Actueel It l» l' I" l' l« KATTEN DOOD D00RPARV0 BOUW MOSKEE MAG D00RGAAN _Up Augustus, einde van het hooikoortsseizoen? Met de komst van een nieuwe plant wordt het seizoen mettwee maandenverlengd. Zomerkwaal Klimaatverandering ...datWilders principieel zou zijn Puberteit Argus Lubbers brengt verslag uit aan koningin 18 OOO dS cB Asiel dicht Ground Zero HET ZOU DAN VOOR HET EERST ZUN DAT DE EEN WDERHElD STeuNT.. He Roze clowns He Carriere switch -4- MaasstadPers Woensdag 4 augustus 2010 Nu een minderheidskabi- net van WD en CDA met gedoogsteun van de PW steeds diehterbij komt, is het de vraag hoeveel die laatste partij van haar programma kan waar- maken. Afgezien van een wat strenger immigratie- en integra- tiebeleid niet veel. De WD heeft ats harde eis dat er de komende kabinetsperiodei8 miljard moet worden bezuinigd; het bedrag waarop de onderhandelingen vooreen Paars plus-kabinet stukliepen. Maar de PW haalt volgens haar door het CPB doorgereken- de verkiezingsprogramma maar 14,9 miljard aan bezuinigingen, waarbij vooral opvalt dat de soci- ale zekerheid en de zorg bijna ge- heel worden ontzien, in tegen- stelling tot WD en CDA. Die par- tijen signaleren dat de kosten van de zorg door de vergrijzing zo hard uitde pan dreigen te rijzen dat maatregelen onvermijdelijk zijn. De PW wil juist meer geld uitgeven aan de zorg en het eigen risico niet verhogen. Kortom, als PW-leider Geert Wilders zijn ei gen programma voor het behoud van de verzorgingsstaat serieus neemt, kan hij moeilijk met CDA en WD gaan samenwerken. Andere punten waar Wilders vermoedelijk bakzeil haalt is het sterk beperken van ontwikke- lingssamenwerkingen de vrij- heid van godsdienst. Beide pun- ten kunnen rckenen op principi eel verzet van het CDA, dat niet kan instemmen met hetafschaf- fen van het islamitisch onderwijs of een koranverbod. Een immi- gratiestop voor mensen uit isla- mitische landen is 00k al zo'n leegstandpunt. Het lijkt evenwel dat Wilders tijdens de formatie vooral een pragmatische houding heeft. Dat was te voorzien: hoe hard hij 00k schreeuwde dat hij tegen verho- gingvan de AOW-leeftijd was, een dag na de verkiezingen Met hij zijn enige 'breekpunt' onmid- dellijkvaren. O De rubriek Stel... verkent wat 00k het nieuws had kunnen zijn. Reactie^Auggesties: stel@depers.nl Dierenasiel Maastricht gaat voor twee weken dicht. Het heeft de af- gelopen dagen vijftigjonge poesjes moeten laten inslapen na de uit- braak van een besmettelijke ziekte. Het asiel vreest voor het leven van nog eens een kleine dertig kittens, die in quarantaine zijn geplaatst en met medicijnen worden behandeld. Volgens een dierenarts gaat het waarschijnlijk om het zeer besmet telijke parvovirus. Langer last van hooikoorts Remco Tomesen ROTTERDAM Prikkende ogen, een keel die irriteert, tien keer achter elkeraar niezen en een lamlendiggevoel. Naarschatting twee tot drie miljoen Nederlanders hebben er elk jaar in het voorjaar en zomer last van. Hooikoorts. Een ziek te die zich de laatste tientallen jaren razendsnel verspreidde. Mei, juni, en juli zijn de maanden waarin de meeste mensen last van hooikoorts hebben. Je zou dus kun nen zeggen dat het hooikoortssei zoen nuzo ongeveervoorbij is. Hoe- wel er 00k in augustus (en September) nog pollen door de lucht zweven waarsommigen last van hebben. Maar dat hooikoortsseizoen dreigt langer te worden. Met dank aan een nieuwe plant, die zich de laatste jaren in Nederland aan het nestelen is: de ambrosia, oorspronkelijk afkomstig uit Noord-Amerika. Die plant kan zich verspreiden in Nederland, met dank aan de klimaatverandering, schrijven onderzoekers van de Leer- stoelgroep Milieusysteemanalysevan de Wageningen Universiteit. Ook het ministerie van LNV vreest dat het hooikoortsseizoen langer wordt; daarom vroeg het aan de Wageningen Universiteit om hier onderzoek naar tedoen. 'In Amerika hebben juist veel mensen hooikoorts vanwege die plant', zegt immunoloog Ger Ri jkers, verbonden aan de universiteiten van Utrecht en Nijmegen en het Sint An- tonius Ziekenhuis in Nieuwegein. 