Actueel Klokkenluider Ad Bos of kroongetuige Ad Bos? HOE K0RTER HOE BETER KARREMANS ALSN0G DE KL0S NIET MEER IN THE C0CKRING Klopjacht op schutter ooo Banken Gezocht: zakenbankier m/v Hoge Raad Rechtszaak moet over Regeerakkoord Aangifte Srebrenica Homo's He De bh's waren zeker op He De Queen heeft een smartphone He Vraag van het lid Wilders MaasstadPers Woensdag7juli20io Headhunters azen weer op bankiers De bonusboys zijn terug. Banken nemen namelijk weer volop fusie- en overnamespecialisten aan. Tjeerd Wiersma ROTTERDAM 'Eerst de bonus, dan de moraal.' Dat is de veelzeggende titel van een toneel- stuk dat dezer dagen (tot en met 11 juli) door theatergezelschap 'Het Kleine Land' op het Over het II festi val in Amsterdam-Noord wordt op- gevoerd. In het stuk denken bankiers in kernachtige en geestige dialogen hardop na over hebzucht, angst en ambitie. De timing van het toneelstuk had niet beter gekund, want zakenbanken (ook de Nederlandse) zijn weer vol op mensen aan het aannemen. Daar- mee lijkt de beladen discussie over de bonussen -daar leven zakenbankiers nu eenmaal grotendeels van- ook te rug op het toneel. Dat er weer mensen worden aangenomen bij de zaken banken komt volgens Kasper Pruijsen van werving en selectiebureau Eb- binge Company omdat banken hun teams op oorlogssterkte willen hebben voor als de fusie- en overna- memarkt straks aantrekt. We merken dat er weer meer vraag is naar dat soortspecialisten.' Cocktailpartycircuit Eerderzei Maurits Duynstee, de baas van dezakenbank van ING in Neder- land, al tegen De Pers dat hi j verwacht dat de markt voor fusies en overna- mes na de zomer aantrekt en ook dat 2011 wel eens een veel beter jaar zou kunnen worden voor zakenbankiers. Dat het weer beter gaat met de ban ken in bepaalde sectoren bleek eerder deze week toen The Financial Times al meldde dat headhunters in de Lon- dense City weer overuren draaien om goed personeel te vinden. Volgens de Britse zakenkrant is dat talent schaars geworden omdat nogal wat mensen de financiele sector hebben verlaten door de kredietcrisis. Daarmee is ook een hoop kennis van de sector verlo- rengegaan. Banken die eerder duizenden mensen de laan uitstuurden zijn nu weer naarstig op zoek naar mensen die ervaring hebben en naar mensen om hun teams aan te vullen. Vooral de kleinere werving- en selectiebu- reaus schi jnen het Londense cocktail partycircuit alweer af te lopen om vi- sitekaartjes van potentiele kandidaten te scoren. Maar ook bij de grotere headhuntbureaus als Egon Zehnder en KomFerryzijnze weer een stuk ac- tiever in Canary Wharf en omgeving. Ook wordt vanuit de Londense City door recruiters aan Nederlands talent getrokken. Veel jonge Neder landse bankiers trekken weer naar Londen. Dat is wel een tijdje anders geweest,' zegt Pmijsen. O Een klokkenluider is eigenlijk niets meer of minder dan een kroongetui ge. De Hoge Raad roept Ad Bos nog- maalsophetmatje. Merel van Leeuwen ROTTERDAM Daar sta je dan, als klokkenluider der klokkenluiders. Ad Bos, de manzon- der wie de parlementaire enquete naar de bouwfraude er nooit was ge weest, moet opnieuw naar derechter. Wel behoudt hij zijn miljoenen die hij vorig jaar met de overheid in een schikking overeenkwam. De Hoge Raad is het niet eens met het hof in Den Haag dat Bos erop had mogen vertrouwen dat het Openbaar Ministerie hem niet zou vervolgen. Eind 2008 staakte het hof in Den Haag de vervolging, omdat justitie misbruik had gemaakt van de kwets- bare positie waarin Bos zich bevond. Daardoor kwam het hof niet toe aan de inhoudelijke behandeling. Het OM verdenkt hem van omkoping van ambtenaren, Bos ontkent. Het hof in Amsterdam doet de zaak over. 'We zullen wederom pro- beren het OM niet ontvankelijk te laten verklaren', zegt advocaat Alex van Roy. 