BERICHTEN uit de MUZIEKSCHOOL doe het zell centrum CKlcine akkoordjes z U laat 't natuurlijk doen door: Laan van Bol'Es - Telefoon 70 68 60 inset umencenparade Op donderdag 29 november, tus- sen 18.30 uur en 21,30 uur vindt in het schooigebouw aan de Lange Nieuwstraat de jaarlijkse Instru- mentenparade plaats voor de AMV-leerlingen, die het le jaar van de driejarige cursus met be- vordering hebben afgesloten. Dit jaar zal ook de gehoorzaal van de Muziekschool open huis zijn, waar, tijdens hierboven genoemde uren •belangstellenden zullen wor- den ontvangen terwijl leerlingen er „aan de lopende band" zullen musiceren. Corpsleerlingen - landelijke examens. Huisvesting Dependance Kethel. DE MAGNEET Voor. Uw verlovings- kaartjes. Grote kollektie Rotterdamsedijk 279 Telefoon 26 68 66. Verkoop gebouw Groei. Jubileum. Gids voor Schiedam-Noord verschenen D'r zijn winkeliers die best nog een paar klanten meer willen hebben. Zeker nooit van Noorder Akkoorden gehoord. Andni van Duin in Passage-Theater De bejaarden-pasjes openbaar-vervoer een succes in Rotterdam c <u H3 De maand november staat voor de Schiedamse Muziekschool in het teken van de afsiuiting van het Cursusjaar. Daarop wijzen de openbare lessen voor de kinderen van de klassen AMV. (Algemene IVTuzikale Vorming) met hun ouders, en de uitreiking door leden van de Muziekschool-Oudercommissie van AMV-folders aan aile basisscholen (3e klassen) als voorbereiding voor de nieuwe start in januari 1974. Aan de Muziekschool hebben ook verschillende Schiedamse Corp- sen hun leerlingen toevertrouwd. Voor deze leerlingen zijn jaar- lijks examens in de graden A, B, C en D geprogramrneerd. Dit jaar vallen deze proeven op 29 en 30 november. Gecommit- teerde is de in de Harmonie- en Fanfarewereld bekende Heer J. Cornelissen uit Den Haag. Op 8 december vinden eveneens in de Muziekschool de landelijke examens Accordeon, Electronisch orgel en gitaar plaats. Sinds november 1972 heeft de Muziekschool onderdak gekregen in het gebouw van Gezondheids- zorg aan de Sohiedamseweg. Tussen de middaguren en na 15.00 uur worden er zes dagen van de week instrumentale lessen gege- ven door een achttal docenten aan een deel van de leerlingen, die woonachtig zijn in Kethel of Groenoord. De ouderen moeten voor les naar het hoofdgebouw i.v.m. ruimte- en urengebrek in de Dependance. Bijna rampzalig te noemen is het bericht van genoemde instelling, dat door vroegtijdige verkoop van het pand, de huur aan de Muziek school is opgezegd per 1 jan. 1974. Voor de jongste leerlingen van de wijken Kethel-Groenoord is het, - zo vinden de ouders terecht - absoluut noodzakelijk, dat er een geschikte mogelijkheid in hun woonwijk(en) moet zijn om mu- zieklessen te ontvangen. Bestuur en Direkteur hopen van harte, dat het verlossende woord op tijd gesproken zal kunnen worden. Langzaam maar zeker groeit de belangstelling voor de Muziek school door deelname aan de di verse lessoorten (Ritmiek, AMV, Theorie, instrumentaal onderwijs) Per week worden momenteel 390 klokuren les gegeven door 37 docenten. Op 15 februari 1974 zal het 100 jaar geleden zijn, dat een Muziek school werd opgericht. Ondanks een dikwijls wankel be- staan, naam- en structuurveran- deringen