voorheen GROEMOORD AKKOORDEN Olie-boycot ernstig gevaar voor Nederland Rabobank Q UW voorAL BANKZAKEN iTCerstbal 'Noorder Akkoorden9 21 november 1973 6e jaargang no. 142 Nu gaat het nog. Crotere werkloosheiti. r Afhankelijk van Arabic. Zuinig zijn. Automobielbedrijf PETER ST0LKER B.V. SI MCA CHRYSLER SUM REAM Speelgoed- inzameling NU DAN: Sinferklaas is weer in hef land! Volgende Icrant verschijnt 28 NOVEMBER Orgaan van de Wijkvereniging Groenoord e.o., Schiedam. Tevens mededelingenblad voor S.S.S.N. en Gezondheidszorg. Redaktie: Postbus 410 - J. van Schaverbeke, Bachpleiin 189 - Telefoon 70 35 18. Medewerkers: C. A". P. Kortrijk, telef. 70 41 72; Mevr. A, van Kan, telef. 70 47 62. Uitgave en advertentie-exploitatie: „DE MAGNEET'", drukkers - uitgevers Rotterd.dijk 279, S'dam, tel. 26 86 66. - Bezorgklachten tot dond. 19 uur, tel 701956. Versehynt elke 14 dagen huis aan huis. We hebben inmiddels drie autoloze zondagen achter de rug. Die zondagen gaven Nederland een uitzonderlijk beeld; practisch lege wegen, knipperende verkeerslichten op anders zo drukke en gevaar- lijke kruispunten, controlerende politie op de rijkswegen en uitge- storven grensovergangen. Een in feite wat onwezenlijke situatie dat het normale beeld van een land geweld aan doet. Door het vrij goede weer op zeker de eerste zondagen was het toch wel druk. Meer wandelaars dan gewoonlijk en horden fietsers op de weg, al dan niet op jaren niet gebruikte of spiksplinternieuwe rijwielen. Het leek even leuk; 't is n.m. weer eens wat anders! Maar we betwijfelen toch of straks die zondagen nog zo gelaten zullen worden afgewacht of gedragen. Want reeds nu zijn er velen die zich met de autoloze zondag niet erg „happy" voelen. De televisie en pers hebben reeds in ruime mate aandaeht besteed aan de grote problemen van b.v pomp- houders en zeker Horeca-bedrij- ven. Vooral de laatsten schijnen nu het kind van de rekening te worden. Er komt langzamerhand uit alle lagen van de bevolking gemopper los, de een vindt dat de stoel van het ministerie van buitenlandse zaken wat Uylachtig is bezet, een ander denkt dat zo iets in de Lunstijd niet was voorgekomen. Nu houden wij de politiek altijd ver van ons blad, omdat wij vin- den dat het nu eenmaal niet in een wijkorgaan thuis hoort en ook wel omdat we er geen snars ver- stand van hebben. We laten dus hoe het nu allemaal komt, maar in het midden. Voor ons staat echter wel vast dat het diohtdraaien van die oliekiraan voor de Nederlandse economie een ernstige bedreiging kan gaan vor- men. Een bedreiging die bij het lang voortduren van het olie-em- bargo voor een ieder merkbaar kan worden. Niet.de autoloze zon dag - al is die voor veel mensen onaangenaam - maar we zien (en je hoeft daar beslist geen econoom voor te zijn) toch wel degelijk andere gevaren. Want zoals het over het algemeen bij uitzonderlijke toestanden het geval is, blijkt alles toch een oi-rkelgang te zijn. Eerst bemer- ken de toeleveringsbedrijven aan de Horeca het, later komen beslist andere bedrijfstakken aan de beurt. Denkt U eens aan die fa- brieken die geheel (of voor het grootste gedeelte) hun grondstof- fen betrekken van de petro-che- mische industrie. Er bestaat ern stige vrees dat het gehele bedrijfs- leven straks minder vlot zal gaan draaien. Door verminderde leve- rantie van de olieprodukten die de machinerie draaiende moeten houden is de kans zeker niet denk- beeldig dat er schaarste aan be- paalde produkten zal ontstaan. Dat kan dan weer een grotere werkloosheid tot gevolg hebben, hetgeen de cirkelgang weer ver- der brengt. Minder geld om te be- steden is daar namelijk weer het logisehe en directe gevolg van. Wel zeker moet zijn dat de vijf grote Rotterdamse bedrijven die hun hele aktiviteiten op de olie hebben gericht in de nabije toe- komst noodmaatregelen ten op- zichte van hun personeel zullen moeten gaan nemen. Bovendien is de kans niet gering dat andere landen (ook al zijn dat dan onze E.E.G. partners) de kans schoon zien om zelf de import van olie en/of de bewerking daarvan ter hand te nemen. Hetgeen uiteraard dan weer ver- strekkende gevolgen in de toe- komst heeft. Al met al een uiterst onplezierig vooruitzicht en helaas kan nie- mand vertellen wanneer de Ara- bische landen van plan zijn ons weer op normale wijze te benade- ren. We zijn helaas bijna geheel van deze Arabisehe staten afhan kelijk. De toekomst ziet er - we kunnen jammer genoeg niet anders con- stateren - weinig rooskleurig uit en gemopper op een autoloze zon dag is onnodig en weinig behulp- zaam. Zelfs al wordt een benzine- distributie binnen enkele weken ingevoerd, is