PETERTJE SVV wil zich handhaven in eerste divisie DE ROOSBEEK 1962 1 Slijterij „Willem Buytewech" ITALIAANSE WIJNEN J.Bv.HQVE MATHENESSERWEG 23 te Schiedam aien VOOR DE VROUW VESTER PASFOTO'S FA. W. DE ZEEUW MUTSAERTS KINDERWAGENS BABYHUIS GOOS CHI ANTI VULCANO VERMOUTH f 4.90 f 2.50 f 2.95 Let bleine locomotietje ondanks tegenslag PARLEVINKERS GEHEEL NIEUWE HAKKEN IN ELK GEWENST MODEL EN KLEUR HOOGSTE PRIJZEN DE KOK Personeel gevr. Woningruil Te koop aangeb. Diversen HAKKEN-BAR JOOP JANSEN DONKERE TUSSENKAMER? ALPINO GLASHANDEl FOTO V A N A F 29.75 GA ER EENS HEEN H. VAN ANEN Dc NIEUWSTE modellen 1962 steeds uit VOORRAAD LEVERBAAR CERRIT VERBOONSTRAAT 21 - SCHIEDAM - TELEFOON 68589 VLEESHOUWERIJ SPEKSLAGERIj M. A. BECKERS D. J. KIEBOOM EN ZOON Uw lever ancier van gezelLgheLcl Een klein locomotielje stond in de tuin van een huis. Hij stond er maar en stond er maar en voelde zich helemaal niet blij, want zijn vriendje uit hel huis was hem vergeten. Hij keek een beetje ver- drietig omhoog naar de wolken. Die waren juist krijgertje aan het spelen en zo nu en dan zwaaide er een naar hem. Het was jammer dat hij niet mee kon doen. Hij probeerde zijn wieltjes eens te draaien maar dat kon niet om- dat het jongetje hem niet duwde. Uit zich zell ging hij niet vooruit. Vroeger was er een sleuteltje dat bij hem paste maar al gauw was de jongen het verloren en zo duw de hij hem met de hand voort. Hel locomotietje vond het wel jammer dat het sleuteltje er niet meer was. Ze hadden anders vast hele lange reizen kunnen maken. Nu ging dat niet meer. Hij voelde zich steeds verdrietiger worden en het duurde dan ook niet lang ol traantjes druplen uit zijn oogjes. Hij snikte: „Ik wou dat ik maar een echt treintje was. Dan hoefde ik hiet op mijn vriendje te wachten en kon ik zelt rijden." Terwijl hij daar zo stond te huilen hoorde hij ineens een klein stemmetje, die vroeg: „Peterlje, waarom heb jij zo'n verdriet?" Hij keek overal en zag toen een klein elfje op een bloem zitten. Het was Marjoleintje, een klein eltje. ,,Dag Marjoleintje, ik heb ver driet omdat ik helemaal alleen ben. Mijn vriendje is me vergeten en nu lig ik al heel veel dagen buiten. Ik kan alleen niet spelen en ik verveel me, als mijn vriendje niet komt." Het ellje droogde zijn tranen en vroeg: „Zal Ik je meenemen, Petertje?" Het locomotietje knikte blij van ja. „Wii je dat doen, Marjoleintje? Wat fljn! Waar gaan we naar toe?" „Wel, we gaan een grote reis maken. Overal naar toe." Ze tilde Petertje op en zweetde met hem weg. Petertje vond het heerlijk en hij zwaaide naar de wolken en naar de bomen. En iedereen, die hem zag, zei: „Kijk eens, daar gaan Marjolein tje en Petertje. Waar zouden die naar toe gaan?" Sommige vogeltjes vlogen een slukje met hen mee; dat vonden ze gezellig. Niet te ver natuurlijk, want dan konden ze het nestje niet terug vinden. Petertje vroeg van alles aan het eltje en die wist natuurlijk heel veel te verlellen. Want elijes zien altijd veel meer dan anderen, om dat ze boven de mensen en dingen heen vliegen. Eindelijk kwamen ze bij een groot bos en daar daalde Marjo leintje met Petertje neer op het mos. Ze hadden net een klein stukje gelopen toen ze opeens een gerinkel en getinkel hoorden van jewelste. Ze keken naar alle kan- ten in 't rond, maar konden ner- gens iets ontdekken. Plotseling zagen ze achler een boom twee puntmutsjes om de hoek. Ze liepen om de boom heen en zagen twee kleine kabouters, die met elkaar speelden. Marjo leintje klapte in haar