De Kwestie 0 'TE H0GEINCASS0K0STEN' AANPAK ERGERNISSEN MaasstadPers ooo Hetwas weerraakafgelopen weekend.Tien mensen in Charloisraaktenonwel door CO. Datdiesluipmoordenaarnogaltijdvoorslachtofferszorgtisabsoluutonbegrijpelijk. Geisers Koolstofmonoxide Ik kon niets meer. Ik was echt bang dat ik dood zou gaan.' Kafkaeske toestandenbij controles an rijwilligers Laat u het zonnetje weer stralen? PvdA wil protocol deurwaarders Schrijer: 'Binnen twee maanden oplossen' Het kost wat om erbij te horen Grote kraak de Bijenkorf 5|e Minder sociale huur, vindt deVV/D MaasstadPers Woensdag2 maart2on Duizenden slecht onderhouden geisers die elkjaar levens kosten Anne Dorst ROTTERDAM "Ik hoorde Anne nog schreeu- wen om Leo, daarna hoorde ik even niets meer. Het is moei- lijk uit te leggen en misschien nog vreemder te verklaren, maar op de een of andere ma- nier was 'ik' er af en toe wel, ondanks dat ik buiten bewust- zijn was. Op sommige mo- menten zag ik Anne en Leo aan me trekken en hoorde ik ze mijn naam roepen. Ik wilde dolgraag naar ze luisteren en opstaan, maar ik kon het niet. Mijn lichaam luisterde niet naar wat ik wilde. Ik was te zwak om mijn lichaam te be- sturen, te zwak om er controle over te hebben. Ik kon niets meer. Alleen een soort van hulpeloos toekijken hoe mijn bewegingloze lichaam daar lag en niet reageerde op mijn zusenhaarvriend. Ikwasecht bang dat ik dood zou gaan. Ergens tussen deze mo- menten door heb ik Anne ho- ren bellen. En daarna gezien dat ze ramen en deuren open deed. Ik werd midden in de tocht 'gezet'. Pas toen kwam ik bij en kreeg ik weer een klein beetje de controle over mijn lichaam terug. Kort hierna ar- riveerden politie, brandweer en ambulance." Een gevalletje CO-vergifti- ging, zoals er jaarlijk zoveel zijn. Afgelopen weekend nog in Rotterdam Charlois, tien mensen raakten daar onwel door het gas. Niemand over- leed, wat betrekkelijk goed nieuws is aangezien het een veel voorkomend gevolg is. Ook Charlotte Dorst (18) kan haar verhaal gelukkig nog wel navertellen. Koolstofmonoxide (CO) is een gas dat onder meer ont- staat door onvolledige ver- "De brandweer heeft bijna 3000 ppm CO gemeten in het huis van mijn zus." branding van geisers. Het gas is reukloos, kleurloosengiftig, het verdringt het zuurstof in je bloed, Symptonenzijn hoofd- pijn, misselijkheid, duizelig- heid en vermoeidheid. En er- ger: bewusteloosheid en overlijden. Ziedaar: de perfec- tie sluipmoordenaar. Ter illu- stratie: de meeste CO-melders gaan af bij een concentratie van 35 ppm. De brandweer heeft op die bewuste dertiende februari bijna 3000 ppm ge meten in het huis van Anne. En 400 ppm is al levensbedrei- gend. Charlotte heeft dus erg veel geluk gehad. De hele nacht heeft Ze in het zieken- huis zuurstof toegediend ge- kregen, net zo lang tot het de meeste CO in haar bloed was verdwenen. Maar beter was ze niet. Charlotte: "Ik voelde me de zaterdag erna oke. Ik was blij dat ik buiten levensgevaar was. Ik dacht zelfs dat ik de we- reld wel aankon, net zoals voor het ongeluk. Dat bleek eenillusie. DeCO haddievrij- dag mijn lichaam vergiftigd: rode bloedlichaampjes en Tot begin jaren negentig con- troleerden nutsbedrijven, in Rotterdam het Gemeentelijk Energie Bedrijf (GEB), de gas- en elektra-installaties in de woningen. Dat werd perio- diek gedaan. De verantwoor- delijkheid was duidelijk. Maar sinds de liberaiisering van de energiesector hebben de netbeheerders hun in- specties echterfors afge- bouwd. Vanwege kostenbe- sparingen of andere effici- cientie-redenen, wie zal het zeggen. Feit is wei dat de controletaak niet of nauwe- lijks is overgenomen. Bij wie de eindverantwoordelijkheid ligt, blijft vooralsnog schim- mig, Kafkaesk bijna. Formeel is het zo dat huiseigenaren zeif verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van hun woning. Bij huurwoningen (in dit geval) is dit de ver- huurder. Heeft u zelf ervaring met