dit ten opzichte van het totale Nederlandse verbruik maar een zeer kleine besparing. Wij willen daarom met klem het verzoek tot verdere zuinigheid ondersteunen. Want zonder ern stige beperkingen op te leggen moet het mogelijk zijn wat meer te besparen om de gevolgen van de oliechantage voor een ieder dragelijker te maken. Draait U wat vroeger de verwar- ming uit, doe eens een schemer- lamp je minder aan, laat niet Uw keukenverlichting branden wan neer U toeh in de huiskamer zit. En bent U winkelier, draait U dan wat vroeger Uw etalagfelichten uit of doe het met wat minder spot lights. Ook de gemeente kan door beperkende maatregelen voor ve len onzer een voorbeeld zijn. Denkt U ten slotte niet dat wij dit artikel schrijven omdat we zo graag onze regering of regerings- instanties van dienst willen zijn. Het gaat er ons om dat wij met z'n alien straks - met de winter voor de deur - niet in de kou komen te zitten! J.v. S. Officleel dealer van: Laan van Bol'Es 2 Telefoon 7106 43 In de vorige uitgave van Groen oord Akkoorden hebt U kunnen lezen dat peuterspeelzaal 2 en 3 van start is gegaan. Daar deze speelzaal geheel door vrijwillig- sters draaiende wordt gehouden en wij zonder subsidie werken, zijn we voor ons materiaal voor een groot deel van gebruikt speel- goed afhankelijk. Denkt U aan ons, wanneer U de speelgoedkast opruimt, i.v.m. Sint Nieolaas! Indien U speelgoed niet zelf kunt komen brengen komen wij het graag bij U ophalen. Opgeven bij: Mevr. I. van Troost, Bachplein 508 telef. 70 76 11; Mevr. T. Ruygrok, Bachplein 345, telefoon 70 85 29; Mevr. N. Pons, lepenlaan 53, telefoon 71 04 07. Namens onze peuters bij voorbaat hartelijk dank! Op 22 december wordt er als vanouds weer een „Kerstbal" georganiseerd op Boerderij „Landvreugd". Een Kerstbal, dus in Kerst- sfeer met stemmige versiering en aangepaste muziek, ge- speeld door leden van Groen oord. De zaal zal om 9 uur opengaan. Om half tien is de officiele opening. Voor deze avond zullen hon- derd kaarten verkocht wor den aan hen die een lidmaat- schapskaart hebben van wijk vereniging Groenoord. De kaarten kosten j 4,00 p.p. U kunt ze halen of bestellen bij: Mevr. Ilaan, J. Orelio- singel 99, Dhr. v. d. Slot, Dirk Schaferplein 90. Gezien de grote vraag is het verstandig de kaarten zo snel mogelijk in huis te hebben. Voor U ligt dan voor de eerste maal de „Noorder Akkoorden". Omdat het - ook voor ons - even wennen is, zullen wij enige malen het woord „Groenoord Akkoor den" nog vermelden, al ligt het wel in onze bedoeling dit slechts in enkele nummers te doen. Tenslotte lijkt onze nieuwe naam toch nog al op de oude en ver- wachten wij dat 'Noorder Akkoor den' snel ingeburgerd zal zijn. Wij hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt ,,de kop" van ons blad te moderniseren. Door de spontane hulp van „Publi-Studio" te Schiedam kon dit zo snel wor den gerealiseerd, die wij langs deze weg gaarne voor hun mede- werking danken. Omdat de tekstruimte in de kop wat kleiner dan voorheen is zijn de gegevens van de wijkvereniging (gironummer e.d.) verhuisd. U kunt ze in het vervolg op pagina 3 vinden. J. v, S. Siniterklaas heeft ons al verteld dat hij vast van plan is op 1 dec. een werkbezoek te brengen aan Schiedam-Noord. Zijn zwarte pie- ten hebben een lange route uitge- kozen, zodat iedereen hen zal kun nen zien. Het zal best een gezel- lige tocht worden. Sinterklaas zei ook nog dat hij heit erg leuk zou vinden als alle kinderen uit tie buurt hem even goedendag kj- men zwaaien. De route: om half twaalf is de stoet in het centrum van Krthei. daarna, rond 12.15 uur zal Prelude met een bezoek vereerd worden. Om 13.00 uur is het winkelceir- trum „de Ketel" aan de beurt, waarna de stoet vertrekt naar de winkels op de Laan van Bol'Es rond half twee. Zaterdagmiddag zal er een feest zijn op boerderij Landvreugd voor de kinderen die een prijs gewon- nen hebben met de tekenwea strijd. Om half drie worden zij i:i de boerderij verwacht. De middag zal duren tot ongeveer vijf uur. Wij hopen dat Sinterklaas en alle kinderen 1 december een fijne dag zullen hebben. De sooscommissie. In verband met St. Nicolaasdag verschijnt de Noorder Akkoorden i.p.v. op 5 december reeds volgen de week woensdag (dus 28 no vember) weer. Wij verzoeken U met het inzenden van kopy voor dit nummer reke ning te houden. Uw kopy dient uiterlijk op 22 november in ons bezit te zijn. Red. de bankvooriedereen r Schiedam Kethel Zwaluwlaan 111 - Telef. 70 51 55 Nieuwlandplein 56 - Tel. 70 81 83 Groenelaan 54 - Telef. 26 21 60

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1973 | | pagina 1