Actueel r\ N©flik u REMIINDEWDK LAGERWAARD ooo De RETrustvanafoktoberdetramsuitmetgezichtsherkennende camera's. Niet iedereen is blij metde vergaande maatregel. 2 3D Afpersing In de prijzen vallen, maar dan heel dubieus Eneco stapt naar rechterom windmolens Privacy versus Veiligheid 'Er groeit een generatie op (fie nietweetwat privacy is' Rust van het Friese land Windmolenpark Kunst en Cuituur Wijktheater ije Laat je niet op je kop zitten Uesign U. 80 euro per zitplaats korting (tot MaasstadPers Woensdag25augustus20io Van de redactie ROTTERDAM Zes afpersers die het hadden voorzien op het geld van twee lotto-winnaars uit Hellevoet- sluis, verschenen dinsdag voor de rechtbank. Het echt- paar won vorig jaar 16,5 mil- joen euro met de lotto. De bende afpersers kwam het echtpaar op het spoor na een grote foto in de krant, waarop de lottowinnaars te zien wa- ren. In de maanden daarna probeerden ze met dreige- menten geld af te troggelen. Zo werd de nieuwe auto van het echtpaar beschoten en werden kogelbrieven ge- stuurd. In de eerste brief werd 100.000 euro geeist; maar la ter liep dat bedrag op. Een van de afpersers, een 25-jarige man uit Hellevoetsluis, heeft voor het zelfde vergri jp eerder vijf jaar vast gezeten. O Van de redactie ROTTERDAM Energiebedrijf Eneco wil als- nog de vergunning binnensle- pen voor twee windmolenpar- ken op de Noordzee en stapt naar de rechter. Volgens het bedrij f is de basis voor een eer- dere afwijzing namelijk 'flin- terdun', meldt Het Financieele Dagblad. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat stelt dat de mo- lens van de windparken de vliegroutevan helikopters van de offshore olie- en gasindu- strie in de weg zouden zitten. Ook de mantelmeeuw zou er last van hebben. Maar voor Eneco staat veel op het spel en daarom daagt het bedrijf het ministerie voor de rechter. In totaal had Eneco voor zes lo- caties een vergunning aange- vraagd. O Elektrische ogen scannen Rotterdamse reizigers Van de redactie ROTTERDAM De installatie van gezichtsher- kennende camera's is een proef van vervoersbedri jf RET en de politie, om zo grip te krijgen op raddraaiers in het openbaar vervoer. De pilot kost twee ton en wordt betaald door het ministerie van Bin- nenlandse Zaken en de RET. Het systeem moet het tram- personeel ondersteunen; zij krijgen een signaal op het mo ment dat iemand met de ge- zichtskenmerken van een overtreder de tram instapt. Een van die kenmerken is de afstand tussen de ogen "Het is schandalig dat dit nodig is, dat mensen hun werk anders niet kunnen doen", zegt Nicky (ansen, directiewoordvoerder van de trammaatschappij. Op dit moment hebben twee- endertig mensen in Rotterdam een zogenoemd OV-verbod. Wanneer iemand door de ca mera wordt herkend, en het trampersoneel is ingeseind, verzoeken de tramconduc- teurs de overlastveroorzaker de tram te verlaten. "Het blijft dus mensenwerk", aldus Jan- sen. Het project maakt deel uit van een breder veiligheidsplan in het Rotterdamse openbaar vervoer. Sinds 2008 legt de RET OV-verboden op aan mensen die ruzie maken en geweld plegen in het openbaar vervoer. Ook is er een preven- tief voorlichtingsproject voor jongeren en wordt er nauw sa- mengewerkt met politie en justitie. Bevalt het systeem, dan wordt het uitgebreid naar andere probleemlijnen. Ook andere steden, waaronder Amsterdam, zijn gei'nteres- seerd. Maar het initiatief roept ook Er is allang geen sprake meervan privacy in Nederland. martijn beekman/hh weerstand op. Zo blijkt bij tests dat het systeem regelma- tig de fout ingaat. Rond een op de vijf meldingen blijkt niet correct. FractievoorzitterArno Bonte (GroenLinks