Beter leven naar eigen levensstijl en nog sparen ook! Sporthuis Stitnuin FOTO/FILM Foto 1IADIA f,lmt,ps e o o o Schaak- verenigirig GR0EN00RD RSBnieuws. Interne competitie. FOTO/FILM Foto en |H n| a filmtips Mededelingen van huishoudelijke aard. FOTO/FILM Foto- en If A Dl A Voetbal Zaalsporten voor al uw sportartikelen Wijkver. Bijdorp doet nog niet mee Wat betekent „Heffing kweekreactor?" DE MAGNEET voor al Uw familiedrukwerk U kunt elke avond tot 9 uur terecht. Rotterdamsedijk 279 Telefoon 26 68 66. CD 13 Vh H CD 13 O Met enige schroom vertrok Groenoord I op dinsdag 13 nov. j.l. naar Rotterdam voor de zware uitwedstrijd tegen lijstaanvoerder Spangen II, Gesteund door een 1-0 voorsprong, behaald in een voor- uitgespeelde partij, waren ae Groenoordspeiers vast van plan hun huid zo duur mogelijk te ver- kopen, Wei het is de wedstrijd van de vrijgevigheid geworden, waar- bij aangetekend dat beide teams op dit punt voor elkaar niet onder wilden doen. Na het beeindigen van de eerste zitting stond Groenoord met 2%- 3y2 aan de leiding. Summiere ana lyses, gebouden bij de vier afge- broken partijen, wijzen in de rich- ting van een kleine Groenoordzege Als nadrukkelijke uitzondering moet genoemd worden de partij aan bord 2 van de heer J. Rusch. De wijze waarop hij met zwart zijn tegenstander tot overgave dwong was ronduit indrukwek- kend. Aan hem is het verzoek gerioht deze partij van analyses en commentaar te voorzien met als doel deze partij in een van de volgende afleveringen van Noor- der Akkoorden op te nemen. Vanzelfsprekend zal in de volgen de aflevering de afloop van deze wedstrijd worden besehreven, waarbij dan tevens verslag zal worden gedaan van de wedstrijd Houten Paard IV - Groenoord II. Deze keer wat meer aandacht voor groep 3. De ontwikkeling in deze groep is zonder meer specta- culair. De nummers 1 t.m. 3 heb- ben in de laatste ronde verloren, hetgeen ertoe heeft geleid dat op dit moment twaalf spelers kandi- daat zijn voor de eerste zes plaatsen. Kortom volop spanning. Duidelijk wordt dat de heren Schilten en Siagmolen jr. zeer regelmatig uit de achterhoede naar voren komen. Tevens viel het tweede voile punt voor Mej. Smits te noteren. Na een wat wei- felend begin heeft het er alle schijn van dat zij het de heren aanzienlijk moeilijker gaat maken Voor deze groep is het wel van groot belang dat alles in het werk wordt gesteld de achterstallige partijen in te halen waardoor de stand wat meer overzichtelijk wordt. If fl Ik I 11 voor u getekend if III fl door CORK Portretteer niet van te dichtbij. Minder dan 1 meter is niet aan te raden. Geloof ons 00k al lijkt het een overbodige op- merking: er worden per jaar tienduizenden me ters film verschoten met de beschermdop voor ^de lens. Denk daar steeds aan voor u gaat filmen. Niet schuin omhoog of om- laag door de zoeker kijken alstublieft! Wat hebt u nu aan een half hoofd van uw spruit? Een blik op de kalender wijst uit dat op 25 december en 1 januari a.s. (twee dinsdag) schaken niet mogelijk is. Dat betekent dat het traditionele oliebolien-toernooi verzet i3 naar donderdag 3 januari in Boerderij „Landvreugd'V Zeker voor degene die dit jaar tot de vereniging zijn toegetreden is het aan te raden deze schaakavond bij te wonen. Voor de overige leden, die de ge- zellige sfeer van deze avond reeds kennen, is het duidelijk dat zij van harte welkom zijn. Het bestuur is zeer verheugd dat de heer J. Rusch zich bereid heeft verklaard instruetie te verzorgen voor spelers die hun speelsterkte op een wat hoger niveau willen brengen, Dat betekent dat aan het reeds enige malen gestelde verzoek om instruetie kan worden voldaan. De heer Rusch stelt zich voor iedere dinsdagavond om 19.00 uur aanwezig te zijn. Het bestuur raadt alle belangstellen- den aan deze gelegenheid niet onbenut te laten. Standen van de interne-competitie Groep I 1 J. Rusoh 7-5 2 M. Fick 7-4 3 G. Vermeul 8-4 4 W. van Mullem 6-3 y2 5 D. v. d. Veen 7-3% 6 A. de Groot 6-3 7 F. de Groot 6-3 8 J. Reismann 3-2 9 J. Schaeben 3-2 10 J. Zwart 6-2 11 J. Schoonderwoerd 6-2 12 J. van Troost 7-2 Groep II 1 H. Keetbaas 2 E. van der Steeg 3 B. van Wijngaarden 4 R. Helsinger 5 C. Groeneveld 6 J. Meeder 7 M. Buokers 8 J. Huyzer 9 P. Bouts 10 M. van Soest 11 A. Eemhuizen 12 A. van Mastrigt Groep III 1 L. Mulder 2 J, Beech 3 P. Steenbergen 4 C. Siagmolen jr. 5 