De Kwestie ooo Handeldende agenten bij de strandrellen bij Hoekvan Holland inderdaad uitnoodweer? MaxMoszkowiczdenktvan niet. PINK RIBBON ACTIE 2010 JONGEREN 0PDEF0T0 MaasstadPers PASTORS Strandrellen Ouders dodelijk slachtoffer naar de rechter Erzijn tegenstrijdige verklaringen afgenomen' OM: 'geen aanleiding tot vervolgen' MARCO Strijd tegen borstkanker Rectificatie De Kwestie Om de hoek naar school 5jc Ga er 'es uit deze week! Wanneer komt die promenade? MaasstadPers Woensdag25augustus20io Voor de zoveelste keer hobbelen Aboutaleb, de politie en de deel- gemeente Feijenoord in Bloemhof achter de feiten aan. Nu er weertwee men- sen neergeschoten zijn door Antillianen, zijn de grenzen zogenaamd weereens be- reikt en wordt er zogenaamd hard opgetreden. Allemaal ritueel gebrabbel, om te maskeren dat ook de over- heid een deel van het pro- bleem is. Hoe vaak is het niet gezegd dat er veel en veel harder opgetreden moet worden, dat de politie veel alerter en zichtbaarder moet reageren op klachten uit de buurt. Maar niets daarvan. De deelgemeentevoorzitter zegt dat het incident op zich- zelf staat, volgens de politie is het al een jaar onrustig, en Aboutaleb zegt: er zijn wel agenten in de wijk, maar die lopen vaak in burger, dus mensen kunnen ze dan niet herkennen. Het komt over als de zoveelste oncontro- leerbare uitvlucht van onze burgemeester, die nog steeds weinig gezag lijktte hebben. En dan lijkt de Turkse ge- meenschap ook nog eens het heft in eigen handen te wil- len nemen. Arm Rotterdam, arm stadsbestuur en arme bewoners. Problemen niet serieus nemen, Rotterdam- mersdieop Leefbaar stem- men buiten de orde verkla- ren, ambtenaren en politie onvoldoende aansturen, bij verkiezingen op landgenoten stemmen die zich vooral druk maken om eigen volk eerst, subsidies en uitkeringen, zie hier het resultaat. Ik neem aan dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de aanpak, incidenten en signa- len in de afgelopen periode in de Oleanderbuurt. Dan kunnen we zien of de moordaanslagen op de Turk se vader en zoon echt een op- zichzelfstaand geval zijn, zo- als de deelgemeente Fe ijenoord ons wil doen gelo- ven, of dat er voor de zoveel ste keer tekort wordt geschoten door politie, deel gemeente (hef ze op) en an- dere publieke en semi-pu- blieke organisaties als ge- meente, corporatie en wel- zijnswerk. In ieder geval wordt het tijd om ook hier in ons veiligheidsbeieid syste- matisch de herkomst van stadsgenoten te betrekken. Net zoals Polen overal extra mogen worden gecontro- leerd op dronken rijden, moeten Antillianen dus extra preventief gefouilleerd kun nen worden op vuurwapens, ongeacht waar zij zich bevin- den. Dat is geen discrimina- tie, dat is alleen nog maar het begin van hopelijk tijdelijk maar in ieder geval verstan- dig overheidsbeleid in een multi-etnische samenle- ving. O Was het terecht dat agenten geridit op Robby schoten? Van de redactie ROTTERDAM De ouders van het 19-jarige dodelijke slachtoffer Robby van der Leeden willen van de rechter horen of de agenten terecht schoten, zoals het Openbaar Ministerie verklaar- de. Advocaat van de ouders van Robby, Max Moszkowicz jr., ziet voldoende mogelijkhe- den om een procedure te star- ten. Het gerechtshof moet op- nieuw onderzoeken of de agenten moeten worden ver- volgd. "De ouders van Robby beseffen datde politie zich be- dreigd voelde, maar de vraag is of die bedreigingen zo emstig waren dat het gerechtvaardigd was om gericht te schieten," aldus Moszkowicz. "Mensen suggereren dat ze uit zijn op schadevergoeding, maar er is geen haar op hun hoofd die daaraan denkt. Het gaat om waarheidsvinding en om be- rechting van degene die op Robby geschoten heeft." Veel vragen zijn volgens de advo caat niet bearitwoord. "Erzijn bijvoorbeeld geen gewelds- rapportages in het dossier op- genomen. Dat is de eerste ver- klaring die een agent aflegt nadat er geweld is toegepast, en daarom meestal de meest betrouwbare." Het Instituut voor Veiligheids- en Crisisma- nagement (COT) concludeer- de vijf maanden na de rellen dat de politie een hoop steken heeft laten vallen in de aan- loop naar de rellen. „We zeg- gen niet dat het te voorkomen was geweest", zei COT-voor- zitter Rosenthal destijds. „Maar als de juiste voorberei- dingen waren getroffen, dan hadden bepaalde