de snelle groei van SCHIEDAM I A* y het grote nut van gymnastiek ZEBRABEEST (2) heerlijke pier VERENIGINGSNIEUWS iH -T: P A." v Het is vooral voor de oudere Schiedammers bijna niet te ver- werken, zo snel als de verande- ringen in de stad elkaar opvolgen. Hierbij moet men niet alleen het oog laten vallen op het oude cen trum dat aan een hele gedaante- verwisseling is toegekomen maar ook en vooral aan de uitbreiding in de polders die ons omringen. Schiedam is aan het uitgroeien van een middelgrote stad naar een waarlijk grote stad. Gelegen aan de drukke rivier en opgeno- men in de belangensfeer van Rot terdam en de Nieuwe Waterweg, kon het niet uitblijven of ook Schiedam moest evenals haar zustersteden Vlaardingen en Maassluis opgestuwd worden in de enorme expansiedrift van dit agglomeraat. Het is nog niet zo heel lang ge- leden dat men van het laantje van Spieringshoek uit een nog tame- lijk rustiek tafereel zag van het oude brandersstadje met de lan- delijke franje van de zelfkant. Spieringshoeklaantje is alweer verdwenen en ook het zo karak- teristieke bruggetje met poortje. Er werd een grote dam van zand dwars door de polder opgewor- pen van „Cafe Sport" tot aan de voet van de molen „de drie ko- renbloemen". Dit is de nu reeds lang bekende Nieuwe Damlaan. Verder in de polder Nieuwland verrezen de huizenblokken in zeer snel tempo. Naast enkele minder geslaagde resultaten zijn er thans toch ook zeer stellige winstpunten aan te wijzen, o.a. de Mgr. Nolenslaan die met zijn af- wisseling van hoog- en laagbouw en 's avonds met zijn heldere etalageverlichting in de winkels, een puike indruk maakt. De zeer grote polder Nieuwland is zo goed als volgebouwd en de mooie ver- bindingsweg n.l. de Burg, van Haarenlaan loopt in een wijde boog al bijna tot de Schie. Hier wachten wij op de nieuwe brug die aansluiting zal geven op de Horvathweg. Ten noorden van het nieuwe stationsgebouw, waaraan nu zeer hard wordt gewerkt, is de Rijks- weg 20 in aanleg. In een tamelijk nabije toekomst is Schiedam dus verzekerd van een vlotte ver- keersdoorstroming van Oost naar West vice-versa. De grote drukte over de Rotterdamse dijk, die op bepaalde spitsuren het uiterste vergt van de verkeerspolitie zal dan mogelijk en hopelijk wat afzwakken. De bouwactiviteit is echter niet alleen beperkt tot de 's Grave- landse- en Nieuwlandse polder. Ook aan de Maasboulevard wor den uit het oogpunt van stede- bouwkunde winstpunten geboekt. Wie wel eens een kuiertje maakt langs de fraaie en ruime Maas boulevard kan zich er van over- tuigen dat de hoge flatgebouwen daar al flink uit de grond rijzen. En al is het cafe-restaurant „Europoort" al weer enige tijd bij de Schiedammers ingeburgerd, is ook dit gebouw het resultaat van de durf en het initiatief dat de laatste decennia vaardig is ge- worden over het aloude Schie dam. In het bestek van dit artikeltje is het ondoenlijk om alles op te sommen wat er op dit gebied aan de orde is. Maar ik kan niet be- sluiten vooraleer ik toch nog de aandacht heb gevestigd op de 4 rfr\j v i-v1 wmr' 0' enorme bouwplannen rondom Kethel. Zelfs in de polder Zoute- veen ziet men de graafmachines bezig met het opwerpen van pers- dijken, helaas zeer ten detrimen- te van het landschapsschoon. De nieuwe brug bij het Proveniers- huis, die de verbinding tot stand zal brengen tussen de Broersvest en de nieuwe uitleg der stad, zal ook spoedig voor het verkeer worden opengesteld. Dat de auto- riteiten dezer stad toch ook nog een open