De Sint en de Kerstman ontmoeten elkaar z GELDLENINGEN Zaalvoetbal s o -0 o o -as 2 o Kinderen en bejaarden. Sint en Kerstman. Als zij elkaar ontmoeten Voor al Uiv Verzeheringen Hypothehen Finan cieringen A. Waaletvijn DE MAGNEET Laat ons adviseren betreffende Uw drukwerk. U kunt er veel geld mee verdienen. Rotterdamsedijk 279 Telefoon 26 68 66. Ieder gaat zijns weegs TELEFOON 7006 47 Bijzondere P.T.T. zegels in 1974 ZET EEN BOOM OP 65 67 00 In een vorig artikel (de kerende kudde) wezen wij er reeds op dat zowel Sint-Nieolaas als de Kerstman broederlijk bijeen te vinden zijn op de reclame-folders welke onze brievenbussen bi«nendwarrelen. Dit nu bracht mij tot de volgende gedachten. Het is zonder meer duidelijk dat wij er niets op tegen hebben dat de goede sint, zowel als de kerstman, ons opwekken tot geven. Het is goed en nobel indien wij van onze overvloed bereid zijn iets af te staan aan hen, die minder hebben dan wij zelf. Vooral als onze vrij-gevigheid zich uitstrekt tot kinderen en bejaarden buiten onze eigen kring, ons eigen gezin. t-I u aj T3 )H O In dit verband denken wij aan een reeds jar en bestaande speel- goed-aktie van een omroep. Er blijken vele kinderen te zijn die om welke reden dan ook, niet thuis kunnen zijn en moeten ver- blijven in diverse kindertehuizen. Voor deze kinderen met sint- nicolaas iets te doen is een lof- waardig streven. Maar ook de bejaarden vragen, vooral met kerstfeest, onze aandacht. Zoals U weet doet de Wijkverenigmg reeds jaren goed werk voor de bejaarden, die ziek zijn en min of meer hulpbehoevend. Ook de in- validen uit Schiedam-Noord mo- gen niet worden vergeten. U weet ook dat wij voor dit doel de aktie: „Breng eens een zon- netje" hebben. Is het teveel ge- vraagd als wij daarvoor, met het oog op het naderend kerstfeest eens Uw bijzondere aandacht vra gen'' Over het algemeen wordt er met die feestdagen veel geld besteed voor het eigen gezm, daarom lijkt het ons zinvol enig geld af te zonderen voor onze minder bedeelde bejaarden. De Heer en Mevrouw de Jager zien gaarne Uw blijken van mede- leven tegemoet. Dat kan persoonlijk worden ge- geven maar ook via de zo heken- de girorekening nummer: 267585. Na deze ontboezeming, welke U schrijver dezes wel wilt vergeven, gaan wij weer verder met ons verhaal. Is het U ook opgevallen dat men in de commerciele sfeer zo spoedig van de sint omschakelt naar de kerstman, en ook zo gemakkelijk. Zo is de Sint vertrokken, naar het heet, naar warmere streken, of daar arriveert de kerstman al weer, naar men aanneemt, uit koudere regionen, het hoge noor- den. Vandaar ook dat de Sint en de kerstman samen vanaf de re clame-folders U aankijken. Het paard, de zwarte pieten, staf en mijter, welke alle behoren tot de eerbiedwaardige uitrusting van de goede Sint, om van zijn eer- biedwaardig gewaad, zijn baaid en snor maar niet te spreken, zijn opeens vertrokken, en zie, daai komt de kerstman. Minder eer- biedwaardig, eenvoudiger, geze- ten in zijn arre-slee. Hoe dat nu gaan moet als er geen sneeuw ligt is ons niet geheel duidelijk. Ook de uitmonstering is veel minder plechtig. De kerstman heeft ook wel een baard, en draagt een gezellige puntmuts. Met het oog op het barre klimaat draagt hij tevens flinke stevige laarzen. Beide heren komen toch wel uit verschillend millieu. En toch zijn zij beiden goede vrien- den van ons geworden. Ondanks het verschillend klimaat dat zij vertegenwoordigen. De verleidmg is groot nader in te gaan op de verschillende achtergronden. De blanke Sint met zijn zwarte knechten, belonen het goede, bestraffen het kwaad. Wij denken vooral ook aan de angst die "kinderen vroeger hadden als de Sint met zijn zwarte pieten op bezoek kwamen. Daartegenover de gemoedelijke kerstman waar al deze problemen niet meespelen, bij hem is het louter en alleen het goede, het geven zonder meer. Maar wij zullen die uitweiding achterwege laten, omdat dit ons te ver van ons onderwerp zou voeren. vrede werd toegezegd voor men- sen van goede wil. Het