Centrum Kethel weert autoverkeer Rabobank UW voorAL BANKZAKEN r~ 12 december 1973 6e jaargang no. 144 Vijvers Beafrixpark worden uitgebaggerd Automobielbedrijl PETER STOLKER B.V. SI MCA CHRYSLER SUA REAM Voor Centenaktie 't Was goed giad in Groenoord Havenkerk toch in handen van Job. Maasbach Hulpsekretarie Groenoord iijdelijk GESL0TEN Een „witte" Sint D'r zijn winkeliers die best nog een paar klanten meer willen hebben. Zeker nooit van Noorder Akkoorden gehoord. dtrAfeMm Orgaan van de Wijkvereniging Groenoord e.o., Schiedam. Tevens mededelingenblad voor S.S.S.N. en Gezondheidszorg. Redaktie: Postbus 410 - J. van Schaverbeke, Bachplein 189 - Telefoon 70 35 18. Medewerkers: C. A. P. Kortrijk, telef. 70 41 72; Mevr. A. van Kan, telef. 70 47 62. Uitgave en advertentie-exploitatie: „DE MAGNEET", drukkers - uitgevers Rotterd.dijk 279, S'dam, tel. 26 86 66. - Bezorgklachten tot dond. 19 uur, tel. 701956. Verschijnt elke 14 dagen huis aan huis. A1 gedurende langere tijd zijn er aktie's gaande het zware autoverkeer uit het centrum van Kethel te weren. Mevr. M. Poortvliet van de aktieve Kethelse aktiegroep zei ons verheugd te zijn, dat de gemeente nu een concrete houding heeft aangenomen. De gemeente heeft intussen de eerste stappen in die richting ge- daandoor grondwerkzaamheden te laten verrichten in de omgeving van de Apostolische kerk. Wellicht zijn deze werkzaamheden bij het verschijnen van dit nummer reeds achter de rug. De vrij plotseling opgetreden vorst en slechte weers- omstandigheden kunnen een ver- tragende invloed hebben op het plan bus 53 als eerste uit de dorps- kern te weren. Deze lijn zal niet meer via de smalle Vlaardingseweg gaan, doch krijgt zijn keerpunt in de Lindey- erstraat. Zeer binnenkort zal door deze toe te juichen maatregel aan een ge- vaarlijke toestand een einde zijn gekomen. Het overige zware verkeer zal in de nabije toekomst ook moeten verdwijnen, wanneer de geplande „rin"gweg" gereed zal zijn. Deze nieuwe weg zal lopen van de pro- vinciale weg uit de richting Delft via Woudhoek naar de Mozartlaan Of ze er daar straks gelukkig mee zijn is een andere vraag, maar voorlopig zal Kethel met z'n veel te nauwe straatjes er straks van verlost zijn. Opgemerkt moet wel worden dat de ringweg nog wel even op zich zal laten wachten, want de gemeente Schiedam moet met de aanleg van deze weg de normale procedure volgen; toe- stemming van Provinciale Statcn. Intussen blijft het probleem van de vele zware vrachtauto's van de fa. van Tiel bestaan. Deze heeft zijn bedrijf midden in het dorp en is in het verleden vele malen benaderd om zijn bedrijf te ver- plaatsen. Er is hem indertijd door de gemeente ook een andere par- keerplaats aangeboden, hetgeen niet werd geaecepteerd. Er is in ons blad over deze kwestie reeds meerdere malen geschreven, zodat wij hierop niet uitvoerig zullen ingaan. Een ding staat voor een ieder vast; wil men de oude dorpskern van Kethel behouden, zal AL het zware verkeer in die straten moe ten verdwijnen. Een mening die de gemeente gelukkig ook deelt en er in dit geval ook iets aan gedaan heeft. J. v. S. Naar wij van de voorlichtings- ambtenaar van de gemeente Schiedam vernamen is op 28 nov. j.l. een begin gemaakt met bagger- werkzaamheden in een deel van de vijvers van het Prinses Beatrix- park. Het zijn de vijvers ten Noor- den van de Kinderboerderij, waar- van de diepte nu op 2 meter zal worden gebracht. Door dit baggerwerk zal ca. 5000 m3 specie vrij komen dat later in de plantsoenen weer zal worden verwerkt. Verwacht wordt dat de werkzaam heden aan de vijvers eind januari voltoold zal zijn. Officieel dealer van: Laan van Bol'Es 2 Telefoon 7106 43 zie pagina 9 De sneeuwval in eind november en de eerste dagen in deze maand speelde het verkeer in Schiedam- Noord parten. Vooral in het begin had dit nogal een verkeerschaos ten gevolge en tot aan het eind van de v. Beinum- laan en de Schiedamseweg ston- den de auto's in de rij. A1 dan niet geduldig verbeten de automobilisten hun