Spookverhalen over de kelder Zitmeubelen op moat! CULINAIR ROTTERDAM VRD BAAN VOOR FIETSER Twee oppositieleiders zijn onterecht vervolgd, zegt de rechtbank. De politie had helemaal niet mogen optreden. De huizen kunnen verzakken of wegglijden. Politiek Leo de Kleijn, Arno Bonte en Ineke Palm 'De burgemeester had helemaal geen opdracht gegeven' 000 Schiedam Ex-ziekenhuis Kunst Cultuur en Eten jfc Nieuwe nachtdub in Rotterdam GroenLinks wil goedkopere fietsbox Winst voor D66 Zuid-Holland MaasstadPers "1 Woensdag2maart20ii j 1 J 1 Schade en verzakkingen. Dat is waar de bewoners van de huizen rondom het oude Vlietland ziekenhuis bang voorzijn. Frank Willemse SCHIEDAM Nu is het terrein een kale vlak- te naast de statige BK-laan. Het project kreeg keer op keer te- genslag. Eerst waren de bewo ners koppig tegen het eerste plan met hoogbouw en sociale woningbouw en weiniggroen. Later liepen de sloopkosten met miljoenen uit de hand en ging een adviesbureau failliet. Tegenslag na tegenslag dus voor de dure locatie nabij het centrum. Maar nu ziet het er goed uit, volgens Daan Huis- man, voorzitter van de bewo ners. Het moet een unieke wijk worden, verklaarde iedereen die iets met de plannen van doen had. Alleen hoe precies, daar waren de meningen over verdeeld. Vooral wethouder Groene kreeg de handen voor zijn bouwplannen niet op el- kaar. Hij kreeg zelfs de Zwarte Piet voor zijn slechte commu- nicatie met de boze bewoners. In de lokale politiek viel te ho- ren dat hij die tegenstand zelf zou organiseren. Dat een an- dere wethouder het stokje overneemt, bewijst wel dat Groene en de bewoners geen vriendjes van elkaar zijn. Ad Hekman (CDA) mag met het hoofdpijndossierverder. Het bouwplan uit 2009 telde een combinatie van luxe grote stadswoningen en villa's in de jaren dertig stijl. Met een stratenplan voor het nieuwe buurtje en een flat van acht hoog. En opvallend veel groen. In de nieuwe plannen, die de wethouder op de bewoners- avond verdedigde, verandert er niet veel. Wel moet Huis- man toegeven -een compro- mis van de bewoners- dat de luxe appartementen in plaats van vier etages nu zes etages gaat tellen. Opvallend daarbij is dat de ruim 150 opgekomen buurt- bewoners en hun vertegen- woordigers in de BVSW werk- groep Ziekenhuisbuurt, na jarenlange felle bezwaren, nu akkoord gaan met de plannen. Meer zorgen maken de bewo ners zich over de sloop van de kelder van het ziekenhuis. Die is acht meter diep en zal met putten drooggemalen worden. Met een damwand wordt het grondwater teruggepompt. Met peilbuizen en hoogtebou- ten word het gevaar van inklin- king van de grond en verzak kingen in de gaten gehouden. Volgens deze landelijk ge- bruikte methode is er minder gevaar voor de omliggende huizen. Daarzijndebewoners niet gemst op, omdat hun 'ja ren dertig' huizen niet op hei- palen staan. Met het verande- ren van de waterstand kunnen de huizen verzakken of weg glijden in de zachte veen- grond. Een bewoner meldde dat al bij de bouw van het zie kenhuis (in de jaren zestig) problemen met scheuren en verzakkingen zich hebben voorgedaan in de omgeving. Het nieuwe plan moet een eerbetoon aan de Schiedamse architect Piet Sanders (1882- 1937) worden. De nieuwe wijk moet met luxe woningen in de stijl van de jaren dertig passen in de wijken rondom de BK-laan die toen gebouwd werd. Nieuwe woningen in de stijl van architecten als Dudok en Berlage. En Piet Sanders dus. Het plan behelst wonin gen met middeldure en luxe stadsvilla's en appartementen. Midden in het gebied is een pleintje gemaakt samen met een stratenplan van het nieu we buurtje. De wethouder verzekert dat alles goed gaat, de sloop van de kelder gaat gewoon door. Voor de bouwvak is het weg. O Rechter spreekt oppositieleiders vrij Van de redactie ROTTERDAM De raadsleden Leo de Kleijn (SP), Arno Bonte (GL) en SP- afdelingsvoorzitter Ineke Palm zijn maandag samen met vier bewoners door de Rotterdamse rechtbank vrijge- sproken. De actievoerders werden verdacht van het niet opvolgen van politieorders tijdens de blokkade van een zendingsmast in juni 2009. Met de vrijspraak erkent de rechter, net als de officier