Overpeinzingen 0$uweliex bij de autoloze zondag j Oj. voor meubelen ae Oldlll PARKWEG 201 SCHIEDAM Ingezonden CKerstbal z Een nieuw horloge of een sieraad koopt U bij de vakman Energie-verspilling. Openbaar vervoer. Voor en tegen Winterslaap Een pil Is er dan een alternatief? o o a. a Dr. Wibautplein 15, Telefoon 70 69 05 Bezuiniging Auto-misbruik Aufomatisch telefoonverkeer met Portugal »Anti Bulderbaan« zendt rapport aan Tweede Kamer Er zijn mensen die adver- teren nog niet in NOORDER AKKOORDEN Kunnen zeker geen klan- ten meer gebruiken. Da's jammer hoor! Het ongeloofwaardige is gekomen. Het onvoorstelbare is werkelijkheid geworden. Een zondag zonder auto. Wie had dat kunnen denken. Wie dat tevoren zou hebben voorspeld zou voor gek zijn verklaard. Dit is toch niet mogelijk. Wat moet men nu beginnen? Wij waren zo gewend er 's-zondags op uit te trekken, met het gehele gezin. Heerlijk bumpertje aan bumpertje de vrije, natuur in. En nu opeens,' uit, afgelopen. Nu moeten wij ons thuis vermaken. "Heerlijk spelletjes doen met vrouw en kinderen! Of, indien mooi weer, wandelen. Dat is inderdaad een positieve kant aan deze overigens nar'e maatregel. Want wandelen deden wij toch veel te weinig. Om van fietsen maar te zwijgen. Men fietst nu dat het een lieve lust is.' Ook al weer een positieve kant aan de zaak. rijders toch gemakkelijk gebruik zouden kunnen maken van het openbaar vervoer. Dat zou even- tjes een besparing opleveren aan ruimte en brandstof. Bij de voetbalwedstrijd Neder- land-Belgie is toch gebleken dat de bezoekers van die wedstrijd er toch met het openbaar vervoer ook zijn gekomen. Wellicht, bij meer gebruik van het openbaar vervoer zou men eindelijk eens maatregelen gaan nemen dit ver voer inderdaad aan te passen aan een efficient gebruik. Er zijn nog meer gunstige kanten aan deze autoloze zondag. Wij denken dan vooral aan de slacht- offers van het verkeer. leder weekeinde vielen een aan- tal doden. Volwassenen maar ook kinderen. Als wij ons ergens over moeten verheugen dan is het wel over het feit dat thans de zondag niet meer de zwartste dag van de week is door het onnoemelijke leed dat in tal van families op deze dag viel te verwerken. Maar een sehaduwzijde is dat nu de zaterdag een piek te zien geeft in het aantal verkeersslachtoffers. Moeten wij dan ook naar een autoloze zaterdag? Neen toch. Reeds jarenlang heeft men ge- waarschuwd tegen de enorme ver- spilling aan materialen en ener- gie. Het was bekend dat wij niet eindeloos zouden kunnen door- gaan met het verbruiken van onze energie-bronnen. Lucht en water zijn reeds lang aangetast door een bijna niet meer terug te draaien vervuiling. Ook de voorhanden zijnde energie-bronnen raken langzaam maar zeker op. Dat wil zeggen als wij er niet een spaar- zamer gebruik van maken. 3 miljoen auto's op de wegen kosten een fabelachtig vermogen aan materiaal, en verbruiken een tomeloos aantal liters benzine. Wij hebben toch aardgas? zult U antwoorden. Ja dat hebben wij, maar, o wonder, dat exporteren wij. Althans voor een groot deel, n.l. 3 miljard kubieke meters per jaar. Wat zouden wij daarvan een heerlijk vuurtje kunnen stoken. Bovendien lopen onze auto's nog niet op aardgas derhalve geeft die gasbel geen oplossing voor onze autoloze zondag. Jammer. Nu dachten wij, in onze eenvoud, dat de zondag niet de grootste verspilling gaf te zien aan aantal liters benzine per hoofd, omdat op zondag meestal pa met het totale gezin er met de auto op uit trekt. Dat geeft dus een meer economisch gebruik. En derhalve is deze gang van zaken meer