BAS VAN DER HEIJDEN Wasserij NICO NIJMAN SCHIEDAM WIJ u Andr*JAM ET tent EUR0P00RT GEBR. NIJMAN N.V. a. CHAUFFEURS b. EMBALLEURS c. CHAUFFEUR- EMHALLEURS vraagt BETONTIMMERLIEDEN VERTEGENWOORDIGER HET GEBEUREN RGND DE SCHIE Een „ECHT" verhaal PERZIKEN MARGRIETEN SICKESZ PASTILLES yltiron A. VAN DER HULST ROMEIN Suede Kortere werkweek.... langere weekeinden 2), E.S.S.I. DONOR CAMPING DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Nederlands grootsfe en modernste wasserij vraagi MEISJES voor de PERSAFDELINGEN MEISJES voor de MANGELAFDELINGEN EEN PRIMA VAKKUNDIG WASMEESTER EEN CENTRIFUGE-BEDIENDE SORTEERSTERS en MERKSTERS In verband met uitbreiding van de afdeiing Chemisch Reinigen CHEMISCH STRIJKSTERS Stadhouderslaan 1-9 Behangselmagazijnen Blijf in uw buurt VRAAGI Post Bal Leeuwen Huwelijk i-daagse werkweek, gratis bedrijfskleding, helder en schoon werk, koffie in de kantine, gekoeld drinkwater, muziek bij bet werk SCHIJFJES KILOBLIK VAN 1.38 VOOR 'N LEKKER KOEKJE 250 CRAM VAN 52 VOOR 100 CRAM VAN 58 VOOR Go heerlijk kamperen e wet *elJ (jciat open Zorg dus tijdig voor een I U kijkt U vergelijkt U koopt bij Complete womngmrichting Soliicitaties aan het kantoor Voor haven 9, Rotterdam of telefonisch 0 10-35010 VERMAATS AANNEMINGSBEDRIJF ■V UITHOORN 1.25 42 49 BROERSVEST 16 FRANSELAAN 246 MATHENESSERPLEIN 8 HERHALING IS DE TOVERKRACHT DER RECLAME! ZIJN NIET DUURDER, WEL BETER. Woning-, Meubel- en Scheepsstoffeerderij v.h. F. D. NOORDHUIZEN Zoomstraat 83 - Rotterdam - Tel. 82446 B.g.g. en na 6 uur 16 36 72 ZIE DE ETALAGES IN UW BUURT SCHIEDAMSEWEG 201 TEL. 36555 ROTTERDAM Plaats in „Metro-Pool" Uw VOORJAARSaanbiedin- gen en Uw PAASverrassingen voor de huisvrouw Uw PERSONEELSadverten- ties Uw SPECIALITEITEN op diverse terreinen Uw hakken klaar terwijl U wacht. Nu ook mogelijk in Rotterdams moderns! schoenreparatiebedrijf Cijsingstraat 53 Telefoon 3.40.17 Alle voorkomende reparaties De ideate voorjaarskleding '/a mantels f 169, Royale dames- jasjes f 139, Herenjassen f 169, Kinderblazers vanat f 55, Wij vervaardigen elk model in ons eigen voor atelier. Boerhaavelaan 77 a SCHIEDAM, tel 62484 6ok 's-avonds van 7 uur tot 9 uur en zaterdags geopend. I I Geill. catalogus <m 10) ligt voor U gereed ROTTE R D AM GROOTHANDELSGEBOUW LANCE HAVEN 95 Telefoon 68611 CROENELAAN 109 Tel. 68894 - Schiedam Carantie Meubelen Duizenden Modelkamers Rotterdam-7 Schiedamseweg 171 Telef 34042-59212 aanmelden op hef werk nijverheidsscholen-complex achter de schiekade - teilingerstraat of telefonisch na zes uur 39707179128 CONSERVENFABRIEKEN „DE HOORN" N.V. VLEESWAREN-, VLEES- EN GROENTENCONSERVENFABRIEKEN vragen voor spoedige indiensttreding actieve en goed ingevoerde voor de stad ROTTERDAM. Aan de |uiste man bieden wij etn LEVENSPOSITIE met o.m. opname in ons pensioenfonds. Soliicitaties worden gaarne ingewacht bij de Atd. Personeelszaken van ons bedrijt. Ceheimhouding verzekerd. „In dit huis woonde de schrijver WiHem Elsschot 19091911. Hier schreel hij de roman Villa des Roses". Deze woorden vormen de inscriptie op de bronzen gedenkplaat, die als officiele opening van de boekenweek vrijdag bevestigd werd op nummer 49A aan de Snellinckstraat. Walter de Ridder, oudste zoon van de in 1960 overleden romancier, was voor de onthulling uit Belgie overgekomen. Hoe nationaal befaamd geworden romanfiguren, zoals Laarnians en Boorman nit „Iijmen" ontstaan zijn, is te zien op een tentoonstelling in het historisch museum. Elsschot, wiens eigenlijke liaam Alfons de Ridder was, en die in 1951 de Constantijn Huygensprijs verwierf, heeft met deze expositie een bijzonder waardige posthume hulde verkregen. Ja, vrienden, na dit serieuze be gin van onze rubriek een eharmant vervolg. Na onze vrouwelijke poli tic, zien wij nu postbodes van het zwakke geslacht in ons stadsbeeld opduiken, en wat voor postbodes. Wij, in al de