Loopbaan Ptoeflessen VJ\N>W Geven, ja, maar waarblijfthet? *<>ens'S? fs« TR0UWEN VIA DE PC SPAARLOON OPMAKEN? ooo septe?0A0 Een werkonderbrekinggeeftvaak extra energie en motivatie om er weer lekkertegenaan te gaan Werktijd Het is gezond om een poosje de knop om te zetten Bijnatien procent boekt een vakantie onder werktijd Collectebus We blijven kritisch Infiatie Dertien procent meer geld opgehaald ondanks de crisis ^nUll*16 •Sc0o«eva SVlCUy C 9 sept«^er 06-41^ 86319 Elektronisch aangifte doen wordt mogelijk Jjc A/leer omzet in de industrie Steuntje in de rug MaasstadPers Woensdag25augustus20io jf ne EfHeC-; 20 00-2^ Qinsda9 I 5cdo^ev:' I 20.00 - V ,K-:aWUSS€ >a BeQ,nn ;P3V3 i^aBseP*® MUsse* .QeB^ 2V.00 u •SC00^eV® Q0 0 \nstf°^e 2', \b-22 Elektronisch aangifte doen bij de burgerlijke stand van een voorgenomen huwelijk wordt mogelijk; wie wil trouwen kan dat straks via de computer melden. lemand die elektro nisch aangifte doet, kan vol- staan met een eigen opgave van de wettelijk vereiste gege- vens. Deambtenaarcontro- leert deze informatie en als ze juist blijkt, volgt er een af- spraak voor de traditionele huweiijksvoltrekking. Elektro nisch aangifte doen, gaat ook gelden voor een geregi- streerd partnerschap of een geboorte. Hetzelfde geldt voor uitvaartondernemers bij een overlijden. De ondernemers in de industrie realiseerden in juni 19 procent meer omzet dan in juni vorig jaar. In mei was de omzet al 16 procent hoger. Lunchpauze: even aan je werk ontsnappen Je gaat naar je werk om te wer- ken, maar lang niet alle tijd op de zaak wordt aan werk besteed. Een praatje met de collega's, even een sigaretje roken, de lunchpauze wat op- rekken of je vakantie boeken onder werktijd. Dat snoept allemaal tijd van de werkdag af. Uiteen onderzoekvan Na- tionaleVacaturebank.nl blijkt bi jvoorbeeld dat bij na een op de tien Nederlanders een va kantie boekt onder werktijd. De prachtige voorzomer heeft dat zeker gestimuleerd. Net als de wens van ruim drie- kwart van de werknemers om hun werkplek te verruilen voor een terras. Een grote meerderheid (84 procent) van de werknemers gaat in zijn of haar lunchpauze naar buiten; 42 procent doet dit zelfs elke dagom even aan het werk te ontsnappen. "Dat hoeft niet slecht te zij n. Het is heel gezond om de pauze te gebruiken om even de knop om te zetten en niet aan het werk te denken, daar- na heeft iemand vaak juist weer extra energie en motiva tie", aldus de Vacaturebank. De belangrijkste redenen om tijdens de pauze naar buiten te gaan zijn: een wandelingte maken, te ontsnappen aan de werkomgeving en om te ro ken. O Op 15 September 2010 worden de spaarloontegoeden gede- blokkeerd. Deze maatregel is bedoeld als steuntje in de rug voor het herstel van de econo mic. Spaarders ontvangen hieroverautomatisch bericht. Werknemers kunnen het vrij- gevallen bedrag gebruiken voor grote aankopen of voor het (versneld) aflossen van schulden. Maar het is natuurlijk ook mo gelijk het geld op een reguliere spaarrekening storten. Opna- me van het spaarloon is niet verplicht. Deinflatieisin juligestegennaar 1,6 procent. soring en nalatenschappen juist wat afnam. Dat blijkt uit het jaarlijkse Goede Doelen Rapport 2010 van VFI bran- cheorganisatie, dit jaar voor het eerst uitgevoerd door Pri- cewaterhouseCoopers. Een anderpositieve consta- tering is dat de gezamenlijke goede doelen in 2009 weer meer aan hun doelstellingen hebben besteed: 5,5 procent. Het gaat daarbij om 91 van de 120 bij VFI aangesloten goede doelen, goed voor 60 procent van de inkomsten van alle 836 CBF -instellingen bij elkaar. Maar we willen wel weten wat er met onze donatie gebeurt. Wat blijft er aan de strijkstok hangen, verdient de directie niet teveel. Duidelijkheid over het ge- bruik van.de donatie is bij- voorbeeld voorbijna de helft van de Nederlanders de be langrijkste overweging bij het steunen van een ontwikke- lingsorganisatie. Duidelijk heid weegt dan zwaarder dan de reputatie van de ontwikke- lingsorganisatie. Dat blijkt uit onderzoek van Ruigrok Net- Panel. O Nederlanders willen best ge ven aan goede doelen, maar ook weten wat er met hun geld gebeurt. Vorig jaar hebben de gezamenlijke goede doelen - ondanks de crisis - meer geld opgehaald, een kleine 13 pro- cent. De verwachte daling van inkomsten bleef uit. Dat kwam vooral doordat de bij- drage van donateurs en leden toenamen, evenals de op- brengsten van de collectes. Dat laatste is bijzonder, omdat erdoordecollectanten stevig werd geklaagd over mensen die geen tijd hadden om even bij de collectebus te stoppen, of door de campagne 'klein bedrag, pinnen mag' geen klein geld meer in hun portemonnee hadden. Daar staat tegenover dat de bijdragen aan de kas uit spon-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2010 | | pagina 12