HENFLI voor meubelen PARKWEG 201 SCHIEDAM 0-v> INGEZONDEN I Huip aan Noord-lerland GROENOORD De Wijkvereniging zorgt voor Uw STAMBOOM 6 5 67 00 Parkeerverbod Borodinlaan D't zijn winkeliers die best nog een paar klanten meer willen hebben. Zeker nooit van Noorder Akkoorden gehoord. TELEVISIE-REPARATIE IBEL RADIO cs -a o o o bij ons geen hoge reparatiekosten I 2.50 korting Concert „Excelsior in Groenoord Nieuwsblad te kort gedaan De schrijver van de beschouwing, weergegeven in Groenoord-Akk. van 22-10-1973, over de wijziging van het busnet sprak de vrees uit dat het artikel wellicht te nega- tief zou overkomen. Voor mij is e.e.a. echter nog veel te positief benaderd. Er wordt in de beschouwing met geen woord gerept over de gevol- gen voor de bewoners van Kethel-kerk. Sohrijver kan de hoop uitspreken, dat de bussen een zodanige sprei- ding hebben, dat men 's-avonds binnen een half uur Groenoord kan verlaten, maar dan zullen de bewoners ten Oosten van de Chur- chillweg en ten Noorden van het Bachplein zich dan wel naar de Eduard van Beinumlaan/Laan van Bol'Es moeten begeven om dit te kunnen verwezenlijken. De bewoners van de Woudhoek, die in het stuk in 't geheel niet aan bod komen, dienen ook nu nog wel een aardige wandeltocht te ondernemen om een bushalte te bereiken. Of zijn alle bewoners daar in het bezit van eigen ver- voer? Om echter 's-avonds Groen oord te verlaten, dient men toch wel eerst tussen 17.00 en 18.00 uur behoorlijk in de gelegenheid ge- steld te worden van zijn werk thuis te komen met de anderhalve bus, die vanaf de Koemarkt ge- durende deze periode vertrekt. En nu moet het weer nog van dien aard worden, dat de gebruiker van fiets of brommer van het openbaar vervoer gebruik gaat maken! Tot slot vraagt schrijver zich at of Groenoorders toch stiefkinde- ren van Schiedam zijn. Wat zijn wij anders? De dilettante wijze, waarop de be- stuurders van onze ge'isoleerde ge- meenschap Groenoord handelen, moet voor hem een bevestiging inhouden. Wat te denken van de Mozartlaan begrensd door do flats van Bach- plein en Straussplein. Een grotere rotzooi is niet in te denken! Er werd zo prachtig in de diverse dagbladen over geschreven. Franki-trein maakt een sleuf riool er indicht gooien en weer netjes plaveien. Dat plaveien laat dan wel meer dan iy2 jaar op zich wachten. Plan reeds klaar, doch geen geld? Laten wij dan maar een paar mil- lioen van het watercontract af- nemen! Voordat de Mozartlaan omgeploegd werd, kreeg ik het eens in mijn hoofd een schrijven te richten aan B W met het ver- zoek, aldaar een voetpad, al was het maar van 3 tegels, aan te leggen. Onze vooruitstrevende be- stuurders adviseerden mij maar „om te lopen" of via het Bach plein dan wel over het Strauss plein om de bushalte te bereiken. Doch wat een voortvarendheid als er een nieuwe belasting inge- voerd moet worden. Schiedam zal de laa\ste zijn, kom nou! Hoe lichtvaardig gedacht wordt, blijkt weer over het verschil van mening, dat bestaat tussen Ge- meente en Brandweer over het al of niet bereikbaar zijn van de woningen gelegen in de Woud hoek door de brandweer. En wat te denken van het gemek- ker over het al of niet afbreken van de politiepost Kethel i.v.m. de bouw van het winkelcentrum aan de Zwaluwlaan. Hierdoor wordt de Groenoorder (het zijn er niet zo veel!) nog langer gedwongen zich te behel pen met de anderhalve winkel in ons dierbaar oord, nog langer ge- noegen te nemen met hetgeen de neringdoenden bieden resp. vra- gen kunnen. Er is voor hen geen enkele eon- currentie-strijd te vrezen. De be woners van het verdoemde Groen oord kopen toch wel. Of zullen de huisvrouwen met kleine kinderen dan toch gebruik maken van ons goed georgani- seerde openbaar vervoer? In de nieuwbouwwijken rondom Rotterdam zijn voorzieningen ge- troffen, de bewoners in de gele genheid te stellen, andere T.V.