Sinterklaas v ertelling ANWB Alle bronnen van natuurlijke frislieid Vindt u - EEN Jochen Zalm Coiffures o o o o Z Autorijschool GROENOORD TELEFOON 70 91 15 of 70 78 94 Jeugdpostzegelclub vraagt medewerker Naambordje gevraagd versferkt dienst op autoloze zondag G V "O t- IM V T3 )H Zoals het in vele gezinnen gaat heerst er voor de 5e december een koortsachtige bedrijvigheid. Moeder is opvallend veel weg en vader doet al niet minder geheimzinnig. De kinderen -doen alsof ze niets begrijpen De hele kleintjes weten misschien nog van niets, maar worden toch al gauw door de oudere broertjes of zusjes ingelicht. Al is het alles bij elkaar genomen toch nog moeilijk te verwerken voor de benjaminnetjes in het gezin. De Sint is in hun leventje toch een reuze ingrijpende gebeurtenis. Eigenlijk kan het ze niet zoveel schelen of hij nu wel of niet bestaat het voornaamste is toch maar of hij komt en of hij wat meebrengt. In het gezin Sintnicolaas is- het al niet anders. Ja, beste lezers en lezeressen, die naam bestaat heu3, Kijk er de telefoongidsen maar op na Of deze mensen, die deze naam dra- gen, inderdaad nakomelingen zijn van de goed-heilig mah is mij onbekend. Maar dat ze zo heten weet ik zeker. In dit gezin is het derhalve geen probleem, of de Sint al of niet bestaat. Als vader een mijter opzet, een rode mantel omslaat, zich voorziet van baard en snor, (als hij die al niet heeft), dan kan hij naar waarheid zeg- gen: hier komt Sint-Nioolaas, en het is nog waar ook. Als hij bovendien nog opvallend veel weet van de kinderen dan is dat nog begrijpelijk ook. Want ik geloof dat dit altijd een probleem is voor veel kinderen, hoe het komt dat die Sint, die op school of thuis komt, alles zo precies weet. Jantje moet voor de klas komen en dan kijkt de Sint in zijn boek en dan komt het Mies wordt voor de klas geroe- pen, en weer hetzelfde. Bedrem- meld staan ze erbij en al begrij pen ze niets van de overdracht van gegevens, toch frappeert het de kleintjes dat die oude Man precies weet, dat ze hun bord niet leeg eten, te laat op school komen, zich te vuil maken bij het spelen en ga zo maar door. Braaf beloven ze beterschap wat moet je anders?? Maar in dat gezin dan, was het een drukte van belang. Moeder doet inkopen, va der, die de Sint is, helpt ijverig mee. Er worden pakjes gemaakt en alles wordt met zorg uitge- zocht. Vader zou wel voor de vers- jes zorgen en zou aan de pakjes de juiste bestemming geven. Maar of vader Sintnicolaas zich nu al te veel inleefde in de rol van de echte Sint, die immers al heel oud is, vermeldt de historie nietmaar goed ging het nidt Bij de werkelijke Sint, zo weten we, gaat dit alles over zoveel schijven en met een enorm arse- naal aan helpers en helpsters zo- dat het bijna niet mis kan gaan. Maar hier was het anders. „Bemoei jij je er nu maar niet mee", zei vader Sint tegen moe der Sint, „ik zal wel zorgen dat alles netjes gedistribueerd wordt". Zo gezegd, zo gedaan. Maar of de Sint nu zijn verkeerde bril op had, of, zoals we al schreven, zo ge'imponeerd raakte van zijn rol die hij had te spelen, het ging grandioos mis. Het feit dat dit gezin vier kinde ren had werkte ook al niet mee ten goede. Bovendien zouden nog een paar vriendjes en vriendin- netjes worden uitgenodigd. Het ging derhalve Sint boven zijn mijter De avond van 5 december is daar. Vader moest die avond noodzake- lijk even weg wat later wer ken zei moeder. Voor een goede verantwoorde opleiding R. HAAN naar Uw rijbewijs BACHPLEIN 269 Groenoord SCHIEDAM Lest in OPELS Rijks V.A.M.O.R.