HENFLI Koop goed goedkoop Sporthuis Ritman Onze verlanglijst uit 1970 VERLOREN TELEVISIE-REPARATIE iBEL RADIO bij ons geen hoge reparatiekosten I 2.50 korting a o <u 13 o o Z Voetbal Zaalsporlen voor al uw sportartikelen 9. Aanleg van Churchillweg. 10. Snelle verbetering van van Beinumlaan en kruis- punt met Vivaldilaan/ Mozartlaan. 11. Meer leden van Wijkver eniging Schiedam-Noord. Voelt U zich wel goed? MANCHETKNOOP Weer 9 geslaagden bij Instituut De Jongh Speciaal Kerstnummer 'Noorder Akkoorden' GEK OP WORTELS? PLANT EEN BOOM 6 5 67 00 fWAARBORG VOoKWUIUIIDIOHEIdS Lange Kerkstraat 86 Tel. 26 29 96-70 7143 Op vertoon van deze advertentie Ook's avonds helpen wij U uit de nood Eigen servicedienst, 3 maandeaj garantie op reparatie. DAG EN NACHT BERE1KBAAR. A1 is de gulden gerevalueerd, de boodschappen voor „het eten" slaan nog steeds een flinke bres in het huishoudgeld. Vandaag wordt het ene artikel goedkoper, maar morgen het andere duurder; zodat het voor een groot aantal Nederlanders, die ongeveer een derde van hun netto inkomen aan voeding besteden, toch uitkijken blijft. De meeste huisvrouwen moeten dan ook wel prijsbewust inkopen. Ze maken gebruik van extra voordelige aanbiedingen, kopen in cash- en-carryzaken of op de markt. Prijs en kwaliteit Behalve op de prijs let u ook op de kwaliteit; voor goede kwaliteit hoeft beslist niet altijd de hoogste prijs te worden betaald. Om kwa liteit te kunnen onderscheiden heeft u echter wel kennis van waren nodig, dat blijkt duidelijk uit het volgende voorbeeld. De prijzen van een heel blik of hele pot doperwten b.v. lopen sterk uiteen. 1/1 blik of pot doperwten: kwal. adv. pr. versch. extra fijn 2,65 - 1,79 0,86 zeer fijn 1,98 - 1,35 0,63 Een verschil van 0,86 voor de- zelfde kwaliteit is bijzonder groot. Bij deze prijzen zijn bovendien adviesprijzen, d.w.z. de winkelier mag de prijs nog verlagen. Het is dus de moeite waard om daar in verschillende winkels eens op te letten. Vergelijkt u nu het laagste bedrag - f 1,79 - van de beste kwaliteit en het hoogste bedrag - 1,98 - van de daarop volgende kwaliteit, dan ziet u tot uw verbazing dat le kwaliteit in sommige gevallen goedkoper is! Bij dezelfde kwaliteit is het wel mogelijk, dat er in het ene blik wat meer groente zit dan in het andere. Bij blikgroente zit immers altijd vocht (kookwater). Sommi ge fabrikanten vermelden het uit- gelekte gewicht op het etikel, dus de eigenlijke hoeveelheid groente; omdat dit nog niet op ieder blik staat zult u dit zelf moeten ont- dekken. Op dezelfde manier kunt u ook verschillende merken wortelen en sperziebonen, waarbij de kwaliteit vermeld moet worden, bekijken. Met appelmoes is dat weer wat moeilijker, omdat daar geen kwa- liteitseisen op de pot of het blik vermeld staan. U zult dus ver schillende merken moeten pro- beren om uit te vinden welke kwaliteit u prefereert en of u de prijs ervan redelijk vindt. Bij de verse groente is niet alleen de kwaliteit, maar voorol de aan- voer prijsbepalend. De zgn. pri- meurs zijn altijd duur, ze worden in zeer kleine hoeveelheden aan- gevoerd en tegen hoge prijzen verkocht. De groente van het sei- zoen is over het algemeen heel wat beter betaalbaar en van win- tergroente zoals wortelen en kool, waar dikwijls op wordt neerge- keken, kunnen lekkere gerechten bereid worden, die even gezond zijn als die van de duurdere