was derhalve geen vrolijke ontmoeting, omdat beide mannen niet tevreden waren over datgene dat geschied was met sintnicolaas en zeker wel weer zou geschieden op het naderend kerstfeest. Maar wat zouden wij er aan kun nen doen vroegen zowel de Sint als de kerstman. Dat was een moeilijke vraag omdat zij eigen- lijk niet bij machte waren hierin verandering te brengen, Zij im- mers zijn, hoe reeel ook zij zich aan ons voordoen, uiteindelijk toch maar scheppingen van de mense- lijke fantasie. Ja zei de kerstman, Hoe het precies gegaan is valt achteraf moeilijk na te gaan. De Sint zou vertrekken maar kort daarop verscheen ook de kerst man. Hoewel zij ieder van een verschillende windstreek kwamen en ook, wat de Sint betreft, naar de tegenover-gestelde richting zou moeten vertrekken, als waar- van de kerstman zou moeten arri- veren, wil het toeval dat er een ontmoeting plaats had van noord en zuid. Eerst ging de ontmoeting wat stroef, maar al spoedig raak- ten beide personages in een diep gesprek. Wat zijn jouw ervaringen vroeg de kerstman aan de ver- trekkende sint. De Sint gaf een duidelijke omschrijving van al zijn bevindingen. Hij schaamde zich eigenlijk wel voor al de grote en dure kado's, welke hij had uit te delen. De kinderen van de bevoorrechte mensen ontvin- gen allerlei speelgoed waarvan de prijzen abnormaal hoog waren en in schril contrast stonden met het algemene beeld van armoede en ellende in andere landen. De Sint zat eigenlijk wat teleurgesteld tegenover de kerstman. Hij voelde zich wat timide, machteloos zelfs; want voor zijn geestesoog ver- schenen de kinderen die in diepe ellende verkeren vanwege de hon- ger die nog voor 2 derde van onze wereld een tastbaar feit is. Maar tevens was het de Sint opgevallen dat er, ondanks al deze welvaarts- geschenken, de kinderen niet blij waren en de ouderen nog minder. Blijdschap schijnt niet parallel te lopen aan de duurte van het ge- schenk. Kerstman, zo zei de Sint, ik hoop nu maar dat jij, betere ervaringen 'opdoet. Immers de geest van het kerstfeest ligt toch altijd nog op een hoger vlak. Het grootste genoegen ondervond ik nog, daar, waar het niet ging m het grote en dure, maar waar gaven werden verstrekt welke in mindering van het eigen budget werden afgestaan voor de kinde ren in moeilijke omstandigheden. Zo spraken Sint en kerstman met elkaar en wisselden gegevens uit. De kerstman was nog niet aan de beurt, want hoewel de winkels reeds hadden overgeschakeld van Sint naar kerst, moest toch de kerstman nog wachten tot later, zo omstreeks de kerstdagen. Maar, zo zei de kerstman, van die echte geest van kerstfeest is in de wereld, waar ik thans mijn plieht heb te doen, ook al niet zo veel meer te bespeuren. Ondanks, dat het kerstfeest het feest is van de eenvoudigheid, van de stille nacht waarin het prille begin een aan- vang neemt, is ook mijn ervaring als kerstman, dat ook dit feest hoe langer hoe meer naar de uit- wendige luidruchtigheid wordt verschoven. Kerstdiners, de enor- me slachting onder de dieren, welke toch ook behoren tot de vrede van de kerstnacht, hebben veel van de innerlijke blijdschap weg genomen. Tal van festivi- teiten welke maar moeilijk met dat eerste onschuldige begin te maken hebben, ontsieren de in- wendige ingetogenheid van het eerste begin. Een kind, wat her ders, moeder Maria en de een- voudige herders. Niet de pracht en praal van het paleis, de aan- wezigheid van grootwaardigheids- bekleders, geen luidruchtige, we- reldse muziek die de mensen ver- strooiing moet brengen, inplaats van tot inkeer, naar stilte van die bijzondere nacht waarin innerlijke ASSURANTIEKANTOOR Bachplein 248 - Schiedam Teleroon 70 61 58 als er iets zal veranderen zal dat allereerst in de harten van de mensen moeten gebeuren en daar nu liggen juist mijn grote twijfels. En de Sint was het daarmede wel eens. Hoe het ook zei, al heeft de mens de Sint en de kerstman, samen gebracht, vanwege vraag en aan- bod, moesten beiden toch hun eigen weg gaan. Het werd voor