oog hebben voor tradi- tie, bewijst de restauratie van de molen „de Noord". Veel molens zijn hier verdwenen, maar Schie dam zonder molens, kan men zich toch niet voorstellen en daarom zal ieder zich verheugen, dat wij na de restauratie van „de Noord" nog 4 molens rijk zijn. Om u een beeld te geven van de zeer ingrijpende veranderingen van de laatste jaren, zijn hier twee tekeningen afgedrukt. Op de ene tekening ziet gij enige oude huisjes op de hoek van de Dam laan en de Oude Dijk. De andere tekening toont u dezelfde plek in zijn huidige gedaante. Het is de spoorwegovergang in de Nieuwe Damlaan en een blok moderne huizen op de hoek van de Bur- gem. van Haarenlaan. Wat een contrast! Radicaler kon het niet! OCTAVE DECONINCK TOUT f'A, (P C 43 2^4- De lichamelijke opvoeding, waarvan de betekenis en de waar- de lange tijd zijn onderschat, gaat steeds meer de plaats innemen, die haar toekomt. Hoewel de noodzakelijkheid van lichaams<jefeningen voor de werkende mens zo langzamer- hand wel als algemeen erkend kunnen worden beschouwd, dient niettemin te worden geconsta- teerd, dat deze erkenning nog lang niet tot algehele en alge- mene toepassing heeft geleid. Schrikbarend groot is nog het aantal z.g. gymnastiek-analfabe- ten, die gymnastiek verwarren met de een of andere extreme hobby of met een soort acroba- tiek. Niets is minder waar! In de moderne maatschappij verrichten velen arbeid, waarbij weinig of geen lichaamsbeweging te pas komt, terwijl in veel an dere gevallen de beweging een- zijdig is en op de lichamelijke gesteldheid zelfs een ongunstige invloed kan uitoefenen. Gymnastiek onder goede lei- ding, liefst in verenigingsver- band, vormt een prachtig tegen- wicht tegen de nadelen van een zittend leven of tegen eentonige arbeid. Dit is niet alleen van lichamelijk belang, maar het werkt tevens geestelijk verfris- send en het vertegenwoordigt een stuk levensvreugde. Gymnastiek maakt de bewe- gingen van alle dag vrjjer, zij mobiliseert alle spieren en ge- wrichten, zij zorgt voor een goede bloedcirculatie en zij is bij haar beoefening in het kleed der blij- moedigheid gestoken. De dames hebben dit reeds lang begrepen en zij zijn het, die de gymnastiekzalen in aantal overwegend bevolken. De heren- afdelingen bij de diverse gym- nastiekverenigingen zijn ver in de minderheid en deze afdelingen werken dikwijls ook nog met een te geringe bezetting. Juist nu in onze samenleving van iedereen de grootste inspan- ning wordt gevergd is het een eerste vereiste te zorgen voor een kerngezond lichaam. Ter verkrij- ging en instandhouding daarvan is de gymnastiek een zeer aanbe- velingswaardig middel. J. A. VAN MULLEM Hij heeft me vannacht opge- zocht. De zebra. Ineens was hij er. Zijn vier poten zetten zich schrap op het zuchtende balatum en uit zijn neus kwam een warm- aandoende luchtstroom. „Word eens wakker", zei hij. „Waarom?", vroeg ik hem verontwaardigd. „Sinds wanneer bepaal jij en niet de baby, of Koosje, of Rietje, wanneer ik uit mijn slaap moet worden ge- haald?" Hij snuffelde aan mijn kruin. „Je wordt al kaal", blies hij. „Ter zake", zei ik. Het gestreepte ondier schraap- te over het nu voor altijd ge- doemde balatum heen en zei een lelijk woord. „Je hebt de vorige week onaardig over mij ge- schreven", vervolgde hij op wat vriendelijker toon. „Je hebt ge- zegd, dat ik erg onberekenbaar was en erg jong". Ik drukte mijn neus tegen de zijne en keek hem ferm en klaar- wakker in de ogen. „Je had goed moeten lezen", zei ik