'Omdat het warmer wordt,"kunnen hier planten gaan groeien, die we eerst niet hadden.' De ambrosia komt vooral aan het einde van de zomer en in de herfst tot bloei. Dan komen er grote hoeveelheden pollen vrij, die volgens de onderzoekers bij tussen de 10 en 20 procent van de Nederlan ders klachten kunnen veroorzaken. Als er geen maatregelen worden genomen om de plant te bestrijden, hebben we volgens de Wageningse onderzoekers al over tien jaar waar schijnlijk grote hoeveelheden am brosia's in Nederland. Door de nieu we plant zal het hooikoortsseizoen twee maanden langer duren. Niet al- leen mensen die nu al last van hooi- Ambrosia, de nieuwste schrik van hooikoortspatienten. getty images koorts hebben zullen dat merken, maar naarverwachting ook een nieu we groep die nu nog nergens last van heeft. Moderne ziekte Het aantal hooikoortspatienten is de laatste jaren in Nederland licht geste- gen, blijkt uit gegevens van onder- zoeksinstituut Nivel. De echte explo- sie was er in de jaren tachtig en negentig. Toen steeg het aantal men- sen met hooi koorts erg snel Waarom zoveel mensen tegen- woordig - in met name westerse lan den - slecht reageren op pollen van sommige bomen, planten en grassen, isnietzeker. Demeestgenoemdever- klaring is op dit moment de 'hygiene- hypothese'. Kort gezegd komt die er volgens Rijkers op neer, dat de im- muunsystemen van kinderen in wes- Hooikoorts ontwikkelt zich meest- al pas in de puberteit. De leeftijds- groep tussen de 15 en 45 heeft er het meest last van. Achterliggende oorzaakzou een niethelemaal goed functionerend immuunsy- steem zijn, datafweerstoffen aan- maaktvoorfeitelijkonschuldige pollen. Deze reactie is ook de oor- zaak van astma, voedselallergie en eczeem. Erfelijke aanleg speelt een rol bij de ontwikkeling van hooi koorts, maar omgevingsfactoren zijn veel belangrijker. Dan moet worden gedacht aan 'te veel hygi ene', maar ook aan vaccinaties en bepaalde voeding. O terse landeri te weinig worden bloot- gesteld aan bacterien en virussen. Met dank aan vacuum verpakt voed- sel en allesvernietigende schoon- maakmiddelen. Rijkers: 'De im- muunsystemen vervelen zich, zou je kunnen zeggen. En daarom gaan ze wat anders doen, reageren ze op on- schuldige dingen, zoals gras- en boompollen.' Het immuunsysteem maakt dan stoffen aan die zorgen voor hooikoortsverschijnselen. Stress, die het immuunsysteem verzwakt, zou de hooikoorts nog ver- der verergeren. Medicijnen kunnen de verschijnselen onderdrukken. Een groot deel van de hooikoortspa tienten gebruikt ze dan ook. Waar- schijnlijkdatdemedicijnenfabrikan- ten dan ook de enigen zijn die de komst van de ambrosia wel zien zit- ten. O Het omstreden plan voor de bouw van een moskee in de omgeving van Ground Zero in New York kan gewoon worden uitgevoerd. Dat heeft de commissie die gaat over de monu- mentenzorg in New York bepaald. Tij dens een stemming gingen alle negen commissieleden akkoord met het schrappen van het pand Park Place 45-47 van de monumentenlijst. Op de plaats van dit gebouw kan nu een vijftien verdiepingen tellend islami tisch cultureel centrum worden neer- gezet, met daarin onder meer een moskee en een zwembad. De plannen voor de bouw van de moskee leidden de afgelopen tijd tot verhitte discus- sies in de Verenigde Staten. Veel New Yorkers beschouwen het project als een belediging van de nabestaanden van de bijna drieduizend mensen die om het leven kwamen tijdens de ter- reuraanslag op de torens van het World Trade Center in September 2001. Die werden uitgevoerd door ex- tremistische mosiims. Anderen zijn juist voorstander van het project, dat moet leiden tot verbroedering. Dat Amsterdam de gay capital van Europa is,wil de stad nog eens benadrukken met het Homocircus dat er neerstrijkt. Een Engelse juf was het zat om elke dag voor de klas te staan en besloot te gaan doen wat ze echt leuk vond: pornofilms maken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2010 | | pagina 18