handjes en riep: „Dag, kaboutertjes, mogen wij meedoen?" De kabouters stonden stil en keken naar het eltje. ,,Dag, eltje. Natuurlijk mag je meedoen. Wat een leuk locomo tietje heb je daar!" ,,Ja kaboutertjes, dil is Petertje en ik heet Marjoleintje." ,,Wij zijn Rinkeltje en Tinkeltje. Omdat we de hele dag rinkelen en tinkelen worden we zo door fee Yolanda genoemd." Ze begonnen te dansen en daar rinkelden alle belletjes aan hun pakjgs. Van plezier deed Marjo leintje mee. Somen met Rinkeltje pakle ze Petertje op en zo dansten ze allemaal in 't rond. Toen iedereen moe was gingen ze zitten en Marjoleintje kwam met een leuk plannetje. „Weet je wat we gaan doen? We gaan naar tee Yolanda en vragen aan haar ot ze Petertje groter wil maken. Dan kunnen we met zijn drieen op zijn rug en gaan we op reis." „Ja dat is leuk Marjoleintje" riepen de kabouters en Petertje knikte trots van ja. „Natuurlijk mogen jullie op mijn rug zitten. Daar ben ik een loco motietje voor." Zo vlug ze maar konden liepen ze naar het huis van de fee, die juist aan het lezen was in het toverboek. „Dag lieve tee, we komen U iets Vragen." De tee deed het boek dicht. „Zo, Marjoleintje, dat vlnd ik prettig en wat willen jullie dan?" Petertje gal antwoord. „lk wil graag een groter loco- motielje zijn. Dan mogen Marjo leintje en de Kabouters op mijn rug zitten en dan gaan we verre reizen maken. Zoudt U dat willen doen?" Natuurlijk Petertje, dat wil ik zeker graag doen en ze zwaaide met haar toverstalje. Opeens voelde Petertje zich gro ter worden. De kabouters en Mar joleintje begonnen te springen en te dansen van plezier. De fee gal aan Marjoleintje een toverdoekje. ..Daarmee kun je Petertje weer kleiner maken als je dat soms mocht willen en als je het doekje uitklopt na het gebruik en je wrijlt er weer mee, wordt hij weer groter." ,,Dank U wel. We zullen er heel zuinig op zijn." De lee zette Marjoleintje, Rin keltje en Tinkeltje op de rug van Petertje en daar gingen ze. „Veel plezier en goede reis hoor." Ze zwuaiden nog eens naar de lee en weg waren ze. Het was heerlijk. Alle dieren in het bos kwamen kijken wat er voorbij ging en als ze vroegen „waar gaan jullie naar toe", zeiden ze alle vler: „Wij gaan op reisl" Dat vonden de dieren wel leuk en ze wilden eigenlijk allemaal graag mee. Maar ja, clat kon na tuurlijk niet! Wat Petertje. Marjoleintje, Rin keltje en Tinkeltje verder mee- maakten zal ik jullie de volgende week verder verlellen. Vinden jullie het verhaaltje leuk? Als je schrijven kunt en mamma heelt even tijd, dan moe- ten jullie eens terug schrijven Het adres staat voor op de krant Stuur hem dan naar aid. ..Kinder- rubriek' Dag allemaal. Tot de volgende week. ANNEM1EKE In de beide ecrstc divisics van het betaaldc voetbal wordt dit scizoen cen verbitterde strijd gcstrcdcn. Elk puntje, dat men bij een ontmoeting verliest, werkt als een gewicht, dat de club naar cen lagcre plaats op de ranglijst trekt. Door deze ranglijst loopt een rode streep, loopt een lijn waarboven zich slechts zes clubs kunnen nestelcn en waaronder de andere kandidaten voor een plaats in de nieuwe te vormen eerste divisie van zestien clubs samenhopen. Hier gaat het om: aan het einde van dit seizoen, zullen alleen de zes best geplaatste clubs van beide eerste divisies er zeker van kunnen zijn, dat zij niet hoeven degraderen. De twee kampioenen uit beide af- delingen zullen dan strijden om een plaats in de eredivisie, waaruit drie clubs degraderen en de teams, die als nummers zeven