De Ondernemer Die ZIT! 11,5 MLN KDKERS DIGITAAL DOOR DE STAD ooo Als vernieuwende dance organisatie voet aan de grand krijgen in de Rotterdamse uitgaansscene is niet eenvoudig. Architectuur Vitibuck ontwerpt het Dakpark Drogend beton Slaan van eerste paal blijkt niet eenvoudig Uitgaan Buitenaardse kater landt in oude vleesfabriek 'Het is zoeken naar een plek met een hart, een ziel' VANDERKWAST Mevrouw Van Aalst WK-actie van Lagerwaard Design! Koop voor meer dan 3000 euro en u kriigt een GRATIS FLATSCREEN televisie kado! Oranje trekt bekijks Altijd op de hoogte van wat er te doen is ERNEST He Oranje goed voor zaken He Even snel geld verdienen MaasstadPers Woensdag7juli20io Van de redactie ROTTERDAM Het Rotterdamse architecten- bureau Vitibuck is geselec- teerd om deToezichtloge in de speeltuin van het toekomstige Dakpark te ontwerpen. Dit maakte wethouder Hamit Ka- rakus (Wonen) bekend. In to- taal hebben 70 architecten deelgenomen aan de ontwerp- wedstrijd en hun portfolio's ingezonden. De architectenselectie is een eerste pilot van het uitvoe- ringsprogramma van de ge- meentelijke Architectuurnota. Wethouder Hamit Karakus: "Wij willen het architectuur- klimaat stimuleren en begin- nende ofvernieuwende archi tecten een kans geven zich te profileren in de architectuur- stad van Nederland".Een be- langrijke pijler is het behcxu- den van talent. O Van de redactie SCHIEDAM De eerste paal van apparte- mentencomplex De Waterto- ren in Schiedamse wijk Nieuwland is geslagen door wethouder Hekman. Het door Woonplus ontwikkelde nieuwbouwproject Over het Water bestaat uit 36 apparte- menten, verdeeld over 12 woonlagen. De eerste apparte- meriten zijn inmiddels ver- kocht. Eerder werden binnen dit project 56 eengezinswo- ningen opgeleverd. Mede door de vlotte samenwerking tussen de gemeente, de bou- wer en Woonplus kan nu wor- den gestart met de bouw van de luxe appartementen. Het slaan van de eerste paal bleek geen sinecure. Door het tropi- sche weer droogde het ge- bruikte beton wel erg snel. O 'Breng meer avontuur in R'damse Dance scene' Angelique van Tilburg ROTTERDAM Rotterdamse uitgaansgelegen- heden trekken minder bezoe- kers. Moeten hun deuren slui- ten. De diversiteit is ver te zoeken. Nadat onder meer clubs als Off_Corso, Now& Wow en Las Palmas op hun re- tour zijn geraakt of zijn ver- dwenen, heeft Rotterdam op het gebied van dance weinig vernieuwends gebracht. Mario en Linda Martinez zien al in 2006 een gat in de markt ontstaan. Ze willen een ander geluid laten horen en besluiten een eigen club te be- ginnen. Het stel vraagt steun aan de gemeente Rotterdam, maar krijgt deze niet. Geheel op eigen kracht beginnen ze Herr Zimmerman in oude vleesfabriek DesignDock, die ze iedere week eigenhandig ombouwen tot dub. Naast een bijzondere bekende of minder bekende dj staan Mario en Linda iedere clubavond ook zelf achter de draaitafels als TanzMan en Fraulein Z. Herr Zimmerman is niet al- leen de naam van de club, maar ook een heel uitgedacht concept: een zwarte, buiten aardse kater die zo nu en dan in zijn rode ufo op aarde neer- daalt om de boel op stelten te zetten. Mario: "Dekatis lekker tegendraads. Zo willen we de nieuwsgierigheid aanwakke- ren van eengroep mensen die voorop loopt." Herr Zimmer man trekt een opvallend ge- meleerdepubliek. Jong en zich jong voelend. Nette meisjes. Brede gebruinde mannen. Homo en hetero. En iedereen die je aanspreek vindt de sfeer geweldig. Er wordt heel de avond gedanst op techno-elec- tro muziek en handen gaan constant de lucht in. loppe Uitgezonderd aanbiedingeri en toonkamer-modellen. Vraag naar de voorwoarden Linda Martinez en vrienden. vincent van dordrecht (28): "De muziek is goed en vernieuwend. En het maakj totaal niet uit hoe je eruitziet ofwaar jevandaan komt. Hier komen gewoon mensen die met elkaar een bizar leuke avond willen hebben." "We willen een club met een ziel", zegt Mario. "We vin- den het bijvoorbeeld belang- rijk dat de toiletjuffrouw en het barpersoneel de uitstraling hebben die bij Herr Zimmer man past. De creatieve invul- ling van de avond vinden we ergbelangrijk. Dooraandacht te hebben voor details kan er chemie ontstaan." Maar een creatief concept en een positief Het Nederlands elftal weet zich dinsdagavond tijdens de ha I ve fina le tegen U ruguay ge - steund door 11,5 miljoen Oran- jesu pporters die het WK-duel thuis of buitenshuis via de te levisie zullen volgen.Dat voor- spelt kijkcijferexpert Rene van Oammen van de afdeling Me- diaOnderzoek Advies van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). publiek is niet voldoende. Vanaf eind 2008 schroeven ze de wekelijkse clubavonden noodgedwongen terug naar eens per twee maanden. En ze zitten in de lift met goedbe- zochte avonden in FactoryOlO, maar het is niet makkelijk het hoofd boven water te houden. "Doordat de