PERSONEELSAPVERTENTIES EUR0P00RT MEUBELEN Wasserij NICO NIJIVIAM SCHIEDAM GEBR. NIJMAN N.V. Twee Jamet Tenten-showrooms a. CHAUFFEURS b. EMBALLEURS c. CHAUFEEUR- EMBALLEURS OECUMENE EEN STAD VERDWIJNT ZICHT OP DE 1 T? T 17 £1 U A \T 17 1\T755'®p„. lJ Ij I jf u 11 J\ V Hi IN bI^ - - Suede E.S.S.I. A. N. VAN DER HULST Kortere werkweek.... langere weekeinden 2). DONOR CAMPING tent Woninginrichting ARTIRON DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS ROMEIN Nederlands grootsfe en modernsfe wasserij vraagf MEISJES voor de PERSAFDELINGEN MEISJES voor de MANGELAFDELINGEN EEN PRIMA VAKKUNDIG WASMEESTER EEN CENTRIFUGE-BEDIENDE SORTEERSTERS en MERKSTERS In verband met ULtbreiding van de afdeling Chemisch Reinigen CHEMISCH STRIJKSTERS Stadhouderslaan 1-9 Behangselmagazijnen (J c^aat Uw oude meubelen als nieuw terug VRAAGT JONG BEDIENDE TYP1STE JONGSTE BEDIENDE Blijf in uw buurt fotoreportage van jan van maanen |-daagse werkweek, gratis bedrijfskleding, helder en schoon werk, koffie in de kantine, gekoeld drinkwater, muziek bij het werk Ga heerlijk kamperen 'c were Zorg dus tijdig voor een ROTTE R D AM Sporthuis Ter Braak Ook op deze pagina PERSON EELS- ADVERTENTIES U kijkt U vergelijkt U koopt bij Woninginrichting J. v. Londen Rotterdam Sollicitaties aan het kantoor Voor haven 9, Rotterdam of telefonisch 0 10-35010 WEER EEN SUCCES VOOR DE Z.A.C. DELFSHAVEN We geven hier het verslag van een Oecumenische samenkomst, die I.I. zaterdag 28 april werd ge houden in de Cereformeerde kerk aan de Staten- singel te Rotterdam. Ds. Kraan, Cereformeerd predikant, Pater A. Dijkzeul en Ds. van Dijk, Ned. Herv. predikant, voerden er het woord. De avond werd georganiseerd door de Interkerke- lijke Evangelisatie- en Jeugdzanggroep „Canto di Vangelo". Verder werkten een katholiek en een gereformeerd jeugdkoor aan de avond mee. jongeren in een paasloze wereld -v- .s ...a. - iv.s Vt Sfi De ideale voorjaarskieding mantels 169, Royale damea- iasjes f 139, Herenjassen f 169,— Kinderblazers vanaf f 55, Wij vervaardigen elk model in ons eigen atelier. Boerhaavelaan 77 a SCHIEDAM, tel. 62484 Gok 's-avonds van 7 uur tot 9 uur en zaterdags geopend. Complete woninginrichting Carantie Meubelen Duizenden Modelkamers Rotterdam-7 Schiedamseweg 171 Telef 34042-59212 ZIE DE ETALAGES IN UW BUURT SCHIEDAMSEWEG 201 TEL. 36555 ROTTERDAM voor Gei'll. catalogus (m 10) ligt voor U gereed GROOTHANDELSGEBOUW CROTE MARKT 3 8 SCHIEDAM Wij repareren en overtrekken alle zit- meubelen in recordtijd (±5 dagen). Kredietservice mogelijk. ZOOM STR A AT 83 ROTTERDAM Telefoon 8 24 46 Ma 6 uur: Koolvisweg 489 - Telefoon 163672 ruimte voor Wilt U telefonisch reserveren, belt dan 131354 De veelzijdige inhoud van ons blad en de verspreiding huis aan huis in een groot gebied garandeert U de grootste kans op slagen. LANCE HAVEN 95 Telefoon 68611 CROENELAAN 109 Tel. 68894 - Schiedam Wm Buytewechstraat 184 Staringplein 16 Telefoon 34.7.88 - 50.9.00 LUXAFLEX DEALER Notarissen Mr. A. W. A. van Eekelen en Mr. C. M. Esser vragen voor zo spoedig mogelijk (met diploma boekhouden) Mathenesserlaan 218 - Rotterdam Uw hakken klaar terwijl U wacht. Nu ook mogelijk in Rotterdams modernst schoenreparatiebedrijf Cijsingstraat 53 Telefoon 3.40.17 Alle voorkomende reparaties wij ons als christenen gedroegen, niet hoog tijd dat wij ons open stel- len voor de grote geheimen van het leven, die in de natuur, de we- reld, in de persoon van Christus, Zijn Bijbel en Zijn Kerk ons gege- ven zijn? Ds. Kraan stelde dan ook dat het Paasfeest, het geloof in de verre- zen Heer, voor alle mensen, ook voor de mens van de 20ste eeuw, een blijvende reden tot vreugde en vertrouwen mag zijn. En op deze grondslag, zo meende pater Dijkzeul, moet de verdeelde christenheid samen „op tocht" gaan. Niet langer naast en tegenover el- kaar staande, maar samen; we zijn er immers om elkaar lief te hebben, om een gemeensehap, een gezin te vormen in Hem, die ons als Hoofd is geg^ven. Daarom, zo ging hij verder, mogen we aan het einde van deze samenkomst God dank brengen, omdat Hij ons heeft uit- gekozen om samen op tocht te gaan. Het is