onschuld, die zo ken- merkend voor ons is, hielden van- morgen een schattige geiiniformeer- de dame staande om haar een straat te vragen, die ons overigens reeds jaren bekend was. Tot onze grote verbazing zagen wij toen de letters PTT op haar jasje staan. En vrien den, het moet ons van het hart: dit is een gezonde ontwikkeling. Vrou- wen zijn namelijk veel meer schul- dig aan het drukke postverkeer, dan wij mannen, Dat zij nu ook de las- ten daarvan gaan dragen, is zeer billijk, vinden wij! Het boekenbal is ook alweer voor bij. En nu maar weer wachten op het volgeud jaar. En hopeu, dat dan iedereen er bij kan zijn. Ook de negen dienstplichtigen van de ie- gerplaats de Wittenberg, die vdn- wege de volgende kostelijke rouw- kaart niet mochten afzwaaien. On- der het hoofd „Je Maintiendrai": „Heden gaat van u heen in diepe stilte, de zwaar geteisterde lichting 1960-3. Zij deden dienst bij de Ra- diocompagnie van het I08e Verbin- dings Bedieningsbataljon. onder de druk van sterren en strepen. De plechtige uitvaart is om drie uw door de hoofdpoort. Gelegenheid tot condoleren in alle cafe's op weg naar huis. Dat hunne apparatuur moge roesten in vrede. Geen bloe- men, gaarne bier". Dit kaartje had misschien in een enigszins andere toonzetting kun- nen dienen om de droefheid van de 11 leeuwen te kunnen weergeven, die zondag in Antwerpen tegen de Rode Duivels ten onder gingen. 31, dat is geen stand. En Feijen- oord maar lachen! Ze zeggen daar in Zuid „Je kunt wel leeuwen naar Antwerpen sturen, maar dan moet je de tanden niet in Rotterdam laten." In de eerste helft ging het nog aardig, maar het binnentrio van de Belgen was in de tweede helft zo verbazend snel, dat wij haast dach- ten Tony van Ede te zien rennen. Maar wij zijn dan ook vooringeno- men. Ach, vrienden, het is allemaai te verklaren. Sinds de PSP zo sterk is vooruitgegaan, is in ons land een steeds toenemend streven naar vreedzaamheid ontstaan. Deze Bel gieHolland was de eerste uiting. De jongens wilden gewoon niet. Misschien dat de Nijmeegse Partij voor Sportbelangen iets weet. En anders misschien Coen Moulijn. Tenslotte in deze week van boe- ken en boekenvrienden, levend in de treurige wetenschap, dat het aantal bezoekers in bioscopen da- lende is, deze vreugdevolle, en an- derzijds trieste boodschap. De Ja- panse prins Joshi gaat trouwen. maar hij weet nog niet met wie. Misschien is er een schone jonk- vrouw in Delfshaven, die een kansje wil wagen. In elk geval, treur niet om Holland in Antwerpen; wij zijn immers toe aan een verenigd Euro- pa. Houdt u boeks, en wat er ook gebeuren mag rond de Schie, wie veel leest, kan veel vertellen. Het was ongewoon druk in en rond Jericho. Niet alleen de eigen bevolking van de eertijds beroemde vesting was uitgelopen, maar op de landwegen zag men overa) kleine groepjes in de richting van de stad trekken. Met de herders en boeren trokken natuurlijk ook de nodige schapen en geiten blerrend mee; dieren zijn altijd trouw en volgzaam en beginnen te schreeuwen, als er iets on gewoon is. De hoofdeommissaris van Jericho zal wel een versterk- le politiemacht hebben opgeroepen. Er zijn nu eenmaal altijd mensen, die de orde moeten verstoren. De stad zal ook wel de nodige kwajongens geherbergd hebben, die bij zo'n gelegenheid nog uitgelatener zijn dan anders oude mensen voor de voeten lopen en door iedere om- heining willen heenbreken. Ook 'n zekere Zacheus, de ,,oppertollenaai" van de streek, had zijn huis verlaten. Zbrgvuldig had hij de deur achter zich dichtgegrendeld en, wat nonchalant zwaaiend met z'n wandelstok, liep hij in de richting van de stadspoort. Het was een klein gezet kereltje, die de allures had van een dictator. Dat was hij dan ook. Zijn vele en zwa- re toliasten waren onder de bevolking van Jericho het gesprek van de dag. Wie maakte zich daar niet kwaad over? Een groot deel van het zuur