Actueel DUURZAAM AAN DE SLAG INGEN0MEN MET PAAUW EINDEAAN DE FILES?? ooo Noord Feyenoord-icoon Senior manager Fred Blankemeijer zwaait 25 juli af R'dam Noord pvdA heeft kigediTnd door de De b ij d a 84-jarige Fred Bla in kemeijer treedt temg bij Feyenoord. Rekensommetje Onderzoek naar inburgerings- trajecten Wie niet in zijn straatje paste kon beter uit zijn buurt blijven Morgenstond heeft goud.... Ecologie Bedrijven enthousiast 'Fijn om terug te keren naar de regio' Robottrucks De beste autobeveiliging is roze 9{c Appie kan opgelucht zijn... MaasstadPers Woensdag7juli20io ■ess?" Afscheid van een buitenwoon hoogleraar dubgeschiedenis Van de redactie ROTTERDAM Vorige week is in Rotterdam Noord de motie Roze evene- j lijks bestuur is gevraagd dome Zijn laatste functie was senior manager, zijn eerstejeugdleider. 15000 in te zetten voor evene- lijk geen reclame, zeker niet als het Feyenoord zelf ook niet lekkergaat'. Erzijn in De Kuip vele zalen naar beroemde Fey- enoorders benoemd. Fred Blankemeijer heeft de eer dat bij leven te mogen meemaken. De zaal die zijn naam draagt is de perskamer. Een van de vele functies die hij bekleedde was perschef. Dat was in de jaren van Van den Herik, Haan, Beenhakker, Van Marwijk, Gullit en Koeman. Hij was po- pulair onder de journalisten. Vragen die hem niet aan- stonden, kapte hij af op een manier die alleen van hem ge- accepteerd werd, zelfs als trai ner bereid waren te antwoor- den. De gezamenlijke pers sprak hij aan met 'jochies'. Het was een toon die de over het algemeen snel beledigde ver- slaggevers uit zijn mond juist apprecieerden. Fred Blankemeijer is in de jaren zestig een van de grond- leggers geweest van de jeugd- afdeling van Feyenoord. Hij hield ervan dat spelertjes als Hans Venneker, Wim Jansen en Kick van der Vail met twee woorden spraken en wie een hoed droeg - zoals Rene van der Gijp - werd weggestuurd. Op Varkenoord was hij de niet te missen voorzitter en struinde daar buiten zelfstan- dig de velden af voor jong ta lent. Dat kon nooit anoniem doorzijn lengte. Ooklaterniet toen hij Europa doorkruiste op jacht naar de opvolger van Ove Kindvall, die overigens nooit gevonden werd. Maar in het buitenland kende ze hem allemaal. Hij sprak zijn talen, kon charmant zijn of zoals het altijd zei: als ik het niet wil zijn, kan ik het acteren. Op zondag 25 juli neemt Feyenoord officieel afscheid van zijn buitengewoon hoog leraar dubgeschiedenis. O menten met seksuele diversi- teit als thema en hierbij aan te sluiten bij de voorbereidingen van de Eurogames 2011. De PvdA heeft zich in het vorige stedelijke college ingezet om de Eurogames naar Rotterdam te halen. Met de Eurogames wordt op zowel sportief als cultured gebied aandacht ge vraagd voor mensen met ver- schillende seksuele voorkeu- ren. Zo staan er 27 sporten op het programma: athetiek, beach volleyball, roeien, voet- bal, wielrennen en zwem- men. O Van de redactie ROTTERDAM De Rotterdamse Rekenkamer doet onderzoek naar de aan- besteding van inburgerings- trajecten vorig jaar. Die op- dracht heeft de gemeenteraad gisteren gegeven aan de onaf- hankelijke onderzoeksinstel- ling. De Rekenkamer was al bezig met een onderzoek naar de kwaliteit van de inburge- ring in Rotterdam. Leefbaar Rotterdam, die het punt op de agenda zette, vermoedt dat en- kele taalaanbieders met onge- kwalificeerde docenten wer- ken. Ookzou een aantal aanbie- ders opdrachten van de ge- meente hebben gekregen ter- wi j 1 ze in het verleden verdacht werden van fraude. De motie kreeg steun van een meerder- heid in de raad. O Van de redactie ROTTERDAM Zijn afscheid, in het jaar dat hij 70 jaar lid is van Feyenoord, werd tijd. Althans dat zegt hij zelf, want ad rem als hij nog altijd is, wil hij voorkomen dat anderen met die opmerking leuk aan de haal gaan. Fred Blankemeijer, bijna 84 jaar, icoon en legende die met een blessuregevoelig bovenli- chaam in de beginjaren vijftig nog heel even stopperspil van het eerste elftal van Feyenoord was. Zijn laatste functie was se nior manager, zijn eerste jeugdleider. Daartussen zit een niet meer te tellen aantal banenvarianten waarvan die als scout het sterkst'in de boe- kenherinnering zal blijven omdat dat nog in de tijd was dat Feyenoord met Ernst Hap- pel (1970) en Wiel Coerver (1974) Europees furore maak- te. Met de eerste trainer kon hij lezen en schrijven, van