in de divisies A en B zijn geeindigd mogen dc strijd aanbinden om de zestiende plaats in de nieuwe te vormen eerste divisie. De strijd is aldus verbetener dan ooit en onvriendelijkheden in het veld blijven soms niet uit. ook bij SVV Dit laatste is ook het geval ge- weest bij de Schiedamse eerste di- visieclub SVV, die ruim een maand geleden in het veld trad tegen For- tuna Vlaardingen. De oefenmeester van SVV, H. J. Croon (26) zei hiervan: „Het was jammer dat de scheidsrechter in de eerste helft toen niet straffer is op- getreden. Ik geef toe dat er in de tweede helft te ruw werd gespeeld, maar het zou onjuist zijn alleen SVV hiervan de schuld te geven". De feiten over de wedstrijd in Vlaardingen zijn verder bekend. De ontmoeting werd voortijdig gestaakt en drie spelers van SVV (Ris, Hekman en Van Leeuwen) werden enkele weken geschorst. ,,We hebben dit kunnen merken", aldus trainer Croon, die wees op de nederlagen uit tegen Sittardia en Eindhoven, welke daarop volg- den. „We verloren twee keer met 40 en het is zeker goed, dat Hek man en Van Leeuwen deze zondag weer hebben kunnen spelen. Ris is de komende wedstrijd ook van de partij. Ondanks de tegenslag die de Schiedamse ploeg ondervond, wordt er niet bij de pakken neergezeten. Men is niet ontmoedigd In het be- taalde voetbal kan SVV zich er op beroemen dat het thuis tot nu toe twaalf wedstrijden won en twee gelijk speelde. Er werden in deze ontmoetingen doelcijfers bereikt van 26 voor en acht tegen. Nee, men laat het hoofd niet hangen, daar bij SVV. De voorzit- ter van deze club, de heer M. Elsing, is er van overtuigd dat zijn vereniging bij de eerste zes zal ein- digen en hij wees daarbij op de. goede geest in het team en natuur lijk ook op de zeker niet slechte plaats die SVV in de eerste divisie A inneemt. „We zullen het wel halen", aldus de zakenman Elsing, die niet het type lijkt dat zijn tijd met dromen verdoet. „We komen er wel. Let maar eens op!" Een van de oudste straatjes van Schiedam is stellig de Roosbeek. Hoe oud dit straatje is valt moeilijk na te gaan evenals de oorsprong van de naam. Wij hebben enige houvast aan een laat-middeleeuws Rederijkers- stuk dat in 1950 in Schiedam werd opgevoerd. Dit stuk was echter wee cen latere bewerking van het oorspronkelijke stuk. Deze bewerking dateert van na de reformatie, hetgeen af te leiden valt uit het feit dat er geen heiligen in genoemd worden, ofschoon juist in Schiedam een grote verering voor Liduina bestond Het toneelstuk speelt in de Jonker Frans- oorlog omstreeks 1487. In dit stuk wordt de Roosbeek genoemd. Wat de naam betreft is het zeer waarschijnlijk dat het hier vroeger een beekje betrof. Trouwens het centrum van het aloude Schiedam wemelde van grachtjes, beken en sloten. Op de tekening ziet gij het oude St Jacobsgasthuis dat thans als gemeentemuseum is ingericht en dat de laatste jaren onder leiding van de conservator Pierre Jansen zo zeer in de belangstelling staat. De architect van dit gebouw was Jan Giudici, die leefde van 1746 tot 1819. Zijn verblijf in Nederland nl. te Rotterdam duurde van 1770 tot zijn dood. Giudici kwam dus op 24-jarige leeftijd uit Italie naar Nederland. De katholieke familie Osy in Rotterdam was zeer welgesteld en ook kunstzinnig en bezat behalve een woonhuis aan de Wijnhaven ook een groot buitengoed R ozenhof genaamd gelegen a an de Nesserdijk in de Kralingse polder. Hiervan liet Jan Osy Jr. een vogelperspectieftekening maken door de Italiaan Giovanni Battista Colomba. Wanneer