Hebt U nog idealen? ANWB s 2 EL Verkeerde (oto ^Heeft U de advertenties^ op de andere pagina's al gezien ^het is de moeite waard! j Onderzoek cenfrale anfenne-systeem in Schiedam~Zuid AGENDA ZOLDERTHEATER Nog drie extra KOOPAVONDEN in Schiedam Aulorijschool GROENOORD TELEFOON 70 91 15 of 70 78 94 Gevonden voorwerpen vanaf 27 november 1973 Alternatieven voor spijkerbanden Het ideaal is de onmogelijkheid, waardoor het leven mogelijk biijft, Holland. Zo, op het eerste gezioht, een wat moeilijk gezegde En eigenlijk kan dat ook niet anders, omdat het afkomstig is van professor Bolland, de man, die zo omstreeks 1900 een belangrijk stempel heeft gedrukt op de wijsgerige ontwikkeling in ons land, door de wijsbegeerte van de filosoof Hegel met grote deskundigheid in woord en gesohrift naar voren te brengen, Zuivere rede en haar werkelijkheid kan als Bolland's hoofdwerk worden beschouwd. o o ca rt l-t o o Niet alleen dat bovengenoemd woord als ,;duister" wordt erva- ren, kan het ook nog als een para dox worden gezien een sehijnbare tegenstrijdigheid. De onmogelijk heid van het ideaal tegenover de mogelijkheid van het leven Wat, zo zult u vragen, kunnen we met dit woord aanvangen, in de zake- lijke verhoudingen van onze da- gen? Want, zo vroegen wij, hebt Q nog idealen? Weten wij eigen lijk nog wel wat het zeggen wil, als idealist door.'het leven te gaan? Komt dat nog wel voor in onze tijd? Zijn idealisten soms geen levensvreemden, die niet meer in ons tijdsbeeld passen? En toch, en toch, wat is het leven zonder idealen? Wij zouden zulk een leven kunnen omsehrijven als een grauwe herfstdag. Misschien karr het ons helpen de aohtergrond van het ideaal nader te bezien. Als wij het over idealen hebben, denken wij aan zaken en toestanden welke men zich voor- stelt doch (nog) niet in de werke lijkheid aanwezig zijn. Aan mo- dellen waarnaar men de werke lijkheid zoekt te verbeteren. Het kan ook betekenen dat wij een mooiere voorstelling nastre- ven van de realiteit dan we op het moment ervaren. Idealiseren richt zich altijd op de toekomst en het veronderstelt een zekere onvrede met de toestanden van het ogenblik. Idealisme manii- festeert zich op verschillende ma- nieren, allereerst als levenshou- ding, d.w.z. streven naar het ide- ale, het bijna volmaakte. Dit streven tilt het leven van alle dag op een hoger plan, en wie zou dat niet willen. Vervolgens kun-. nen wij het idealisme zien als een richting (bijv. in de kunst) welke het zoeken en het fantaseren naar hogere waarden nastreeft. Ten- slotte kunnen wij nog wijzen op het idealisme (met een Hoofd- letter) als filosofische richting, welke zijn oorsprong vindt in de wijsbegeerte welke in de 17e t.m. de 19e eeuw naar voren kwam in de filosofische werken van de toen levende wijsgeren, Deze richting gaat uit vdn de Idee, als abstrakt gegeven, welke werkelijkheid te boven en te buiten gaat. Het ideaal een onmogelijkheid, dit is een hard woord, maar ge- tuigt toch ook van een louterend inzioht. Immers, wie niet inziet dat het ideaal vaak een onmoge- Wij zijn „Het Vrije Volk" dank- baar dat zij middels hun krant Groenoord in de belangstelling brengen en de „Noorder Akkoor- den" citeren. Jammer genoeg deden zij dit in hun blad van 3 december j.l. (op de pagina stond - „vreemd" - de datum 29 oktober) niet juist. Het betreffende arti'kel uit onze uitgave van 28 november was wat uit z'n verband gerukt. Tot over- maat van ramp werd een foto ge- plaats-t, waar de door de wijkver- eniging gevraagde voetgangers- tunnel zou moeten komen. Dit was echter de verkeerde plaats. De tunnel is n.m. gevraagd (en komt er t.z.t. ook) op de Zwaluw- laan ter hoogte van „de Ark" en niet bij het Joh. Straussplein zo- als de foto liet zien. Elke goede breister laat wel eens een steek vallen, maar om een verkeerde indruk te vermijden vonden we het beter dit via deze plaats even „reeh)t te zetten". J.V.S. Corresp. adres Wijkver. Groenoord; Postbus 410, Schiedam Betalingen en contributies Wijkver,: f 4.50 per kwartaal, f 18,00 per jaar, t.n.v. Penningmeester Wijkvereniging Groenoord. Giro 26 75 85, Schiedam. - Telefoon 70 10 65. lijkheid is, omdat datgene wat men zich idealiter voorstelt, nim- mer in de werkelijkheid van elke dag kan worden waar gemaakt, kan vaak bittere teleurstellingen aanvaarden. In die zin kan men het ideaal als een onmogelijkheid zien, omdat, als het ideaal zich als vervuiiing aan ons voordoet, het ophoudt ideaal te zijn. Dan moe ten wij oppassen dat wij dat be- reikte ideaal niet als einddoel gaan beschouwen, we moeten