- M.I. gediplomeerd instrucleur Corresp. adres Wijkver. Groenoord: Postbus 410, Schiedam. Betalingen en contributies Wijkver,: f 4,50 per kwartaal, f 18.00 per jaar, t.n.v. Penningmeester Wijkvereniging Groenoord. Giro 26 75 85, Schiedam. - Telefoon 70 10 65. f Meestal is het zo, dat vader zegt dat hij over moet werken nu zei moeder het. Hij was wel even thuis geweest maar ging nog terug naar de zaak wat wel vreemd was, dat pa een grote koffer bij zich had De kinderen, alien vol spanning aanwezig, letten daar eigenlijk niet zo op. En ja hoor een hevig gebel en een enorm gebonk op de deur en moeder doet open en daar verschijnt de goede Sint in vol ornaat en he wat eigenaardig, met diezelfde enorme grote koffer Spannfng alom en vol ver- wachting klopten de hartjes. De Sint sprak de kinderen vrien- delijk of vermanend toe en wist, in dit geval, ontzettend veel van de deugden en de ondeugden van de vier eigen kinderen Dan is het grote ogenblik aangebroken het uitdelen van de pakjes. Vader of liever Sintnicolaas deelt alles net jes uit want op ieder pakje stond immers een naam?? Als alle aan- wezige kinderen hun pakjes in ontvangst hebben genomen ver- laat de goede Sint het gezin Sint nicolaas want de goede man heeft het nog ontzaggelijk druk er wachten nog vele kinderen op hem. De deur slaat dicht en het is uitpakken geblazen. Maar de verwarring stijgt ten top. Jantje heeft een pop met een versje, wat kennelijk slaat op zijn zusje Mia. Mia komt in het bezit van qen voetbal, gezien het gedicht, voor Robert, de buurjon- gen. Karel vindt in zijn pakje een fornuisje, zo te zien toegedacht aan Mies. En Mies komt tot de ontdekking dat de Sint haar heeft „verblijd" met een paar voetbal- schoenen, eigenlijk bestemd voor Andre. En zo maar verder. Moeder zit er met een hoog rode kleur bij. Zij weet zich geen raad. Gelukkig kon zij enige correcties aanbrengen en de chaos iets ver- minderen. Maar helemaal dui- delijk was het niet omdat ook niet alle versjes bij de pakjes waren ingesloten Toen de rust min of meer was weergekeerd, maar nog volop werd vergaderd over wat nu voor wie waskwam Vader binnen nog volop onder de indruk van zijn, naar eigen mening, zo gran dioos gespeelde rol van zijn eigen naam. Toen echter de Sint zag en ver- nam wat voor schade was aange- richt en een van de oudste jongens, wat onparlementair liet weten dat hij die Sint maar een „zak" vond, moest vader Sint nicolaas nodig de kamer uit Een volgend jaar mag moeder zich er wel mee bemoeien. f capk. tennissen ook zo'n aardige sport, maar bent u er nooit toe gekomen om het te gaan beoefenen? Of zoekt u een sport waar de ge- zelligheid ook een danig woordje meespreekt en waar man en vrouw nu ook eens „samen" heen kunnen? Dan bent u degene die we zoeken! Wij vinden natuurlijk dat een tennisvereniging in Groenoord- Woudhoek zeker op zijn plaats is. Dat wij met deze opvatting niet alleen staan mag o.a. blijken uit de plannen van de gemeente om in principe ruimte te reserveren voor tennisbanen in het toekom- stig recreatiegebied achter Woud- hoek; ook de wijkvereniging volgt onze activiteiten met grote be- -langstelling. Wij zouden echter niet zolang wil- len wachten om eindelijk eens actief te kunnen spelen en ge- hinderd door een strenge ballo- tage van reeds bestaande vereni- gingen, gepaard aan de grote moeilijkheden om als nieuwe groep