Actueel JAN BLOKKER OVERLEDEN ANTILLEN NU ECHT WEG RAREVONDST BIJ BISSCHOP EN DAAR IS-IE: DE VOETBALWET ooo Hetkapotgeslagenbierglasispopulairals uitgaanswapen. Daarom wil de politie dat het glas verdwijnt uit de kroeg. Sommige kroegen doen al mee. LANGE POTEN ...datwemeer vrienden hadden Agressie 'Dit is een maatschappelijk probleem' NOu... 83jaar Eerste Kamer Belgie MIDDENDORP Eindelijk aangenomen Boeddhales ArgUS Halve finale leidt tot verkeersdrukte in Kaapstad Antenne vergeten? VAN PERSlE ,s NIET DE SfAAT IN DE ENlGE... SPlTs... MaasstadPers Woensdag7juli20io Echte vrienden, dus. Niet die zogenaamde vrienden die we via internet of tweets maken en die we nooit onderogen krijgen, maar vrien den die je kunt zien; met wie je echt iets hebt. Het probleem is namelijk dat het aantal echte vrienden dat mensen gemiddeld hebben de laatstejaren langzaam maarge- staag daalt. Een van de oorzaken is dat gezinnen kleiner worden, waardoor we via broers en zus- sen minder contacten opdoen. Een andere oorzaak is dat buren elkaar veel minder op straat tref- fen dan vroeger. En inderdaad, een derde oorzaak lijkt te zijn: we hebben het veel te druk met onze onechte vrienden. En dat kost ons stiekem levensjaren. Dat ef fect is nu nog niet zichtbaar, maar wacht maaraf. Eenzame ouderen (en dat worden er straks snel veel meer) hebben meer last van hoge bloeddruk en slaapstoornissen. Dat is niet best - en nog maar het begin. Amerikaans onderzoek onderapen in het Moremi-reser- vaat in Botswana heeft laten zien dat eenzaamheid ook leidt tot een vroege dood. Vrouwelijke chacmabavianen die veel vrien- dinnen hebben, en die elkaar re- gelmatig gezellig zitten te vlooi- en (het bavianenequivalent van roddelen), leven duidelijk langer dan eenzame vrouwtjes en ge- wone mannetjes chacma's (die veel te agressief zijn). Trend watchers widen ons doen geloven dat vriendschap nagebootst kan worden. Dat Fa- cebook en Twitter echt fysiek contact kunnen vervangen. Maar ondertussen leggen mensen zo de basis voor eenzaamheid op latere leeftijd. En een vroege dood. O Wiegeen mes heeft, pakt gewoon een glas De rubriek Stel... verkent wat ook het nieuws had kunneri zijn. Reacties^uggesties: stel@depefs.nl Remco Tomesen ROTTERDAM Eindelijk, met veel moeite zijn de Groningse horecaondernemers er in geslaagd messen en andere wapenste weren uit de horeca. Project 'wapens weg uit horeca' geslaagd. Toch? He- laas. Raddraaiers hebben een ouder- wets wapen herontdekt. 'Glas is het volgende wa pen', zegt Maarten Burger, cafe-eigenaar en voorzitter van Koninklijke Horeca Ne- derland afdeling Groningen. In het centrum van Groningen werden dit jaar al 33 mensen met een glas gestoken. Afgelo- pen weekend nog slaeg een vrouw in een Gronings cafe een glas kapot in het gezicht van een andere vrouw. Plastic varianten Ook op andere plekken in Nederland hebben ze last van dat bierglas. In En- schede ontstond afgelopen weekend nog een vechtpartij nadat een jongen een bierglas kapot had gegooid. Poli- tieagenten wilden de jongen aanhou- den, waarna een hele groep zich tegen de agenten keerden. Sommige politiekorpsen willen daarom nu dat glas wordt vervangen door iets waar je niemand mee kunt verwonden. Glazen van plastic bij- voorbeeld, of verharde veiligheids- glazen die in tienduizenden kleine stukjes uiteenvallen als je ze breekt. Deze alternatieven zijn nu al ver- plicht tijdens evenementen, buiten op straat en in het park. Van harte In Groningen zijn volgens Burger zo'n acht cafes in het centrum bezig met het vervangen van glas. 