ACHTERHAVEN EEN BRIL VAN HONIG grote vercxrtderingen op til aan PARLEVINK ERS STUKKEN BETER EN MINDER STUKKEN! petertjehet hleine (ocotn oliejji Diversen Te koop aangeb. Bromiietsesi Er is een groot gat ontstaan in de huizenrij van de Havenstraat te Delfshaven. Het is de doorbraak om straks schepen van de Coolhaven in de Achterhaven te brengen. Dit grote werk staat ook in verband met het nieuwe brug- en sluizencomplex aan de Ruigeplaat (Schiemond). Vroeger was de Voorhaven de voornaamste haven waar de schepen doortrokken en via de Aelbrechtskolk in de Delfshavense Schie kwa- men. De Achterhaven liep dood. op het pleintje van Piet Heyn. Nu worden dus de rollen omge- keerd. Veel wordt "er weggebroken. maar toch is er een streven om het schilderachtige oud-Delfs- haven rondom het oude raadhuis, de kerk en het zakkendragershuisje te sparen en zelfs te restaureren. Het kon er vroeger anders wel ro- mantisch uitzien aan de Achterhaven. De teke- ning toont u de oostelijke zijde van de Achter haven, zoals die er omstreeks 1918 nog uitzag. De molen op de achtergrond is „De Waak- zaamheid". Deze korenmolen werd, hoewel hij kort tevoren gerestaureerd was, in 1919 afgebro- ken. Op het middenhoofd staat nu nog de ver- minkte romp van ,,De Distilleerketel". Het idee is indertijd geopperd om met de gelden, die wa- ren ingezameld voor de herbouw van „De Noord" op het Oostplein, ,,De distilleerketel" te herstellen. Inmiddels worden deze geldmiddelen gebruikt voor de molen ,,de Zandweg" aan de Kromme Zandweg. Dan staat er nog de molen van Homburg grotendeels beklemd geraakt tus- sen de huizen van de Schans. In verband met de restauratieplannen is het misschien wel ge- wcttigd de vraag te stellen of er geen animo kan zijn om ,.De Distilleerketel" te restaureren. Hij zou op zijn „kaap" de omgeving sieren en als laatste molen van Delfshaven nog lange tijd stand houden. Het hek dat u op de tekening ziet, siert het oude ,,Oost-Indische zeemagazijn der kamer Delft". Het monogram van de Vereenigde Oost-Indi- sche Compagnie is te zien in de cirkel. Het ge- bouw werd in 1972 gebouwd. In 1746 werd het door brand geteisterd en heeft sindsdien vele veranderingen ondergaan, zodat het tegenwoor- dige gebouw weinig meer te maken heeft met de oorspronkelijke architectuur. De eerste 10 woorden f 1.75; elk woord meer f 0.20. Bij 5 achtereenvolgende plaatsingen 5 en bij 10 en meer achtereenvolgende plaatsingen 10 korting VERHOOGD HONORARIUM. Gevraagd met spoed Ervaren typistes - Steno-typistes - Dictafonistes Telexistes. Inlichtingen: BUREAU EURO-TYP, lid ABU - Nieuwe Binnenweg 58 - Rotterdam - Telefoon 0 10 - 5.17.63. Inkoop en Verkoop van ANTIEK en Curiositeiten. Het Oude Posthuis - Marcp- niplein 25 - Telefoon 58188. P. M. Versluis ERKEND SCHOORSTEENVEGER. Wij komen door geheel Rotterdam en Schiedam de schoorstenen vegen. Ook schoonmaken van haarden enz. Alleen Versluis - Zwaansteeg 2 - Schiedam - Telefoon 6 17 16. Daat nu Uw MEUBELEN opnieuw stofferen. Prima stoffen, 2 clubs en 4 stoelen vanaf 110,-. De Meubelsalon, Mathenes- serdijk 239, telefoon 36854, Rotterdam. WESTER M ETA Al.il AN - DEL geeft geen lokprijzen maar het juiste gewicht teg-en dagprijzen. Voor lompen, metalcn. kranten, tijdschriften. Tel. 33.0.32 - na 5 uur 34.4.78 - Water- geusstraat 86. Zoekt U Trompet - Sax of Slagwerk: VAN KROGTEN levert Uw merk. Rotterdamsedijk 148 Schiedam - Tel. 6 70 26 SUEDE KLEDING repara- ties, nieuwe voering, kraag. knopen, enz. Tevens reini- ging en verven. Suedekledingfabriek D. v. d. Heuvel - Zoutzie- dersstraat 8, tel. 5.94.33 Abr. Kuyperlaan 63a - Burg. Baumannlaan 93. JONKERS' KANTOOR- MACHINEHANDEL levert alle rnerken kofferschrijf- machines reeds v.a. 195,-. Ruime voorraad in gebruik- te tel- en schrijfmachines. Haringpakkerstraat 44, tel. 34981 - Nieuwe Binnenweg (hoek Claes de Vrieselaan naast de Spaarbank) tel. 58930. Zoekt U GUITAAR of KLARINET: Van Krogten heeft het. Rottei damsedijk 148 De beste service dicht bij huis voor FIETS of BROM- MER. Wyti-Sport, Da Costastraat 21 b, Spangen. Showroom op nummer 7. Grote sortering lste klas merken, zoals Batavus - Locomotief - Berini. BROMFIETSERS - SCOO- TERRIJDERS. Dag en naeht mengsmering uit 2-takt automaat. Hofmans Motor- en Rijwiel- stalling - Reparatie - Ver koop. Celciusstraat 12, Telefoon 62.7.66 - Schiedam A Alle ,,P O L A R O I D" zonnebrillen voorradig. SCHIEDAM SEW EC 42 TELEFOON 36483 Bcsle jongcns en meisjes Sommigen van jullie lezen hel verhaal over Pctertje voor het eersl in Metro-Pool"An- deren claareniegen hebhen hem gevolgd op z'n verre reis. Omwille van onze nieuwe vriendinneljes en vriendjes geven we eerst even een korte samenvatting. Petertje is een klein