groentesoorten. U moet bij het kopen van groente dus letten op kwaliteit, aanvoer en prijsverschil tussen verse produkten en con- serven. Hierbij moet worden op- gemerkt, dat in een goedkope winkel beslist niet voor alle pro dukten meer betaald moet worden Niet iedereen kan alle winkels aflopen om de prijzen te verge- lijken. U kunt beter de verschil lende aanbiedingen uit de adver- tentiekolommen naast elkaar leg- gen, waarbij de prijsverschillen al dadelijk in het oog springen. Duur uit met een koopje Het blijkt al gauw, dat grote hoe veelheden in een verpakking, of meer verpakkingen tegelijk (3 ha- len, 2 betalen), dikwijls voordeli- ger zijn dan kleine verpakkingen. Toh bent u met zo'n grote voor delige verpakking soms duur uit. Vooral in een klein gezin, waar lang met zo'n grote hoeveelheid wordt gedaan, is het noodzakelijk dat er een goede bewaarplaats aanwezig is. Let bij aanbiedingen van voor- verpakte vleeswaren op de uiter- ste consumptiedatum. Koop niet meer dan u voor die datum ge- bruikt. Voor de meeste voedingsmidde- len, ook de verpakte, is een koele, droge, goed geventileerde en don- kere bewaarplaats het beste. Hebt u die niet en bent u maar met z'n tweeen of drieen, dan zullen voe- dingsmiddelen in goedkope groot- verpakkingen u meestal geen voordeel bieden. 0) 13 M i-i )4 Oranjeitraat 15 Schiedam Telefoon 26 7513 Grote sortering badgoed en vrije tijds kleding. Badminton Hockey III (slot). Waardoor Eduard van Beinum laan van veel verkeer veriest zal worden en de aan die laan ge- leggn scholen wat rustiger onder- Wijs kunnen geven. Oversteek- problemen zull endan aanziemijk yerminderen. Ook deze wens is nog niet in zijn geheel in vervulling gegaan. De Eduard van Beinumlaan is vooral op de spitsuren nog behoorlijk, of moeten we zeggen, onbehoorlijk druk. Er is inmiddels wel een uit- wijkmogelijkheid via eenrichtings- verkeer naar de Zwaluwlaan, maar het verkeer in tegenovergp- stelde richting kan van de Chur chillweg nog steeds geen gebruik rriaken. Hoe lang zal het nog duren, eer deze weg vanuit Grom- oord, Kethel en Woudhoek be- reden zal kunnen worden? Als dat het geval zal zijn, dan zou de Eduard van Beinumlaan minder intensief gebruikt kunnen wor den, tenminste, als men, zoals nu, in de richting Zwaluwlaan, niet de van Beinumlaan blijft verkie- zen boven de Churchillweg. Wij hopen maar dat het bewuste inrij- verbodbord bij de Zwaluwlaan spoedig zal verdwijnen. Hoop doet leven zullen wij maar zeggen. Ten aanzien van dit punt moeten wij nog immer een pessimistiseh geluid laten horen. Wel is waar heeft de Wijkvereniging nu, we- derom in het kader van „het water-kontrakt, aan de Gemeente Schiedam gevraagd hier een af- doende voorziening aan te bren- gen, door middel van een „onder- door-gang", dus ook maar weer afwachten wat er uit de bus komt. Dat er echter aan dit gevaarlijke kruispunt iets moet gebeuren, en wel zeer spoedig, daarover zal wel geen verschil van mening bestaan. Ook de Gemeente Schiedam zal het daarin volmondig met ons eens zijn. Wij hebben echter het vermoeden dat een en ander moet passen in de plannen welke men heeft met de toekomstige aanleg van wegen in dit project. Als het allemaal maar niet zo lang zal duren. Er zijn mensen, die hier in Groenoord al 7 jaar wonen, die zeggen: „wij wonen nog steeds in een wijk-in-wording, er is nog steeds niets af." En wij