De Kwestie VRDKAARTEN WINNEN OV-CHIP IS EENBOEF MaasstadPers ooo Rotterdam zal hoe dan ook moeten bezuinigen, dat zal niemand ontkennen. Maarde manierwaarop, isdatdejuisteen enige weg? ZOBEZIEN PASTORS Bezuiningen De Kunst en Cultuurwereld krijgt het zwaar te verduren Twintigjaar werk wordt dan zonder pardon teniet gedaan' Wat kunnen we verwachten? MARCO Weens Operette Gala Openbaar vervoer He 'Grey's Anatomie' in het MC He Wat moeten we zonder? He Komt dat zien! Komt dat zien! MaasstadPers Woensdagi3oktober20io Hetnieuwe kabinet Rutte bestaat vooral uit oudere mannen. Opstelten, Donner, Leers, Ro senthal, Kamp, Hillen, ze zit- ten rond de pensioengerech- tigde leeftijd. Volgens de meeste opiniemakers kan daar weinig vernieu wends uit komen. Volgens mij ver- gissen ze zich. Churchill werd pas premier op zijn vijfenzes- tigste en Ronald Sorensen was ook al grijs met een baard toen hij Leefbaar Rot terdam oprichtte. In de we- reld van de traditionele poli- tiek hangt een carriere sa- men met een ruilhandei in functies. Voor wat hoort wat, ik krabjouw rugalsjij de mijne krabt, en meer van datapengedrag. Carrierepo- litici gaan zich daar ook naar gedragen. Je wordt eerder benoemd als er weinig men- sen zijn die een mening over je hebben. Daar hebje meer aan dan aan een paar keer iets bijzonders doen met het risico een fout te maken of afgunstte wekken. Enalsje 35 of 45 bent, dan moetje nog een heel eind tot je pen- sioen. Politici in die leeftijds- klassen hebben dus nog veel van die geen-meningheb- bers nodig om het einde te halen. Pirn Fortuyn noemde dat het grijze muizencircuit. De Rotterdamse gemeente- politiek zit er vol mee. De se- nioren in dit kabinet zijn het afhankelijkheidsstadium echter voorbij. Dat geeft ze de mogelijkheid het al dan niet maken van vijanden voor lief te nemen en betere besluitente nemen. Het gaat om wat beter is voor het land in plaats wat beter is voor hun grijze muis-partijgeno- ten annex corporatiedirec- teuren, deelraadpolitici of de commissarissen van de ko- ningin. Oudere ministers kunnen onbezwaard corpo- raties verplichten huurwo- ningen te verkopen aan be- woners, Europese collega's chanteren om immigratie- verdragen te veranderen en ambtenaren ontslaan. En wat dacht u van strenger straffen, subsidies intrekken, burgemeesters bevoegdhe- den over de politie ontne- men, de randstadprovincies fuseren, en deelgemeenten opheffen? Daar maakjeje zelf niet populair mee bij Hun Soort Mensen. Bestuur- ders van middelbare en lage- re leeftijd hebben veel te ver- liezen en kiezen daarom vaak voor de makkelijkste weg in plaats van de beste weg. Ou dere ministers kunnen hun helm opzetten en op het doel afgaan. De politieke dood of de politieke gladiolen. Het zou me niet verbazen als we van deze kamikaze-bejaar- den heel veel plezier gaan hebben. O 'Zonder cultuur verliest de samenleving iets waardevols' Van de redactie ROTTERDAM Landelijk roert de Kunst en Cultuurwereld zich al. Het ka binet Rutte-Verhagen (met gedogerWilders) doeteraller- minst geheimzinnig over: er wordt flink gehakt in kunst en cultuur. Vooral de podium- kunsten zullen het merken omdat het CDA het nog voor elkaarheeftgekregen debibli- otheken en musea (erfgoed) te ontzien. Omdat stedelijke cul- tuurinstellingen direct en in direct afhankelijk zijn van het Rijk, zullen ook zij zich moe ten bezinnen over de toe- komst. Rotterdam maakte vo- rige week de begroting voor de komende jaren bekend en ook daaruit blijkt, hoe kan het ook anders, dat onze cultuurinstel- lingen zullen moeten bezuini gen. Het komende jaarzal er nog niets veranderen omdat het huidige Cultuurplan loopt tot2012. Daarnazal in Rotter dam tien miljoen per jaar be- zuinigd moeten worden. Structured. Desgevraagd rea- geren vrijwel alle cultuurin- stellingen in Rotterdam voor- namelijk in cumulatieven. Want hoezeerze allemaal be- seffen dat bezuinigingen on- ontkoombaarzijn, vinden ze de maatregelen te 'drastisch' en 'ondoordacht'. Liesbeth Smit, woordvoer- der van het Ro Theater, heeft de indruk dat de bezuinigin gen van de gemeente Rotter dam gestoeld zijn op zuiver economische gronden. ,,We zouden met elkaar de discus- sie moeten aangaan over wat redelijk is. Bezuinigen oke, maar hoe gaan we dat met z'n alien