verdiende geld van de eenvoudige bevolking kwam in zijn brandkast terecht Er gingen hele verhalen over de schraperige gierigaard, die iedere avond bij een spaarzaam kaarslicht z'n woe- kergeld telde. Maar nog nooit had iemand het aangedurfd om dit hufterige kereltje aan te pakken. Iedereen was bang voor hem. Wanneer men hem zag aankomen, trokken de oude vrouwtjes zich al heel gauw in hun huizen terug en iedereen had ineens haast om te vertrekken. Vrienden had hij bijna niet, alleen onder z'n soortge- noten, die, misschien wat minder brutaal, toch ook de klappen van de zweep wel kenden. Inmiddels was er een grote menigte in en buiten de stad in de buurt van de poort samengestroomd. Wie was er niet vol van hetgeen te gebeuren stond? Er gingen sterke verhalen over Jezus van Nazareth, de Wonderdoe- ner, die zieken genas en kreupelen weer deed lopen Bij Capharnaum had Hij duizenden mensen te eten gegeven, terwijl er maar 'n paar broden en 'n stuk of wat visjes voorradig waren. Hij had de enige zoon van een weduwe uit Nairn, die aan een besmettelijke ziekte gestorven was. weer ten leven opgewekt. Hij kon het laten rege- nen, wanneer Hij dat wilde en de wijnbergen in de win ter doen bloeien. Natuurlijk waren er, die de zaak sterk overdreven en anderen, die er niets van geloofden. Vandaag zou deze Jezus van Nazareth naar Jericho komen. Het gerucht was reeds daags tevoren in de stad doorgedrongen en iedereen had zich vrijgemaakt om de grote Wonderdoener te zien. Dat moest wel een heel bij zonder Man zijn. Dit was dan ook de reden dat Zachaeus z'n drukke bezigheden had gestaakt. Natuurlijk had hij Jezus van Nazareth helemaal niet nodig. Hij verwachtte ook zeker geen wonder van Hem. Zijn toekomst was trouwens a) verzekerd. Maar 'n beetje nieuwsgierig was hij toch wel Het gewone volk vond hij maar dom. Onopgemerkt was hij een fiink eind buiten de stads poort aangekomen. Dat was overigens niet zo moeilijk. want als de rijkste burger van de stad vond hij zich te voornaam om binnen de muren te wonen. Hij had op enige afstand een aardig huisje laten zetten. Het dikke kereltje probeerde op z'n tenen te staan. zich daarbij bedienend van z'n wandelstok Maar het re- sultaat was pover. In dikke rijen stonden de mensen langs de weg en versperden het uitzicht. Maar Zachaeus wist wel een oplossing. Vlak bij hem in de buurt stond een flinke palmboom Bedachtzaam liep het korte ventje wat op en neer en, toen hij zijn kans schoon zag, begon hij in de boom te klimmen. Het was geen gemakkelijk karwei voor iemand van zijn cor- pulentie, maar de gedachte aan de verwerkeiijking van zijn lumineus idee gaf hem moed en kracht. En zo ineens was Zachaeus tussen de palmbladeren verdwenen. Veilig en hoog zat hij in z'n uitkijktoren en vergenoegde zich over het feit, dat niemand een beter uitzicht had dan hij Inmiddels was een kleine groep vanuit de verte de stad genaderd. De mensen drongen meer en meer samen en de versterkte politiemacht had heel wat moeite om de orde te handhaven en een doorbraak te voorkomen. Een Man. in de kracht van zijn leven, kwam rustig de weg op. Hij was vergezeld van twaalf mannen. allemaai Galiieers, en enkele vrouwen. Een zacht gemompei steeg op uit de rijen van de wachtende menigte Sommigen riepen Hem luid een welkom toe, hetgeen beantwoord werd door een vriendelijk gebaar en een wedergroet. Zachaeus voelde zich als een zeeman in het kraaien- nest van zijn schip. Hij kon de Wonderdoener bijna stap voor stap volgen. Maar als Hij tot dicht bij de palm- boom genaderd is, staat Hij stil. Het lijkt Zachaeus of hij een moment tussen heme] en aarde zweeft. Hij voelt het bloed naar z'n hoofd stijgen. De Rabbi kijkt hem aan. En alle hoofden draaien zijn richting uit. O. was hij maar thuis gebleven. In z'n verbijstering ziet hij het ver genoegde gezicht van enkele Jerichoers, die een flinke uitbrander