e,d. is de huidige mu ziekschool het resultaat van de op 15 februari 1874 opgeriehte school het resultaat. Dit feit zal worden gevierd met een drietal muzikale manifestaties Op vrijdag 15 februari 1974 een LEERLINGENCONCERT. In begin mei een concert door docenten van de school. In november de uitvoering van een Zangspel over de geschiedenis van de Muziek in beeld, woord en toon, met deelname van alle sektoren Uit de MuzieksChool- gemeenschap. Nadere informaties hierover vol- gen in het begin van het nieuwe jaar. Kees Bak, Direkteur van de Schiedamse Muziekschool. Vorige week is een begin gemaakt met de verspreiding van de 2e uitgave van de Gids voor Schie- dam-Noord 1973/74. Deze door „de Magneet" uitge- geven informatiegids bestaat uit 96 pagina's en valt op door de zeer verzorgde uitvoering. Het handige boekje werd door de Heer J. J. Levens Jr. samenge- steld met medewerking van de Hr. J. v. d. Steen (voor de Geref. Kerk), Mevr. M. A. J. Lindaart (R.K. Kerk), Hr. S. Ph. Louis (Herv. Kerk), Mevr. J. v. d. Meer (Gezondheidszorg Kethel),- Hr. B. P. C. van Rijthoven (Stich- ting Samenlevings Opbouw), Hr. J. van Schaverbeke (Wijkveren. Groenoord e.o.) en de Heer W. H. van Gisteren (Wijkver. Bijdorp). Het ontwerp van de omslag was van de Heer P. Pons. Het boekwerkje bevat een schat van informaties voor de inwoners van Schiedam-Noord niet alleen, doch - wegens het ontbreken van een dergelijke wegwijzer - zeker voor alle Schiedamse inwoners. Een overzichtelijk „trefwoorden- regfster" zorgt voor een snel vin den van de gezochte instanties, stichting e.d. De gratis verspreiding van deze kostbare gids werd door de vele adverteerders mogelijk gemaakt. Indien er klachten zijn i.v.m. het niet ontvangen van een gids kan men dit opgeven aan drukkerij en uitgeverij „De Magneet", tel. 26 86 66 of eventueel 's-avonds aan onze redactie (telefoon 70 35 18). Red. Op woensdag 28 en donderdag 29 november is er in het Passage - Theater een voorstelling van de nieuwe Nederlandse revue onder de titel „Dag, dag Heerlijke Lach". Medewerkenden hieraan zijn Andre van Duin, Frans van Dus- schoten, Carry Tefsen, Nicole en Hugo en The Happy Day Dancers. Toegangsprijzen f 10.00, 7.50 en f 5.00. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa van het theater of aan de administratie van 11.00 tot 15.00 uur. Ja, dit stond enige tijd geleden in de kranten wat in de krant staat is waar. Ruim 80.000 bejaar- den hadden zulk een pasje aan- gevraagd en: gekregen. Als je dit nu, als Schiedammer of Schiedamse leest, krijg je toch wel een raar gevoel van binnen. Maken wij dan geen gebruik van het Rotterdams openbaar ver- voer? Waarom is dat succes dan alleen voor Rotterdam. Zijn wij dan nog steeds tweede- rangs?? Hier in Schiedam?? Maar, beste bejaarden, weest maar stil, en wacht maar af. Als tenslotte en eindelijk Gede- puteerde Staten ten lange leste de goedkeuring aan deze pasjes voor Schiedam hebben gegeven ik schrijf, als dan mogen wij wellicht in 1974 deze pasjes tege- moet zien Hoe lang is het nu al weer ge leden dat wij werden zoet gehou- den met het berichtdat ze zouden komen? Nu maar weer hopen op 1974 maar een jaar heeft nog altijd 12 maandendus maar