voorheen GROENOORD AKKOORDEN Wie zijn wijk schendt, schendt zijn aangezicht Rabobank Q voorAL BANKZAKEN 28 november 1973 6e jaargang no. 143 Niet alleen maar wonen. Rechtlijnig. Slechte toevoerwegen. Omgeving bepalend voor al dan niet goed wonen. Wijkcentrum noodzakelijk. Automobielbedrijf PETER ST0LKER B.V. SI MCA CHRYSLER SCAREAM Sinterklaas maakt rijtoer door Schiedam-Noord Koopavonden in Schiedam Orgaan van de Wijkvereniging Groenoord e.o., Schiedam. Tevens mededelingenblad voor S.S.S.N. en Gezondheidszorg. Redaktie: Postbus 410 - J. van Schaverbeke, Bachplein 189 - Telefoon 70 35 18. Medewerkers: C. A. P. Kortrijk, telef. 70 41 72; Mevr. A. van Kan, telef. 70 47 62. Uitgave en advertentie-exploitatie: D E MAGNEET", drukkers - uitgevers Rotterd.dijk 279, S'dam, tel. 26 86 66. - Bezorgklachten tot dond. 19 uur, tel. 701956. Verschijnt elke 14 dagen huis aan huis. nirrillMI In ons vorig nummer stonden ook drie „ingezonden stukken" van mede- wijkbewoners. Blijkens een paar telefoontjes vonden enkele lezers dat wij op die brieven zo weinig commentaar gaven. Hierdoor was het wat onduideliik of we het er nu wel of niet mee eens waren. Wei, laten we allereerst stellen dat wij niet altijd op ingezonden stukken reageren en dat wij in het verleden al eens meer op de vraagstukken in de be- wuste brieven zijn ingegaan. Het was in feite dus een oude materie. Het oprakelen van bepaalde facet- ten in onze wijk waarmee wij het niet helemaal eens zijn of die wij maar matig kunnen waarderen, laten we dikwijls achterwege. Tenslotte kunnen wij aan bepaal de toestanden toch niets meer veranderen en is het publiceren daarvan eigenlijk een nutteloze zaak. Toch geven dit maal de in gezonden stukken ons wel te denken. Natuurlijk zijn drie brie ven van bewoners maar een klein aantal, uit ervaring weten we dat men nu eenmaal niet zo snel de pen ter hand neemt. Wij vinden de brieven daarom wel niet representatief voor een hele wijk, maar toch wel een klein teken aan de wand. Het is een onmiskenbaar seintje van wat er leeft onder de bevolking. Uit gesprekken en „van horen zeggen" weten we maar al te goed dat een groot gedeelte van de inwoners het maar matig naar hun zin hebben in Groenoord. In materieel opzicht zijn de wo- ningen hier goed tot bijna perfect te noemen. Maar het women is nu eenmaal niet alleen het voor- naamste. Buiten die vier muren moet er ook nog wat zijn. Helaas hebben onze stedebouw- kundigen in de afgelopen jaren niets anders voor ogen gehad dan te trachten de bijna eindeloos lijkende woningnood wat te leni- gen. Ze hebben dat niet beter weten te doen dan het ontwerpen en bouwen van efficiente opberg- systemen voor mensen. Hoge, te hoge, flats rijen zich aaneen in strak geplande eenheden waarbij aan het aangezicht van zo'n wijk of het welzijn van de mensen niet verder is gedacht. We nemen het Schiedam niet kwalijk dat ook Groenoord op een dergelijke wijze uit de grond is gestampt. In dat opzicht verschilt onze wijk niet van soortgelijke wijken elders. Dat elk menselijk contact in be- ton wordt gesmoord is daar ech- ter wel het gevolg van. Wat we lichtelijk Schiedam wel aan rekenen is de vrij slechte voorziening die met de reoht- lijnige bouw is samengegaan. Want we nemen aan dat het de gemeente Schiedam toch wel be- kend moet zijn geweest hoeveel woningen i.e. mensen in die wijk zouden komen. En we vinden het daarom eigenaardig dat aan de juiste doorvoerwegen geen aan- dacht is geschonken. Automobi- listen, bromfietsers en wielrijders moeten zich nu door veel te smalle straten (zie v. Beinumlaan) wrin- gen. De Churchillweg is weliswaar breder (en wordt t.z.t. 4 baans) maar loopt in feite dood op de Zwaluwlaan. Straks komt er een vier-baansweg op de Mozartlaan (tussen Johann Straussplein en Bachplein) die dan de nauwe toegang moet gaan vormen voor de zich gestaag uit- breidende „Woud.hoek". De veel beter gelegen en voor de bewoners minder overlast veroorzakende weg ten Westen van het Bach plein verdwijnt dan! Wel, we zijn geen stadsplana- logen, we zijn nog minder ver- keersdeskundigen, maar we vin den een en ander op z'n zachts uitgedrukt „vreemd". Naast