de schiedamse gemeenschap Even denken... mm oversteken? hollen dan! directie gids secties 2 1 2 3 4 S 6 1 8 9 10 11 12 13 14 IS K Z 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 1$ Van 2 tot en met 9 juni was er hier in Schiedam de Sportweek. Deze sportweek werd medegeorganiseerd door de Schiedamse Gemeenschap. Zonder deze instelling was het bijna ondoenlijk ge- weest deze week te organiseren. De Schiedamse Gemeenschap is ontstaan uit het na de oorlog geboren verlangen de hokjes en hokjesgeest te verbreken. Veertien jaar geleden werd de stichting opgericht. Oorspronkelijk bedoeld als slechts overltoepelend orgaan van het culturele leven in Schiedam groeide zij allengs uit tot een organisatie die het gehele verenigings- leven betrof. Op het ogenblik bestaat zij uit tien secties. De verslagen van deze secties bieden een afwisselend beeld. Wat deze secties als gemeen- schappelijk kenteken hebben, is hun onvermoeid streven om door gemeenschappelijke prestaties en onderlinge samenwerking een hechte band te smeden tussen de verschillende Schiedamse bevol- kingsgroepen. Aanvankelijk bestond er de angst dat de gemeenschap een aantasting zou zijn van de zelf- standigheid en dat zij een ver- algemenisering in de hand zou werken. Maar de ervaringen heb ben het tegendeel bewezen en nu zijn dan ook alle weerstanden die er tegen de instelling bestonden weggenomen. De verenigingen weten heel goed dat grote activi- teiten niet mogelijk zijn zonder een goede samenwerking. En deze samenwerking moet door een instituut tot stand worden gebraeht. Twee mensen houden zich heel actief met de zaken van de ge meenschap bezig. Directeur Groe- nendaal en zijn assistent Pfeifer hebben hun „werkplaats" in het gebouw aan de Plantage, waar De Rotterdamse binnenstad is verrijkt met een stelletje ver- keerslichten, die automatisch verspringen. Die verrijking heeft voor de voetganger verarming meegebracht. De man met het langzaamste vervoermiddel, zijn twee benen, blijft zich bij het oversteken onveilig voelen. Het gaat er trouwens zo langzamer- hand op lijken, of voor hem al- les bij het oude gebleven is en de voorrang, die hij op zebrapaden zou hebben, weer een van die wetten betreft, die weinig effect sorteren. Ga" maar 's kijken op twee kruispunten in de Meent, waar nu veel snelverkeer doorheen geloodst wordt, nu de Cool- singel vrijwel niet bereden kan worden. We doelen hier op het kruispunt Weste Wagenstraat en op dat andere, dat in feite nog meer drukte moet verwerken, daar waar de eenrichtingver- keersweg van achter het hoofd- postkantoor via Rodezand en Korte Hoogstraat naar de Blaak leidt. Sinds kort zijn daar op alle hoeken ook de rode en groene lichtjes voor de wande- laar, nu eens met poppetjes erop als houten klazen. Dat is allemaal nog vrij nor- maal. Maar die wandelaar is verplicht bij het op groen sprin- gen op een holletje naar de over- kant te lopen om het vege lijf veilig te stellen. Want langer dan zeven a acht second en krijgt hij niet de tijd. We hebben het met het horloge in de hand gecon- troleerd. En zo gebeurde het in ons bij- zijn, dat een jonge moeder met haar baby in de kinderwagen bij het eerste groene seintje be- gon over te steken, tot ze hal- verwege nerveus werd, omdat het groentje alweer begon te flik- keren. Ze wist blijkbaar geen raad, bleef midden op de rijweg staan, angstig opzij kijkend of de drievoudige file voertuigen zich in beweging zou zetten en werd ten slotte door een andere passant uit de benarde positie gered. De man trok kinderwagen en mama naar het veilige trot- toir. Maar inmiddels was een grote vrachtauto achter haar weer aan 't rijden gegaan. Daar waar de Meent op de Goudsesingel eindigt moet de voetganger zijn ziel helemaal in lijdzaamheid bezitten. Ook daar zijn automatische verkeerslich- ten aangebracht, maar het is b.v. nog geen voetganger gelukt, al sprint hij nog zo hard, in een etappe naar de Jonker Frans- straat over te steken. Tenzij hij willens en wetens in overtreding gaat. Maar dan riskeert hij zijn leven. Waarmee we maar willen zeg- gen, dat de voetganger het haas- je blijft. Hij moet het recht om haast te hebben overlaten aan bezitters van andere verkeers- middelen dan de twee benen. ook het VVV gevestigd