De kerende kudde ANWB DCezsJ Kerst-Inn 1973 mm Stichting Open Huis - Schiedam Een herfst-impressie. Donker en licht. De kerende kudde. Autorijschool GROENOORD TELEFOON 70 91 15 of 70 78 94 Naar de veilige schaapskooi ZET EEN BOOM OP 65 67 00 Intocht St. Nicolaas in Schiedam Stichting „Open Huis Schiedam" Ook in Groenoord, en niet minder in de andere wijken, dient de herfst zioh weer aan. Weliswaar is het op het ogenblik dat deze regels aan de sohrijfmachine worden toevertrouwd, nog allerminst ruw of naargeestig herfstweer, maar een blik naar buiten doet ons de steeds kaler wordende bomen waarnemen. De grasgazons liggen bezaaid met bladeren en voor zover de bomen geen afstand kunnen doen van hun bladerentooi, pronken zij in de prachtigste herfsttinten, Ja, ook de herfst heeft zijn bekoring. A1 wil dit seizoen wel eens weemoedige gedaehten bij ons oproepen. De dagen worden korter, de avonden langer, de bedrijvigheid van de zomer maakt plaats voor een zekere ingetogenheid binnen, in de huiselijke kring. Aan de andere kant wacht toch weer ander werk op ons, Herfst en winter zijn bij uitstek de seizoenen waarin de versehillende verenigingen op voile toeren draaien, en onze aandaeht opeisen. Wie de sohoen past Nu de zon zich blijkbaar min of meer van ons gaat afwenden, en het niet nodig vindt, ons op zulk een uitbundige wijze, als in de zomer, van zijn stralen te laten genieten, is het zonder meer te constateren dat wij steeds vroe- ger in de middag al, onze lichten moeten ontsteken. En ook 's-mor- gens blijft het licht langer weg, zodat het uur van opstaan, gaarne nog wat zou willen worden ver- schoven naar een later tijdstip, alsonze plicht ons niet zou roepen. De donkere dagen voor kerstfeest zijn aanstaande. Donker en licht zijn onafscheide- lijk. Het een is niet denkbaar zon der het andere. Als wij dus in deze donkere dagen zijn aangeland zoeken wij naar mogelijkheden in deze donkere dagen licht te brengen. Enerzijds doen wij d^t door het aanbrengen van licht in onze huizen, en het zoeken van gezelligheid, anderzijds zijn daar de aanstaande feestdagen. St. Ni- colaas en daarna het Kerstfeest. Dat zijn steunpunten van licht voor jongeren en ouderen. Op talrijke reclame-folders, welke ons bereiken, vraagt men, zowel voor Sintnicolaas als voor de kerstman, aandaeht. Beide persoonlijkheden prijken broederlijk tesamen op het recla- me-materiaal. De goede Sint en de Kerstman zijn beiden voorwerp van de commercie geworden. Na een druk seizoen, of, moeten we zeggen, na drukke seizoenen, van lente en zomer komt on- afscheidelijk de terugkeer naar stillere tijden. Nu de herfst is aangeland, en vooral, als het mil- de weer van de laatste weken plaats gaat maken voor storm, regen en minder aantrekkelijk herfstweer, dan, ja dan, komt er in ons lev eneen zbkere rust, zoe ken wij meer de beslotenheid van het eigen huis en bereiden wij ons voor op de lichtpunten welke de donkere dagen tendele kunnen op- heffen, de komende feestdagen Terwijl ik deze regels schrijf komt het beeld mij voor de geest van de kerende kudde. Echt een beeld dat past in de rustige sfeer van een herfstavond. De ouderen onder ons kennen nog wel dat iettewat sentimentele lied van „de grote stille heide". Met een gevoel van heimwee denken zij aan die tijd terug dat men nog zingen kon: Op de grote stille heide dwaalt de herder eenzaam rond wijl zijn wit-gewolkte kudde, trouw bewaakt wordt door zijn hond Voor een goede verantwoorde opleiding R. HAAN naar Uw rijbewijs BACHPLEIN 269 Groenoord SCHIEDAM Lest in OPELS Rijks V.A.M.O.R.- M.I. gedlplomeerd instructeur Corresp. adres Wijkver, Groenoord; Postbus 410, Schiedam, Betalingen en contributies Wijkver,; f 4,50 per kwartaal, 18,00 per jaar, t.n.v. Penningmeester Wijkvereniging Groenoord. Giro 36 75 85, Schiedam. - Telefoon 70 10 65. Kom daar vandaag de dag eens om. Ik vraag me zelfs af of er nog wel zulke herders zijn. Maar een feit is het wel dat dit lied komt uit een andere wereld, toen er nog rust was, en eenzaamheid in de mooie ongerepte natuur Een herder met zijn sChapen, kunt U zich een liefleker tafereel voorstellen? Wij in onze moderne tijd kunnen dat beeld ons nog maar moeilijk voor de geest bren gen en er zeker niet de fragiele sohoonheid van ervaren, omdat wij in een totaal ander klimaat leven. Een klimaat van jachten, draven en veel lawaai. Wie van ons zou nog het geduld kunnen produceren om zo'n hele dag op te trekken met zijn schapen en zijn hond in de serene rust van de vrije en onbedorven natuur? Velen van ons zouden zeker hun transistor-radio meenemen, want daar kan men maar moeilijk bui ten. En hier ligt nu net dat ver- schil tussen toen en nu. Met het uitspreken van het woord „techniek" is dat verschil volledig geaccentueerd. Doch daar zullen wij het nu niet verder over heb- ben. Het gaat nu, in deze herfst- impressie om dat beeld van die kerende kudde. Na zo'n lange dag