- programma's dan Nederland 1 of 2 te bereiken. Hoe staat het hier- mede in Groenoord? En schrijver vraagt zich nog steeds af of wij indefdaad stief- kinderen zijn? H.Hr, Bachplein. Naschrift Redaktie. Uw (mogen we het zeggen) web nig vriendelijke brief hebben wij hierboven geplaatst. We moeten zeggen dat veel van wat U zegt helaas maar al te waar is. Enkele punten dienen wij nader aan te stippen. Omdat ten tijde van het verschij- nen van het artikel onze wijkver. nog overleg pleegde met de Ge- meente en RET over de wijk Kethel-Kerk is hier bewust toen niet over gesproken. Bewoners van Woudhoek moeten inderdaad veel iopen, in ons num- mer van 29 augustus j.l. vroegen wij reeds om een andere halte. Wel is het zo dat t.z.t. de bus uit Vlaardingen toch via Heyermans- plein gaat rijden! Voor wat betreft de doom in ons aller oog, de Mozartlaan. Inder daad geen fraai gezicht, maar na de aanleg van het riool moest de zaak zeker anderhalf jaar „inklin- ken". Er zal nu dus spoedig aan worden begonnen. Of een^ drukke 4 baansweg te prefereren is boven groen (maar o zo stil) onkruid valt nog te bezien. Voor wat betreft de andere T.V.- programma's wijzen wij op het apdere ingezonden stuk. In het verleden heeft de wijkver. hier- over reeds verzoeken gericht, doch helaas zonder resultaat. Wij be- loven U in de komende weken hierop nog nader terug te komen. Ten slotte onze dank voor Uw re- actie. Al is die voor soinmige in stances niet zo prettig het geeft door de publicatie in ons blad toch een beeld wat er leeft onder en wordt gedacht door onze medebewoners. J. v. S. GIRO BOOMPLANTAKTIE Wederom valt er een moos bedrag te vermelden wat er in de afge- lopen veertien dagen aan centen is binnengekomen en wel van; Mevr. S., Toon Verheystraat 300 Mevr. de J., Henr. Bosmanspl. 400 Mevr.; P., Joh. Wagenaarstr. 200 Mevr. B., Bachplein 317 Dochter B„ Bachplein 173 Bejaardensoos „Praethuys 2709 Mevr. v. G., Sweelinsksingel 1551 Dr. Sauerschool klas 6 574 Totaal 6224 Voor „Breng eens een Zonnetje" kwam van de fam S. van het Henr. Bosmansplein een bedrag van 10.00 binnen. Allen heel hartelijk dank. Een persoonlijk bedankje hebben zij reeds in hun bezit. Voor hen die ons telefoonnummer nog niet we- ten, vinden het hieronder ver- meld. Mooht U kopergeld hebben gespaard, belt U dan s.v.p., het wordt afgehaald. Bij voorbaat hartelijk dank. Mevr. v. d. Lucht, Dirk Schaferplein 76, tel. 70 89 33; Mevr. de Jager, Henr. Bosmanspl. 123, tel. 70 10 65. Sinds enkele weken is er - ein- delijk - een parkeerverbod in de Borodinlaan, ten Oosten van Win kelcentrum de Ketel. Door de al daar vrij smalle doorgang vreesde de Wijkvereniging in het verleden al moeilijkheden of ongelukken, waarom wij dan ook ruim een jaar geleden een verzoek indien- den voor een parkeerverbod ter plaatse. Opvallen is dat eerst nu - terwijl nu bus 52 over deze weg rijdt - dit parkeerverbod is ingesteld. We zouden haast gaan denken dat de RET machtiger is dan de Wijk vereniging. Wij hebben indertijd wel gevraagd, indien er een par