33 14 Actueel G 'Sommigen slapen, het debat verzandt' 't Politiek primaat ligt aan de overkant. #Eerste Kamer Hetzijn rare verkiezingen vandaag. Een beetje verwachtingsmanagementaan de hand van vieraannamen. OO0 Gedicht Dierenliefde Like a boss Zieiepieten Elske ter Veld Oud-senator voor de PvdA Na het stemmen weten we nog niks MaasstadPers Woensdag 2 maart 2011 Kustaw Bessems Deri Haag V Ha fijn! Na vandaag weten we of het kabinet kan rekenen op een meerderheid in de Eerste Kamer. Misschien. Als of rechts of links over- tuigend wint. Maar het kan ook heel goed dat we nog helemaal niks we ten. Wij kiezen vandaag de leden van de Provinciale Staten en die kiezen op 23 mei de leden van de Eerste Ka mer. Provincies met veel inwoners hebben daarbij meer te zeggen dan dunbevolkte provincies. Dat klinkt nog vrij simpel. Maar als de uitslag erom spant - de laatste peilingen wijzen op een fotofinish - kan er een heel gepuzzel ontstaan met restzetels en strategisch stemmen door Statenleden. Lukt het bijvoorbeeld coalitiepar- tijen onderling of oppositiepartijen onderl ing elkaar aan een extra zetel te helpen? Dat kan. En stemmen alle Statenleden wel trouwzoals de partij- top hen opdraagt? Neem CDA'ers die niets zien in de politieke samenwer- king met de PW. De vorige keer ver- loor GroenLinks een vierde zetel in de Eerste Kamer omdat een Noord- Hollands Statenlid van de partij ex- pres ongeldig stemde. Zo'n actie kan nu cruciaal zijn. En wat doen de pro vinciale partijen? Stemmen die voor de Onafhankelijke Senaats Fractie of verpatsen ze hun stem in ruil voor een politieke gunst aan een landelij- ke partij? Het maakt misschien ook niet uit, want de Eerste Kamer is toch niet zo politiek. Mwah. Dat imago is vrij nieuw. Het is gecultiveerd door PvdA'er Herman Tjeenk Willink, tegenwoordig vice- voorzitter van de Raad van State. Als voorzitter van de Eerste Kamer ha- merde hij er in de jaren negentig op dat de senaat wetsvoorstellen vooral beoordeelde op kwaliteit en uitvoer- baarheid en toetste aan de Grondwet en internationale verdragen. Maar dat was ook een beetje een trucje omdat links destijds - onder de eerste, flink bezuinigende kabi- netten-Lubbers - politiek niet zo veel klaarspeelde. Door politiek een beet je te vermommen werden die kansen beter. Tjeenk Willink was bovendien bang - toen al - dat de democratische rechtsstaat in de Tweede Kamer niet veilig was en wilde een buffer opwer- pen. Maar vlak voor de periode- Tjeenk Willink had de Eerste Kamer zich nog juist behoorlijk politiek-ac- tivistisch opgesteld. Dat politieke zit dan zeker in die spectaculaire nachten die we ken-' nen, waarna ministers of hele ka- binetten vallen? Dat beeld wordt ook weer wat over- dreven. Het is vooral ingegeven door De PvdA-fractie in de Eerste Ka mer begint elke vergadering met een gedicht. Meestal bestaand (Wilmink, Gerhardt, Vestdijk) maar Elske ter Veld - lid van 1995 tot 2003 - klom ooit zelf in de pen en typeerde de senaat. Hetgeluidgedempt, dikke tapij- ten Op de vloeren hang end aan de wand. 't Gesproken woord haalt bijna nooitdekrant. Valt dat de jou ma listen te verwij- ten? Senatoren bespreken wetten voor de nacht vanVanThijn (2005), toen de Kamer invoering van de gekozen burgemeestertegenhield en de nacht van Wiegel (1999) toen het referen dum sneuvelde. Beide keren ging het om grondwetswijzigingen die een tweederde meerderheid in de Eerste Kamer vereisen. Op zo'n moment kan een klein clubje ineens veel. ons land. Rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en Mogelijke incompatibiliteiten. Sommigen slapen, het debat ver zandt. Wel verschil maarnauwelijks strijd en Gebruikte ikmijn verstand Zou ik de wet nu willen smijten In hoog staatscolleges prullen- mand. Maar't kan niet, 'tzou de coalitie splijten En't politiek primaat ligt aan de overkant. Verder worden er elke kabinetsperi- ode maar een handvol wetsvoorstel len verworpen en meestal niet de spannendste. Het politieke van de Eerste Kamer zit'm juist in het feit dat bijna altijd de wensen van de partij- genoten in de Tweede Kamer worden gevolgd. En omdat de samenstelling van de twee kamers de laatste decen- nia veel op elkaar heeft geleken, heb ben kabinetten er weinig problemen gehad. Dat wordt anders als de oppositie een meerderheid haalt, dan zit het kabinet in de problemen. Dat moeten we nog zien, het is on- ontgonnen gebied. Het is ook de vraag hoe partijen zich, als puntje bi j paaltje komt, zullen opstellen. De kleine orthodox-christelijke SGP zal iets terug willen voor steun, maar staat positief tegenover het kabinet. Pensioenpartij 50plus verleent mis schien steun in mil voor een hogere AOW-uitkering. D66 en Christen- Uni'e zijn kritisch, maar zullen ook niet alles op alles zetten om het kabi net weg te krijgen. Als de Eerste Kamer wel een totale blokkade opwerpt, komt deze in con flict met de Tweede Kamer. En die is wel rechtstreeks gekozen. Daarmee zou de senaat zijn eigen legitimiteit wel eens ter discussie kunnen stel- len. Waarschijnlijker, als de coalitie het in de Eerste Kamer niet redt: meer politieke strijd in de zachte banken op hoogpolige tapijten, maar geen volledige impasse. Voor dit stuk is mede gebruik gemaakt van het werk van Bert van den Braak van het Parlementair Documentatie- centrum Universiteit Leiden. HetNederlandseechtpaardatLibie nietwilde verlaten zonder hun zestien katten en twee hon- den mag het land nutoch verlaten voor €3.500. Uit Nederlands onderzoek blijkt dat degene die het meeste geld in het laatje brengt toch de baas in het gezin is en de meeste beslissingen neemt. Ja, meeren meermannen raken gedeprimeerd doordat vrouwliefde kostwinner van het gezin is. Het is ook nooit goed. WD-senator Hans Wiegel in 1999, toen de Eerste Kamer nog hordes journalisten trok. Hij had tegen het referendumvoorstel van het kabinet Kok II (PvdA, WD, D66) gestemd. anp

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2011 | | pagina 14