GEBEUREN ROND DE SCHIE aan u en u en iedereen thuis SUEDE EN NAPPA KLEDING D. v. d. HEUVEL METRO-POOL UITCAVE STICHTINC EURO-APPf-L OPLAAC 42.000 EXEMPLAREN VERSCHIJNT IEOERE WOENSDAC 13 JUNI 1962 le JAARCANG No. 13 Wij mogen graag naar cowboy-films gaan, vrien- den, en ook Eddy Constantine doet ons hart goed. Wij staren dan ademloos naar de ijzervreters op het doek voor wie geen enkel evenemcnt dusdanig schokkend is, dat het hun zenuwen raakt. Zij blijven altijd kalm. De cowboys bijvoorbeeld, die in zo'n saloon aan de bar hangen en dan doodkalm maar lichtsnel hun schietijzer trekken. Wij hebben eens gezien, hoe twee van die z.g. koeienjongens met elkaar stonden te praten over iemand anders in de saloon. De ene cowboy zag degene, over wie het ging niet staan, de ander trok zijn schietijzer en schoot razendsnel iedereen in de saloon neer. Toen zei hij tegen de ander: „De jongen, die is blijven staan, die bedoel ik!" En 's avonds voor het naar bed gaan lezen wij graag een detectiefje, zo van: ,,De diet schoot eerst, maar de Schaduw was hem voor!" en Raffles hing met zijn tanden aan de dak- goot en brulde: bukken, jim!" Dit doet ons deugd, vrienden. Wij zouden graag even keihard willen zijn en even onverstoor- baar. Maar niet slechts cowboys en detectives zijn zo. Wij lazen in de krant over premier Diefen- baker van Canada, dat hij een toespraak hield en dat tijdens de- ze toespraak vijf vrouwen van een of andere Siberische sekte zich uitkleedden. Deze vrouwen wilden protesteren tegcn het wettig gezag. De heer Diefen- baker bleef onverstoorbaar. Als commentaar aan een journalist gaf hij: ,,Dit is niets nieuws voor mij!" uitvinder Vorige week verhaalden wij van de man die meende een nieuwe uitvinding gedaan te hebben. Hij wilde de aardappe- len omgekeerd poten, zodat zi.i omgekeerd groeiden en niet ge- rooid, maar geplukt behoefden te worden. Wij hebben veel com mentaar gehad. Een aardappel- poter uit Barendrecht schreef slechts vier woorden: „Ik lach me rot!" Een secretaris van een volks- tuindersvereniging belde ons op en vroeg het adres van de uitvin der. Hij zei: ..We hebben nog wel een plekkie voor hem over!" De man zelf hebben wij weer ontmoet in hetzelfde koffiehuis. Het was omstreeks halfzes na- middags. De man moest naar Zuid. Wij zeiden hem de ver- schillende commentaren, die wij op zijn uitvinding hadden gehad. Hij haalde zijn schouders op en zei: ,,De tunnel is druk, maar ik heb uitgevonden. dat de rechter- tunnel het snelst gaat." eindelijk zon Wat niemand misschien nog verwacht had, is toch gebeurd. De zon is gekomen, vrienden. En met zon, de vreugde, de opge- ruimdheid. Wij zelf zijn met zulk mooi weer altijd een klein beetje triest. Hoe het mogelijk is. weten wij niet, maar wij zijn het nu eenmaal en we zitten ermee. Er is een oud spreekwoord dat zeg't: „Er is niets nieuws onder de zon!" Bij ons had dat spreek woord de laatste tijd weinig zin. Doch nu was er wel nieuws: dat er eindelijk zon was! ,.Ik voel me wel thuis zo." zegt Jan op de foto. „Ik voel me gauw thuis ergens. Wat heb ik meer nodig dan dit. Die flats, die te tegenwoordig bouwen zijn nou ook niet zo getveldig!" En hij heeft gelijk, jongens en meisjes, waar moet dat heen met die wo- ningnood, die al jaren geleden opgelost zou zijn. Er is geen huis mee te houden! vakantie De vakantie staat voor de deur Er zijn al vrienden, die terugke- ren van hun vakantie, bruin en tevreden, soms het ene meer dan het ander. Nu gaan ze weer uit- rusten van die zeer vermoeiende dagen. Lekker op 't werk ,,lum- melen" en wie geeft ze ongelijk? Wij worden door het mooie weer ook niet geinspireerd tot hard werken. Wij kunnen dan heer- lijk voor ons uitstaren en denken aan zon, water en wind. gebeurd Wat er van de week weer ge- beurde, vrienden, dat dr. Paar- dekooper weer naar Belgie mag, dat de eerste Sudanese boot in de geschiedenis van de Rotter - damse haven aldaar is binnenge- komen, dat daarbij veel cham pagne en sherry is geschonken, dat er twee nieuwe Rotterdamse tijdschriften zijn, te weten „Rot- terdam" en „Rotterdam-Euro- poort", dat er maar weinig uit- vallers waren bij de Avondvier- daagse, dat de beurzen hier en