Pin ii r O mj EHANG? VAN LOENEN i P. A. HEIJNSBROEK MUTSAERTS KISSIDEiWAGENS BABYHUIS GOOS P ARLE VINKERS yy yyy VOOR DC VROUW Modehuis Marleri? I Onder rijkstoezicht gediplomeerd maatsc hoe n maker GEHEEL NIEUWEHAKKEN IN ELK GEWENST MODEL EN KLEUR Amerika gaat weer proeven met atoombommen nemen. Omdat Rus- land dat ook heeft gedaan. „En nu zal Rusiand, ook wel weer met een serie gaan beginnen", zei een woordvoerder in Washington. En met Pasen was het mooi weer en scheen de zon. En straks gaan er steeds meer bloe- men bloeien en groeien. En straks zal het regenen en zullen de paddestoelen verrijzen. Het zullen kleine paddestoelen zijn. Want hun grote broeders stijgen hoger en zijn kolossaal in omvang. Ze zijn het afval van een vernieti- gende explosie, die na de proeven met atoombommen volgt. Paddestoelen van kameraad Kroets- jev. Paddestoelen van president Ken nedy. Omdat de natuur zo mooi is. Swevereyn. Personeel gevraagd Te koop aang.: Bromfietsen Diversen Te koop gevr.: HAKKEN-BAR JOOP JANSEN CA ER EENS HEEN H. VAN ANEN WECENS ENORME VERKOOP, GEVEN WIJ BIJ IEDERE KINDER- WACEN EEN LUXE BABY-ALBUM CADEAU GERRIT VERBOONSTRAAT 21 - SCHIEDAM - TELEFOON 68589 PE7ERTJE, Let b(eine locomotiefLje Dag, kleine vriendjes en vrien- dinnetjes; dag, beste allemaal.Hier is Annemieke weer. Hebben jullie de vorige week tevergeets in Metro-Pool naar bet verhaal over Petertje gezocht? Ga maar gauw lezen, want Petertje heeil intussen weer veel meege- maakt. Na hel bezoek aan de paashaas, die ze zo goed hadden geholpen bij het kleuren en het rondbren- gen van de paaseieren, waren Petertje, Marjoleintje en de twee kaboutertjes weer verder gegaan. Ze kwamen door heel mooie stre- ken; over kleine landweggetjes en heel mooie bospadjes, maar ook door kleine dorpjes en langs lange huizenrijen. En overal waar ze kwamen scheen de zon. Petertje blonk ervan en de mooie pakjes van de kaboutertjes glinslerden. En wat denk je van de vleugels van Marjoleintje? Langs de bospadjes en de land weggetjes ontmoetlen ze allerlei dieren: konijnen en eekhoorntjes, maar ook iazanten en deitig stap- pende kemphaantjes. Toen ze langs een ven kwamen (dat is een klein meertje midden in het land) zagen ze waterhoentjes, die van louter plezier in het water speelden-, waarschijnlijk omdat ze ook zo blij waren met het zonnelje. Zo nu en dan Stonden ze even stil. O, wat genoten ze van al het mooie. Ze maakten dan een praatje met de dieren, die nieuwsgierig kwamen aangelopen en zo kregen ze heel veel goede vriendjes. Petertje werd nooit moe om Rinkeltje en Tinkellje en ook Mar joleintje te tijden. Hij vond het heerlijk. Pier stak hij z'n pijp in de lucht, alsof hij tegen iedereen wilde zeggen: ,,Daar komt Peter tje aan". Soms reed hij wel heel erg hard. Tinkeltje vond dat een beetje naar. Die was bang dat hij zou vallen. „Je moet niet zo wild zijn, Petertje", riep hij een keer bijna smekend. „Ik ben zo bang dat we vallen en dan Petertje en Rinkeltje lachlen hem uit, maar Marjoleintje vond dat Tinkeltje gelijk had. Petertje deed soms erg onvoorzichtig. „Jullie zijn dom om zo wild te doen", zei Marjoleintje. „Als een van ons er af valt, dan kunnen we niet verder. En wat moeten we dan doen?" Petertje knikte. ,,Je hebt gelijk, Marjoleintje. Ik zal voorzichtiger zijn." En met een rustig vaartje reden ze verder. Zo waren on ze vriendjes een heel eind ver gekomen. Ze hadden al heel veel mooie streken gezien. toen ze op een grote vlakte kwa men waar ze in de verte een grool bos zagen. „Daar moeten wel meet dan duizend bomen staan". zei Petertje. „Wa/ z ullen daar veel dieren wonen." ,,Ja". zei Marjoleintje, „dat is 'n heel groot en' mooi bos. En daar wonen heel veel dieren; vooral grote. Daar kunnen we misschien ook overnachten. want ik begin zo langzamerhand moe te worden en slaap te krijgen." Ja, ze waren al meer dan 10 uur onderweg. Tinkeltje zal zowaar al tegen de pijp van Petertje te slapen. Maar Rinkeltje was nog goed wakker. En Petertje leek onvermoeibaar. Die reed maar door. Zo kwamen ze dan steeds dich- ter bij het grote bos. De bomen werden al hoger en hoger. Ze waren zo hoog dat Petertje en zijn vriendjes de toppen niet meer konden zien, toen ze er vlakbij gekomen waren. Wal waren die bomen hoog! En wat waren ze prachlig groen! Opeens merkte Petertje dat de bomen bewogen-, niet de dikke stammen, die recht de lucht in gingen, maar de takken en de blaren. ,,0. kijk eens, Marjoleintje, daar zijn apen. echte open" riep Peter tje uit. ..Dezeltde als bij ons in de dierentuin. Zie je ze, Rinkeltje?" „Ja, ja"riep Rinkeltje. ..Wat hebben ze een leuke handjes en lange staarten!" Ook Tinkeltje zag ze nu; eerst nog een beetje wazig. want hij was net wakker geworden van hel geroep. Hij wreet z n oogjes nog wat uit en sprong toen van de rug van Petertje al, met een vaart naar de apen toe. ..Kijk eens hoe goed ze kunnen khmmen". riep hij enthousiast uit. En hij danste erbij van plezier. De apen en aapjes, want er waren ook .heel kleine aapjes bij, trokken allerlei rare gezichlen. zodat onze vriendjes haast op de grond rolden van het lachen. Sommige hingen aari hun stacirt aan een boom en grepen naar de vriendies op de grond. Die schrok- ken daar wel een beetje van en holden hard weg Maar al gauw begrepen ze dat het alleen maar een spelletje was. Maaropeens klommen alle vliegensvlug weer de bomen in; zo hoog als ze maar konden. Petertje keek verbaasd om zich heen. En Marjoleintje riep naar boven: ..Waarom doen jullie dat? Het was juist zo leuk!" Maar Rinkeltje en Tinkeltje hadden het al begrepen. Ze riepen: „Kijk, daar eens!" Vlak voor hen, aan de rand van het bos, stand een heel grote leeuw. Hij zag er gevaarlijk uit. In de dierentuin zilten de ze wilde beesten altijd achter hoge hekken, maar hier stond er een zo maar in de vrije natuur. „Dag, leeuw", zei Marjoleintje, terwijl ze naar het dier toe ging. „lk zie het al; het is Lupus" en ze aaide het dier over z'n kop. De leeuw schudde ermee van plezier, zodat z'n lange haren golfden. „Komen jullie maar gerust hier", zei Marjoleintje. „Lupus is een van mijn beste vrienden. Je be- hoelt helemaal niet bang voor hem te zijn." Voorzichtig en schuchter kwa men Petertje en de twee kabouter tjes dichlerbij. Rinkeltje was de moedigste van allemaal. Hij aaide Lupus over z'n kop en de leeuw lachte vriendelijk tegen hem. Toen durlden ook Petertje en Tinkeltje. En zo werden ze allemdb.1 goede vriendjes met Lupus. De leeuw begon nu te vertellen dut hij de koning van het gehele bos was. „Alle dieren, die in het bos wonen", zo vertelde hij, ,,erkennen mij a Is koning. Zij gehoorzamen aan al mijn bevelen. Zal ik jullie dat eens duidelijk maken?" De leeuw gal een heel harde brul. Tinkeltje vieI van schrik op de grond en alle belleljes aan zijn pak rinkelden. Ook de anderen schrokken ervan. Maar wat er toen gebeurde. zul len onze vriendjes nooit meer ver geten Van alle kanlen kwamen grote en kleine dieren uil de strui- ken en tussen de bomen naar voren: teeuwen en tijgers. zebra s en hyena's, girailen en luipaarden en nog veel andere grote beesten Ook veel apen en vossen. bevers en kleine herlen, en zells slangen