men dit in aanmerking neemt, kan men zich voorstellen dat door deze relatie Giudici naar Nederland kwam en later projiteerde van de protectie dcr familie Osy. Zijn volledige Italiaanse naam was Carlo Giovanni Francesco Giudici maar hij werd in Rotterdam kortweg Jan Giudici genoemd. Hij heeft als architect veel fraaie en monumentale gebouwen ontworpen in Rotterdam en Schiedam. Zijn fraaiste bouwwerk was wel de Rosaliakerk in de Leeuwenstraat te Rotterdam. Helaas is deze kerk door het Teutoons getveld in de meidagen van 1940 verwoest. Behalve het voormalige St. Jacobsgasthuis heeft Giudici ook het ge bouw Langehaven 65, waar het Kantongerecht zetelt, ontworpen. Ook het dubbel herenhuis aan de Tuinlaan wordt aan hem toegeschreven. Het voormalige herenhuis aan de Noordvest 103, waar nu de N.V. HERMAN JANSEN zijn kantoor heeft. is ook een schepping van deze Italiaanse bouwmeester. De beurs te Schiedam is eveneens een van zijn belang- rijkste werken. Gezien de ingrijpende veranderingen in het oude Schiedam die wij bijna dagelijks meemaken, ligt het, dunkt mij, voor de hand dat ook de oude Roosbeek van het toneel zal verdwijnen temeer daar de meeste woningen hier al onbewoonbaar zijn verklaard en voor een groot deel door de bewoners verlaten zijn. Dc ecrite 10 woorden f 1.50; elk woord meer f 0,20. Bii 5 aehfereenvolgende plaatsingen 5 en bij 10 en meer aehtereenvolgende plaatsingen 10 korting GEVRAAGD: een nette werkster. Hoog loon. Mevr. Rust - Tel. 31.8.93. GEVRAAGD: 2 kamerwo- ning; eventueel: 2 grote ongemeubileerde kamers en keuken. Douche. Zonnig. Nieuwbouw: Delfs- haven, Oud Mathennesse, Prijs ongeveer 65,Lage trappen. Brieven onder nr. 7 aan bureau van dit blad. Zoekt U Trompet, Sax of Slagwerk; VAN KROGTEN levert Uw merk. Rotterdamsedijk 148 Schiedam - Tel. 6 70 26. Zoekt U GUITAAR of KLARINET: Van Krogten heeft het. Rotterdamsedijk 148 IEDER FEESTJE slaagt beslist, met conferencier en accordeonist. Tel. 56.2.60. COMPLETE WONING- INRICHTING. Aad Willems en Zoon; Behangerij-Stof- feerderij. Blngleystr. 32c - Rotterdam Bij de markt Spanjaardstr. Telefoon 3 17 66 - 5 26 79. BROMFIETSERS. SCOO- TERRIJDERS. Dag en nacht mengsmering uit 2- takt automaat. Hofmans Motor- en Rijwlel- stalling - Reparatie - Ver- koop. - Celsiusstraat 12 - Telefoon 62.7.66 - Schiedam Inkoop en Verkoop van ANTIEK en Curiositeiten Het Oude Posthuis - Marco- niplein 25 - Telefoon 58188. SUfcDE KLEDING repara- ties, nieuwe voering, kraag, knopen, enz. Tevens reini- ging en verven. Sufedekledingfabriek D. v. d. Heuvel, Abr. Kuyperlaan 63a, tel. 8.69.02 - Zoutzie- dersstraat 8 en Burg. Bau- mannlaan 93. JONKERS" KANTOOR- MACHINEHANDEL levert alle merken koffer- schrijfmachines reeds v.a. f 195,-. Ruime voorraad in gebruikte tel- en schrijfma- chines. Haringpakkerstr. 44 - tel. 34981. Nieuwe Binnen- weg (hoek Claes de Vriese- laan naast de Spaarbank) - Telefoon 5 89 30. In ons ANTIQUARIAAT vindt U een enorme voor raad boeken op allerlei ge- bied, tegen goedkope prij- zen. Komt U eens rondneu- zen Het Boeckhuys - Dam 3 Schiedam. Dam 36 - Schiedam Telefoon 66874 Een nieuw type wandel- kostuumpjes treedt in het modebeeld 1962 voor het eerst op de voorgrond, na- melijk de drie- of meer- delige pakjes (les plusieurs pieces). Het meest typische van deze pakjes is de drie- kleuren combinatie en de combinaties van twee, drie, of meer geheel verschil- lende stoffen. Om een voorbeeld te noemen: Ik zag laatst een pakje, waarvan de rok ver- vaardigd was van