ver- antwoord. Anders is het evenwel op werkdagen. Dan gaan alle pa's en ook ma's in hun tweede auto, alsmede zoons en/of dochters met hun eigen autotje, naar hun werk. Dan zie je ze voorbij schieten, helemaal alleen in hun eentje, in hun auto, en verbruiken per man of vrouw, een enorm aantal liters benzine tesamen, en een enorm aantal vierkante meters per ver- plaatste meter, en aan parkeer- ruimte, dit alles voor een persoon die zich naar zijn werk begeeft. Nu valt er van het openbaar ver voer niet zo heel veel goeds te zeggen, maar het wil mij voor- komen, dat velen van die eenzame Zo ziet U maar weer dat zo'n autoloze zondag pro's en centra's heeft en het ligt er maar aan in welke richting wij deze hindernis nemen. Een strop is het zeer zeker voor de talloze horeca-be- drijven, die hun omzetten sterk zien verminderen. Maar, als ieder nu eens in zijn eigen omgeving gebruik zou maken van de service welke door deze bedrijven wordt geboden, dan is althans een deel van hun tekortten weggewerkt. Wandelend of per fiets lukt het ook. Hoe lossen wij nu dit energie- probleem op Wie zijn wij dat wij een oplossing zouden kunnen creeren? Maar erover nadenken kunnen we wel. En als vanzelf komt dan de idee naar voren: een winter slaap. Dat zou een geweldige op lossing zijn. Denk eens in. Fijn allemaal in bed. De gehele win ter lang. Wat een besparing aan licht, warmte, energie. En een radicale oplossing tegen de immer voortgaande vervuiling. Het water en de lucht zouden weer fris en zuiver zijn. Bloemen vogels en vissen zouden ons dankbaar verwelkomen als we in het voorjaar weer zouden ont- waken. Als we dan maar weer niet opnieuw zouden beginnen, op onze bekende manier, want dan zou een gedeelte van het nut van deze winterslaap al spoedig weer zijn verdwenen. Juist toen ik aan die winterslaap dacht vond ik in een van de dagbladen een ingezonden stuk van een mijnheer uit Rotterdam. Die had ook zo'n zelfde inval gehad. U leest het goed. Niet „de" pil, want die hebben wij bij een win terslaap niet nodig maar „een" pil. Die mijnheer doet een foeroep op de farmaceutische industrie ten- einde een pil te ontwerpen welke het inderdaad mogelijk moet ma ken, die lange winter heerlijk door te slapen. Dat is het ei van Columbus. Alle lichten en vuren uit. De fabrieken stil, de olie-industrie in ruste. Geen vervuiling meer. Wij rollen ons dan heerlijk in de dekens en knorren maar van december tot april. Geen last van sneeuwstormen, geen vrieskoude, geen gladde wegen, geen oorverdovend geknal op de oudejaarsavond, enz. enz. En ook, zo schrijft die mijnheer, geen huichelachtige toespraken met kerstmis en nieuwjaar. Alles blijft toch immers bij het oude?? Het is maar een idee. Of we het werkelijk zouden willen? Maar een oplossing is het wel. Denkt U eens in, in april zouden wij wakker worden, door het gekwet- ter van de vogels, en wij zouden onze neuzen niet vertrouwen, zo zuiver zou de lucht zijn die wij dan mochten inademen. Het is te mooi om waar te zijn. Rivieren, plassen, sloten, zeeen en oceanen zouden weer zuiver zijn. Want als de mens niet meer ingrijpt in de loop der natuur zal zij zich weer herstellen. Ons tot nut en zegen. Waar blijft die pil??? Of toch maar niet??? Eigenlijk is dit toch maar de weg van de minste weerstand. Die autoloze zondag heeft de mensen dichter bij elkaar ge- bracht. Er is iets gegroeid van een ,,verbondenheid" in dezelfde nood-toestand. En allicht zal men hier en daar zich gaan bezinnen op het feit dat wij met elkander toch verantwoordelijk zijn voor het wel en wee van