Achtergrond OOO De grote vraag is hoe de Afrikaanse landen hun inkomsten gaan besteden. ooo Oogje op de buren Te rijk voor vrede Landje veroveren M.aasstadPers Woensdag7juli20io De rebellen in het mineraalrijke Zuidoost-Congo komen aan wapens dankzij de verkoop van edelstenen, koper, kobalt, germanium en coltan. De regering in Soedan financiert haar oorlog tegen de christenen in het zuiden met de verkoop van olie. In die streek zit nog veel meer olie onder de grond. In ruil voor militaire steun voor dictator Patasse van de Centraal-Afrikaanse Republiek, heeft Libie het recht gekregen er diamanten en olie te winnen. Congo exporteert per jaar voor naar schatting een miljard aan goud. hh krijgen. Zo werden de afspraken tus- sen Konkola en de Zambiaanse rege ring onthuld door een onafhankelij- ke organisatie die zich inzet voor het lot van de mijnwerkers, MineWatch- Zambia, en dictator Paul Biya werd aan de schandpaal genageld door de Franse organisatie die zich inzet voor kleine boeren, CCFD Terre Solidaire. Sinds enige tijd is er een non-gou- vernementele organisatie die zich helemaal richt op het achterhalen en openbaar maken van die geheime contracten: Global Witness. Enerzijn daarnaast internationale diploma- tieke stappen gezet om de situatie fundamenteel te verbeteren: het Ex tractive Industries Transparency Ini tiative (EITI), dat staten en bedrijven wil stimuleren om open en eerlijk te onderhandelen. Het initiatief hiertoe ging uit van de reeds genoemde Ox- ford-econoom Paul Collier en van Harvard-econoom en Nobelprijs- winnaar Michael Spence. Zij werden al snel bi jgestaan door de Mexicaanse ex-president Ernesto Zedillo, de ex- directeurvan de Nigeriaanse Centrale Bank Chukwuma Soludo en de Rus- sische politicus/econoom Yegor Gaidar. EITI wil landen die de nodige knowhow missen technisch en juri- disch bijstaan tijdens onderhande- lingen, zodat ze het onderste uit de kan kunnen halen. Daarbij zijn zij echter wel verplicht hun contracten volledig openbaar te maken, zodat iedereen kan zien wat er met het geld gebeurt. En dat lukt. Inmiddels heb- ben dertig landen het EITI-charter ondertekend, en dat betekent dat multinationals steeds vaker gedwon- gen worden om open kaart te spelen. Nog even en het traditionele onder handelen achter gesloten deuren be- hoort tot het verleden De grote vraag is hoe deze landen hun nieuwe inkomsten gaan beste den. De snelle rijkdom verkregen door de export van grondstoffen heeft vaak tot gevolg dat andere op export gerichte sectoren in verval ra- ken - zoals Nederland ondervond na de ontdekking van het Groninger aardgas (een effect dat dan ook be- kend staat als de Dutch disease). Van- daar dat het Intemationaal Monetair Fonds landen jarenlang heeft geadvi- seerd om dergelijke 'extra' inkomsten apart te zetten, voor als de nood aan de man komt. Noorwegen heeft dat gedaan metzijnolie-inkomsten; Ne derland stopt de aardgasbaten sinds vi jftien jaar in het Fonds voor Econo- mische Structuurversterking (FES) waaruit vooral grote infrastructurele projecten worden gefinancierd. Sinterklaas Voor ontwikkelingslanden is een der- gelijke discipline echter nauwelijks haalbaar. De ene regering ziet wel- licht heil in sparen; de volgende kan de verleiding niet weerstaan om voor Sinterklaas te spelen. In zekerezin is dat niet erg, mits het geld wordt inge- zet op een marrier die direct bi jdraagt aan zaken als gezondheidszorg en armoedebestrijding. Een fraai voorbeeld is Ghana. Het land heeft jarenlang zijn begroting redelijk in evenwicht weten te hou- den, maar na de olievondsten van 2007 liet de regering de teugels vie- ren, en steeg het begrotingstekort van 2 naar 18 procent. Maar ze lijkt in middels bij zinnen gekomen. De re gering heeft onlangs beloofd dat alle inkomsten (een miljard per jaar) op een aparte rekening van de nationale bankzullen komen. Een deel van het geld blijft daar staan, voor magere tijden, een deel wordt direct gei'nves- teerd in landbouw, mijnbouw, infra- structuuren armoedebestrijding. Ghana, datvroegerweiniganders exporteerde dan cacao, lijkt vast van plan om de inkomsten te benutten voor een economische sprong voor- waarts. Het wil, aldus president John Kufuor, 'een Afrikaanse tijger' wor den. Andere Afrikaanse olielanden zullen dit voorbeeld met belangstel- ling volgen. En zich hopelijk realise- ren dat dit Afrika's unieke kans is om aan de armoede te ontsnappen O Paul Collier, The plundered Planet. Allen Lane (Penguin), 33 euro. Voor het Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), zie: NaturalResourceCharter.org. Een Angolees boorplatform. De voorraad van het land wordt geschat op 9 miljard vaten. hollandsehoogte sterkere en slimmere grote koperex- porteur), het land jaarlijks 800 mil- joen had kunnen verdienen. Het voorbeeld van Zambia is ui- teraard niet uniek. Mongolie gaf ooit een bedrijf dat gouderts zou gaan winnen acht jaar belastingvrijstel- ling. Hetbedrijfvroegdaaromomdat het de eerste jaren zoveel zou moeten investeren. Inmiddels is duideli jk dat Mongolie bedonderd is: het bedrijf haalt voor honderden miljoenen per jaar omhoog - en zal in zeven jaar tijd alle goud gedolven hebben. Mongo- liezalergeen centvan krijgen. En wat lokale corruptie betreft: een andere goudproducent, Congo, exporteert per jaar voor naar schatting een mil jard aan goud. Dat zijn schattingen van de zwarte export, want de offici- ele goudexport van het land stelt bij- na niks voor en levert de Congolese regering jaarlijks nog geen 40.000 dollar op. Snelle rijkdom Of neem Kameroen. Dat land bleek grote olievoorraden te hebben; de oliewinning groeit al jaren gestaag - maar hoeveel er geproduceerd wordt, en wat de staat daarvan ontvangt, is onbekend. Wel bekend is dat presi dent Paul Biya miljoenen verdienten doorsluist naar Frankrijk. Het centrale probleem waar Afrika mee worstelt is een gebrek aan open- heid. Bedrijven houdenexploratiere- sultaten geheim (offkieel uit vrees dat de concurrentie daar zijn voor- deel mee kan doen), en bedrijven en regeringen houden de contracten die ze afsluiten geheim. Pottenkijkers zijn niet welkom - met als gevolg dat er geen controle mogeli jk is door on- afhankelijke deskundigen (of oppo- sitiepartijen), dat regeringen om de haverklap bedrogen worden en dat de corruptie hand over hand toe- neemt. Gelukkig doen velen hun best om die geheime contracten boven tafel te Oliewerkers in Gabon - in 1985 werd een olieveld van 900 miljoen vaten aangeboord. hollandse hoogte

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2010 | | pagina 23