is. De heer Pfeifer vertelt: „Vorig jaar werden er hier 89 vergaderingen gehouden en ook nog 6 elders. In al die vergaderingen waren wij vertegenwoordigd. En aangezien al het verenigingswerk bijna pro deo is, zijn deze vergaderingen 's avonds." De beide mannen hebben dan ook heel wat werk te verzetten. Zij zijn de coordinerende factor in het Schiedamse verenigings- leven. Maar zij doen nog veel meer. Zij verzorgen bijvoorbeeld het maandblad van de Schiedamse Gemeenschap. Er is in ons gehele land geen blad, dat door een stadsgemeenschap wordt uitge- geven, dat zo goed, typografisch en journalistiek, verzorgd wordt. Dit jaar heeft de gemeenschap ook een Gids van Schiedam uit- gegeven, welke f 1,- kost. Nieu- we inwoners krijgen de gids gratis, alsook jong-gehuwden. De inhoud van het boekje beslaat o.a. de geestelijke stromingen, het bestuur van Schiedam, de artsenverenigingen etc. Men kan begrijpen, wat een enorm veel werk de hier boven genoem- de personen hebben gehad aan het samenstellen van dit werkje. Maar zij doen het graag. Het bureau van de gemeen schap probeert door haar bureau- agenda zoveel mogelijk het ge- lijktijdig plaatsvinden van eve- nementen en vergaderingen te voorkomen, waartoe zelfs een agenda wordt uitgegeven. De verschillende secties zijn zeer actief en door hun goede onderlinge samenwerking zijn nu grotere evenementen mogelijk. Zo organiseert de sectie zang in de herfst een zangwedstrijd van alle zangverenigingen, ter gele- genheid van het jubileum van de Arb. Zangver. Excelsior. Met medewerking van het Rotterdams PhHharmonisch Orkest zal De Vierjaargetijden van Haydn op- gevoerd worden. Dit concert zou onmogelijk geweest zijn indien de Gemeenschap er niet achter- stond. Ook de andere secties hebben hun bezigheden. Zo organiseert de Toneelafdeling elk seizoen een toneelwedstrijd waarvoor S.G. een aantal bekende toneelrecen- senten voor de jury aantrekt. De sectie vakantieschool biedt aan kinderen de mogelijkheid enkele weken dagelijks naar Hoek van Holland te kunnen gaan. De heer Pfeifer zegt: „Er zijn na de oorlog in Nederland veel van liet soort instellingen als De Schiedamse Gemeenschap opge richt. Maar nergens functioneren ze zo voortreffelijk als hier de Schiedamse. De wijze waarop wij naar buiten treden met ons maandblad en de uitstekende verstandhouding tussen de ver schillende verenigingen doen ons instituut er onmiddellijk uit- springen." De gids, die door de Schiedamse Gemeenschapwordt uitgegeven, kost een gulden en is verkrijg- baar bij het VVV en in de boek- handel. HORIZONTAAL 1. schone taal; kleur. 2. uitwaseming; rijksreglement (afk.)vulkaan. 3. dieren; in het jaar des Heren (afk.); zout van salpeter- zuur; brief van Paulus (afk.). 4. staathuishoudkundige; stem ming; ik (lat.). 5. niets; sieraad; behoeftige. 6. dom; bouwland; Alg. Ned. Persbur.; telwoord. 7. jong varken; hoogstaand; grotwerk. 8. water in Friesland; wer.eld- taal; behoefte om te lezen. 9. uitroep; zeer; televisie-appa- raat; terrein. 10. niet op; niet onder; hert; man. 11. plaats op de Veluwe; noot; lokspijs; rondhout; koorts- werend middel. 12. flambouw; klank; vorm. 13. tot en met; beteuterd; lijk- bus; deel van het jaar; Nik kei (afk.). 14. laagtijrustend (afk.)bijbel- se figuur; tijding; telwoord. 15. stof; zoen; v.m. (afk.); met name (afk.); lichaamsdeel. VERTICAAL 1. Wat voor het leven nodig is. 2. terechtstelling; slot; gem. in Limburg. 3. godgeleerdheid; afsluiting. 4. bruine verfstof; familielid; titel; bewoner van Green land. 5. paradijs; partijen. 6. plant; weekdier. 7. plaats op Cyprus; koningin van Egypte; pers. vnw. 8. verdelen; rondhout; last. 9. bladader; uitslijting; bedrag. 10. spoedig; voegwoord; familie- naam. 11. tijdperk; vulkaan; eveneens; noodsein. 12. trappelen; arresteren. 13. pus; aalgeer; elk. 14. uniek;mengen; teleurgesteld. 15. inspan; nalaten aan erfgena- men. EVEN DENKEN Oplossing 9 mei PLUTOKRAATKORPS LENIGRAMMELAARU ENIGEABEELASTER EDELNABENEDENAR GEKOMMITTEERDME MIAOOFOBIEKASBA ONDIERVAARSSPUL EDGEMAAALSTJULI D1EN AARR1TEOTES EGODANINTERNULM REGENKUSENIGMEE ASREZOMERSNETEL STARAMSTAALLOME TIARASILIKEURTE LEFEDTPARSGISF.R

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Metropool | 1962 | | pagina 3