locomo- iietjc, die wel eens wat anders wiide dan altijd op en neer te reizen in dezelfde streek, longs dezeUde dor pen en stcden. Hij droomde van een wereldreis; oi althans een tocht naar vreemde landen en gehieden. Op een goede dug komt hel ervan. Hij ontmoet nl. Marjo leintje, een elije, die belooit dat ze hem zal vergczellen en hem tegen alle gevaren zal hescher- me'n. Verder heeit hij nog twee reisgenootjes gevonden, name- lijk twee kaboulers: Rinkeltje en Pinkeltje. Zc kunnen het allemaal goed met elkaar vinden. Marjoleinlje is de verstandigste van de vier. Van tijd tot tijd weerhoudt ze Petertje van al te dolle streken. Rinkeltje is bijna een even grote vlegel als Petertje. Maar Pin kellje is wat minder uitgelaten en is maar wat blij dat Marjo leinlje de twee anderen een llinke waarschuwing geelt, als dat nodig is. Zo. Nu weten jullie wie er in ons verhaal oplreden. Onze vriendjes zijn al dagen long onderweg, heel ver van huis. Ze hebben al heel veel gehoten, vooral toen ze rond Pasen bij de Paashaas op visile zijn geweest. Pinkeltje had er wel willen blijven, maar dat was de bedoeling niet. Het moesl immers een lange reis worden. Vooral Petertje en Rinkeltje wilden verder. Op zekere dag kwamen ze aan een groot bos, waar ze wor den onlvangen door de koning van de dieren, de leeuw Lupus. Na hen hartelijk welkom ge- heten te hebben, leidt hij hen naar zijn paleis, dat diep in het bos ligt. Een grote stoet van dieren trelit met hen mee. Petertje is buiten zichzell van vreugde om al het mooie wat ze beleven en vooral ook omdat hij nieuws- gierig is naar wat ze nu alle maal te zien krijgen. Van louter plezier laat hij zo nu en dan z'n fluit heel hard tluilen. De dieren vonden dat zo leuk dat ze alle maal mee gingen doende apen schreeuwden, de leeuwen brul- den en de olifanten trompetter- den dat het een lust was. De twee kaboutertjes hadden een heel leuk spelletje bedacht. Alleen kleine kaboutertjes kun nen zo iets leuks bedenken. Ze hadden vriendschap ge- sloten met een klein olilantje. Zijn naam was Trippeltje. En wat was nu dat spelletje? Om de beurt mochten ze aan de slurf van het olilantje hangen, die ze heerlijk heen en weei lie! schommelen. Daar hadden ze zo n plezier in. En het olilan tje niet minder. Hij trompeller- de er lustig op los, zells zo hard dat koning Lupus omkeek om te zien wat er toch wel aan de hand was. En hij genoot er van dat zijn gasten zich zo goed hij de dieren thuis voelden. Marjoleintje had ook al vriendschap gesloten, en wel met een giralie. Hij was naar haar toe gekomen en had haar gevraagd ol ze niet te moe werd. ,,Wil je misschien op mijn nek zitten?"had hij haar ge vraagd, ..want het is nog een llink eind" Marjoleintje was eerst wel wat geschrokken, toen ze de stem van de giral hoorde. Want die stem kwam van boven. Maar die schrik was gauw voorbij. Een gedienstige olilanl had haar op z'n slurl genomen en hoog boven op de nek van de giral gezet. Wat zal ze nu hoog boven alle anderen uit! Ze kon alles goed zienook heel die lange stoet van dieren. Wel een kilo meter lang, dacht ze. ,,Zal ik eens hard gaan lopen, Marjoleintje"vroeg de giral haar. Marjoleintje keek eens naar koning Lupus, haar gastheer. Wat zou die ervan denken? Maar die knikte goedkeurend en ze/.- wij doen allemaal mee. En daar gingen ze! De giral rende voor alle anderen uit, als had hij zevenmijlslaarzen aan. Zells de leeuwen konden hem niet inhalen. Marjoleintje vond het heerlijk. Want vanuit haar hoge zetel had ze e&n goed uit- zicht. Alle dieren renden nu mee, zodat het bos er van dreunde en de homen heeh en weet schudden. De bladeren gingen te keer also1 er een ge- weldige storm stond. Achter de giral kwamen de leeuwen, daar- na de lijgers, de panters en de hyena's; daar tussen in ol vlak daarachler de herten en allerlei anderen dieren. Helemaal ach- teraan kwamen de olilanten eerst de groten, daarachler de kleintjes. Ze zag Rinkeltje en Pinkeltje op en neer dansen op de rug van Trippeltje, hel kleine olilantje. En helemaal achleraan kwam Petertje, iluitend en pufiepd, met rondom hem een heleboel wolven. Maar opeens alle dieren hielden hun vaart in. En toen ze stil stonden, was het doodstil in het bos. Geen gehuil en ge- schreeuw meer en ook de oli fanten trompetterden niet., Nieuwsgierig keken onze vriendjes voor zich uit. En wat zagen ze daar? Het prachtige paleis van koning Lupus; heel groot en heel hoog, met prach tige marmeren trappen voor de ingang. En het pad naar de ingang was algezet door de lijiwacht van de koning, een pad van zebra's Wat er toen gebeurde, vertel ik jullie de volgende week, m ANNEMIEKE

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Metropool | 1962 | | pagina 2