Rotter dam) is bezorgd. "Onschul- dige reizigers worden straks aangezien voor raddraaiers", schrijft hij op de website van de parti jRET-personeel moet natuurlijk goed beschermd worden tegen agressie, maar de maatregel moet wel effec- tief zijn en de privacy van on- schuldige mensen bescher- men." "GroenLinks had dezelfde re- actie bij de invoering van de OV-chipkaart. Maar dat bleek uiteindelijk ook mee te val- len", zegt Robert Simons, raadslid voor Leefbaar Rotter dam en voorstander van de proef. "Erzijnbepaaldetram- lijnen waarop ik mijn dierba- ren niet graag laat meerijden. De proef met dit systeem is een goede zaak, een nieuw in strument om het openbaar vervoer veiliger te maken. Je kunt nooit honderd procent veiligheid garanderen. Belang- rijk is het gevoel van veiligheid dat van zo'n systeem uitgaat. Miek Wijnberg, voorzittervan privacywaakhond Vereniging Vrijbit, denkt daar heel anders over. "Het wordt steeds gek- ker," zegt de voorzitter. "In plaats van dat de ovdrheid een veilig en snel openbaar vervoer verzorgt, maakt ze een systeem om de bevolkingtevolgen. In combinatie met kentekenregi- stratie en cameratoezicht heb je zo alles in kaart. Er ontstaat een soort open gevangenis, waarin een generatie opgroeit die niet meer weet wat vrijheid is", luidt Wijnbergs kritiek. Rotterdam was bij de invoe ring van de OV-chip de proef- tuin voor de rest van Neder land. Dat gebeurt nu weer." "Daar zijn we nog altijd met zijn alien brj," werpt Leefbaar Rotterdam-raadslid Simons tegen. "En eenwereld vanvol- ledige controle, die is echt nog verweg". O Discussieer mee op www. maasstadpers.nl bekend van radiospot op mECRSTna Nofllk Is sen kwalltelts-boxsprlng van de Friese fabrlkant Avek. Een boxsprlng ontworpen door Hans Daalder, dla zijn Insplratle putte uit deschoonheld van hat Friese land: eenvoud en puurheid. Nofllk maakt gebrulk van het nieuwe traagschulm: Talalay Embrace. Dit perfect ventilerende traagschuim biadt u de juiste ondersteuning en ademt veel beter dan de huldige traagschulmsoorten. Meer informatie vindt u op: www.kwaliteitsbedden.nl Het Waaigat - Markt 57 Vlaardingen 010 4343685 di - vr 10.00 -17.30. za 10.00 17 00. geen koopavond Wijktheater is helemaal hip. Van 15 September tot en met 3 november20io maakt thea- tergroep Max. een speciale toer langs zes verschillende Rotterdamse locaties, waarbij Max. scholen en vrij publiek in hun eigen wijk opzoekt. De voorstelling, naar het wereld- beroemde verhaal van Hector Malot, is een avontuurlijke rondreis waarbij het publiek wordt meegenomen langs verschillende ruimtes van de locatie eindigend in een fees- telijke finale. Het kinderleven van Remi verandert totaal als hij ontdekt dat zijn moeder niet zijn echte moeder is. Merkx creeert met minimale middelen en eenvoudige taal een reis langs verschillende werelden met elk een eigen sfeer, eindigend in een feeste- lijke finale. Woensdag 29 spet- ember 13:15 16:00 uur, Loca tie: Bergwegstation, informa tie www.tgmax.nl H0E7Z0! organiseert vanaf 8 September een sociale weerbaarheidstraining speciaal voor brugklasser, 'Daar Cii/ sta je danl'.Er is plaats voor 10 pubers. Kijk op de site Uw oude fauteuil of bank is geld waard bij Lagerwaard Design. Tijdelijk krijgt u een maximum van 10% van de aankoop- waarde) op uw nieuwe zitmeubel. Uiteraard zorgen wij voor het meenemen van uw 'inruil'. Uitgezonderd toonkamer- modellen en aanbiedingen. Vraag naar de voorwaarden. Kanaalweg 39-53, Capelle aan den IJssel Telefoon 010-4507466, Fax 010-4588992 email: info@lagerwaard.nl, www.lagerwaard.nl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2010 | | pagina 3