moeten vaststellen, dat dit frustrerend werkt, om een mode-woord te ge- bruiken. Wij blijven verlangen, wij blijven hopen, ja wij blijven eisen op spoedige realisatie van al onze wensen. Men had in 1970 de moed om te spreken van SNELLE verbetering doch na drie jaren is er van die snelheid niet veel te bespeu- ren. Duurt het nog 3 jaren Ziezo, dat was het dan. De belangstelling in wijk-aange- legenheid zullen veel van hun verlangens hebben teruggevonden in bovenstaande opsomming. Nu de avonden weer langer worden, het licht vroeger wordt ontstoken, de huiselijke gezelligheid meer diepte krijgt, nu kan het geen kwaad dat U dit artikel eens rus- tig en geheel ten einde hebt ge- lezen. Wij hopen daardoor Uw be langstelling te hebben gewekt voor de doeleinden, welke door de Wijkvereniging Sohiedam-Nrd. wxtrden nagestreefd. Mogen wij nog 1 punt aan de lijst toevoegen? Aan een boom zo vol geladen kan er best een puntje bij. Vandaar dat wij punt 11 aan onze vragen- lijst hebben toegevoegd. Het zal U duidelijk zijn dat de realisatie van onze plannen voor een groot deel afhangt van het aantal dat wij, als Wijkvereniging, kunnen vertegenwoordigen. Wij leven nu eenmaal in een wereld waarin het getal heilig is, dat wil zeggen, de grootte daarvan maakt indruk. Namens hoe meer leden wij spre ken, des te meer zal men naar ons luisteren. Al het bovenstaande overdenken- de, vragen wij U: Voelt U zich wel goed? als U nog steeds geen lid bent van onze Wijkvereniging? Wij zien zo graag dat U zich kiplekker voelt en daarom adviseren wij U: blijf niet langer aan de kant staan, leg Uw ongeinteresseerd-zijn af, en kom onze gelederen versterken. Waar U ook woont in Schiedam- Noord, U hoort er bij. Op vele punten van de 10, hier boven genoemd, konden wij nog niet erg enthousiast zijn. Maar aangaande punt 11 zal dat anders zijn, want U, die nog geen lid bent, laat ons nu niet langer vra gen, vragen zonder te antwoor- den. U neemt nu, meteen, het be- sluit, en geeft U op als lid. Draai nog heden een van deze nummers: 70 10 65 of 70 97 98. Mocht U geen telefoon hebben, ook geen bezwaar, even een be- richtje in de bus van de Heer G. de Jager, Henr. Bosmansplein 125 of naar Postbus 410 en het komt voor elkaar. Wat punt betreft beslist U, en U alleen capk. in Kethel, omgeving Laan van Spaland gehamerde gouden als herinnering belangrijk tegen beloning terug te bezorgen. Na 19.00 uur, Laan vanSpaland 25 Telefoon 70 66 40. Bij het onlangs gehouden examen machineschrijven slaagden 9 van de 10 leerlingen. De geslaagden zijn de dames W. Weber, Karin v. d. Brand, Cicka Mazee, Trudy Wortel, Olga Weergang. E. v. d. Made, Mevr. de Jong, Wilma Weergang en Ingrid Poot. Weer een leuk succesje voor In stituut J. de Jongh, Griegpl. 144. Wij hopen op 19 december a.s. met een speciaal Kerstnummer uit te komen. Buiten het feit dat wij vanzelfsprekend speciale aan- dacht aan de inhoud van dat num- mer zullen wij den, brengen wij ook nog een grote Kerstpuzzle met enkele leuke prijzen. Er is voorts wellicht -nog een mogelijkheid dat wij voor alle in- woners van Schiedam-Noord met een heel bijzondere mededeling komen. Omdat dat nog in voor- bereiding is, willen we nog niet alles uit de doeken doen, doch hopen er volgend maal nader op terug te komen. Red. GIRO BOOMPLANTAKTIE

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1973 | | pagina 11