Actueel Z0NNIG METROPOLIS MILIEU VERDER OP 0RDE ooo De discussie gaat allang niet meerofde A4erwel komt. Wei hoe hij eruit gaatzien. Discussie A4 met Vaart Kwestie duurt langer dan de leeftijd van de actievoerders Cruyff Trapveld j e Met dank aan hetWijkActie Programma A4 Soap Geluidrapport rammeltaan alle kanten Ondanks Tour en WK 35.000 bezoekers DCMR trots op verantwoorde ontwikkeling He 'Mobiel' parkeren slaat aan Ondergrondse waterberging He Voetbalwet eindelijk aangenomen MaasstadPers Woensdag7juli20io Nuofnooit voorA4 Frank Willemse SCHIEDAM Volgens demissionair-minis- ter Eurlings moet de A4 door Middert-Delfland een open bakworden. Prijskaartje: 900 miljoen euro. Tegenstanders denken voor evenveel geld met hun 'A4 met Vaart' de schade aan het polderland- schap te kunnen beperken. De stichting 'A4 met Vaart' heeft bijna 10.000 handtekeningen van sympathisanten verza- meld. Het burgerinitiatief constateerde dat minister Eur lings het tempo opvoerde voor de aanleg van de rijksweg die sinds de jaren zestig braak ligt. Nu of nooit lijkt het te worden voor het omstreden stukje van zes kilometer rijksweg tussen Vlaardjngen/Schiedam en Delft. Het alternatief voor de 'open bak' van Eurlings betreft een verdiepte weg met daarop een waterweg. Een plan dat lijkt op de metrobouw in Rot terdam waar een vaart wordt gegraven waar de tunnelele- menten inzakken. Bedoeling is dat boven het voorbijrazen- de verkeer een vaart overblijft waarde natuurvrij spel heeft. Deze 'A4 met Vaart' komt tege- moet aan de eis 'niet zien, ho- ren of ruiken' van de nog steeds tegenstribbelende ge- meenten Midden-Delfland, Vlaardingen en Schiedam. Daaruit blijkt dat de discussie niet meer gaat over of de weg er komt maar hoe deze eruit komt te zien. Het burgerinitiatief 'Steun A4 met Vaart' wilde verzamel- de handtekeningen dit najaar aan de (nieuwe) minister van Verkeer en Waterstaat aanbie- den. De schrik zit er goed in bi j de tegenstanders van de rijks weg. Volgens de actievoerders was er na al die jaren succesvol actievoeren desinteresse ont- staan. Een zekere A4-moei- heid bij de plaatselijke bevol- king. Met de plannen van Eurlings om de A4 'door te dmkken met de Crisis Her- stelwet' krijgen de actievoer ders (weer) de wind in de rug. Voorstanders van het snel bouwen van een half verdiepte tunnel, laken deze handels- wijze. Het zou weer, de kwestie duurt langer dan de leeftijd van de meeste actievoerders, vertragend werken. Bovendien rekenden zij voor dat de 'A4 met Vaart' zeker 30 procent duurder gaat uitvallen. Ver- schillende studies spreken el- kaar op dat punt tegen. Vol gens de gemeente Schiedam zou de 'met Vaart'-variant ge- bouwd via de 'lichte afzink- wijze' nietduurderzijn. Vooral omdat er twee rijbanen ge- pland staan in plaats van vier. De kosten voor het duurste stuk rijksweg van Nederland liggen rond de 1 miljard euro. Dat betekent 15 miljoen euro per strekkende 100 meter. Dat de spookweg de politiek en burgers blijft bezighouden, blijkt uit het feit dat onlangs de actieborden van de Stich ting A4 met Vaart werden ge- stolen. Ook in Midden-Delf- land-kernen Den Hoorn en Schipluiden is de discussie tussen voor- en tegenstanders nog lang niet verstomd. Wordt ongetwijfeldnogvervolgd. O Het hart van het trace van ellenlang discussiestuk: A4 Midden-Delfland. siebe swart/hh Zaterdag 10 juli wordt de eer- ste officiele Cruyff Court van Schiedam geopend in de wijk Nieuwland. De Cruyff Court is een speciaal