Loopbaan ledere dag blij naarjewerk STEEDS MEER DIGITAAL MAAK DE HUIS ZUINIGER LARVEN IN DE FRITUUR 141 i .nnnnaan Woensdag4augustus20io ooo Ambachtschool nieuwe stijl leidt in zesjaarop naar wa a rd evo I beroep i n d e zorg Voetkundig Centrum De Loper -jk www.voetklachten.com tt Personeel Jongeren krijgen de kans zich te ontwikkelen Werk Trots op je baan Leerlingen krijgen garantie voor een stageplaats Vrouwen zijn meer tevreden, mannenjuist minder NOOIT MEER LAST VAN PIJNLIJKE VOETEN EN RUGKLACHTEN! 14 Dating analoge aansluitingen Werken aan je woning Op naar exotisch voedsel 3|e Verkoop occasions Online reizen sle Minder voor de tv Maak een afspraak bij: Steunzolen-correctiezolen. Voetklachten JTM en/ofklachten die daaruit kunnen voortvloeien f zoals enkel-, knie-, heup- en rugklachten. Geen verwijzing huisarts nodig - Erkend bij uw zorgverzekeraar Schiedam - Rotterdam - Pijnacker - Maassluis - Alphen a/d Rijn Tel.: 010 4710365 Aangesloten bij het L.O.O.P en Omni Tel.! 0104710365 "m MaasstadPers Vakcollege zorgt voor handen aan het bed Hoe motiveer je jonge leerlin- gen die vooral praktisch bezig willen zijn en hoe zorg je voor voldoende toekomstig vakbe- kwaam verplegend personeel? Met het Vakcollege Zorg. Het kunstje is afgekeken van het succesvolle Vakcollege Tech- niek, zegmaar de ambacht school nieuwe stijl. De leerlingen van het Vakcolle ge krijgen praktijkgericht on- derwijs in een doorgaande leer- lijn van vmbo tot mbo op niveau twee en drie. Ze worden in zes jaar opgeleid naar waar- devolle beroepen in de zorg waarvoor in de regio werkgele- genheid is. Deze aanpak moet ervoor zorgen dat jongeren weer de kans krijgen hun talen- ten te ontwikkelen en trots te latenzijn op hun beroep. Het betreft een zogenaamde publiek-private formule waar- bij de ROC's nauw samenwer- ken met de regionale zieken- huizen en verpleegtehuizen. Dat maakt het onderwijs niet alleen zeer praktijkgericht, maar is ook een garantie voor een stageplaats vanaf het vierde jaar. Er wordt gestart op tien scholen (in Laren, Heerenveen, Hoorn, Stadskanaal, Emmen, Coevorden, Amersfoort, Alme- lo, Roose'ndaal en Gorkum) waarbij het accent ligt op de ontwikkelingvan nieuw lesma- teriaal, dekennismobilisatiebij de docenten en de participatie van de zorginstellingen. Het doel is dat er in het schooljaar 2012-2013 dertig Vakcolleges Zorg zijn met zo'n 2500 leerlingen. O Elke dag fluitend naar je werk, ook op maandag. Dat zijn te- vreden werknemers met een baan die in belangrijke mate voldoet aan hun verwachtin- gen, zo blijkt uit onderzoek van Integron nbar medewer- kertevredenheid in Neder- land. 'Ik heb plezier in mijn werk' staatdit jaarmetstipop een. Het onderzoek maakt en vergelijk met het onderzoek in 2009, toen de stemming op de arbeidsmarkt nog erg down was. De gemiddelde tevreden- heid van de medewerkers is echter gelijk gebleven en krijgt een 7Toch zi j n er wel opmer- kelijke verschillen: Vrouwen blijken nu meer tevreden met hun werk; mannen juist min der. De verschillen komen vooral door de lagere waarde- ring van mannen voor de lei- ding en voor hun carriereper- spectief. Opmerkelijk is bovendien dat - hoewel de ge- middeld tevredenheid gelijk blijft - de Nederlandse werk nemers beduidend minder trots zijn op hun organisatie dan een jaar geleden; het per centage daalde van 47 naar 35 procent. Een andere opvallende om- mekeer is dat dertigers zich met een 6,9 nudeminst tevre den werknemers zijn, terwijl uit eerdere onderzoeken bleek dat werknemers zich minder tevreden toonden naarmate zij ouderwaren. De groep onder de 30 is het meest tevreden en scoort een 7,3. De onderzoekers stellen verder vast dat de verbonden- heid van medewerkers met hun organisatie afneemt. "Pas als de basisverwachtingen van werknemers goed zijn inge- vuld, kan er sprake zijn van een goede verbinding en daar uit voortvloeiende loyaliteit", zegt Stephan van Gelder, di- recteurvan Integron. Hij wijst erop dat de kwaliteit van de onderneming, de productivi- teit en het geleverde werk baat heeft bij tevreden werkne mers. O Oe 'ouderwetse' telefoon is op z'n retour. De daling van het aantal vaste analoge aansluitingen zet door, even- alsdeafname van het aantal belminuten via de vaste tele foon. Het percentage digitate aansluitingen steeg vorigjaar wel van 36 naar 43 procent. Nederland heeft wereldwijd de koppositie in breed- bandaansluitingen via koper- en kabelnetwerken. Vorigjaar werd dezes mil- joenste aansluiting aangelegd. Daarnaast zet de uitrol van su- persnelle glasvezelnetwerken fors door. Eigenaars-bewoners die de energiezuinigheid van hun ei- gen huis willen verbeteren, kunnen sinds 17 juli van dit jaar weer een beroep doen op een stimuleringspremie ener- gie. Tot mei van dit jaar kon- den zij dat ook al doen bij de stichting Meer Met Minder, maar daarna was het budget van die stichting op. Er is nu 15 miljoen euro be- schikbaargesteld om de werkzaamheden van Meer Met Minder voort te zetten, heeft de overheid bekendge- maakt. De stimuleringspremie is om- gezet in een rijksregeling, die loopt tot uiterlijk eind van volgendjaar. Eigenaar-bewoners die van plan zijn hun eigen huis een stukzuinigerte maken en ook nog eens in aanmerking wil len komen voor de premie, kunnen zich melden via www.meermetminder.nl Boeren die zoeken naar nieu we mogelijkheden, kunnen wellicht eens denken aan het kweken van insecten en lar- ven. Experts verwachten na- melijk dat in 2020 deze kleine diertjes in de schappen van de supermarktliggen. We hebben de afgelopen jaren al heel wat 'exotisch' voedsel leren eten, maar insecten zien we nog niet als etenswaar, terwijl in andere werelddelen de bevolking daar heel anders over denkt; er staan wereld wijd zo'n 1.400 soorten op het menu. Tachtig procent van de wereldbevolking eet al insecten. De occasionverkopen van personenauto's daalden in ©juni met 10% ten opzichte van dezelfde maand 2009. Het aantal verkochte tweedehands cabrio's steeg wel. De online verkoop van reizen zal in 2015 op 57 procent blijven steken. Momenteel bedraagt de online reisomzet nog 50 procent van het totaal aan samengestelde reizen. Jongeren tussen 12en 18jaarkijkenmindertv.Het aandeel 12- tot 18-jarigen dat 10 uur per week of meer tvkijktisgedaaldvan76%in2000tot62%in2008.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2010 | | pagina 14