gebeurtenis- sen zich waarschijnli jk in min- dere mate voorgedaan. Maar het rapport is volgens Moszkowicz niet waterdicht. Er zijn tegenstrijdige verkla ringen afgenomen. "Sommi- gen agenten beschreven de si- tuatie als 'levensbedreigend', terwijl anderen dat niet von- den. Dat moet worden uitge- zocht." De agenten die bij de rellen waren, hebben hun er- varingen opgeschreven in een boek, dat vorige week ver- Geluk, liefde, steun, macht, bescherming en aandacht voor borstkanker zijn verenigd in de Pink Ribbon Geluksarmband 2010. Met dit armbandje, met bedeltjes, om je pols steun je een belangrijke boodschap en doel, namelijk hetgevecht te gen borstkanker. De Geluks armband is vanaf oktoberte koop in een groot aantal win- kels en online. Vorigjaar bracht de Pink Ribbon Geluks armband maar liefst acht ton op, dit jaar hoopt Pink Ribbon dat record te verbreken. De sti- ching wil een bedrag van een miljoen euro binnen halen. De armbanden zijn te koop voor g.g5 euro en de gehele op- brengst gaat naar de strijd te gen borstkanker. Pink Ribbon spokeswoman Quinty Trust- full: „Met deze armband laat je zien dat je de stichting steunt. Zo kunnen we met z'n alien een einde brengen aan deze verschrikkelijke ziekte." scheen. Moszkowicz: "Er lij- ken verklaringen in dit boek te staan die niet overeenkomen met de verklaringen in het dossier van het OM. Voordat ik daarop in ga wil ik het eerst goed lezen." Een woordvoer- der van de politie Rotterdam- Rijnmond wil niet teveel over dezaakzeggen. "Hetisvoorde betrokken agenten niet leuk, maar het is natuurlijk voor de ouders van Robby ook moei- lijk. Zij staan in hun recht." Ook het OM wil niet inhoude- lijk reageren. "Wij blijven erbij dat het onderzoek goed is uitgevoerd",aldus een woord- voerder. Wanneer de zaak voorkomt isnietbekend. O Vorig week pubiiceerde de MaasstadPers een groot ver- haal over Antilliaansejonge- ren in Rotterdam. Onze jonge- ren doen het in vergelijking metdejongeren in andere grote steden erg goed. Ter illu strate bij het verhaal plaats- ten wij twee foto's. Wij mel- den met nadruk dat de jonge- ren op de foto's niets met het verhaal van doen hadden. Op 22 augustus 20og loopt het dancefeest Sunset Grooves op het strand bij Hoek van Holland emstig uit de hand. De aanwezige poli tie heeft geen steun van de ME, en ziet zich geconfron- teerd met een woedende menigte. De agenten voelen zich zo bedreigd dat tiental- len kogels worden afgevuurd op de relschoppers. De ig-ja- rige Robby van der Leeden uit Rotterdam wordt dodelijk getroffen. Onderzoek naarde gebeurtenissen toont aan dat er ernstige f outen zijn gemaakt tijdens de voorbe- reiding van hetfeest. Het COTspreekt van ..onvoldoen de scherpte en alertheid" van alle „betrokken organisaties en diensten", van de particu- liere organisator van het fes tival tot aan de politie en openbaar bestuur. Het Open baar Ministerie ziet in het rapport geen aanleiding om de betrokken agenten te ver volgen, maar de ouders van Robby starten toch een rechtszaak. O Bezorgklachten: Telefoon: 0900-4245726 www.maasstadpers.nl/bezorgklachten PrinsHendrikkade 16a 3071 KBRotterdam Postbus 1162,3000 BD Rotterdam Telefoon: 010 - 4699 500 Fax:010-4699504 www.maasstadpers.nl info@maasstad.nl Sluitingstijden: Advertenties:totmaandag 15.00uur Redactie: tot dinsdag 9.00 uur Redactie: L. el Barkany en K. Moerman Telefoon:010-4699 527 redactie@maasstad.nl Hoofdredacteur: M.G.J.Jochemsen Advertenties: Telefoon:010-4699525 Fax:010-4699504 advertentie@maasstad.nl Commercieel directeur: R. Feenstra Oplage: 365.205 MaasstadPers is een uitgave van PLM Lokale Media in samenwerking met Dagblad De Pers. Algemene voorwaarden zijn opaanvraagbeschikbaar. Zadkine werkt vanaf dit schooljaar in lokale opleidin- gencentra (LOC's) en organiseert het onderwijs hier- mee kleinschaliger en dichtbij studenten. 'Heerlijk Rotterdam' misgelopen? Van 2 3 tot 29 augus- ®tus krijg je een herkansing met de Restaurant week. Voor 2 5 euro romantisch uit eten gaan in Rotterdam! GroenLinks wil dat de gemeente snel begint met het aanleggen van een wandelpromenade op het Hofplein- lijnviaduct, nu de RandstadRail er niet meer rijdt. Een stille tocht voor Robbie van der Leeden vorig jaar. martijn beekman/hh

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2010 | | pagina 2