HENFLI nil oot Sporthuis Hitman »Groenoord« CKerstbal GR0EN00RD z a Een nieuw horloge of een sieraad koopt U bij de vakman TELEVISIE-REPARATIE IBEL RADIO bij ons geen hoge reparatiekosten 2.50 korfing Schaak- vereniging Grote sortering badgoed en vrije tijds kleding. Badminton Hockey Klaverjasvereniging Schiedamse Gemeenschap gaat curssussen geven Dr. Wibautplein 15, Telefoon 70 69 05 De bordjes zijn verhangen De schaarste aan plastic vuilniszakken Verzend geen te kleine wenskaarten Lange Kerkstraat 86 Tel. 26 29 96-70 7143 Op vertoon van deze advertentie Ook's avonds helpen wij U uit de nood Eigen servicedienst, 3 maanden garantie op reparatie. DAG EN NACHT BERE1KBAAR. pp De stand na 3 ronden in de 4e klasse D- Groenoord Zwarte Paard Houten Paard H.V.O. Unilever Spijkenisse MaasslUis Spangen2 - Groenoord 1 4J^-5i£ H. Paard 4 - Groenoord 2 l%-2% Het blijft de vertegenwoordigde teams van Groenoord in de R.S.B.- competitie voor de wind gaan. Het eerste bracht na vele analyse- uren de zware wedstrijd tegen koploper Spangen tot winst. De spanning was groot daar Spangen eerst de opgelopen achterstand wegwerkte en vervolgens met Groenoord gelijke tred hield tot de stand 4-4. Daarna hadden de heren v. d. Veen en Vermeul de taak om Groenoord binnen te loodsen. Zoals verwacht kwam de heer van der Veen tot winst ter- wijl de party van de heer Vermeul na ruim 6 uur spelen, in remise eindigde. De overwinning heeft het eerste een plaats bezorgd in de top van de eerste klasse. Nu reeds wordt met spanning de wedstrijd uit de 4e ronde tegemoet gezien. Groenoord zal dan thuis spelen tegen de nieuwe koploper, te weten R.S.R. Ivoren Toren. De stand na 3 ronden in klasse la: 1 R.S.R. Iv. Toren 1 3-6 19y2-10y2 2 De Zwarte Pion 1 3-5 18y2-liy2 3 Groenoord 1 3-5 16-14 4 Spangen 2 3-4 16y2-13y2 5 Eeuwig Schaak 1 3-4 15y2-14y2 6 Capelle 1 3-0 13i/2-16y2 7 NRSG W. Steinitz 3 3-0 9-21 Groenoord II kwam terug uit Oostvoorne met een minimale voorsprong en vier afgebroken partijen. De kansen op een goed resultaat voor Groenoord stonden bij aan- vang van deze wedstrijd niet hoog genoteerd, daar het team met vier invallers rnoest aantreden. Wei aan deze invallers heeft het be- slist niet gelegen. De heren J. v. d. Dool en Schilten zorgden tesamen voor anderhalve punt, terwijl de twee andere in vallers, de heren Buckera en Onverwacht hun partij op latere datum moeten uitspelen, beiden vanuit een redelijke positie. Een prognose voor de einduitslag is moeilijk te geven, uiteraard is winnen het parool om de leidende positie in de vierde klas te be- houden. Tenslotte een compliment aan de heer Buckers, die te elfder ure het verzoek kreeg het team te comple- teren en bereid was de reis naar Oostvoorne mee te maken. 8 Shah-Mata o o G. o o l-t CL n 3 Voetbal Zaalsporten voor al uw sportartikelen Oranjettraat 15 Schiedam Telefoon 26 7513 2-4 12- 4 3-4 13y2-10i/2 2-3 9i/2- 6y2 3-3 l2y2-ily2 3-3 iiy2-iiy2 3-3 lli/2-12y2 3-2 11-13 3-0 5i/2-17y2 Mededelingen van huish. aard. Op 29 januari a.s. zal Groenoord een massakamp spelen tegen de schaakclub Schiedam. Het ligt in de bedoeling om alle gei'nteres- seerde Groenoordspelers op te stellen Het is zeer wel mogelijk dat hierdoor de wedstrijd gespeeld zal worden aan ongev. 25 borden. Details zullen vender worden medegedeeld door de wedstrijd- leider of worden vermeld in een van de volgende afleveringen van Noorder Akkoorden. De schaakclub Groenoord heeft met ingang van heden een eigen girorekening. Dit houdt in dat contributiebetalingen in het ver- volg gestort dienen te worden op gironummer 3063566 t.m.v. Penn. Schaakvereniging „Groenoord", Molensingel 55, Schiedam. Tevens worden nogmaals alle le- den met klem verzocht van deze betalings-mogelijkheid gebruik te maken om de werkzaamheden van de penningmeester niet onnodig te verzwaren. Wat de kompetitie in de klaverjas afdeling betreft, ziet de belang- stelling er nog steeds goed uit. We hebben nu drie maanden ge speeld, waarbij wij de tweekamp tegen „de Heijpaal" uit Vlaardin- gen met een nederlaag moesten bekopen. Er is inmiddels gebleken dat er geen animo bestaat om ver- der tegen deze vereniging te spe len. Intussen is er wel een af- spraak gemaakt met de klaverjas- veren. „Hoek-lops", waar wij be gin volgen d jaar .n een tweekamp zullen uitkomen. Wij maken U nog even attent op de op 20 december a.s. te houden KERSTDRIVE. Wij verzoeken de leden tijdig op te geven voor deel- name aan deze drive, waar een schat van prijzen te verdienen zijn Huishoudelijke artikelen, drank, kerstbout ontbreken bij die prij zen niet. J. van Schie. De afdeling V O van de Schie damse Gemeenschap heeft haar programma