van justitie twee weken geleden, dat de actievoerders in het ge- lijk stonden. Volgens Leo de Kleijn is het tijd dat nu het mi- nisterie van Binnenlandse Za- ken, die de plaatsing van de mast doordramde, in het be- klaagdenbankje komt. Vol gens de rechter had de politie niet zelfstandig mogen optre den tegen de blokkade. Tij dens de rechtszaak onderzocht de rechtbank of de politie op dat moment de vordering mochtgeven. Volgens de rech ter had de politie op de desbe- treffende dag niet zelfstandig mogen optreden. De blokkade had meer weg van een demon- stratie in plaats van een sa- menscholing, aldus de rechter. Hij betoogde verder dat bij een demonstratie dit APV-arti- kel nietvantoepassingismaar de wet openbare manifesta- ties. Bij deze wet mag alleen een burgemeester een blok kade stopzetten. Uit de poli- tierapporten is gebleken dat een dergelijke opdracht door de burgemeester niet is gege- ven. Op 9 juni 2009 werden de zeven actievoerders opgepakt nadat zij zich hadden vastge- ketend aan een bouwkraan. Hiermee wilden zij proteste- ren tegen de plaatsing van de mast ten behoeve van het digi- taal communicatiesysteem. De bouw van de mast werd, zonder informatie of inspraak vooraf, alsnog gestart. SP- raadslid Leo de Kleijn: "We zullen doorgaan totdat de mast op een andere locatie staat. Want wat op een dag neergezet kan worden, kan ook op een dag weer worden verwijderd worden". Ineke Palm, afdelingsvoorzitter SP Rotterdam: "Twee weken temg heeft de officier al erkend dat het om een principiele zaak gaat. Zij had erbegrip voor dat de actievoerders zich gefrus- treerd voelden door het optre den van de toenmalige minis ter van Binnenlandse Zaken, Guusje ter Horst. Wij hopen dat minister Opstelten hier lessen uit zal trekkenO In navolgingvandeeerdere editiesvan het succesvolle Ontdek Culinair Rotterdam, is het dit voorjaar voor het eerst mogelijk om te kiezen uit twee Culinaire, Histori- sche routes. Naast de Veerhaven waar dit jaar alweer de derde editie plaats vindt kunt u nu ook kiezen voor een Culinaire wandeling door de Oude Ha ven. Een week lang - van 91 m 15 mei - kan iedereen ge- nieten van een viergangendi- nerverspreid over vier ver- schillende restaurants in de twee mooiste gebieden van Rotterdam. De deelnemende restaurants verzorgen in deze week een speciaal voor-, tus- sen-, hoofd- en nagerecht, in- dusief drankje bij elke gang. Tussen de verschillende gan- gen door wandelen de deel- nemers, met een routebe- schrijving, langs mooie histo- rische plekjes. Het oude Luxor Theater verandert voor 5 weken in de Franse nachtclub La Cage aux Folles. Vandaag openen Jon van Eerd en Stanley Burleson de nieuwe aanwinst. GroenLinks wil de tarieven voor het gebruik van een fiet- strommel halveren. Hetstal- len van fietsen is voor een ge- zinnu vier keer duurder dan het parkeren van een auto. VerkeerswethouderJeannette Baljeu (WD) heeft peri janua- ri de parkeervergunningen voor auto's gehalveerd in prijs, maar het tarief voor fietsers bleef even hoog. Een gezin be- taalt per jaar ruim 250 euro voorvijf plekken in eenfiet- strommel, terwijl de buurman voor de parkeervergunning van zijn auto maar 60 euro kwijt is', zegt GL-fractievoor- zitter Arno Bonte. 'Dat is niet eerlijk en niet logisch. Het ge bruik van een schoon vervoer- middel alsdefietszoujejuist moeten belonen in plaats van bestraffen.' Bonte bepleit ver der een voorrangsregeling voorfietsparkeren. Hetduurt nu maanden voordat een fietsboxvergunninggereed is. Rosa van der Tas is Beste Webpoliticus van 2011De nr. 3 op de lijst van D66 Zuid-Holland verslaat daarmee ondermeer gekke-filmpjes-maker-Ger-Driessen (CDA). elke gewenste zithoogte inslelbare zit diepte 1 diverse rughoogten 1 diverse arm leuningen 1 vaste of losse kussens moderne uitstraling perfect zitcomfort in stof of leder solide kwaliteit lAGERWAARD Kanaalweg 39-53, Capelle a.d. Ussel, Tel. 010-4507466 Design fa* 010-4588992, info@lagerwaard.nl, www.lagerwcx3rd.nl De zendmast C2000 waar het om gaat op de Essenburgsingel in Rotterdam, jan de groen/hh

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2011 | | pagina 3