doen?", steltzij retorisch. ,,Het is overduidelijk dat er onevenredig veel bezuinigd wordt op cultuur. Dat zie je landelijk en nu ook lokaal." Hoeveel en waar de Rotter damse cultuurinstellingen moeten inkrimpen is voorals- nog onduidelijk. Arno Bonte, GroenLinks-fractie, maakt zich zorgen om de gevolgen voor de lange termijn. Kort verwoordt Bonte de zorgen die leven bij kunstenaars en artiesten. „Wezijn twintig jaar bezig van Rotterdam een aan- Op zondag 17 oktober 2010 is er eindelijkweer een Weens Operette Gala te beleven in concertgebouw De Doelen in Rotterdam. Marco Bakker zingt in dit muzikale festijn, met naast hem sopraan Selma Harkink. Zij worden begeleid door L'Orchestra Particolare, bestaande uit meer dan 30 muzikanten. Tijdens het Gala kun je naar vele hoogtepunten luisteren, zoals Grafin Mariza van Emmerich Kalman, Die lustige Witwe van Franz Lehar, Casparone van Karl Millocker en de onsterfelijke melodieen van Robert Stolz en Johann Straus. De kaartverkoop gaat via de De Doelen, maar via deze krant kun je ook kaartjes winnen! Als je prijsvraag goed weet te beantwoorden tenminste. En die is: 'wie componeerde Die Lustige Witwe?'. Mail het ant- woord naar prijsvraag@> maasstad.nl o.v.v. 'Operette'. trekkelijke bruisende stad te maken. Daar heb je kunst en cultuurinstellingen hard bij nodig. Sterker, kunst en cul tuur zijn een van de belang- rijkste factoren die een stad aantrekkelijk maken. Zonder initiatieven, levendigheid, in- spiratie en cultuur verliezen we iets waardevols. Bovendien verdwijnen de hogeropgelei- den en de creatieven weer uit onze stad en dat is een slechte zaak, dat vindt de wethouder Wonen (Hamid Karakus, red.) ook. De gemeenteraad praat donderdag over de plannen. Later deze maand buigt de raad zich over de begrotin- gen. O Uit een onderzoek van het Fi- nancieele Dagblad blijkt dat het uitchecken met de ov- chi pkaart dagelijks fout gaat bij ruim zevenduizend reizi- gers. Landelijk kostdat reizi- gersgezamenlijkeen half mil joen euro per maand. Groen- Links wil nu opheldering over de gang van zaken en heeft het college adviezen gegeven voor een beter systeem. Hoe en waar de kunst en cul tuurinstellingen de komende jaren zullen moeten bezuini gen, is nog ongewis. De op- positiepartijen in de ge meenteraad maken zich gro- te zorgen over de plannen van het college waarin de PvdA, het CDA, de WD en D66 zitten. In tegenstelling tot de rest van de opositie maakt Leefbaar Rotterdam zich geen zorgen over de be zuinigingen. De Leefbaren vinden dat er te weinig wordt bezuinigd. Arno Bonte van GroenLinks zegt dat het onderwijsmuse- um op termijn zal moeten verdwijnen als de plannen doorgaan. Verder merkt hij op dat museum Boijmans Van Beuningen een toezeg- ging is gedaan omtrent het depot. „Die was beloofd en daar maakt het college nu een voorbehoud op." Verder bezuinigt het college ook op de eigen ambtenaren, maar maakt het wel geld vrij voor meer veiligheid. In de vorm van meer stadstoezichters. Bezorgkiachten: Telefoon: 0900-4245726 www.maasstadpers.nl/bezorgklachten Prins Hendrikkade 16a 3071 KB Rotterdam Postbus 1162,3000 BD Rotterdam Telefoon:010 - 4699 500 Fax:010-4699504 www.maasstadpers.nl info@maasstad.nl Sluitingstijden: Advertentiesrtot maandag 15.00uur Redactie: tot dinsdag 9.00 uur Redactie: L. el Barkany en K. Moerman Telefoon:010-4699527 redactie@maasstad.nl Hoofdredacteur: M.GJ.lochemsen Advertenties: Telefoon:010-4699525 Fax:010-4699504 advertentie@maasstad.nl Commercieel directeur: R. Feenstra Oplage: 365.205 MaasstadPers iseen uitgave van PLM Lokale Media in samenwerking met Dagblad De Pers. Algemene voorwaarden zijn opaanvraag beschikbaar. Het Erasmus MC laat dit jaartijdens De klinische Les een hartoperatie zien op het witte doek. Ook zal te zien zijn hoe een ingreep bij acuut hartfalen werkt. De Rotterdampas wordt maar liefst 1 miljoen keer per jaar gebruikt door 160.000 pashouders. Dat blijkt uit een onderzoek van bureau Blauw Research naar de pas. In het kader van Pink Ribbon zwemt Hans Weeber op donderdag 14 oktobertussen 8.00 en 9.00 uur van de Erasmusbrug naarde Koninginnebrug. Een ballerina tijdens Parfum de BoemBoem in Rotterdam, nog wel. jan de groen/hh

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2010 | | pagina 2