voor het winterseizoen bekend gemaakt. De stichting geeft een groot aan- tal cursussen, welke wij hieronder verkort weergeven: Bridge De cursus bestaat uit twee delen en starten resp. op 8 en 9 januari 1974. Kosten 60.00. Werken met klei Deze kursus (waaronder potte- bakken) komt op f 100.00 voor 20 lessen van 2 uur. Aanvang 11 jan. Ook kan men 10 lessen van 2 uur volgen voor 50.00. Aanvang 8 januari. Alg. Basisopleiding sport Prijs: 30.00 voor 12 bijeenkom- sten. Verder zijn er nog „Kursus voor Ouderen", Werken met Hout en Metalen", Spaans voor gevorderden, Besturen en verga- deren, Nederlands voor buiten- landse werknemers, Autotechniek, Spaans voor beginners en dammen Van dit groot aantal kursussen is een overzichtelijk boekje samen- gesteld waarin nadere bijzonder- heden, zoals prijs, duur van de kursus, inhoud e.d. uitvoerig zijn vermeld. Belangstellenden onder onze le- zers die zo'n boekje gratis wensen te ontvangen, kunnen zich met onze redaktie (tel. 703518) in ver- binding stellen. Op 22 december wordt er als vanouds weer een „Kerstbal" georganiseerd op Boerderij „Landvreugd". Een Kerstbal, dus in Kerst- sfeer met stemmige versiering en aangepaste muziek, ge speeld door leden van Groen oord. De zaal zal om 9 uur opengaan. Om half tien is de officiele opening. Voor deze avond zullen hon- derd kaarten verkocht wor den aan hen die een lidmaat- schapskaart hebben van wijk- vereniging Groenoord. De kaarten kosten f 4,00 p.p. U kunt ze halen of bestellen bij: Mevr. Haan, J. Orelio- singel 99; Dhr. v. d. Slot, Dirk Schaferplein 90. Gezien de grote vraag is het verstandig de kaarten zo snel mogelijk in huis te hebben. ■A In ons nummer van 28 november wezen wij er op dat op de Laan van Bol'Es - uit de richting stad - een straatnaambordje ontbrak. Aan de overzijde (zonder bebou- wing) kwam dat bordje wel voor. Op onze suggestie het bordje sim- pelweg te verplaatsen is door de gemeente binnen enkele dagen voldaan. Dank aan de gemeente voor de super-snelle service In verband met het dreigende te- kort aan plastic vuilniszakken in Schiedam, waardoor een aantal huisvrouwen in moeilijkheden kan komen bij het afgeven van het huisvuil, hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot het tref- fen van tijdelijke maatregelen'. Zolang als het genoemde tekort duurt, zal het toegestaan zijn: le om de metalen vuilnisemmer, indien men die nog in het bezit heeft, te gebruiken voor het af geven van huisvuil. 2e om andere plastic zakken, die niet voorzien zij n van het norma al vereiste KOMO-keur, te gebruiken Dit moet echter gezien worden als een tijdelijke noodmaatregel. Zodra er weer voldoende zakken in de handel verkrijgbaar zijn, zal het gebruik van de metalen vuil nisemmer en van de plastic zak ken zonder KOMO-keur weer ver- boden zijn. Daarvan zal dan tijdig bericht worden gegeven. Met deze tijdelijke maatregel wil- len B en W ook meehelpen om de gesignaleerde ongeoorloofde prijs- opdrijving van plastic zakken te gen te gaan. Evenals overigens het eventueel vasthouden door de handel van voorraden zakken en het inslaan door huisvrouwen van meer zakken dan ze normaal kopen. Na ingewonnen informatie is ge bleken dat er geen reden is voor ongerustheid over het beschikbaar komen van plastic vuilniszakken in de toekomst. De fabrikanten melden dat de productie normaal doorgaat en dat er geen tekort aan grondstoffen is. Een verhoging van de prijs is niet uitgesloten, doch zal dan de algemene ten- dens volgen. Dit alles maakt dat er geen nood- zaak is om grote voorraden plastic vuilniszakken in te slaan, wat de hoofdoorzaak is van het thans dreigende tekort. Tenslotte wordt gewezen op de mogelijkheid om op zaterdagoch- tend tussen 9.00 en 12.00 uur gratis huisvuil aan te bieden aan het vuilnisoverslagstation aan de Parallelweg achter het station NS. Zoals wij reeds herhaalde malen in ons blad mededeelden heeft de P.T.T. een mmynummaat voor drukwerken vastgesteld. Deze maat is thans 9 x 14 cm. Ook de kerst- en nieuwjaarskaarten als- mede visitekaartjes vail en onder deze regeling, die gemaakt is om- dat de afstempelingsmachines te kleine kaarten niet verwerken kan Let U dus op dat Uw kaarten val- lende onder bovenvermelde af- meting niet meer verzendt, de P.T.T. legt ze beslist apart en de geadresseerde zal wellicht niet be- grijpen waarom of hij (zij) nu plotseling van U geen kaart meer krijgt. Overigens: U kunt ook heel ge- makkelijk Uw wens laten plaat- sen in onze rubriek „Kleine ak- koordjes". Dat is niet duur en U bereik't er al Uw kennissen en familie in Schiedam-Noord mee. J. v. S.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1973 | | pagina 15