de reeds gesignaleerde hok- kerig aandoende bebouwing maakt de verkeerssituatie de toestand al niet beter, hetgeen allemaal weinig bevorderlijk is voor het welzijn van de mens. Die mens, die medebewoner van onze wijk ergert zich aan het schijmbare „het paard achter de wagen spannen" van de gemeente. Het zal wellicht in veel gevallen niet anders mogelijk zijn, maar toch. liggen er wegranden jaren onafgewerkt bij, nog open voor bijzondere bebouwing bestemde plekken worden matig bijgehou- den en niet van tijdelijk groen voorzien. Om niet als recalcitrant te worden versleten willen we het voor alle duidelijkheid nog eens stellen; we geven de gemeente niet van alles de schuld, we beseffen dat de financien of juist het ontbreken daarvan - ook wel de nodige par- ten zullen spelen. Maar het zal een ieder toch dui- delijk moeten zijn dat het de in woners bevreemdt. De langdurige „onafgewerktheid", de slechte verbinding door het openbaar ver- voer, de geisoleerde ligging e.d. geven veel mensen de al dan niet juiste indruk of het gevoel „er niet bij te horen" of „in een ach- tergebleven gebied te wonen". Die indruk is o.i. dan zeker niet verwonderlijk. Mede deze stand van zaken heeft de wijkvereniging Groenoord e.o. er toe gebracht een 'wijkcentrum' op de eerste plaats van hun wen- sen te stellen. De opzet van een dergelijk cen trum (dat dan ook in het centrum van de wijk moet staan) dient natuurlijk goed doordacht te zijn. Men kan nu eenmaal niet zeggen „daar staat het praathuis", want wanneer men deze functie te overduidelijk aan zo'n centrum zou geven kan het effect wel eens negatief zijn. Men gaat er dan niet heen met het vooropgezette doel een gesprek te gaan houden, dat dient uiteindelijk spontaan te komen. Naast vergaderruimten en kamers voor de Soc. Raadsman, Maatsch. Werk, Dienst Sociale Werken en andere onder de noemer „dien- de bank voor iedereen Schiedam Kerhel Zwaluwlaan 111 - Telef. 70 51 55 Nleuwlandpleln 56 - Tel. 70 81 83 Groenelaan 54 - Telef. 26 21 60 uw stencentrum" vallende lichamen kan er een bibliotheek, muziek- school en medische diensten wor den gevestigd. Kreativiteitsruim- ten, Jongeren-ontmoetiingiscen- trum en een gezellig cafe en/of petit-restaurant moeten er dan tezamen een huis, tehuis van ma- ken. Een wijkplaats dat deel uit- maakt van het woonklimaat. Misschien doet zo'n gebouw het idee van „verloren zijn" te niet en maakt ingezonden brieven zoals in de aanhef van di? artikel vermeldt onnodig. Al deze facetten, die we - wellicht ten overvloede - nog eens belicht hebben, kan men in gesprekken met bewoners en in de ingezonden stukken terug vinden. Het is echt de entourage die het 'm doet. We weten het, we moeten roeien met de riemen die we hebben, maar we zouden het prettig vinden dat de boot waarin we zitten dan ook goed onderhouden is. J.v.S. Officiee! dealer van: Laan van Bol'Es 2 Telefoon 7106 43 Sinterklaas heeft ons al verteld dat hij vast van plan is op 1 dec. cen werkbezoek te brengen aan Schiedam-Noord. Zijn zwarte pie- ten hebben een lange route uitge- kozen, zodat iedereen hen zal kun nen zien. Het zal best een gezel- lige tocht worden. Sinterklaas zei ook nog dat hij het erg leuk zou vinden als alle kinderen uit ie buurt hem even goedendag ko men zwaaien. De route: om half twaalf is de stoet in het centrum van KThel. daarna, rond 12.15 uur zal Prelude met een bezoek vereerd worden. Om 13.00 uur is het winkelcen- trum „de Ketel" aan de beurt, waarna de stoet vertrekt naar de winkels op de Laan van Bol'Es rond half twee. Zaterdagmiddag zal er een feest zijn op boerderij Landvreugd voor de kinderen die een prijs gewon- nen hebben met de teltenwed- strijd. Om half drie worden zij in de boerderij verwacht. De middag zal duren tot ongeveer vijf uur. Wij hopen dat Sinterklaas en alJe kinderen 1 december een fijne dag zullen hebben. Met het oog op de komende feest- dagen mogen de winkels in Schiedam ook langer open zijn. Deze extra koopavonden zijn: op 28, 29 en 30 november, 3 en 4 dec.; 19, 20 en 21 december a.s. De winkels mogen dan tot 21.30 uur geopend zijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1973 | | pagina 1