en allerlei soorten dieren, die op hun buik kwamen aangekropen Allemaal gingen ze rond de koning staan Toen begon Koning Lupus te spreken: ..Namens al de inwoners van hel grote rijk, waarvan ik koning ben heet ik het eljje Marjoleintje met huar vriendjes van harte welkom Ik nodig ze uil om enkele dagen mijn gasten te zijn. Morgenavond zullen wij dan een groot bosieest houden. waarbij onze nieuwe vrienden de ereplaats aan de maal- tijd zullen krijgen." Alle dieren gaven, ieder op hun eigen manier, te kennen dat ze met het besluil van de koning in- stemden. Toen trok Koriing Lupus, ver- gezeld van zijn gasten, van Peter tje, Rinkeltje en Tinkeltje en van Marjoleintje het grote, diepe bos in, gevolgd door een onaizienbare rij, op weg naar het koninklijk paleis. M ANNEMIEKE De eerste 10 woorden /1.50: elk woord meer f 0.20. Bij 5 achtereenvolgende plaatsingen 5 en bij 10 en meer achtereenvolgende plaatsingen 10 korting „De Vier Pijlers", binnen- huiskunst, zoekt vrouwe- lijke ADMINISTRATIEVE KRACHT „met MULO di ploma", voor afwisselend werk. Schiedamseweg 153 a Telefoon 50.9.15. Zoekt U GUITAAR of KLARINET: Van Krogten heeft het. Rotterdamsedijk 148 de molen „de graankorrel" te dell shaven De tekening van deze week laat u de Mathenesserdijk zien uit 1907. Men ziet hier van de polder uit naar Delfshaven. Het hoekhuis rechts voorbij de molen is gelegen aan-de Noord- schans. De elektrische tram, lijn 8, nadert de grens tussen stad en land en zal straks de molen passeren. Men ziet ook het oude tolhuis dat geheel wit geschilderd was. Bij de atsluitboom van de tol ziet men nog een ouderwetse houten lantaarn en het groengeverlde hokje van de tolgaarder. Naast de luiken van het raam hangt een grote lijst met het tariei van de tol. Het dubbele woonhuis, geheel rechts, was het allerlaatste huis dat de tram voorbijreed voordat hij de polder indook om steeds links van de hoge dijk te rijden en tenslotte in Schiedam het eindstation bereikte. Op de linkerzijde van de tekening ziet men enige oude bran derijen, die later tot pakhuis werden ingericht en verder enige woonhuizen. Het grootste gebouw op de linkerzijde heeft ook nog eens als menagerie gediend. Een circus dat ca. in 1916 hier was gestrand, had er zijn ,,beestenspul" in opgeslagen. Ik herinner mij nog goed, dat ik de leeuwen hoorde brullen als ik hier langs liep, op weg naar het pas in dienst gestelde Spar later rein, dat thans aan geduid wordt als ,,het Kasteel". De molen bij de Noordschans was vaslgemetseld aan een stal en pakhuis. Hij is in augustus 1771 als korenmolen gebouwd en kreeg toen de naam „de Ruw kefel"De bouw was voor rekening van de Wede, De Vriese en N. van der Elst Co. Nog een andere naam heeft deze molen gedragen nl. „De Lietdadigheid". De legenwoordige ,,Graan korrel" is in 1920 „verbouwd" d.w.z. van zijn kap'en wieken beroofd. Ook de balie is grotendeels verdwenen. Slechts een heel klein stukje is er tegenwoordig nog maar van te zien. De molen is ook geheel ingebouwd door de belendende straten. De ontluistering op dit punt is wel heel groot. Er ligt een onmetelijkheid tussen de charmante toestand van het begin dezer eeuw en de aanblik die deze zelfde plaats ons thans biedt. OCT'AVE DECON1NCK L>ockm ooUetie -Usocf Als er een zonnetje begint te schijnen en we de win- termantel kunnen verwisselen voor een lichtere, luch- tiger jas, beginnen de meeste vrouwen plotseling inte- resse te krijgen voor hun zomergarderobe. We kijken naar lichte mantelpakjesleuke vrohjke japonnetjes en als hel eraf kan) naar een fris jeugdig hoedje, om