keerverbod zou komen, om met borden aanwijzingen te geven waar men de auto's kan parkeren (Sibeliusplein). Een dergelijk bord is nu nog ge plaatst en wij vinden dat hieraan wel behoefte is, zeker om te grote concentratie's op b.v. Vivaldilaan, Puchinistraat e.d. te voorkomen. J. V. S. 91 <u JH O ih a> T3 i WAARBORG VOO&AKKUHDIGHEID Lange Keikstraat 86 Tel. 26 29 96 - 70 71 43 Op vertoon van deze advertentie Ook's avonds helpen wij U uit de nood Hiaen servicedienst, 3 maanden garantie op reparatie. DAG EN NACHT BEREIKBAAR. Op woensdag 2l november 1973 geeft de gem. zangver. „Excelsior o.l.v. Deo Smit, haar najaarscon- cert in de Magnalia Dei-kerk, Albardastraat 67, Schiedam. Aan- vang 20.00 uur. Wie „Excelsior vorig jaar november met haar jubileum-concert heeft gehoord en enkele maanden geleden op 5 September in de Grote Kerk t.g.v. het 25-jarig regeringsjubileum van de koningin, weet dat hij verze- kerd is van goede koorzang. Dit keer heeft men het meer in het semi populair genre gezocht. Er zal o.a. worden gezongen, het 'Paaskoor' en het 'Koor der Land- lieden' uit de opera „Cavalleria Rusticana" van P. Mascagm, en kele koren uit 'Rosamunde' van Franz Schubert en de bekende 'Liebeslieder Walzer' van Johan nes Brahms. Ook de solisten voor deze avond, t.w. de sopraan Anne- liese Post en de heren Adri Sloot- maker orgel en piano, en Rudy de Heus, piano, zullen afzonderlijk en met het koor mooie muziek brengen. Het bestuur en de leden hopen, dat u hun niet zult teleur- stellen, doch in grote getale van uw belangstelling blijk wilt ge: ven. Kaarten zijn verkrijgbaar a 3.50 bij d4 V.V.V. in het Froye- niershuis, Overschiesestraat, bij de leden en aan de zaal. Verleden week vertelde Dhr. O. d^ Haan van de landelijke stich- ting een en ander over de groe- pen Ieren die regelmatig in ons land zijn. De aanwezigen zullen kunnen beamen dat een 3-weekse vakantie voor die kinderen geen overdaad is. Enige cijfers: - 50 tot 65% van de mannen is werkeloos, de werkenden werken vaak in het buitenland. - het alcoholgebruik is zeer hoog, de Ieren hebben het grootste calo- rieverbruik in Eluropa. - 60% van de kinderen die hier komen gebruiken kalmerende middelen. - 30% gebruikt slaapmiddelen. - 90% boven de 12 jaar rookt. - 90% van de groepen behoort tot de bedplassers. Dit wordt tijdens het verblijf in Nederland terug- gebracht tot 3%. wat eveneens geldt voor het gebruik van kalme-' rende middelen en slaapmiddelen. Het enige wat wij voor hen kun nen doen is: Hen de HOOP op een beter leven teruggeven en hen laten ervaren dat het moge- lij'k is dat mensen op een vreed- zame manier met elkaar samen- leven. Daarom moeten we doorgaan zor- gen dat het programma rond komt, het geld binnen is, de pleegouders klaar staan en het huisvestingsprobleem voor de Ierse leiding snel wordt opgelost. Wij kunnen uw hulp, zeker in praktiese zaken goed gebruiken! a.v.k. In ons vorig nummer vermeldden wij in een artikel over Woud hoek Brandgevaarlijk?" enige zin- sneden uit het dagblad „Het Vrije Volk". Achteraf is ons gebleken dat soortgelijke zinsneden ook voorkwamen in een artikel van de Schiedamse Courant en zelfs - volgens onze informaties - eerder. Het is uiteraard geenszins onze bedoeling geweest de Schiedamse Courant te vergeten, doch het be- wuste artikel van het Vrije Volk kwam nu eenmaal eerder in onze handen. Vandaar! J. v. S.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1973 | | pagina 7