een verheugend verschijn- sel dat dergelijke samenkomsten in onze dagen mogelijk zijn. Toch moet ons een tweevoudige bemerking van het hart nl.: Hoe heilzaam en goed het streven naar eenheid onder de christenen ook genoemd mag worden, men moet waken voor een zekere over- haasting. Te veel van het goede werkt soms averechts. vooral wan- neer er het een en ander ontbreekt aan een weloverwogen opzet. Daar- bij hoort ook dat er voldoende be- kendheid aan een dergelijke bijeen- komst wordt gegeven en de plaats alsook de tijd van de bijeenkomst goed worden gekozen. Een tweede bemerking betreft de verhouding christenen en niet- christenen. Uiteraard ligt de zaak hier nog moeilijker. Maar toch ho- pen we dat men ook dit contact blijft zoeken. Als mensen hebben wij veel dingen gemeenschappelijk en onze tijd vraagt meer dan ooit dat we tot werkelijke gemetnschap komen met alien. Deze vereniging, welke doel heeft verzorging en ontspanning voor bejaar- den en invaliden van Delfshaven mocht op za- terdag 21 april 1962 weer een groot succes boeken. Op die datum werd een collecte gehouden waarvan de opbrengst boven ieders verwachting uitging. Het bedrag dat door de actieve collectanten werd binnen gebracht was namelijk f 3710.28. Door dit bedrag is nu reeds de autobustocht op 4 en 6 September 1962 ver- zekerd. Het totale bedrag voor deze tocht is door de collecte aangezuiverd, zo- dat het bestuur daarover geen geldzorgen meer heeft. De vereniging kan nu reeds beginnen met het inzamelen van geld voor de ontspanningsavonden in de wintermaanden. De vereniging krijgt geen steun of subsidie van Rijk of Gemeente, doch bestaat alleen uit liefdadigheid. Mocht U een gave willen storten, dan is deze van harte welkom. Het giro- nummer van de penning- meester, de heer N. Kraak is 178200. Mocht U soms Uw oude kranten kwijt willen, dan kunt U zich telefonisch wenden tot de secretaris, de heer D. Brand, Mathe- nesserdijk 73c, tel. 32419. IN En wij mensen van de 20ste eeuw staan voor de grote opdracht om deze problemen niet alleen te ont- wijken (dat „schijnen" ze vroeger als maar gedaan te hebben!), maar deze problemen aan te durven, er als het ware in te duiken en sa men te zoeken naar de realiteit, de diepste werkelijkheid, tot oplossing ervan. En het nageslacht zal ons daarom roemen! Bekijken wij de zaak niet vrese- lijk eenzijdig, als wij de gegeven- heden van het menselijk bestaan alleen maar als problemen kunnen zien. Dat klinkt.wel modern en ge- durfd, voornaam en vooral ook stoer. Maar is "het niet veel meer waar dat de jongeren ook het ge- heim van het groeiende leven ver- tegenwoordigen: het leven met z'n vele mogelijkheden, z'n rijke ver- scheidenheid van talenten, z'n ide- alen en hoopgevende initiatieven. Na een periode, waarin we ons vooral met problemen hebben bezig gehouden, als kruideniers, die het voor en tegen nauwgezet afwogen; als chirurgen, die bijna feilloos het mes hanteerden, daarbij vergetend dat iedere operatie altijd een in- greep in het leven is; als technici, die cijferend en metend, alles op bun betrouwbaarheid toetsten, wordt het na zo'n periode, waarin De titel klinkt als een probleem, een diepgaande moeilijkheid waar- voor de jeugd zich in onze dagen gesteld ziet. Met ds. Van Dijk kunnen wij te- recht stellen dat het openbare leven van onze tijd veelal „God'Toos is. Hij heeft geen „stem" in het publie- ke leven. In het maatschappelijk bestel, de economie en de politiek, de kunst en de cultuur wordt er met Zijn bestaan en Zijn aanwezig- heid weinig of geen rekening ge houden. Toch is het daarnaast een opval- lend verschijnsel dat er in de laatste jaren opvallend veel boeken zijn verschenen en een niet gering aan- tal films zijn gemaakt, waarin de grote levensvragen, ook in verband met God en godsdienst, zeer diep- gaand worden gesteld. Wellicht schuilt er veel waarheid in de bemerking van pater Dijkzeul dat wij een modern woord in de plaats hebben gesteld van het ~a-a- -m~ -w -r- -m-r- Evangelisch geladen woord „le- T De wereld is een probleem.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Metropool | 1962 | | pagina 4