i i MICHELIIU 15 OP 0N2E HUISMERKEN I HOMO MISHANDELD GEWELD NEEMTTOE ooo ISOK VRAAG ERNAAR OP UW VESTIGING Gezondheidzorg Onderzoek naar pijn 'Pijn is een aandoening op zich, geen gevolg van een ziekte' Uitgescholden, geschopt en bespuugd Lichte stijging j|c Sjorders hebben er genoeg van en leggen werk neer OP BRUTO PRIIS ONDERSTAANDE MATEN, BIJ AANKOOP VAN 2 STUKS 2ITIIW MAAT ER NIET TUSSEN, BEL EEN VAN ONZE VESTIGINGEN. 155 65TR14 155 70TR13 165 70TR14 175 65TR13 17565TR14 PER 2 BANDEN PER 2 BANDEN PER 2 BANDEN PER 2 BANDEN PER 2 BANDEN 175 70TR13 185 60TR14 185 65TR14 185 65TR15 195 50VR15 PER 2 BANDEN PER 2 BANDEN PER 2 BANDEN PER 2 BANDEN PER 2 BANDEN 195 60VR15 195 65TR15 195 65HR15 20550VR17 20555HR16 PER 2 BANDEN PER 2 BANDEN PER 2 BANDEN PER 2 BANDEN PER 2 BANDEN 205 65TR15 21555HR16 215 45HR17 MONTEREN, BALANCEREN PER 2 BANDEN PER 2 BANDEN PER 2 BANDEN EN VENTIEL SIECHTS: www.desprint.nl MaasstadPers Woensdag2 maart20ii Pijn niet langer onderschatten In nederland leven 2 milhoen mensen dagelijks met pijn. Van de redactie ROTTERDAM Ook altijd gedacht dat je niet serieus werd genomen als je hetweereensoverdiepijnlijke plek onder in je rug begint? Of die rare, vage pijn in je knie die je maar niet omschri jven kunt. Onderzoekers bevestigen nu dat dit soort pijn jarenlang onderschat is geweest. Chro- nische pijn is een belangrijk en onderschat gezondheids- probleem. Voor chronische pijn bestaat onvoldoende aandacht. Zo wachten men- sen met chronische pijnklach- ten vaak 2 jaar of langer op diagnose en behandeling. Dit leidt tot onnodige belasting van het individu, de maat- schappij en hetzorgsysteem. Dat moet veranderen, zegt prof.dr. Frank Huygen, anes- thesioloog en pijnspecialist aan het Erasmus MC in zijn rede bij de aanvaarding van zijn ambt als hoogleraar Pijn- geneeskunde. Huygen spreekt zijn rede uit op vrijdag 18 fe- bruari op de Erasmus Univer- siteit Rotterdam. In Nederland leven 2 miljoen mensen dage lijks met pijn. Voor chronische pijn bestaat onvoldoende aandacht, terwijl voor andere belangrijke,jnaar veel minder vaak voorkomende aandoe- ningen bewust beleid wordt gemaakt. Bijna elke arts krijgt met het onderwerp te maken en daarom zouden alle ge- neeskundigen basiskennis over pi jnbehandeling moeten hebben. In zijn oratie pleit prof.dr. Frank Huygen, hoofd van het Pijnkenniscentrum van Erasmus MC, daarom voor een aanpak in drie stap- pen: uitbreiding van het speci- alisme pijngeneeskunde, het organiseren van disease ma nagement waarbij gezond- heidszorgmedewerkers, pa- tienten, zorgverzekeraars en overheid worden betrokken en uitbreiding van het weten- schappelijk onderzoek. Huygen:"Pijn wordt nog te- Afgelopen weekend werd een homoseksuele Rotter- dammer in het centrum mis- handeld. Hij werd uitge- scholden, in zijn gezicht ge- spuugd en geschopt. De poli tic heeft nog geen verdach- ten aangehouden. Erzijn geluiden dat het geweld te- gen homo's in Rotterdam toeneemt. "Dit is echt ver- schrikkelijk," zegt PvdA- raadslid Tunahan Kuzu. Naar aanleidingvan dit incident heeft de PvdA vragen gesteld aan hetstadsbestuur. "Ik wil weten waarom de daders nog niet zijn gepakt en welke ac- ties er door de politie en de hulpverlening zijn onderno- men na dit incident," zegt PvdA-raadslid Tunahan Kuzu. "Dit is een verschrikkelijk. Ho mo's moeten zich in Rotterdam veilig voelen en niet bang hoe- ven zijn voor geweld. Ik wil weten of geweld tegen homo's in onze stad toeneemt. veel gezien als iets wat bij een aandoening hoort, terwijl het eigenli j k een disease in its own right' - een aandoening op zich - zou moeten zijn. Voor aandoeningen als diabetes, hart- en vaatziekten en kanker wordt allerlei beleid ontwik- keld. Dat is een goede zaak, maar chronische pi jn komt bi j veel meer mensen voor. Uit breiding van het specialisme pijngeneeskunde en het we- tenschappelijk onderzoek naar chronische pijn is hard nodig." Daarnaast pleit Huy gen voor een belangrijke ver- andering in de hele zorg voor pijn, door middel van disease management. Huygen:"De eerste lijn, maar ook patien- ten, zorgverzekeraars en over heid moeten hun verantwoor- delijkheid nemen. De zorgverleners moeten zich be- wuster worden van het be- staan en ontstaan van pijn, daarover geschoold worden en er moeten goede richtlij- nenvoorbehandelingkomen. Op financieel gebied zou zorgverbetering beloond moeten worden en zou de kwaliteitvanzorginstellingen getoetst moeten worden. O Bijna een op de drie inwoners van de regio Rotterdam-Rijn- mond is vorig jaar slachtoffer geworden van geweld, vanda- lisme of vermogensdelicten. Uit cijfers van het CBS blijkt een lichte stijging ten opzichte van 2009. In dat jaar daalde de criminaiiteit in de regio nog. Vorig jaar is de positieve trend volgens de cijfers echter door- broken. Rotterdamse sjorders hebben dinsdag enige tijanet werk neergelegd. Ze eisen een betere cao. Sjorders zijn in de haven verantwoordelijk voor het goed vastzetten van lading, op een schip of aan de kade. Uitsluitend top merken met fahrleks garantie RIDDERKERK bportlaan 15 0180 -497 373 ollensstraat 65 Tel. 010-465 85 32 Tel 010 - 434 00 92 Tel. 0181 -318 955 ROTTERDAM SLIINGE HOOGVLIET ROTTERDAM OTrRDAM Metaalhof 48 Tel 010-209 83 72 Leemkuil 11 Tel. 010-472 08 17 btadionweg 53 Tel. 010-483 00 L»ouaestein t>5 Tel. 010 -481 04 34 Deze aanbiedingen zijn geldig tot 8 maart 2011 Prijzen excl. wettelijke verwijderingsbijdrage Alle aanbiedingen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen Prijzen gelden niet i.c.m. kortingspas Door deze aktie komen de vorige akties te vervallen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2011 | | pagina 9