banen op bestaande com- pleksen te huren, hebben wij ge- zoeht naar een andere mogelijk- heid. Zo denken wij bijvoorbeeld aan het terreintje maast het win- kelcentrum „De Ketel". Zou dat niet een ideale plaats zijn voor enkele banen? Niemand kan er ook maar enige hinder van ondervinden. Bovendien ligt het tamelijk cen- traal in de wijk, zodat iedereen er zonder veel moeite gebruik van kan maken. Het kan o.i. een verantwoorde af- wisseling in de ons welbekende, zakelijke wijk betekenen, waarbij het rendement zeer hoog is. Op vele uren van de dag zouden de banen in gebruik kunnen zijn voor diverse leeftijdsgroepen, waarbij de jeugd een belangrijke plaats kan innemen. Wat denkt u ervan? Toekomstmuziek? Natuurlijk zijn wij reeel genoeg om te beseffen dat dit niet van de ene op de andere dag ver- wezenlijkt kan worden. Wij willen er echter wel aan gaan werken. Natuurlijk moeten wij ons wel als „groep" manifesteren. Voor ons is het daarom van be lang te weten namens hoeveel mensen wij, in samenwerking met de wijkvereniging, kunnen spre- ken c.q. onderhandelen. Heeft u belangstelling voor ons plan of heeft u suggesties, laat het ons dan even weten. R. J. Bonneur, Arnoldipad 41. A. M. L. Verlinde, Arnoldipad 37. Wegens het vertrek van de Heer J. de Graaf heeft de jeugdpost zegelclub dringend behoefte aan een medewerker. De leeftijd speelt geen rol, maar het moet natuur lijk iemand zijn die op enthousi- aste wijze leiding kan geven aan de jeugdige postzegelverzamelaars en - logisch - zelf een verzame- laar is en er wat van af weet. Is er iemand in Schiedam-Noord die daar wat voor voelt? Gaarne dan een telefoontje aan nr. 70 97 98. Verder delen wij nog mede dat de bijeenkomst van 1 december a.s. geen doorgang vindt. Dit in verband met de Sinterklaasvie- ring in de Boerderij. Voor de niet bekenden in Schie dam-Noord blijkt het nog wel eens problemen te geven de Laan van Bol'Es te vinden. Immers wanneer >men per auto (of bromfiets/rijwiel) uit de rich- ting Schiedam-Stad komt en bij de verkeerslichten dan links-af slaat komt men daar op de hoek (bij Huize Spaland) GEEN naam bordje tegen. Men heeft dan - als vreemdeling - pas in de gaten dat men in de Laan van Bol'Es is wanneer men de van Beinumlaan al voorbij is. Aan de overzijde van „Spaland" staat weliswaar een straatbordje, maar dan is men Groenoord al weer uit. Dat bordje daar (staan- de in een niemandsland) is op die plaats nogal overbodig. Het beste lijkt ons om dat heel simpel naar de overzijde te ver- plaatsen. De gemakkelijkste en de goedkoopste oplossing, vinden wij. J. v. S. Tijdens de autoloze zondagen zal de RET op verschillende lijnen met een hogere frequentie rijden. Dit zijn de tramlijnen 1 en 2 en de autobuslijnen 35, 36, 37, 38, 48, 62, 63, 70 en 77, zo deelt de RET ons mede. Wij juichen een dergelijke maat- regel natuurlijk toe. Jammer is dat we - natuurlijk - de bussen 52 en 53 in het lijstje missen. De frisheid van de bergbeek - koelte van, lover - geurige bloesem en vruchtenextracten - heel dit samenspel van verkwikking wordt U geboden door hydriane van Dr. N. G. Payot. Deze intens stimulerende vloeibare cr^me houdt het natuurlijke vochtgehalte in Uw huid op peil, Uw make-up de gehele dag heerlijk gaaf en iris. Frisheid-Schoonheid-J eugd LAAN VAN BOL'ES 23 SCHIEDAM TELEFOON 70 69 86 Dr. N. G. Payot-Holland N.V. Keizersgracht 12-14 - Amsterdam-C.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1973 | | pagina 3