hetgeen we gekocht hebben te completeren. Ja, en dan komen u>e tot de conclusie, dat het leuke, eenvoudige katoenen dopje, waar we onze zinnen op gezet hebben, heel wat duurder is, dan we eigenlijk verwachtten Het is namelijk zo, dat er een grote keuze is in stro- hoeden en stoffenhoedjes, maar dat de laatste, (omdat ze meer afwerking vereisen dan de vilthoeden) dik- wijls prijzig zijn. Als zo'n hoofddeksel toch een wat te hoge eis aan tini budget stelt, zou ik u aanraden, zelf een hoedje te -ja- briceren. U behoeft hiervoor werkelijk geen kunstenares op naaigebied te zijn. Het is zo eenvoudig, dat u er na enig oejenen de smaak van te pakken krijgt en bij elk vlot japonnetje en man- telpakje een leuke hoed maakt. Aan materiaal heeft u nodig: 40 cm stof (dubbel breed) of 70 cm stof (enkel breed), 40 cm strijk-vlie- seline en 40 cm vlieseline die iets dikker is. Om te beginnen meet u de omtrek van uw hoofd: over het voorhoofd en het dikste gedeelte van het achter- hoofd, dus boven de oren- Voor het bolletje nemen we een rechte reepslof, die zo lang is als de omtrek van het hoofd 2 cm voor de naden. De reep moet 12 cm breed zijn: als u het bolletje hoger of lager wilt hebben, kunt u de reep stof breder of smaller nemen. Over de gehele lengte van de reep strijkt u tegen de achterkant strijk-vlieseline. Daarna verdeelt u de reep stof in 8 delen en u tekent per deel een sugonnetje (spie- tje, geertje) af, dat 3 cm breed en 6 cm lang is. U stikt vervolgens de sugons en de naad dicht, en u zult zien, dat het al aardig op een hoedenbolletje gaat lijken. Als bodempje in het hoedje knippen we een rondje van stof, dat we ook aan de achterkant met strijk-vliese- I line beplakken, we stikken dit in het bolletje en we strijken aan de binnenkanl de naden uit, omdat dit nu eenmaal lastiger is, als de rand al bevestigd is. Vervolgens vervaardigen we de rand. Dit is een enigszins rondgeknipte schuine bies van ±10 cm breed. Naarmate u de rand iets meer afstaand wilt hebben, kunt u de bies meer cirkelvormig knippen. Deze tand knipt u 2x schuin van stof en lx van dikke vlieseline. U stikt van de randen eerst afzonderlijk de uiteinden tegen elkaar. Dan legt u de stofranden in elkaar met daarop de vlieseline. U stikt de buitenste kanten en u draait. het hele zaakje om. Om de rand meer stevigheid en plooibaarheid te ge- ven, kunt u hem fijntjes naast elkaar in het rond door- stikken. Nu moeten we de rand aan het bolletje bevestigen. We stikken eerst de bovenste laag stof samen met de vlieseline tegen het bolletje aan. daarna knippen we de naden zover weg, dat er een '/j cm naad overblijft. We zomen met een fijn steekje de enige overgebleven laag stof' van de rand aan de binnenkant van het bolletje en voila. V kunt het hoedje garneren met lint, corsages, by onc. strikjes, biesjes, enz. Ik raad u wel aan, het hoedje eerst van een papieren patroontje in elkaar te spelden. Dan kunt u alvast be- kijken welke randbreedte u het beste stoat. Het voordeel van dit soort hoedjes is, dat u ze op ver- schillende manieren kunt dragen omdat ze zo soepel zijn en u ze in elke gewenste vorm kunt duwen en bv ook de rand in elke gewenste stand kunt opslaan. U behoeft alleen maar te kijken, wat u het meest flatteert. En ook nog een groot voordeel is: Het is een van de weinige hoedjes waarop u (per ongeluk dan) kunt gaan zitten!!! HANNEKE Singel 154 - Telefoon 6 85 28 - Giro 311 435 SCHIEDAM COMPLETE WONING- INRIOHTING. Aad Willems en Zoon; Beliangerij-Stof- feerderij. Bingleystr. 