Sintnicolaas hoog tijd warmere streken te gaan opzoeken, terwijl de kerstman nog te toeven had in onze contreien. Ze namen hartelijk afscheid yan elkaar. Kerstman, zo zei de Sint, ik moet je gaan verlaten. Ik ga naar mijn residentie in Madrid en waoht met spanning op radicale verbeteringhet volgend jaar. Ih help het je wensen zei de kerst man. Als ieder wat minder aan zichzelf zou denken en wat meer aan de belangen en vooral de vaak eerste levensbehoeften van anderen zou vooral mijn feest, zei de kerstman, worden opgetild tot hoger orde. Een ontmoeting van Zuid en Noord. Een ontmoeting van de kindervriend tussen de kerstman die voor alien, maar dan ook voor alien, de verschijning is, die vrede en licht met brengen in de harten, van hen die het moeilijk hebben, en vaak geen licht meer zien. Straks zijn beiden verdwe- nen en blijven wij eenzaam ach- ter of zouden wij alien tesa- men toch iets hebben geleerd van deze ontmoeting. Ik wens U alien, zonder onder- scheid, toch een prettige viering van de Sinterklaas-avond, en bovenal voor straks een goed kerstfeest. capk. In februari volgend jaar wordt door de P.T.T. een serie van 3 postzegels onder het thema „Natuur en Milieu" uitgegeven. Dit in verband met de komende Nationale Actie voor Natuurbe- houd, het 75-jarig bestaan van het Staatsbosbeheer en het 75-jarig bestaan van de Nederl. Veren. tot bescherming van vogels. Verslag van de wedstrijd Groenoord S.V.J. I. De wedstrijd was vastgesteld op 19 november om 19.30 uur, maar helaas kwam de tegenstander veel te laat in de zaal, waardoor een nodeloos oponthoud ontstond. S.V.J, is een ploeg die uit enkel Surinamers bestaat, individueel zeer goede spelers, maar zij tra- den aan zonder wisselspelers en dat is veel te weinig om een zaal- voetbalwedstrijd uit te spelen. Groenoord kwam al snel op een voorsprong van 3-0 door zeer goed doorzetten van de Klerk en Elderkamp. Bij een kopduel tus sen Visser en een S.V.J.-er wer den beiden geblesseerd en moes ten de strijd verlaten. Hiervan kwam Viser enige tijd later weer terug, maar helaas was de ver- womding bij de ongelukkige Suri- namer dusdanig, dat hij zich in het ziekenhuis moest laten be- handelen. S.V.J, moest na dit ongeluk de strijd met 4 man voortzetten en kwamen ondanks hun numerieke minderheid op nogal verbluffende wijze op 3-2. Toen Groenoord echter wat geconcentreerder ging spelen liepen zij snel uit naar 9-5. De tweede helft bleef natuurlijk een ongelijke strijd, maar het moet gezegd, dat S.V.J, goed te- genspel bleef geven. Het kon ech ter niet uitblijven dat Groenoord naar een monsterzege uit ging lopen en deze werd uiteindelijk 16 - 7. Na gemiddeld 7 wedstrijden is de stand als volgt. Demos VVOH Eurosport Groenoord DDC SDV Ommoord MSV 71 Nestoro S.V.J. 6-10 8 - 12 7 - 10 7- 8 7- 7 7- 6 8- 8 7- 3 6- 0 6- (-2) Demos heeft in zijn zevende wed strijd verloren van Ommoord met 2-1. Maandag 3 dec. om 19.45 uur speelt Groenoord I tegen Demos in de sporthal „Oude Lijnbaan" te Vlaardingen. Deze wedstrijd is natuurlijk voor ons heel belang- rijk, U kunt ons steunen door deze wedstrijd te gaan bezoeken. Ons tweede team heeft geiukkig na een enerverende strijd tegen H.W.D. de kleinste overwinning behaald die maar mogelijk is, n.l. 1-0. Speltechnisch gaat ons reserve team met de week beter spelen, maar er wordt helaas nog te wei nig gescoord uit de vele kansen die zich voordoen. Het enige en beslissende doelpunt werd ge- maakt door Aad Onder de Linden. Verder heeft onze doelverdediger Vis een voortreffelijke wedstrijd gespeeld. In ieder geval is de eerste stap naar betere resultaten gezet en we hopen dat zij het in de nieuwe kompetitie die op 28 november start in reserve af de ling 1 een aanzienlijk beter resul- taat zullen gaan behalen, dit jon- gens is ongetwijfeld mogelijk wanneer echter de training die tenslotte tot beter voetbal moet leiden niet wordt verwaarloosd. In ieder geval sukses! GIRO BOOMPLANTAKTIE

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1973 | | pagina 13