verwachten. De Rabbi zal nu eens in klare taal gaan zeggen wat zij alleen in eigen kring hadden gefluisterd. Dan klinkt een vriendelijke stem: „Zachaeus, Ik zou graag bij jou te gast komen." Stomme verbazing! Schou- ders ophalen en boze gezichten. Mensen dringen terug, uit de kring rond Jezus weg. Anderen zijn in vurig debat gewikkeld met z'n begeleiders. Een stomgeslagen menig te ziet de gehate tollenaar met hun Gast de zijweg af- gaan. „Is het bij ons niet goed genoeg?" Weet Hij dan niet met weike oplichter en schurk Hij te maken heeft? Ik ga niet meer naar de synagoge;' ze zullen mij er nooit meer zien. Laat Hem maar gaan, de vriend van tollenaars en zondaars; ik wil Hem al niet eens meer" Het schreeuwt en rumoert allemaai door elkaar. Petrus bezweer't Philippus toch verder geen woord meer te geven. „Kom, ze zijn al een eind weg; wij horen toch bij Hem." De val van Jericho's muren in de tijd van Josue kon. niet harder aankomen dan deze klap. In en rond het huis van Zachaeus is het druk en doe- nig. Slaven lopen af en aan. De wierooklucht dringt tot buiten door en de apostelen worden een voor een ver- welkomd. Na enige tijd komen er verschillende buurttollenaars bij Zachaeus binnenstappen. Ze worden aan de Rabbi voorgesteld en Zachaeus wijst ieder z'n plaats aan. Hij, Zachaeus, alom in de streek bekend, is vandaag de gast- heer van de grote Wonderdoener. Wat een eer! Wie had dat durven denken. Het feestmaal begint. De gastheer reikt zijn Gast de meest uitgelezen spijzen toe. Er wordt druk over en weer gepraat en er heerst een gezellige sfeer. De Rabbi kan goed meedoen. Zachaeus krijgt van een van de tafeldienaars de wijn- beker toegereikt. Nu is het grote moment gekomen. De gastheer zal zijn grote Gast gaan toespreken. Er heerst een moment van bijna ademloze stilte. ..Rabbi Jezus, ik heb veel van U gehoord. Er worden veel goede en mooie dingen van U verteld. Ik kan het niet onder woorden brengen hoe fijn ik het vind dat U vandaag mijn Gast wilt zijn en van mijn tafel wilt eten. Mij is boven alle andere Jerichoers de eer gegund om U te ontvangen en. (Zachaeus houdt even in) ik ben deze eer eigenlijk helemaal niet waard. Maar Uw goedheid en Uw menselijkheid hebben mij meer gezegd dan de boze gezichten van mijn landgenoten en hun af- wijzende houding. Vanaf vandaag zal ik proberen een andere Zachaeus te zijn. Het is afgelopen met mijn ge- woeker en oplichterij. Ik zal alien het dubbele terugge- Ven van wat ik heb gestolen. En ik ben nu nog veel blijer dan daar straks, toen U mij toesprak onder die boom. Rabbi, ik heb er behoefte aan om het U te zeggen: U bent de eerste, die mij na jaren weer goed gedaan hebt. En jullie, mijn vrienden tollenaars, ik wil jullie mijn mening niet opdringen. Je moet mij niet slaafs navolgen. Maar ik wil jullie wel zeggen dat ik nu weet. dat Jaweh niet alleen de God is van Abraham, Isaac en Jacob, maar ook de God van tollenaars en zondaars. En daarom: een heildronk op onze Heilbrenger." Zachaeus proeft even en reikt de beker aan de Rabbi en in eerbiedige stilte gaat ze rond. Er worden hier en daar wat handen geschud, over en weer. Petrus is weer in zijn nopjes, want hij kan er maar moeilijk tegen als hij ziet dat Jezus vijanden heeft. Er wordt intussen weer druk gepraat en de stemming is volmaakt. Na afloop van de maaltijd laat Zachaeus de Rabbi het huis even zien. Samen wandelen zij door de vertrekken. Zij hebben blijkbaar nog wat te bepraten. Dan wenkt Jezus zijn apostelen. Het is tijd om verder te gaan. Aan de deur wordt afscheid genomen. Een „andere" Zachaeus neemt afscheid van de Wonderdoener, die het kleine ventje vertrouwelijk op z'n schouder klopt, ter wijl Hij zegt: „Zachaeus, er is vandaag veel moois in dit huis ge- beurd." En de witte Rabbi bleef Zachaeus altijd bij.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Metropool | 1962 | | pagina 4