32e - Rotterdam Bij de markt Spanjaardstr Telefoon 3 17 66 - 5 26 79 SUEDE KLEDING repara- ties, nieuwe voering, kraag knopen, enz Tevens reini- ging en verven. Suedekledingfabriek D. v. a Heuvel, Abr Kuyperlaan 63a, tel 8.69 02 - Zoutzie- dersstraat 8 en Burg. Bau- mannlaan 93. in ons ANTIQUARIAA'I vindt U een enorme voor- raad boeken op allerlei ge- bied, tegen goedkope prij- zen. Komt U eens rondneu- zen Het Boeckhuys - Dam 3 - Schiedam. Zoekt U Trompet, Sax of Slagwerk: VAN KROGTEN levert" Uw merk Rotterdamsedijk 148 Schiedam - Tel. 6 70 26 BROMF1ETSERS. SCOO- TERK1JDERS. Dag en nacht mengsmering uit 2- takt automaat. Hofmans Motor- en Rijwiel- stalling - Reparatie - Ver- koop. - Celsiusstraat 12 - l'elefoon 62 7 66 Schiedam De beste service dicht bij huis voor FIETS of BROM- MER. Wvfi-Sport, Da Costastraat 21 b, Spangen. Showroom op nummer 7. Grote sortering lste klas merken, zoals Batavus, Locomotief, Berini. Kom bij ons kijken naar de nieuwe volautomatische SIMPLEX SIG-BROMMER met de opzienbarende Sa- xonette-motor. Voor de op zienbarende prijs v. f 475.- Deze brommer is geheel volautomatisch. Rijwiei- en Bromfietshande) J. Laats, Dirk Danestraat lTftf, 1m 38.4.16. R'dam Te koop gevraagd: JONGENSFIETS. v. d. Sluys, Taanderstraat 59, Tel. 37.6.90, Rotterdam. JONKERS' KANTOOR- MACHINEHANDEL levert alle merken kofferschrijf- machines reeds v.a. f 195,-. Ruime voorraad in gebruikte tel- en schrijfmachines. Haringpakkerstraat 44, tel. 34981 - Nieuwe Binnenweg (hoek Claes de Vrieselaan naast de Spaarbank) tel. 58930. Laat nu Uw MEUBELEN opnieuw stofferen. Prima stoffen. 2 Clubs en 4 stoelen vanaf f 110,-. De Meubelsalon, Mathenes serdijk 239, telefoon 36854, Rotterdam. Inkoop en Verkoop van ANTIEK en Curiositeiten Het Oude Posthuis - Marco- niplein 25 - Telefoon 58188. Voor Radio- en Televisie- Reparatie naar de RADIO- DOKTER. In- en verkoop. Havenstraat 165 - R'dam. WESTER METAALHAN- DEL geeft geen lokprijzen maar het juiste gewicht tegen dagprijzen. Voor lom- pen, metalen, kranten, tijd- schriften. Tel. 33.0.32, na 5 uur 34.4.78, - Watergeus- straat 86. VOOR VERLOV1NGS- CADEAUS NAAR Brabantia Strijkplanken 56.—, 54.90, 39.90, 29.50 Brabantia Trapleren 54.—. 49. Brabantia Trapkrukken 29.75 Brabantia Krukjcs 13.90 Brabantia Pedaaiemmers 18.90 Poetsdozen 6.45 Mouwplanken 6.90 cnz. enz. Croot sortiment Fruitschalen, zeer modern, v. draadplastic 1.95 Onze Reclame Strijktafel, in drie standen verstelbaar 17.90 Rotankuipjcs, nergens zo goedkoop 13.90, 12.90, 11.90 Beukenhouten Ligstoelen 17.90, 12.90 Staien Ligstocien 21.90, 15.90 Draadfauteuils, opklapbaar in rood en geel 21.90 Tuinparasols in een enorm sortiment, kleurecht, vanaf 49 50 Stoelparasols 10.90, 18.90 Dam 40 - 42 - 44 - 46 Telefoon 68 5 98 SCHIEDAM Dam 36 - Schiedam Telefoon 66874 heeft een pracht kollektie Afranden 5 ct per rol Plaktafels te huur U weet wel bij van LOENEN de VERFHANDEL VLAARDINGERSTRAAT U krijgt Animozegels HOEK DAM Telefoon 66192 met uw schoenen, niet om in 3 minuten te laten verknoeien, maar er meer aan- dacht aan te laten besteden door Pascalstraat 2 hoek Hogebanweg Schiedam - Telefoon 66610 J DAMES BEZOCHT U REEDS ONS j BROERSVELD 76 - SCHIEDAM Speciaalzaak in pullovers - Op vertoon van deze vesten - rokken - blouses advertentie en kousen. 5 0 C E N R E D U C T I E Het is de moeite waard op uw nylon kousen. WANDELWAGENS - KINDERS IOELEN REISWIECEN - BOXEN - PLAIDS - BABY-ART. en*. BOVENDIEN LEVERING VAN PEDIGREE, JONKERS, HERLAC, KIBOFA enz. enz. Wij reserveren Uw wagen zonder enig risico

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Metropool | 1962 | | pagina 2