hem. „In het VERKEER ben je nog on- rijp en onervaren en daarmee houdt mijn kritiek op". „Maar het is genoeg", zei de zebra. ,,Het is meer dan genoeg wat je over mij geschreven hebt en wat erger is: je hebt gelijk." Er rolde een traan uit zijn toc-h al kletsnatte oog. „Ik kwam eigenlijk alleen maar om mijn adhesie te betui- gen", fluisterde hij. „Ik doe dan wel wat onaardig, maar daar ben ik een zebra voor." We slikten beiden. „Misschien komt het nog wel goed", zei ik zacht. „Misschien zullen de mensen in het vervolg met wat meer bezorgdheid den- ken aan jouw bestaan. Misschien zullen ze niet als eerste op jou willen zijn en zal de voetganger van de automobilist gaan houden en omgekeerd." .,Dan ga ik rlTaar", zei hij. „Dag". De volgende ochtend hep ik na zorgvuldig overwegen een zebrapad op. Er kwam een auto aanrijden, die gierend stop- te. „Kun je niet uitkijken", riep de man achter het stuur. „Suf- ferd", zei ik. En onder mij zuchtte de zebra. SWEVEREYN. Zoals Rotterdam de Euromast bezit, zo is er in Seheveningen de nieuwe pier. De pier is een heerlijk ding. Een constructie om trots op te zijn, om zich over te verkneute- len, om als het druk is ge- zellig op te schuivelen, te dren- telen, te flaneren, te kijken over de hoofden heen naar de reklame, en naar de ligstoelen, die zo lek- ker liggen en naar de visnetten en de gokafdeling met entree en naar de nieuwstoren met entree en natuurlijk ook naar de zee. Een heerlijk ding. Als je erop uitgekeken bent, is er altijd nog het stille strand, dat dank zij de pier soms wat min der lawaaierig en vol kan zijn. Het stille strand, dat zich kilo meters uitstrekt en waarop het goed wandelen is. En wanneer dan het avond- Iuister zich uitstrekt over het zand en de wit spetterende gol- ven dan kan het gebeuren dat de tijd, de zorg van alle dag, vervaagt. Op het strand. Dat men gelukklg is en steeds ver der van Seheveningen wegloopt. Totdat het tijd wordt om terug te gaan. Totdat men zich om- draait en kilometers verder de pier weer ziet. Die men vergeten was. De pier in felle harde kleuren. Het heer lijke ding, dat zich niet over het hoofd Iaat zien. Totdat men ontnuchterd het strand verlaat en de duinen invlucht. Om nog even de sfeer van tijd- loze rust vast te klemmen. Als een kostbaar geschenk. ALs enige mogelijkheid ©m het heerlijke ding NIET te zien: de schaterende glimmende pier, die elke weg terug tot een giJJer maakt. Oecumenische Hulpverlening. Een team van Schiedamse jon- geren heeft het initiatief geno- men tot oprichting van een oecu menische hulpdienst door jonge- ren. Samen werken is immers een belangrijke inbreng voor de werkelijke Oecumene. Inmiddels is reeds een eerste werkobject aanvaard, en wel in het Sint Ja cobus Gasthuis. Het team, nog in meerderheid bestaande uit Ned. Hervormde jongeren, hoopt dat jongeren uit alle plaatselijke kerken zich bij hen zullen aansluiten. Dit komt de oecumenische opzet ten goede en bovendien, vele handen ma- ken licht werk. Jongeren van Schiedam, je kunt je melden bij: Huug Smits, Stadhouderslaan 66, tel. 69867 en Margreet Korpel, Nieuwe Maas- straat 57. „Het Aquarium". Maandag, 21 mei, belangrijke vergadering in het Beursgebouw (zaal I). Spreker: H. C. Oskam, uit Am sterdam. Onderwerp: Problemen en mo- gelijkheden in onze liefhebberij toegelicht met kleurendia's. PKJJSWTNNAAR van de puzzle van 2 mei j.l. Mevrouw van Trichl, Groenendaa) 127, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Metropool | 1962 | | pagina 3