buiten begeeft de herder zich des avonds, met zijn kudde en zijn hond, naar huis, naar de veilige schaapskooi. naar de veilige schaapskooi. Mor- gen wacht weer een nieuwe dag. Als de avond valt keert de herder met zijn schapen terug. De deuren van de veilige beslotenheid van de schaapskooi openen zich en laten ze binnen, allemaal. Binnen de veiligheid, buiten de vredige stilte van de dromende heide. Gaat het zo ook niet met ons men- sen? Vooral in de herfst denken wij daaraan. Immers de herfst wijst heen naar de levensavond van de ouder wordende mens. Maar heus niet van hem alleen. Het is goed dat ieder mens van tijd tot tijd stil staat bij zomer, herfst en winter. Ook in zijn eigen leven. Voor de een blijft de herfst lang, heel lang weg, voor de ander komt die herfst van het leven vroeger, soms veel te vroeg. Onze energie-verslindende tijd vergt veel, veel, te veel van ons mensen. Er zijn er die te snel op brand en, als een kaars aan 2 zijden. Daarom is het goed, als de herfst daar is, terug te keren naar de veilige schaapskooi, de stille rust van de avond, waarin wij ons leven overzien en de stand opmaken. De bedrijvigheid van ons leven even tot rust en bezinning laten komen, de gedaehten van een lange dag, of een heel leven, laten rusten in de veilige omgeving met hen die ons lief zijn. Zo doende kunnen we weer kracht verzame- len voor het nieuwe seizoen, de komende lente. Want, en dat is een troost en een bemoediging, na de weemoedigheid van de herfst, en de donkere dagen voor en rondom kerstfeest, komt on- weerstaanbaar weer de nieuwe lente, met nieuw licht, nieuwe groei, en nieuwe stralende zonne- warmte. De mens verandert als de kudde keertZijn stem is minder luid, minder beslist, minder bazig, zijn gebaren zijn meer ingetogen, min der heftig, zijn kijk op het leven wordt milder. Hij treedt de mede- mens met meer zorg tegemoet althans zo zou het moeten zijn. Niet in de drukte, in het lawaai, in het vergaren van al datgene wat te hebben en te grijpen is, ligt ons geluk, maar in de rustige beschouwing van de betrekkelijk- heid van alle dingen. Dacht U dat wij gelukkiger zijn dan die her der, die zijn schapen leidt naar de veiligheid van de avondlijke rust? Ik weet wel zeker van niet. capk. GIRO BOOMPLANTAKTIE Op zaterdag 24 november is het dan weer zo ver St Nicolaas houdt dan zijn intocht in Schiedam. Wij laten hieronder de route volgen; ea. 13.45 uur Vertrek van Sint en Pieten na aankomst per boot aan het Hoofd. Via Lekstraat, Wm. Brouwerstraat, Wilhelminaplein, Groenelaan, Willemskade, Stad- houderslaan, Wm. de Zwijgerlaan, Schoolstraat Nwe Haven, Oranje- straat, G. Verboonstr., Koemarkt, Broersvest. Lange Kerkstraat. ca. 14.50 uur. Op het Stadhuis, Grote Markt ontvangst door de burgemeester. ea. 15.10 uur. Vertrek van het Stadhuis via Ooievaarssteeg, Vijgensteeg, Parkweg, Mgr. No- lenslaan, Troelstralaan, Rem- brandtlaan, Rubensplein, Burgem. Knappertlaan, Aleidastraat, Vlaardingerdijk, Nwe Damlaan, Thurlede. De Sint wordt 4>egeleid door een groot aantal Zwarte Pieten en tijdens de rit wordt muzikale me- dewerking verleend door Harpe Davids, Ambrosius, Gusto, Schied. Politie Muziekgezelschap, O.B.K. en Rijnmondband, terwijl de stoet ook vergezeld wordt door een Ruitervereniging. De tijd van Kerstmis nadert al met rasse schreden. Ook al heb ben we er nog niet zo'n erg in, doordat het steeds zulk mooi weer is geweest. Maar dat verandert niets- aan de zaak, wat betreft de mensen, die wij nodig gaan heb ben om ons te komen helpen. Zoals ook het vorig jaar, willen wij weer een beroep op u alien doen, om ons mee te komen hel pen om ook de Kerst - Inn 1973 weer tot een groot feest voor alle inwoners van Schiedam te maken. We hebben hulp nodig, heel veel hulp en die verwachten wij van U. U kunt helpen op heel veel ter- reinen. Graag zouden we het zo willen stellen. Stuurt u een briefje met uw naam adres en telefoonnummer en waar u het meest in ge'fnteresseerd bent om te helpen. U kunt zijn; gastvrouw/gastheer hulp bij de opbouw hulp in de keuken hulp in de creche. Tevens kunt u helpen op vele an dere manieren. Wilt u uw opgave sturen naar G. van Mansum, Burg. Knappert laan 245 a, Schiedam? U kunt ook bellen 26 36 33, liefst rond 6 uur. Nogmaals, mogen we astublieft op uw hulp rekenen? We hebben die heel hard nodig! De schiedamse bloemisten hebben het startsehot al gegeven wat be treft „aankleding" en versiering van de zalen: „Stuur maar een lijst dan zullen wij het wel aan huis bezorgen!" Wilt u ons met geld of goederen steunen, dan is dat natuurlijk ook heel hartelijk welkom. Ons giro- nummer is 11 56 67 t.n.v. H. Vis, Schiedam, penningm. Open Huis. Met elkaar moeten we er weer een paar onvergetelijke dagen van maken voor ons allemaal. Wilt u ons wel zo spoedig mogelijk wat van u laten horen? Naam: Adres: Telefoon no.: Opgave:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1973 | | pagina 3