'Justitie heeftzich onoorbaar gedragen. Het OM heeft een kwets- baar persoon gebruikt en misbruikt.' In 1999 overhandigde Bos de schaduwboekhouding van zijn werk- gever, wegenbouwer Koop Tjuchem, aan de politie. Het onthulde prijsaf- spraken in de bouwsector, en omko ping van ambtenaren. Bos werd door het OM eerst gehoord als getuige, maar kwam in 2002 in beeld als ver- dachte. Volgens Willem van Schen- del, persraadsheer bij de Hoge Raad, is het voor het OM lastig het omslag- punt tussen getuige en verdachte aan te geven. 'Daarbij speelt mee dat Bos geld wilde voor zijn informatie.' Het OM had hem 50.000 gulden toege- zegd, maar dat vond Bos te weinig. Wettelijke regeling Het was in die tijd dat er een wet voor kroongetuigep kwam, voor daders van ernstige misdrijven die een deal met justitie willen sluiten in ruil voor strafvermindering* Van Schendel: 'Klokkenluider is ook maar een woord. Klokkenluiders hebben zich ook vaakschuldig gemaakt aan straf- bare feiten. Daar moeten ze vanaf het beginafaan open over zijn. Onderde huidige regeling krijgen klokkenlui ders geen vergoeding. Of je daarmee bevordert dat iemand zich meldt als klokkenluider, moet je je afvragen.' Van Roy vindtdatdeuitspraakvan de Hoge Raad maar weer eens aan- toont dat een aparte wettelijke rege ling voor klokkenluiders hard nodig is. 'Kroongetuigen genieten bescher- ming en maken van tevoren afspra- ken met het OM. Daar was bij Bos absoluutgeen sprakevan.' O De partijleiders van WD, PvdA, D66 en GroenLinks streven naar een compact regeerakkoord voor Paars plus, met ruimte voor 'vrije kwes- ties', die afhankelijk van meerderhe- den in de Tvveede Kamer worden opgelost. Dat stelden de informa- teurs Uri Rosenthal en Jacques Wal- lage gisteren. Rptte pleitte daar tij - dens de verkiezingen ook al voor. Zo vult de agenda zich weer met echte, open debatten', aldus Wallage. Nabestaanden van slachtoffers van de val van Srebrenica in 1995 hebben aangifte gedaan van genocide en oor- logsmisdrijven tegen onder anderen overste Thorn Karremans (foto rechts) van het Nederlandse VN-bataljon Dutchbat. Het bataljon moest in Srebrenica de moslims beschermen, maar stak geen vinger uit toen de enclave op 11 juli 1995 in handen viel van de Bosni- sche Serviers onder leiding van gene- raal Ratko Mladic. Zijn troepen slachtten achtduizend moslimman- nen en jongens af. De aangifte is inge- diend door onder andere Hasan Nu- hanovic die tolk was bij Dutchbat. Het Nederlandse Openbaar Minis terie (OM) heeft nooit strafrechtelijk onderzoek gedaan naar de rol van Dutchbat, terwijl het daartoe volgens Europese verdragen verplicht is, aldus advocate Liesbeth Zegveld. De nabe staanden willen dat het OM alsnog zo'n onderzoek doet. De aangifte is bij het OM in Arnhem gedaan, omdat die rechtbank strafzaken tegen militairen behandelt. De vermaarde homodub The Cock- ring in Amsterdam is gisteren dicht- gespijkerd op last van waarnemend burgemeester Lodewijk Asscher. Bij een inval op 12 juni trof de politie in de club harddrugs aan. Ook bleek uit observaties dat twee huisdealers er xtc verkochten. Tijdens diezelfde observaties zagen rechercheurs ho mo's pillen slikken en cocaine snui- ven. In The Cockring vonden regel- matigseksfeesten plaats. Zweedse feministen hebben uit protest tegen het salarisverschil tussen mannen en vrouwen 100.000 kronen verbrand.ruim 10.000 euro. De Britse koningin Elizabeth had al een iPod (cadeautje van Obama) en nu ook een Blackberry. Ze bracht een bezoekje aan de fabriek te Canada. De PW wil van minister-president Balkenende weten of hij bereid is Beatrix te vTagen Tjeenk Willink nooit meer als (in)formateur te benoemen. Politieagenten houden een auto aan bij een controle na- bij de noord-Engelse stad Rothbury. Er was gisteren een klopjacht gaande op Raoul Moat, die ervan verdacht wordt drie mensen te hebben neergeschoten. Moat kwam op 1 juli uit de gevangenis. Op zijn Facebook-pagi- na had hij geschreven: 'Ik ben alles kwijt. Kijk wat er gaat gebeuren.' Hij zou op 3juli zijn ex-vriendin en haar nieuwe vriend hebben beschoten. De man is overleden. Een da£ later zou Moat het vuur hebben geopend op een agent. Die ligt ernstig gewond in het ziekenhuis. O reuters

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2010 | | pagina 19