gemeente vooral de oude garde ondersteunt die met weinig vernieuwende ini- tiatieven komt, moeten kleine, nieuwe en creatieve partijen vechten om in beeld te komen en te blijven. Het aanbod en de vraag worden steeds vlak- ker. Het is tijd voor vernieu- wing", vindt Mario. De hang naar vernieuwing van de Rot terdamse dance cultuur leeft bij meer partijen. Zo maken Jessin Neijts en Michiel Hoornweg van Rij zich hard om Rotterdams Dancepodium Art.One - een verwijzing naar artikel 1 van de Nederlandse grondwet - van de grond te krijgen. Het podium moeteen broedkamer worden voor ver nieuwende muzikale initiatie- ven op het gebied van dance. Hoornweg van Rij: "Er zijn in Rotterdam geen locaties waar kleinere, creatieve organisaties dance avonden kunnen hou den zonder verlies te draaien. Zij wijken uit naar andere ste- den, waardoor het aanbod steeds meer verschraalt. Wij kennen genoeg partijen die een bi jdrage willen leveren om de Rotterdamse dance scene nieuw leven in te blazen. Het ontbreekt alleen aan een loca- tie waar ze terechtkunnen." Mario: "Als de markt zich laat horen en de gemeente facili- teert en ondersteunt zodat be- zoekers onder meer Herr Zim merman beterweten te vinden, wordt het mogelijk Rotterdam weer als avontuurlijke dance stad op de kaart te zetten." O Met de nieuwe Rotterdam- applicatie hebben bezoekers en inwoners van de Maasstad via hun mobiele telefoon altijd handige stadsinformatie bij de hand. De Rotterdam-applica- tie is gemakkelijk te downloa- den door een sms met 'Rotter dam' te sturen naar 5040. De stadsgids bevat informatie over attracties, musea, hotels, restaurants en winkels in Rot terdam. Door gebruik van GPS en een offline stadsplatte- grond kan de gebruiker snel zijn weg vinden in de stad en bijvoorbeeld een restaurant in de buurt zoeken. Daarnaast biedt de applicatie de moge- lijkheid om direct het restau rant te bellen en om de reis te plannen. Met de agenda blijft de gebruiker continu op de hoogte van alle festivals, eve- nementen en andere activitei- ten in de stad. De mobiele ap plicatie is en beschikbaar in het Nederlands en Engels. Erzijn dingen dieje niet vergeet. Je staat bij de bushalteineen vreemd land.je wandelt door de bergen, je wordt diep in de nacht wakker. En je denkt eraan. Er gaat geen sa- menhangende gedachte aan vooraf. Het gebeurt. Opeens. En het doet pijn. Ik vergeet nooit dat ik Frau Von Aalst in 1996 een bos mengbloemen heb gegeven. 'Mengbloe men,' dat woord gebruikte de bloemist van het Erasmus MC, toen nog Dijkzigt Zie- kenhuis. Bloemen zaten er echter niet tussen. Het was louter groene opvulling. Sprieten, Stengels, bladeren. Samen met Thijs Barendse liet ik een boeket samenstel- len dat geen boeket was. Als streek, als puberale grap. We zaten op het Erasmiaans Gymnasium en hadden les van Frau Von Aalst. Duits. Bij binnenkomst in het lokaal overhandigde ik het boeket. Frau Von Aalst werd stil, en toen woedend. Haar handen trilden. Even dacht ik dat ze het boeket kapot zou slaan op haar bureau. Maarze duwde het terug in mijn handen. In haar ogen die ik nog steeds voor me zie - wachtend bij een halte, op de top van een berg, in het hoist van de nacht -, lees ik nu: zo- iets onvriendelijks heeft nie- mand mijooit aangedaan. Het volgende uur gaf ik het boeket aan Joop Smit, docent wiskunde. Hij zei: 'Nou, ik zal het maar niet aan mijn vrou w geven.' Je hoopt dat anderen je fouten vergeten. Niet in vergeving schuilt troost, maar in vergetelheid. Maar onlangs ontving ik een bericht van een docente van het Erasmiaans Gymnasium: Mevrouw Van Aalst ging met pensioen. Mij werd een Wie- dergutmachung geboden, in de vorm van een prachtig bloemenboeket. Mevrouw Van Aalst, die wij altijd Frau Von Aalst hadden genoemd, had onlangs uit haar dag- boek voorgelezen. Ik kwam erin voor, de bos mengbloe men ook. Misschien Thijs Ba rendse ook, maar dat stond niet in het bericht. In ieder geval: Mevrouw Van Aalst was het niet vergeten. Ik kon niet aanwezig zijn bij haar afscheid. Ik was in het bui- tenland; Zuid-Tirool, hoog in de bergen. Maar hier plukte ik de mooiste bloemen voor Mevrouw Van Aalst. Magen ta alpenrozen, oranje arnica, maagdelijk wit achilleskruid. De Dolomieten waren mijn getuige. Lief dagboek van Mevrouw Van Aalst, zuiver mijn naam. Want dan is het verleden draaglijker. We tor- sen al zoveel mee. O In de week dat Nederland de laatste groepswedstrijd speelde tegen Kameroen zijn nog eens zesduizend tele- visies meer verkocht dan vorig jaar. De Nederlandse Staat heeft maandag met de veiling van drie korte leningen 7,05 miljard euro opgehaald op de geldmarkt, meldt het ministerie van Financien. Kanaalweg 39-53, Copeile aan den IJssel Telefoon 010-4507466, Fax 010-4588992 email: info┬ętagerwaard.nl www.lagerwaard.nl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2010 | | pagina 5