ons land, ons werelddeel, en onze aarde. Heel misschien zijn wij toch wakker geschud, en zijn wij tot de slot- sonl gekomen, dat het anders moet, want zo niet, dan zullen zij die na ons komen het niet meer overleven. Als deze gedachte het resultaat mag zijn van die autoloze zondag, en wat er nog op zal volgen, dan is die maatregel niet ten onrechte genomen. Dus toch maar winterslaap??? capk. it re it o o It G- re Naar aanleiding van het artikel over zuinigheid met brandstof of electriciteit door J. v. S. in Uw vorig blad, wilde ik toch hierbij een reactie laten horen. Ook wij zijn flatbewoners en wil len best meedoen aan die zuinig heid en we hebben de gewoonte, juist nu, de verwarming half of uit te zetten. Helaas kunnen wij hem niet lager zetten, want er wordt door de concierge zo hard gestookt dat alleen de bui- zen al zo heet zijn en ook de kelders en gangen zo warm zijn, dat wij persoonlijk geen verdere maatregelen tot bezuiniging kun nen nemen. We weten niet waarom de cen- trale verwarming nu zo onzinnig warm wordt gestookt. Of het zou moeten zijn dat er op het Liszt- plein en Schubertplein al weer verwarmingsgeld (stookkosten) is teruggegeven. Een Lisztpleinbewoner. (naam en adres bij red. bekend). Het is onbegrijpelijk dat er nog steeds mensen zijn, die voor een loopafstandje van soms minder dan 10 minuten de auto gebrui- ken. Moet dat kind echt per auto naar school? Is het werkelijk noodzakelijk om met draaiende moter, soms langer dan een kwar- tier voor gymlokalen te wachten om dan een kind in door sigaret- ten blauwgerookte auto thuis te brengen. Blijven we daar tot de laatste druppel benzine mee door- gaan? Van een ding kunnen we dan wel zeker zijn; binnen de kortst mogelijke tijd zijn we dan van alle stank af, en velen zien er dan een stuk gezonder uit, mede door de veelvuldige li- chaamsbeweging, o.a. om warm te blijven (de CV staat tegen die tijd ook op een zeer laag pitje) Maar of we daar happy mee zijn? J. L. Op 1 december a.s. zal voor alle abonnees van het Telefoondistrict Rotterdam de reeds bestaande mogelijkheid tot automatisch tele- foneren naar het buitenland uit- gebreid worden met bestemmin- gen in Portugal. Om iemand in Portugal te berei- ken draait men het internationale toegangsnummer (09) en na de daarop volgende kiestoon het landnummer van Portugal (351). In de richting Portugal - Neder- land zal invoering van automa tisch telefoonverkeer eerst later plaatsvinden. De Stichting Centraal Comite Anti-Bulderbaan zond op 12 nov. j.l. een rapport varr 30 pagina's onder de titel ,,Het 16-hoven spel" alsmede 5 pagina's tellende nota „Geluidarme vliegtuigen" aan de leden van de Tweede Kamer der Staten-generaal. Ook werden deze met een begeleidende brief ge- zonden aan de leden van de Ge- meenteraad van Rotterdam. In deze brief werd ook de ge- meente Schiedam genoemd. Op 22 december wordt er als vanouds weer een „Kerstbal' georganiseerd op Boerderij „Landvreugd". Een Kerstbal, dus in Kerst- sfeer met stemmige versiering en aangepaste muziek, ge- speeld door leden van Groen- oord. De zaal zal om 9 uur opengaan. Om half tien is de officiele opening. Voor deze avond zullen hon- derd kaarten verkocht wor den aan hen die een lidmaat- schapskaart hebben van wijk- vereniging Groenoord. De kaarten kosten f 4,00 p.p. U kunt ze halen of bestellen bij: Mevr. Haan, J. Orelio- singel 99Dhr. v. d. Slot, Dirk Schaferplein 90. Gezien de grote vraag is het verstandig de kaarten zo snel mogelijk in huis te hebben.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1973 | | pagina 7