een slecht onderhouden geiser en krijgt u geen ge- hoor bij uw verhuurderof bij de corporatie? Mail naar redactie@maasstad.ni O zuurstof opgegeten. Dat de CO weg was, betekende niet dat ik al mijn rodebloedli- chaampjes weer terug had, laat staan op het niveau zoals zij waren. Ik moest opnieuw beginnen. Opnieuw leren lo- pen, om het zo maar te zeggen Maar eigenlijk ook letterlijk. Ik had geen kracht meer. De revalidate heeft bijna 1,5 jaargeduurd, totze in juni 2010 door een arts gezond werd verklaard. Lichamelijk was ze 'beter', afgezien van het feit dat ze er astma aan heeft overgehouden. Psychischniet. Nog steeds niet. Warmer dan 20 graden durft ze niet te dou- chen en slapen in huis zonder CV is ondenkbaar. "Een psy- choloog heeft me wel gehol- pen. Door haar kan ik er nu over praten, wat ik ook graag doe. Ik wil mensen waarschu- wen voor de gevolgen van de ouderwetse (en vervangbare! geiser. Dat die dingen nog steeds bestaan blijft voor mij onbegrijpelijk." O vrijwillige maatjes (wandelen, praatje enz) voor mensen die wel wat steun kunnen gebruiken. Voor meer info en vacatures zie www.uwrotterdam.nl of bel 010-413 08 77 PvdA-raadslid Zeki Baran wil een protocol voor de kosten van deurwaarders en incas- sobureaus. Dit is nodig om een einde te maken aan de hoge kosten die nu lukraak berekend worden, vindt de PvdA. ledereen vergeet wel eens iets te betalen en schriktzich dan rotalsde re- kening met incassokosten op de mat valt. Alsje die kan be talen benjeersnel vanaf, maar als dat niet het geval is zit je door de oplopende kos ten al snel in enorme schulden. Tijdelijk niet in staat zijn een kleine rekening te betalen kan zo uitgroeien tot een schul- denprobleem waarje bijna niet vanaf komt," zegt Baran. De PvdA wil dat ergestandaar- diseerde tarieven worden vastgesteld voor incassokos ten. Momenteel bepalen de bu reaus zelf wat zij vragen voor hundiensten. Wethouder Schrijer (PvdA, Economie): "Binnen twee maanden komt er een plan van aanpak om zo snel mogelijk de ergernissen van Rotterdamse ondernemers weg te werken." Schrijer sprak met veel onder nemers over hun gemeentelij- ke ergernissen. Een paar maanden geleden wilde het stadsbestuur weten welke hindernissen ondernemers zoal tegenkomen in de dage- lijkse praktijk. Een manier om daar achter te komen was on dernemers vragen naar hun ergenissen. Niet alleen beno- digde vergunningen of wet - en regelgeving die storend kunnen zijn, ook hangjonge- ren, winkeldiefstal en winkel- sluitingstijden kwamen aan de orde. De ergernissen zijn in een 'irritatie top 10' onderge- bracht. "Mijn doel is om nog dit jaar de top 3 van de lijst aan ergernissen weg te werken," zegt Schrijer. Bezorgklachten: Telefoon: 0900-4245 726 www.maasstadpers.nl/bezorgklachten PrinsHendrikkade 16a 3071 KB Rotterdam Postbus 1162,3000 BD Rotterdam Telefoon: 010 - 4699 500 Fax:010-4699504 www.maasstadpers.nl info@maasstad.nl Sluitingstijden: Advertentie&totmaandag 15.00uur Redactie: tot dinsdag 9.00 uur Redactie: L. el Barkany en K. Moerman Telefoon: 010 - 4699 527 redactle@maasstad.nl Hoof dredacteur: M.G J. Jochemsen Advertenties: Telefoon:010 -4699 525 Fax:010-4699504 advertentie@maasstad.nl Commercieel manager: B.S. de Vries Oplage: 365.205 MaasstadPers is een uitgave van Wegener Mediain samenwerking met Dagblad De Pers. Algemene voorwaarden zijn op aanvraagbeschikbaar. Het samengaan met Rotterdam blijkt de Rozenburgers nogal wat geld te kosten. Uit cijfers blijkt dat inwoners veel meer gemeentebelastingen moeten betalen. In de Bijenkorf in Rotterdam is in de nacht van zondag op maandag een grote inbraak gepleegd. Er is voor enkele tonnen buitgemaakt meer zegt de politie niet. De WD vindt dat het aantal gesubsidieerde huurwo ningen in de provincie Zuid-Holland omlaag moet. Dat zeggen zeven WD- fractievoorzitters in Zuid-Holland.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2011 | | pagina 2