J, v. d. Dool 6 A. Langewis 7 N. van Seters 8 G. Onverwacht 9 C. Siagmolen sr. 10 A. Schilten 11 J. van Buitenen 12-J. M. v. d. Dool 13 V. Andjelkovic 14 Mej. B. Smits 15 R. Huseljic 16 A. v. d. Ster 17 J. Renskers 8-7% 9-7 7-5 6-4 8-3% 8-3% 7-3 5-2% 8-2% 8-2 6-1% 8-1% 9-6% 8-5% 9-5% 6-5 8-5 8-4% 7-4 8-4 9-3% 4-3 5-3 6-2% 4-2 4-2 8-2 9-1 6-0 If fl IC I fl vooru getekend If fl III ft door CORK Mask's een jaarboek in foto's. Wordt straks een van uw meest dier- bare bezittingen. Kijken door een leeg diaraampje: een prachtig hulpmiddel om te leren hoe u een goeie beeldopbouw kunt krijgen. Durf de „schaar" (een plakpersje) te gebruiken als u gaat monteren. Kritische knippers ma ken films, waar vaart in zit. Om tot het bovei*staande te kunnen komen werd in verscheidene artikelen in dag- en weekbladen bij herhaling aangeraden de inkom- sten en de uitgaven eens te gaan begroten. Dit advies opvolgen is echter niet eenvoudig. De normale gezins- uitgaven zijn dikwijls al niet meer te overzien. Wanneer men bovejr- dien een eigen woonhuis en/of auto heeft met daaraan verbonden leningen en aflossingen, is het op volgen van dit waardevolle advies meestai onbegonnen werk. Dat komt doordat de schakel tussen advies en opvolging ontbreekt. Sinds kort bestaat deze schakel eChter. Een duidelijke, korte hand- leiding met voorbeeld en voorge- drukt invulformulier wijst aan iedereen de weg. Ook aan alleen- staanden! De schrijver begeleidt de lezer door de begroting van een gefingeerd gezin. Hij wijst er nadrukkelijk op dat het een voor beeld en geen maatstaf is. Iedereen die kan rekenen kan met dit voorbeeld naar eigen levens stijl zijn begroting stap voor stap opzetten. Het is een boeiende be- zigheid, die een duidelijk zicht- baarresultaat geeft. Eenmaal ge- rnaakt zal men dat niet graag meer willen missen, Een ieder die belangstelling heeft wordt verzocht, dit per brief of briefkaart kenbaar te maken. Een ledige enveloppe, gefrankeerd als drukwerk (25 ct.) met achterop de naam en het adres van de af- zender is al voldoende. Deze moet worden geadresseerd aan Drukkerij Elve B.V., Postbus 9246 te Amsterdam. De complete handleiding gaat ze ker niet meer dan f 5.— kosten. Wanneer vast staat dat het boekje kan worden gedrukt, krijgt ieder een een juiste prijsopgave. Men zal worden verzocht dat bedrag verhoogd met de portokosten voor franko toezending te betalen. Stel Uw besluit om „Ja" te zeg- gen niet uit. Doe het direkt of knip in elk geval dit berioht vast uit. Oranjeslraal 15 Schiedam Telefoon 26 7513 Grote sortering badgoed en vrije tijds kleding. Badminton Hockey Hoewel het bestuur van Wijkver. Bijdorp wel wat voelt voor publi- catie van hun mededeiingen in Noorder Akkoorden, is het nog niet zo ver. De leden van de wijk- vereniging zullen hierover in de a.s. jaarvergadering moeten be- slissen. We wachten dus maar rustig af. If BK voor u getekend If fll II fl door CORK Er worden per jaar honderden diafilms naar ontwikkelcentrales gezonden zonder adres van de afzender. Zorg, dat op uw diazending wel de naam en het adres van de afzender staat. Afstand instellen? Moet vooral op de korte afstanden zo precies mogelijk gebeuren. Wilt u een fi!m(st)er een geschenk geven? Geef hem of haar dan een foto/film kadobon. Kan hij alle kanten mee op. We kregen de afgelopen weken nogal wat telefoontjes van vei- ontruste en verontwaardigde wijkbewoners. Het betrof hier een extra betaling aan de Techn. Be- drijven te Schiedam met als om- schrijving „Heffing Snelle Kweek- reaktor". We waren in het begin helaas niet in staat de mensen van een juist antWoord van dienst te zijn. Nooh de Technische Bedrij- ven noch de Gemeentelijke Voor- lichtingsdienst hadden ons hier over ingelicht. Inmiddels ver- scheen in „Het Nieuwe Stadsblad" van 7 november j.l. hierover een uitleg. (Gemeenteinformatie). Verkort weergegeven blijkt hier- uit dat de Gemeenten verplicht zijn mede te betalen aan een in Kalkar te vestigen kweekreactor. De gemeente op haar beurt - die toch al krap bij kas is - verhaalt dit op de electriciteitsverbruikers. U begrijpt het, wij betalen met z'n alien mee aan de opriohting van deze reactor. Wij zijn dus eigenlijk „aandeelhouders". U ge- Meve voorlopig nog niet te bellen wanneer U Uw dividend krijgt uitgekeerd. J.V.S.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1973 | | pagina 13