weer afwachten. capk. M o o 1-1 o 13 O o Tarief: Ieder woord of leesteken 10 ot. Brieven onder nummer 1 gulden extra. Indien niet vooraf betaald, incassokosten 1,50. Het maximum aantal regels is bepaald op 15. Akkoordjes kunnen worden opgegeven bij Fa. J. Hipke - P. Pons - „De Favoriet" F. J. Blderhorst - Slijterij - Wijnhandel ..Ohandon". De Spaarbank anno 1820 Voor Uw vakantie- en zakenreizen. TE KOOP diverse kleine akkoordjes voor slechts 10 cent per woord, sukses verzekerd. U kunt ze op geven bij: Slijterij-Wijnh. 'Chandon', Schied.weg 41c. DE Spaarbank anno 1820 bijkant. Populierenlaan 5 nu ook 's-middags geopend van 14.00 - 16.00 uur. Voor slechts 10 cent per woord zetten wij uw ad- vertentie voor koop of ver koop en komt deze adver- tentie onder de ogen van haast 20.000 mensen. Is dat te duur? Probeer het eens, succes verzekerd. De Spaarbank anno 1820 Voor Uw reisverzekering en deviezen. Pedicure - Manicure Schoonheidsspecialiste Mej. M. Maliepaard, tel. 70 24 10. Bachplein 444, Schiedam - Groenoord. Opgave nieuwe leden Wijkvereniging Groenoord tel. 7010 65 of Postbus 410. Kosten sltchts f 1.50 p. mnd. Te koop: Prachtige bruids- japon met lange mouwen, maat 36, exclusief model en uitvoering. (Met toebe- horen). Prijs f 100,—. Inlicht.: Telefoon 70 35 18. Aardige ATTENTIE bij al le bij ons bestelde geboor- te-, verlovings-, huwe- lijks- en visitekaarten. Verkoop dagelijks van 9.00 - 21.00 uur. Drukkerij ,De MAGNEET' Rotterdamsedijk 279 - 281 Schiedam - Telef26 86 66 TE KOOP diverse kleine akkoordjes voor slechts 10 cent per woord, sukses verzekerd. U kunt ze op- geven bij: F. J. Elderhorst, De Spaarbank anno 1820 Voor hypotheken zonder afsluitprovisie. De Spaarbank anno 1820 Met o.m. 2 vestigingen in Schiedam-Noord. Louis Zimmermannplein hoek P. van Anrooylaan Populierenlaan 5. TE KOOP diverse kleine akkoordjes voor slechts 10 cent per woord, sukses verzekerd. U kunt ze op geven bij: „De Favoriet", Winkelcentr. „De Ketel". De Spaarbank anno 1820 Voor al Uw verzekeringen Losse centen zijn lastig en haast niets meer waard. De centenaktie heeft ze graag en weet er wel weg mee. Voor bejaarden, invaliden, alleen- staanden, zieken, enz. enz Bel. 7010 65 en ze worden even gehaald. Heeft U ideeen om de leefbaarheid in Schiedam- Noord te verbeteren. Stuur ze naar de Wijkvereniging. Postbus 410 - Schiedam. Zij worden graag voor U uitgewerkt. TE KOOP diverse kleine akkoordjes voor slechts 10 cent per woord, sukses verzekerd. U kunt ze op geven bij: HIPKE Winkelcentr. „De Ketel". De Spaarbank anno 1820 Voor Zilvervlootsparen voor de jeugd, leeftijd tussen 15 en 21 jaar. De Spaarbank anno 1820 bijkant. Populierenlaan 5 nu ook 's-middags geopend van 14.00 - 16.00 uur. TE KOOP TRABANT in goede staat. Na 18.00 uur telefoon 70 37 49. De Spaarbank anno 1820 De echte GEZINSBANK. De Spaarbank anno 1820 Voor Uw salarisrekening. Ook donderdag-avond ge opend van 18.30-20.00 uur. Frisse lucht te koop. Stort een willekeurig bedrag op giro 65 67 00 t.n.v. Boom- plantaktie Schiedam-Nrd. U kunt tevens een plaats vragen en de soort boom. De Spaarbank anno 1820 Voor termijnrekening met TOPRENTE.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1973 | | pagina 5