ergernis. Pas toen een politieagent de taak van de verkeerslichten op de kruising Churchillweg/aan v. Bol'Es over- nam ging het een beetje sneller. Er bereikten ons nogal wat klach- ten van bewoners (b.v. die van de J. Oreliosingel die ons op 1 dec- om 22.15 uur belde!!) dat de voet- paden zo glad waren. De vraag waarom daar niet gestrooid was, kon de redactie van Uw blad ook niet beantwoorden. Wij hebben toen heft advies gege- ven - en doen dat ook nu - zich zelf met de gemeente hierover in verbinding te stellen. Tenslotte kan de wijkvereniging of de re dactie van Noorder Akkoorden zich niet overal mee bemoeien. Voor de goede orde moeten wij opmerken dat het voor de ge meente natuurlijk ondoenlijk is elk trottoir van pekel/zout te voorzien en moet men zich tot de hoofdrijbanen beperken. Wij willen hiermede zeker niet zeggen, dat het niet noodzakelijk is de trofttoirs eens nader te be- zien, want aan de voetganger wordt - wat dat betreft - inder- daad weinig aandacht geschonken. Vroeger was men verplicht zijn straatje schoon te houden, maar kom daar nu eens om! Want wie van de 50 tot 100 bewoners van een flat dient nu de sto-ep sneeuw- vrij te houden en strooien met as kan ook al niet meer. Helaas verschilt het beeld van moeilijk begaanbare straten in Schiedam-Noord niet met die van de buitenwijken van andere ste- den. Wie vorige week zondag in Ommoord op bezoek was, zou Groenoord nog ideaal gevonden hebben! 't Is niet anders, zo'n bui- tenwijk wordt nu eenmaal „glad- weg" overgeslagen. J. v. S. Na maandenlangeonderhandelin- gen is het er toch van gekomen, de R.K. Kerk op de Lange Haven is in handen van de Haagse Evan gelist Johannes Maasbach geko men. De kerk die al jaren niet meer werd gebruikt zal de nodige herstelwerkzaamheden moeten ondergaan. We zijn verheugd dat dit monumentale gebouw voor de stad Schiedam behouden blijft. Het hulpkantoor van de Gemeen te sekretarie in het postkantoor aan het Jac. Urlusplein is van 10 december t.m. 4 januari 1974 gesloten. Dit is in verband met de uitgave van de benzinebonnen. de bank voor iedereen Schiedam Kethel Zwaluwlaan 111 - Telef. 70 51 55 Nieuwlandplein 56 - Tel. 70 81 83 Groenelaan 54 - Telef. 26 21 60 Zaterdag 1 december was het weer zo ver. De Sint en zijn 10 Pieten braoht zijn jaarlijks werkbezoek aan Kethel en Groenoord. Halver- wege de tocht betrok de tot dan toe blauwe lucht en begonnen de sneeuwvlokken naar beneden te dwarrelen. De rest van de tocht werd dan ook in hoog tempo af- gelegd, waardoor Sint niet zoveel tijd aan iedereen kon besteden zoals de bedoeling was. Maar wie zal hem dat onder deze barre om- standigheden kwalijk nemen? Ondanks alles waren er veel men- sen op de been. In Boerderij Landvreugd werd het feest 's-middags voortgezet met de prijswinnaars van de tekenwed- strijd. Er was een poppenkast en natuurlijk de kadootjes die ze van Sint kregen. Om vijf uur gingen de kinderen tevreden naar huis. Dit gebeuren had echter niet plaats kunnen vinden zonder de hoofden van alle basisscholen in Kethel en Groenoord, zonder de politie de ponnyclub, de muziek- verenigingen St. Ambrosius en Radboud, de toneelveren. Groeton en leden van de wijkvereniging. Maar het zou helemaal niet zijn doorgegaan als de winkeliers niet de kosten hadden gedragen. De deelnemende winkeliers waren Op de Laan van Bol'Es Fa. Eerdewijk; Fa. Otto en Jansen Fa. Simons; Fa. Zalm; Doe het zelf winkel; Co-operatie; Fa. Fil- lekes; Service station Texaco; Fa. Krabbendam. Winkelcentrum „de Ketel" Fa. Bijl; Fa. Hipke; Drankenex- presse; Fa. „de Favoriet"; Fa. Bruggeman; Fa. v. d. Meer; Fa. Coops; Fa. Bot; Fa. Windsor House Winkelcentrum „Prelude" Vege; Fa. Zimmerman; Fa. Dijks- hoorn; Fa. Huize Brabant; Fa. Hofland; Fa. Manelli. Winkelcentrum Kethel Fa. van Beurden; Fa. Selm; Fa. Olsthoorn; Fa. Quartel. Amro Bank; Rabobank. We geloven op een geslaagde Sint Nicolaasviering te mogen terug- zien. De sooskommissie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1973 | | pagina 1