijden voor initiatieven Zorgen in je zomervakantie MaasstadPers Woensdag 26 mei 2010 Rotterdam heeft het beste on- dernemersklimaat. Ook andere steden uit de regio scoren hoog wat betreft business en imago building. Dit blijkt uit onder- zoek van TNS Nipo in opdracht van Binnenlands Bestuur. On- dememersschap uit zich niet al- leen op kantoor, maar ook via beursen en andere evenemen- ten. Rotterdam scoort met 152 van dat soort events daarom hoog. Wat betreft kunst en cultuur staat Amsterdam dit jaar boven- aan, maar volgens TNS Nipo onderzoeker Peter Kanne moet dit eigenlijk Rotterdam zijn. "Veel mensen weten niet dat het Stedelijk Museum dicht is, dat het Rijksmuseum al sinds 2003 wordt verbouwd en dat veel kunstenaars het niet meer trekken in Amsterdam. Als je kunstliefhebbers emaar vraagt, dan zeggen dat Rotterdam de meeste uitstraling heeft." O Een klein percentage van Ne- derland heeft er last van, maar de economische gevolgen kun- nen groot zijn. Hoofdpijnpa- tienten zijn een kopzorg. Dat weet Mario Bouwmeester, zelf hoofdpijnpatient, als geen an- der. Als ervaringsdeskundige die zelf de wanhoop nabij was, heeft hij lang gezocht naar een probaat middel tegen de steeds vaker terugkerende migraine aanvallen. Hij zegt nu het ultie- me middel gevonden te heb- ben en geeft geregeld works hops aan mensen die met met hoofdpijn leven. Een apparaat dat met kleine vibraties de ze- nuwen in het hoofd stimuleert. Het is een vreemde gewaarwor- ding en voor ieder die het wil- proberen bestaat de website www.antihoofdpijncoach.com. Daarop kunt u zich aanmelden voor een demonstratie, een workshop of u kiest ervoor het apparaat 2 weken gratis te ge- bruiken. O In vijf minuten speel je Cowboy Billy Boom Van de redactie ROTTERDAM Da's nou zo jammer. Heb je honderdduizend leuke ideeen, maar geen cent om ze uit te voeren. Eveline Ketterings en Marcel van de Zwet van het Ukulele Paradijs in Crooswijk weten er alles van. Hoeveel in- stanties ze wel niet hebben aan- geschreven, hoeveel subsidies ze wel niet hebben aange- vraagd, maar nooit een positie- ve reactie gekregen. De laatste p>oging werd bij de deelgemeente gedaan. Een participatiesubsidie omdat Crooswijk een Vogelaarwijk is. „Onze winkel zou geluidsover- last veroorzaken en we konden onze activiteiten ook best van- uit een andere locatie uitvoe- ren", somt Eveline op. Moede- loos wordt het stel er gelukkig nog niet van. Daar hebben ze ook veel te veel voor aan hun hoofd. Het Ukulele Paradijs is volgens hen dan ook veel meer dan een winkel. „Het is een net- werk", vindt Marcel. „En we zijn uniek in Nederland. Er ko- men hier zelfs mensen uit Dor drecht en Tilburg." Zo'n veertig ukulele's han- gen vrolijk voor de ramen van het hoekpand aan de Paradij- slaan. In wel twintig verschil- lende kleuren. Van heel goed- koop (rond de 25 euro) tot groot en duur (330 euro). De kleine en kleurige zijn volgens Eveline perfect om ukulele te le- ren spelen. En je kunt ook nog eens speciaal gepimpte exem- plaren kopen. „Ik heb er eens een gemaakt met de naam van mijn neefje erin. Voor zijn ver- jaardag. Vond ie prachtig." Het grote voordeel van een ukulele is volgens Marcel dat je er, zeker als je al gitaar kunt spe len, in vijf minuten mee uit de voeten kunt. Daarom zijn ze Het kunstproject Freehouse en de pleinregisseurs houden op de laatste zondag van mei, augustus en September drie speciale markten op het Rot- terdamse Afrikaanderplein. ledere markt krijgt een eigen thema. De eerste markt, aan- staande zondag, staat in het teken van 'koken, eten en groen'. Kunstenaars, wijkbewoners en marktkooplieden laten hun producten en ontwerpen Eveline en Marcel voor de deur van hun winkel. vincent van dordrecht zien en proeven. Met kookde- monstraties, speciale gerechten uit de wijk en het marktterras van de Wijkkeuken van Zuid met daarop een reusachtige picknicktafel. Deze serie markten is ontwik- keld op basis van de in juni 2009 gehouden De Markt van Morgen. Bewoners en onder- nemers hebben toen aangege- ven via testmarkten verschil- lende invullingen van het plein te willen uitproberen. ook hard bezig met een lespak- ket voor de scholen. „Ik heb eens les gegeven aan een eerst- klas VMBO en die kwamen in een uur van niks tot het spelen van Cowboy Billy Boom. Je kunt er al heel snel accoordjes op spelen en jezelf begeleiden bij het zingen van liedjes." Wat voor leuks je allemaal met een ukulele op school kunt doen, ontdekten Marcel en Eveline toen ze in Amerika waren. „Daar wordt veel met ukulele's gedaan op school, dat widen we hier ook bereiken." Ukulele spelen is in de Verenigde Staten een stuk gebruikelijker dan in Drie nieuwe winkels vestigen zich op de Groene Hilledijk en Beijerlandselaan. Winkelboule- vard Zuid blijft zich ontwikke- len. Eerder is door de Media- markt de aantrekkingskracht van het gebied al toegenomen. Cleopatra Hammam Wet ness, Chicken hut en LiU Da- mesboetiek worden vandaag officieel geopend door wet- houder Hamit Karakus. Nederland, maar dat is volgens Marcel