'De poli tie hoopt dat we het in de hele horeca gaan doorvoeren', zegt Burger. Inderdaad. Jan Visservan de poli tie Groningen: Wij juichen het initi- atief van harte toe'. Politie, gemeente en kroegen praten er met elkaar over. De gemeente voert volgens Burger de druk zelfs op: een horecazaak waar veel glasincidenten plaatsvinden, moet maatregelen nemen, anders trekt de gemeente misschien een ver- gunningin. Burger vindt het niet nodig om in aiie horecagelegen- heden het glas te vervangen, maar alleen op plek ken waar risico op incidenten groot is. Dat zijn over het algemeen zaken waar het tussen drie en zes uur in de ochtend nog vol is, en waar veel alcohol en dmgs worden gebruikt. Groningen is al redelijk verals het gaat om het vervangen van glas. Bur ger: 'Ik kreeg zelfs al telefoon van de gemeente Amsterdam, met vragen over hoe we het hier geregeld heb ben'. En er was een Groningse kroeg-eigenaar die op excursie ging naar Engeland om te kijken hoe kroegen daar de overstap van glas naar alternatieven hebben gemaakt. In Engeland is in ver- schillende steden het gebruik van glas in kroegen en clubs al verbo- den. Alternatieven Ook de gemeenten Den Bosch en Hengelo zijn in overleg met de hore ca over het vervangen van glas. De gemeente Hengelo: 'We praten er- over, maar het is nog niet verplicht. De politie is in ieder geval voorstan- der van alternatieven.' Maar invoering is nog niet zo een- voudig, zegt Bernard Kuenen, eige- naar van een grand cafe in Den Bosch en voorzitter van de plaatselijke afde ling van Koninklijke Horeca Neder land. 'Moet je alleen bierglazen ver vangen, ofookfrisglazen, wijnglazen, en borrelglaasjes?' Ook vindt hij dat de alternatieven niet mooi zijn, dat er eigenlijk niets boven het ouderwetse glazen bierglas gaat. Een glas dat volgens veel kroej*- bazen ook nog garant staat voor het lekkerst getapte biertje. En wat als het glas verdwenen is? Verdwijnt dan ook de agressie? Kue nen: 'Dit is een maatschappelijk pro bleem. Moet jezovergaanomallerlei dingen te verbieden?' Burger uit Groningen vraagt zich af waar het verbieden stopt. 'Moeten we straks dan ook bierflesjes vervan gen door plastic flessen?' O De journalist Jan Blokker is gisteren op 83-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Amsterdam. Blok ker schreef de afgelopen jaren een column voor nrc.next. Daarvoor werkte hij onder meer voor Het Pa- roo/en de I/olkskrant. Bij de laatste krant groeide hij als columnist uit tot een icoon. De Eerste Kamer heeft gisteren in- gestemd met de opheffing van de Nederlandse Antillen. De eilanden krijgen op 10 oktober een nieuwe status. Sint Maarten en Curasao worden zelfstandige landen binnen het Koninkrijk, net als Aruba al lan ger is. De BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) worden een soort Nederlandse gemeenten. Eerder ging de Tweede Kamer al akkoord. Tijdens het onderzoek naar kinder- misbruik door Belgische geestelij- ken zijn opmerkelijke documenten aangetroffen in hetaartsbisschop- pelijk paleis in Mechelen. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Het gaat onder meer om documenten over pedofi- lie die alleen voorjustitie waren be- stemd. Ook zijn tientallen foto's ge- vonden van de lichamen van Julie en Melissa, twee slachtoffers van kin- dermoordenaar Marc Dutroux. pPTFD V De Tweede Kamer is met reces. Peter Middendorp ook. Peter Middendorp doet als schrijver/columnist dagelijks verslag van zijn belevenissen in Den Haag. Meer dan zestien jaar is er over ge- praat, en nu is hij er eindelijk: de voet- balwet. De Eerste Kamer heeft de wet gisteren aangenomen. Burgemees- ters kunnen voortaan, 'met de wet in de hand', voetbalsupporters die zich hebben misdragen, makkelijker uit het stadion weren. Wie zich (meerde- re keren) ernstig heeft misdragen, kan een stadionverbod opgelegd krij gen. Wie die straf heeft, moet zich tij dens een wedstrijd melden op het po- litiebureau. Een stadionverbod geldt gedurende drie maanden, en kan eventueel worden verlengd. Tegen- standers van de wet vinden dat de meldplicht een te grote inbreuk is op de vrijheid. Ander belangrijk element van de wet is dat ook supporters die rellen voorbereiden - bijvoorbeeld opjutten via internet-voortaan strafbaar zijn. Ook zij kunnen een sta dionverbod krijgen. Burgemeesters kunnen de wet trouwens ook 'gebrui- ken' om relschoppers op andere plek ken (openbaar vervoer, feesten) te straffen. Bijvoorbeeld door het opleg- gen van een gebiedsverbod. 0 De Stichting Mandalaschool wil volgend jaar in Amsterdam de deuren openen van de eer ste Nederlandse boeddhistische basisschool. De onderdelen van de nieuwe iPhone 4 van Apple kosten tezamen 147,7 3 euro. Het toes- tel is daarmee duurder dan voorganger 3GS.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2010 | | pagina 18