ingericht trap veld waar belangri jke waarden als 'samen spelen', 'respect' en 'gezond bewegen' centraal staan. Het veld is gerealiseerd vanuit Wijk Actie Programma en mede gefinancierd door de Stichting Cruyff Court KNVB Velden. Na de opening wordt het veld direct in gebruik ge- nomen door jongeren uit de buurt, tijdens een 5x5 toer- nooi. In de wijk Nieuwland wor den verschillende projecten uitgevoerd om het wonen, le- ven en spelen nog aantrekke- lijker te maken. Zo worden onder andere speelplaatsen opgeknapt. Woonplus en ge meente Schiedam investeren daar in via het Wijk Actie Pro gramma. O Het onderzoek dat minister Eurlings heeft laten doen naar de geluidhinder van de A4 Delft-Schiedam is volgens het ingenieursbureau Cauberg- Huygen onzorgvuldig. Het ontwerptracebesluit zou in strijd zijn met het IODS-con- venant, de Provinciale Milieu- verordening en de Wet geluid hinder. Cauberg-Huygen trekt deze condusies in een onder zoek dat zij in opdracht van de gemeente Vlaardingen heeft uitgevoerd. De onderzoeksresultaten lijken een zoveelste bewijs dat de minister koste wat kost de A4 Delft-Schiedam wil aanleg- gen. Voor omwonenden brengt het rammelende gelui drapport van Eurlings alleen maar meer ellende met zich mee. Doordat de minister zich verschuiltachterveiligheidsri- sico's om geen volledige tun nel aan te hoeven leggen, zal de hinder forstoenemen. O Dit weekend ging er, logisch, veel aandacht uit naar de start van de Tour de France in Rotterdam. En een beetje naar het WK in Zuid-Afrika. Maar traditiegetrou w stond ook het Metropolis festival geprogrammeerd op de eer- ste zondag van juli. Ondanks de geelzucht in de straten van Rotterdam, was de weg naar het Zuiderpark goed te vinden. Meer dan 35.000 be zoekers telde het festival. Op deze 22e editie beet de Rot- terdamse Pam Feather de spits af. Tim Knol, ook van eigen bo- dem, weet een gevoelige snaarte raken. Ondertussen brengt Jack Parow iedereen met vette beats in beweging. Op deze zonovergoten dag is het heerlijk toeven geweest in het Zuiderpark. Zelfs een ver- dwaalde wielrenner met ver- brande kuiten danst naar har- telust mee op de zomerse klanken. Dat de milieusituatie in de re- gio Rijnmond sterk is verbe- terd sinds de jaren 70, mag be- kend zijn. De DCMR Milieu- dienst Rijnmond richtte zich oorspronkelijk op saneren en het op orde krijgen van de luchtkwaliteit. Nu gaat het vooral om zaken als duurzame ontwikkeling of verantwoorde economische ontwikkeling. De strategie van de OCMR is niet laten zien wat niet kan, maar wat er binnen de be- staande beperkingen wel kan. Adviezen over niet-wet- telijk verplichte maatregelen zijn daarvan een voorbeeld. In 2009 waren er meer voor- beelden van bedrijven die op advies van de DCMR investe ren in nieuwe technieken, vooruitlopend op toekomsti- ge maatregelen. In het deze week verschenen jaarverslag licht DCMR ook haar inzet voor het Rotterdam Climate Initiative toe. Sinds de start van 'mobiel' parkeren in Vlaardingen wordt hier flink gebruik van gemaakt. Het afgelopen kwartaal vondenzo ruim 5500 betalingen plaats. Bedrijvengebied Schieveste bij station Schiedam Cen trum krijgt een innovatief en duurzaam ondergronds systeem. Er worden zogenaamde 'watershells' gebruikt. De kogel is door de kerk. Met de voetbalwet in de hand kan ook in Rotterdam langdurige en emstige overlast van groepen en individuen worden aangepakt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2010 | | pagina 13