de tweede kreeg hij koppijn. Het waren die grote uitge- sproken tegenstellingen, plus zijn lengte die Blankemeijer in zijn dominante jaren in De Kuip tot een niet te missen persoonlijkheid maakte. Wie met hem klikte, zat voor altijd goed. Wie niet in zijn straatje paste kon beter uit zijn buurt blijven. Fred Blankemeijer, het arendsoogen olifantengeheu- gen van Feyenoord, is met het stijgen der jaren een milde man geworden. Maar onver- minderd origineel. De rumoerige bestuurlijke wisseljaren (1970-1980) lig- gen ver achter hem. Hij heeft alle hoofdrolspelersoverleefd: Cor Kiet>oom, Guus Brox, Jacques Groeneweg, Leo van Zandvliet jr, en Guus Couwen- PerschefFred Blankemeijer sprak de gezamenlijke pers aan met 'jochies'. Het was een toon die de over het algemeen snel beledigde verslaggevers uit zijn mond juist apprecieerden. MICHAEL K00REN/HH berg. Maar van alle bestuursle- den die Feyenoord in zijn midden heeft gehad is Blanke meijer het vaakst teruggekeerd en altijd gebleven. Als hij weer eens als be- stuurslid werd weggestemd omdat inzichten in die snel- kookpan weer eens botsten en hij met opgeheven hoofd via de voordeur verdween, kwam hi j via de achterdeur weer bin- nen. Hij was niet weg te den- ken en wat misschien het be- langrijkste was: hij wilde blijven. Hij had geen enkele andere hobby. Eigenlijk nu nog niet, maarzijn tegenstrib- belende motoriek en afne- mende gezondheid verhinde- ren hem wat hij in feite had gewild: in het harnas sterven. In de laatste tien jaar, in zijn kamertje met uitzicht op wat eerst een trainingveld was en nu een saaie parkeerplaats, moesten de clubartsen van Feyenoord een paar keer han- delend optreden, maar als Blankemeijer ter plekke weer was opgekrabbeld, rechtte hij zijn lange rug en sprak: daar ben ikweer. De volgende morgen reed hij weer met ijzeren discipline het stadion binnen. Wei nam hij dan slim de zijlift, 'want' sprak hij met de humor die hem eigen was 'het geschuifel van een oude man is natuur- Hoteliers en congrescentra in de Maasstad gaan verduur- zamen. Negentwintig bedrij ven ondertekenden samen met Koninklijke Horeca Ne- derland, Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwali teit en gemeente Rotterdam de overeenkomst 'Duurzame Hotels en Congreslocaties Rotterdam'. Metdeelname aan het convenant werken Rotterdamse hotels en con greslocaties aan het verbete- ren van hun milieuprestaties in 2010 en 2011. Het behalen van het Green Key milieukeur- merk vormt hierbij een be- langrijk onderdeel. Dat is een internationaal erkende aan- pak voor verduurzaming in de recreatieve sector. Het bezit van deze Green Key levert veel voordeel op voor hotels en congreslocaties; naast milieu- besparing leidt het vaak ook tot kostenreductie. Frank Paauw wordt per 1 okto- ber 2010 de nieuwe korpschef van het regiokorps Rotterdam- Rijnmond. Hij werkt op dit moment als plaatsvervangend korpschef van de politieregio Haaglanden en was eerder districtchef van het district Fe- ijenoord-Ridderster. Korpsbe- heerder Ahmed Aboutaleb is zeer ingenomen met de be- noeming van Paauw:„Een man die zijn sporen heeft ver- diend in het politievak en het werkveld in de Rotterdamse regio goed kent. Hij kan de po- litieorganisatie leiden in tijden van veranderingen." Frank Paau w is vereerd met zijn be- noeming. „En ik vind het fijn om terug te keren naar de re gio die ik zo'n acht jaar geleden verliet. Het een boeiend en professioneel korps. Op 1 okto- ber neem ik de taak van korps chef Meijboom over, tot die tijd is Rotterdam-Rijnmond bij hem in de goede handen." Bureau TN0 ontwikkelt een nieuwe techniek om onbe- mande trucks op de A15 te la- ten rijden. De trucks moeten 's nachts in een soort treintje goederen vanaf de Maas- vlakte naar distributiecentra rond Rotterdam vervoeren. Alleen in de voorste truck zit een chauffeur. De andere vol- gen met geavanceerde tech niek. Autodieven hebben geen enkele belangstelling voor een roze auto. Ook oranje en gele exemplaren laten ze liever staan. Zo blijkt uit Tilburgs onderzoek. Burgemeesters krijgen mogelijk komend voetbalsei- zoen al meer middelen om rellen rond voetbalwedstrij- denvoortezijn. Ochtendmensen maken makkelijkercarriere dan men- sen die pieken in de avonduren. Zo blijkt uit onderzoek van een Duitse bioloog.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2010 | | pagina 3