elders daalden en stegen, dat wij ook deze week nog in het bezit waren van Nieuw-Guinea. en dat dit alles gebeurde, vrienden, deze week, voor het eerst van het jaar, onder de zon. natuurwacht Zondag 17 juni organiseert de Natuurwacht een excursie rond Kralingen. Voor deze excursie verzamelen om 9 uur op de hoek van de Hoflaan-Oostzeedijk (bij de kerk). Zaterdag 23 juni is er een pol- derwandeling in Zuid. Voor deze excursie verzamelen om 14.30 uur bij het eindpunt van bus 58 aan de Slinge. Voor Dames Heren en Kinderen Rechtstreeks van fabrlek DUS GOEDKOPER Desgewenst naar ledere maat en model. - Eventueel prettige beta- lingfcregeling. Na telefonische afspraak ook 's avonds Op aanvraag coupeursbesoek aan huis Zoutziedersstraat 8a - Tel. 59433 Abr. Kuyperlaan 63a - Tel. 86902 Gratis huis aan huis versprei- ding in Delfshaven, Spangen, Oud-Mathenesse eu geheel Schiedam. Redactie en advertentieafde- ling Schietbaanlaan 5, tel. 31789, b.g.g. 131354 Postbus 410. Giro 429100. Stichting Euro-Appel Bank: Amsterdamse Bank Bijkantoor Straatweg, R'dam Aan alien, die hun vakantie voorbereiden. U bent er weilicht al heel druk mee. Al maanden lang is er over gepraat. Ook dat is een gezellige bezigheid; minstens even plezie- rig als het op vakantie gaan zelf. Misschien gaat u evenals an dere jaren naar zee. Want voor U gaat er niets boven de zee. Je kunt er heerlijk uitwaaien en je hebt altijd de zon bij je (als ten- minste het aantal verspreide buien niet te groot is.1). Ik kan me ook voorstellen dat anderen Iiever de bossen opzoe- ken. Dat zijn de mensen, die naar rust en de stilte verlangen: niets aan je hoofd, geen drukte om je heen, nergens aandacht aan hoeven geven, er helemaal uit zijn. Tenslotte zijn er de vakantie- gangers, die wat je noemt op reis gaan. Ze willen zo veel mo gelijk zien, nieuwe indrukken opdoen, andere mensen ontmoe- ten. Zij genieten pas echt ont- spanning wanneer zij zich in- spannen om zoveel mogelijk nieuwe dingen in zich op te ne- men. Hoe het ook zij, U en ik, we zijn er aliemaa! reeds vol van. Weilicht hebben we er ook dit jaar met de verdeling van ons budget weer rekening mee ge- houden dat er nog iets meer voor uitgetrokken moet worden dan andere jaren. Het leven wordt blijven. Hoeveel kinderen weten niet eens wat vakantie is. En voor menig bejaarde gaan de zomermaanden voorbij als alle andere dagen van het jaar. Er wordt gelukkig door aller- lei instanties veel goed gedaan. Kinderen worden uitgezonden steeds duurder en dus ook het reizen en op vakantie gaan. Nu weet U net zo goed als ik dat er nogal wat mensen zijn, voor wie er dit jaar geen vakan tie bij is. Die mensen behoeven we echt niet ver te zoeken. U kent er weilicht zelf al in uw eigen directe omgeving. Het zijn de zieken, die thuis liggen of al maanden in een ziekenhuis ver- en er worden tochten georgani- seerd voor ouden van dagen. Maar er zijn er altijd, die er bij in schieten. Er zijn er, die niet naar de zee kunnen gaan of naar de bossen. Voor hen is reizen en trekken een illusie, omdat ze aan hun huis of hun ziekbed gekluisterd zijn. Zij zijn niet in staat om de zon op te zoeken. Ze moeten maar rustig afwachten tot de zon zo nu en dan eens bij hen komt binnenvallen. Misschien vraagt het van U enige inspanning om hen met het een of ander te verrassen: een extra bezoek, een aardig- heidje, wat fruit en een bloeme- tje of iets anders. Een kleine in- spanning van U betekent wei licht voor hen een zekere ont- spanning, een onderbreking al is het maar heel even van hun eentonig bestaan. Zoudt U niet denken dat dit ook niet echt vakantie voor U kan zijn? Als het er immers bij de vakantie om gaat om er he lemaal uit te zijn, dan lijkt me dit toch ook wel heel waardevol. Als U immers aan anderen denkt, als U met zieken en een- zamen meeleeft, als U daar zorg voor hebt en hen weet te verras sen, dan bent U er echt helemaal uit: helemaal uit de dagelijkse zorg voor het eigen bestaan, het eigen plezier, de eigen zorgen en beslommeringen. Maak van uw vakantie ge- bruik om er eens helemaal uit te zijn door aan anderen te denken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Metropool | 1962 | | pagina 1