Mededeling Tracebesluit A4 Delft - Schiedam Rijksoverheid De minister van Verkeer en Waterstaat heeft, in overeenstemming met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), op 2 September 2010 een Tracebesluit genomen voor de A4 Delft - Schiedam. Het Tracebesluit ligt van 13 oktober tot en met 24 november 2010 ter inzage op verschillende locaties in de regio. ,-rrr-- - tffi-r~:wt! &-«wwr» Op grond van de Tracewet en de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden die hun zienswijze btj het Ontwerp- Tracebesluit (OTB) A4 Delft - Schiedam naar voren hebben gebracht, van 14 oktober tot en met 24 november 2010 beroep instellen tegen het Tracebesluit bij de Afdeling bestuursrecht- spraak van de Raad van State. Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. De terinzagelegging van het Trace besluit A4 Delft - Schiedam is op 13 oktober 2010 bekend- gemaakt in de Staatscourant. Halfverdiepte ligging Verdiepte ligging Landtunnel Vlaardingen Kvf.Mrleiri Schiedam A4 Delft - Schiedam De autosnelweg A13 is in de huidige situatie de enige verbinding tussen Den Haag en Rotterdam voor het verwerken van grote verkeersstromen. Deze autosnelweg is zwaar belast. Het grote verkeersaanbod op de weg veroorzaakt in de regio's Den Haag en Rotterdam dagelijks files. Deze steden en hun omgeving zijn daardoor steeds minder goed bereikbaar. Naast de dage- lijkse lange files in de spits, leiden 00k ongelukken ofwerk- zaamheden snel tot opstoppingen. Het verkeer veroorzaakt daarnaast luchtvervuiling, geluids- overlast en verkeersonveiligheid. Deze problemen beperken zich overigens niet alleen tot de snelwegen, maar komen 00k voor op het regionale en lokale wegennet. Om deze problemen te verminderen hebben de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer gekozen voor de aanleg van de A4 tussen Delft en Schiedam. Het Tracdbesluit A4 Delft - Schiedam voorziet in de aanleg van een nieuwe snelweg tussen de bestaande A4 ter hoogte van de N470 (Kruithuisweg) en het knooppunt Kethelplein. Daarbij zijn 00k de aansluitingen op de bestaande A4 en de A20 inbegrepen. Het Tracebesluit In het Tracebesluit A4 Delft - Schiedam worden onder meer de volgende onderdelen geregeld: a. de aanleg van de A4 tussen de aansluiting van de N470 en het Kethelplein met achtereenvolgens een halfverdiepte ligging, een verdiepte ligging en een landtunnel. De land- tunnel bestaat uit twee tunnelbuizen, een voor elke richting; b. de aanleg van een aantal kunstwerken om de nieuwe weg aan te sluiten op de bestaande A4 aan de noordzijde (N470) en de zuidzijde (Kethelplein), alsmede op de A20 Oost, de A20 West en de toe-/affit Schiedam-Noord; c. de aanleg van een aantal kunstwerken bovenlangs de A4, namelijk een brug in de Zuidkade, een brug in de Oost- veenseweg, een aqua/ecoduct ter hoogte van de Zweth, een brug in de Woudweg en een kruising voor de Tramplus, langzaam verkeer en hulpdiensten tussen de Brederoweg (Schiedam) en de Europaboulevard (Vlaardingen); d. diverse geluidsbeschermende maatregelen langs de A4. Procedure Voor de aanleg of vernieuwing van een rijksweg moet een wettelijke tracd/m.e.r.-procedure worden doorlopen. De procedure kent vier stappen: 1. de startnotitie: beschrijving van het probleem (indienen zienswijzen mogelijk); 2. de trajectnota/MER: oplossingsrichtingen en hun milieu- effecten (indienen zienswijzen mogelijk); 3. het ontwerptracebesluit (OTB): uitgewerkte voorkeurs- oplossing (indienen zienswijzen mogelijk); 4. het tracdbesluit (TB): het genomen besluit (beroep mogelijk). Op drie momenten was het indienen van zienswijzen mogelijk. Nu verschijnt het tracebesluit, de laatste stap. Vanaf 31 maart tot en met 11 mei 2010 heeft het OTB A4 Delft - Schiedam ter visie gelegen. Gedurende deze periode hebben omwonenden en belanghebbenden hun zienswijze kunnen geven op dit OTB. Die reacties zijn meegenomen en afgewogen bij het opstellen van het definitieve Tracebesluit (TB). DitTB ligt nu ter visie. Belanghebbenden die reeds een ziens wijze op het OTB hebben ingediend, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze op het OTB hebben ingediend en zij die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen welke bij de vaststelling van het TB ten opzichte van het OTB zijn aangebracht, kunnen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Waar kunt u de stukken inzien? Het TB A4 Delft - Schiedam kunt u van 13 oktober tot en met 24 november 2010 tijdens de reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties: - de gemeentehuizen van Delft, Maassluis, Midden-Delfland, Rijswijk, Schiedam, Vlaardingen en Westland; - het provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag; - het kantoor van Rijkswaterstaat Zuid-Holland in Rotterdam; - de ministeries van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, beide in Den Haag. Het TB is 00k te bekijken (en te downloaden) via de website van het Centrum Publieksparticipatie: www.centrumpp.nl. Hoe kunt u beroep instellen? Belanghebbenden die hun zienswijze al bij het OTB A4 Delft - Schiedam naar voren hebben gebracht, alsmede belang hebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze over het OTB naar voren hebben gebracht, kunnen van 14 oktober tot en met 24 november 2010 beroep instellen bij: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus 20019 2500 EA Den Haag Het ondertekende beroepschrift dient ten minste te bevatten: - uw naam en adres; - de dagtekening; - een vermelding van de datum en het nummer of het kenmerk van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt; - een opgave van redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen. Op dit besluit is hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat alle beroepsgronden binnen de beroepstermijn bekend moeten zijn. Het is niet toegestaan buiten de termijn nog (aanvullende) beroepsgronden aan te voeren. Voor de behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd. Voor particulieren is dit vastgesteld op 150,- en voor niet-natuurlijke personen op 298,-. Over de wijze waarop en binnen welke termijn u dit dient te betalen, krijgt u, na indiening van het beroep, bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Vooriopige voorziening Indien een beroepschrift is ingediend, kan daarnaast een verzoek tot het treffen van een vooriopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoek moet zijn ondertekend en ten minste het volgende bevatten: - uw naam en adres; - de dagtekening; - een vermelding van de datum en het nummer of het kenmerk van het besluit; - de gronden van het verzoek (motivering). Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd. Voor de behandeling van een verzoek om vooriopige voorziening is eveneens griffierecht verschuldigd (zie hiervoor). Nadere informatie Voor meer informatie over de inhoud van het Tracebesluit kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis) of kijken op de website www.rijkswaterstaat.nl/a4delftschiedam. Voor meer informatie omtrent de procedure kunt u contact opnemen met het Centrum Publieksparticipatie, telefoon 070 456 96 03.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2010 | | pagina 16