niet zo heel moeilijk, want: „bijna overal in de wereld wordt meer op de ukulele ge daan dan in Nederland. In Frankrijk en Duitsland is het in strument helemaal ingeburgerd en in Italic gaat het nu ook ko- men. In Japan zijn ze al heel lang met ukulele bezig." Als het aan Eveline en Mar cel ligt duurt het niet lang meer voor ook Nederland het char- mante viersnarige instrument in de armen sluit Ze zijn druk bezig hun kennis op ukulelege- bied, die al enorm was, te ver- groten. Importeurs worden kri- tisch getoetst en vail de vele merken die er bestaan wordt al- leen het beste van het beste be- steld tegen de meest gunstige prijs. Doel is op den duur een goede en goedkope ukulele aan te kunnen bieden op de scho len. „Ons eigen merk in een ei gen model. Dat we halen uit al- le modellen die hier in de win kel hangen. dat zou leuk zijn." De winkel, die nu ruim twee open is, geeff in ieder geval ge- noeg aanleiding om positief te zijn. „Er is genoeg afiimo", con- dudeert Marcel. „Je merkt dat veel mensen eerst op onze web site kijken en dan hierheen ko- men. Ook voor randapparatuur als snaren weten ze ons te vin- den. We zijn echt een spedaal- zaak geworden, de enige op "dit gebied in Nederland." En daarom zou een beetje meer steun vanuit de overheid wel leuk zijn, vinden Marcel en Eveline. „Toen we een aanvraag deden voor het kunstenplan werden we echt mega afgeze- ken. Bleek dat ze op de verkeer- de website hadden zitten kij ken. Maar om excuses hoef je niet te komen. Da's dan weer jammer.' O Bij Kliniek Zestienhoven loopt de WK-koorts razendsnel op. Het behandelcentrum voor (sportgerelateerde) orthopedi- sche ingrepen en plastische chirurgie heeft de vader van Robin van Persie, de kunste- naar Bob van Persie voetballen laten ontwerpen die binnen- kort op verschillende manieren te winnen zijn. Wie kans wil maken op een van deze Van Persieballen moet op een unieke manier een slagzin afmaken die te vin den is op www.medinova.com. Verder organiseert de kliniek woensdag 2 juni op voetbal- dub Zestienhoven een penalty shoot-out van 16.00 tot 17.00 uur. Wie de keeper van het eerste elftal weet te passeren mag een Van Persiebal mee naar huis nemen. Er zulien 30 ballen verloot worden en de shoot out is voor iedereen gratis toe- gankelijk. ERNEST De Poortstraat Welke Rotterdammer zegt deze straat iets? Mis- schien helpt het als ik een de tail prijsgeef. Er hangt een au to uit de gevel. Een rode BMW. Kunst of reclame? Ik vraag het me al twintig jaar af. Zolang steekt de BMW uit de gevel van de parkeergara- ge. Misschien wel langer. Als kind was ik al gefascineerd door de rode auto die ver- vaarlijk uit het gebouw hangt en elk moment lijkt te kun nen vallen. Maar ik wil het hier niet over een auto hebben. Ik wil het over gras hebben. Gras? Ja, gras. Groen gras, zelfs. Op de Poortstraat bevindt zich namelijk de groenste strook gras van Rotterdam. Het is misschien niet groter dan een enkele bowlingbaan. Veel langer dan breed. Maar wat een pracht! In Kralingen en Hilgersberg is er geen gazon dat kan tippen aan deze strook. Alle sprieten even lang, nergens onkruid en ner- gens een geel plukje dorstig gras. Je vraagt je af wie er ver- antwoordelijk is voor deze groene oase in het centrum van de stad. De gemeente of misschien iemand van de RET. De strook wordt immers ge- bruikt door trams die erover- heen rijden. Lijn 4, lijn 7, lijn 8 - allemaal rijden ze rakelings over de groene sprieten. Dit is niet het werk van iemand die gezien wil worden. Geen op- zomerklus, waarvoor een prijs moet worden toege- kend. Dit is de hand van een anonieme tuinman. Of zou dit misschien ook een kunstwerk zijn? Een le- venskunstwerk? Je kijkt om je heen en je ziet de kantoren van Unilever en Hypotheek Visie Rotterdam. Het gaat niet goed met de economie, de crisis houdt de wereld in haar greep. Het is natuuriijk alle maal de schuld van de hypo- theken. Het zou kunnen dat een hypothecaris zich schul- dig voelt en iets terug wil doen voor de wereld. lets heel kleins. En zo gaat een man elke dag in krijtstreep- pak en stropdas in zijn mid- dagpauze naar de strook en geeft hij het gras water en knipt hij het her en der bij met een nagelschaartje. En zo schept hij een paradijs op de Poortstraat Sommige mensen verwij- ten mij overdaad, een teveel aan fantasie. Ik wil u vragen naar het gras in de stad te kij ken en weer weg te dromen. Ernest van der Kwast is schrijver. Onlangs verscheen zijn nieuwe boelc Mama Tandoori. ....Tv.... Het is tijd voor een beestachtig feest, want Blijdorp wordt zaterdag 153 jaar. En iedereen is uitgenodigd. Aapjes kijken kost op die verjaardag maar 7,5 euro. ....Tv.... Heb je een idee om de stad vriendelijker, socialer of ©veiliger te maken? Opzoomer Mee start deze week! Met een budget van 175.000 euro voor goede ideeen. Kom je uit de regio Rotterdam en studeer je in de zorg? Kijk dan op de nieuwe site wwwzorgvakantie- werk.nl voor jouw ideale zomerbaantje.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2010 | | pagina 5