een witte- en het jasje van een groene Shetland. Bij dit kostuumpje werd een ruime bloese gedragen van een tabaksbruine wol- len georgette. Het geheel was werkelijk verbluffend charmant!! Bijzonder apart zijn ook de combinaties iris blauw met reebruin, grijsgroen met lichtblauw en ja, schrikt U niet, kobalt blauw met gifgroen. Omdat ons geleerd is. dat de kleuren blauw en groen niet zo best harmonieren, wagen maar heel weinig dames het een japon of pakje in deze kleurstelling te dragen. Toch kan zo'n combina tie, mits de kleuren goed op elkaar afgestemd zijn, bijzonder chique staan. De drie-delige pakjes worden vrijwel het meest in een sportieve stijl ge- bracht. Dc jasjes doen mij sterk denken aan onze aloude blazers, zelfs de koperen knopen ontbreken niet. De revers liggen echter iets hoger en zijn wat smaller de kraag is afstaand en ook komt het wel voor, dat de kraag geheel ontbreekt Dikwijls worden op hot jasje twee of meer zakjes of zakklepjes boven elkaar geplaatst. De rokjes die onder deze pakjes gedragen worden zijn of recht of iets uit- lopend. De vrij wijde bloeses worden meestal vervaar- digd van jersey of een crepeachtig weefsel en draagt men niet zoals ver- leden jaar over, maar in de rok. Als mantel heeft de ons niet zo on bekende re- dingote, met de slankma- kende sierlijke princesse- lijn, weer een belangrijke plaats in het modebeeld ingenomen, zij het in een iets gewijzigde vorm. Ze is niet zo sterk ge- tailleerd, de schouders worden smal gchouden en de onderkant loopt niet meer zo wijd klokkend uit, als enige jaren geleden het geval was. Ook het materiaal is veranderd. De grove, zwaar lijkende stoffen voor mantels en pakjes hebben plaats ge- maakt voor de luchtigere gabardine, Shetland en tweed waarin U zich vrijer zult voelen en die meer comfort bieden. H ANN EKE Laat ons die deuren toch vermaken. Wij zetten er DROP-, PICASSO- ot STREEPGLAS in en uw oude huis wordt gezellig als een flatje. Vraagt prijs. Spiering - Sehant 150 a telefoon 53422 Winkel 2de Schansstraat 45 - tel. 57072 Ook voor het verzilveren en slijpen, o.a. van glasplaten, spiegels, enz. HET juiste adres. voor uw oude goud, xilver en briljanten HOOCSTRAAT 9, Telefoon 6861 5, Schiedam Spanjaardstraat 47 R'dam Telefoon 3 93 89 Willem Buytewechstraat 182 - Telefoon 36931 Levering van alle merken binnen- en buitenlands gedisfilleerd, wijnen, bieren en frisdranken. AAN HUIS WORDT GRATIS BEZORGD. MET INGEBOUWDE STEUNZOOL ZIE ONZE COLLECTIE STEUN- EN CEMAKSCHOENEN Gratis Animo- of Kes-zegels Schiedamseweg 203 met uw schoenen, niet om in 3 minuten te laten verknoeien, maar er meer aan- dacht aan te laten besteden door Pascalstraat 2 hoek Hogebanweg Schiedam - Telefoon 66610 WIJ RESERVEREN UW WAGEN ZONDER ENIG RISICO. WANDELWAGENS - KINDERSi OELEN - REISWIEGEN - BOXEN - PLAIDS - BABY-ART. enx. BOVENDIEN LEVERING VAN PEDIGREE, JONKERS, HERLAC, KIBOFA enx. enx. Komt u deze aparte Anita pump eens passen. "Fingertip** neusje en een 4 cm diabolohakje 19.90 ANNEX FIJNE VLEESWAREN Speciaal gemest kalfsvlaes Wij verkopen alles uit de gekoelde toonbank. Mathenesserweg 18 - Tel. 33809 Mathenesserweg 13 Tel. 37.0.86 St GRATIS ANIMO-ZEGELS Een Drima kwaliteit in bemande Witte dessert wijn Lacrima Christi- „MARETTI" flessen van 2,2 liter inhoud. per literflacon met een tik jonge jenever een pittig aperitif Geen statiegeld Geen statiegeld Per literfles. ROTTERDAM TELEF 31250

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Metropool | 1962 | | pagina 2