dan verder. Wij moeten dus met de onmogelijkheid rekening houden, dan verdisconteren wij de teleur stellingen in ons streven naar beter. Die ingecalculeerde teleur stellingen zijn zonder meer te aanvaarden als bij het leven be- horende. Erger is het, als men vanuit een gevoel van wanhoop, en tegenzin, of soms ook tenge- volge van een egocentrische le- vensinstelling, alle idealiteit uit zijn leven heeft gebannen. Want zelfs het onmogelijke ideaal geeft de mens vleugels waarmede hij vluchten kan naar sferen, hoger en ruimer en zuiverder dan die, welke wij in het leven van zondag tot en met zaterdag aantreffen. Is het ideaal dan een vluoht uit de werkelijkheid? Neen, het ide aal, zelfs in zijn onmogelijkheid, geeft het leven van alle dag zin, diepte, en tilt het uit boven de grauwheid en de bitterheid van onze eigen kleinheid en bekrom- penheid. Het idealisme geeft de mens vleugels en toont hem ver- geziahten, en is dit dan soms niet de moeite waard? Het ideaal stelt ons op de hoogte van een berg, en leert ons de dingen beneden, welke wij zo groot en belangrijk vonden, zien, als klein en niet ter zake doende. Een mens zonder idealen is als een tuin zonder bloemen en planten. Want, vanuit een idealistische kijk op de we- reld, het leven, maatsohappij, hu- welijk en samenleving, komt een sterkend vertrouwen ons tegemoet om het leven in al die gebieden, tot een waardevolle mogelijkheid te maken. Ik zou zo gaarne zien dat er een gezond en vruohtbaar idealisme ontstaan zou, vooral bij de jonge mensen van nu. Streven naar heerlijke vergezichten brengt mee, dat men nu en hier de han- den uit de mouwen steekt om dat idealistisch streven waar te ma ken. De onmogelijkheid is toch de mogelijkheid om te leven en te overleven. Als een hoopvolle toe komst in zijn idealiteit niet meer wenkt, waarheen zullen wij ons dan nog wenden? capk. Zoals bekend klagen de bewoners van Schiedam-Zuid al enige tijd over de slechte televisieontvangst. Deze klachten zijn op de gemeen- teraadsvergadering van 26 novem ber j.l. behandeld. Op initiatief van Mevr. Taverne- van Campen zal een onderzoek hiernaar worden ingesteld en hierover een opiniepeiling onder de bevolking worden gehouden. Wethouder Colle deelde mede dat de invoering van een dergelijk centraal antennesysteem op zo'n slordige veertien miljoen gulden !komt. Hij achtte het mogelijk dat dirt op de Schiedamse bevolking wordt verhaald, althans groten- deels. Wij gunnen de inwoners van Schiedam-Zuid hun centrale an- tenne en een goede ontvangst, maar wij vrezen dat wanneer de inwoners van Schiedam-Noord (die bijna alien reeds zo'n systeem hebben) hieraan moeten meebe- talen dit moeilijkheden zal geven. Tenslotte zijn de kosten van zo'n systeem in de huren verwerkt en het zou onzin zijn dat nog eens - voor een ander gedeelte van de stad - te betalen. Dat zou o.i. voor Groenoord wel een heel vreemd beeld geven. J.v.S. Ook in december zijn er in het Zoldertheater „in de Teerstoof" weer enkele leuke poppenspelen te bekijken. 15 dec.: Marionettentheater Lucas Goudzwaard met „DE SPULLENBAAS". 22 dec.: Poppentheater Elinor met „Jan Klaassen op zoek naar een Kerstboom". 29 dec.: Marijke Kots met Poppen theater Mijko brengt „DE MAANKABOUTER". Dat allemaal op zaterdagmiddag half drie voor 2.50. (Incl. een glas limonade in de pauze). Met het oog op de komende f^est- dagen zijn er dit jaar nog drie extra koopavonden in Schiedam. Op 19, 20 en 21 deoember a.s. mo- gen de winkels tot 21.30 uur ge- opend zijn. Voor een goede verantwoorde opleiding R. HAAN naar Uw rijbewijs BACHPLEIN 269 Groenoord SCHIEDAM Lest In OPELS Rijks V.A.M.O.R.- M.I. gediplomeerd instructeur Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam, dagelijka van 9.00 uur tot 17.00 uur, behalve op zaterdag en zondag: Gevaren driehoek en wielmoer- sleutel; kentekenplaat 34-64-ML; 1 etui, inh. potloden, balpennen en viltstiften. Te bevragen bij de vinders: Voetbal sokken, van Steenoven, Brugmanstraat 35a; kinder-fiets, Muziekschool, L. Nieuwstraat 183; Herdershond, bruin/zwart, reu, Max Beer, Nieuwe Damlaan 621; portemonnee met inhoud, Lager- waard, Geert Reindersstraat 20 a, tel. 26 84 19; gele damesportemon- nee met inh., Zonruiter, Dalton- straat 20b; damesportemonnee met inh., M. Schouten, Prof. Kamerl. Onneslaan 141b, telefoon 26 25 60; schooltas met boeken, Christen, Am. v. Solmstraat 17a, na 15.30 u., P. Droge, Havendijk 222b; zwart etui met sleutels, kantoor A.A.Z.S. Tuinlaan 90; bruin leren etui met sleutels, C. v. Dam, Kersenlaan 19; bank-biljet, Bruinings, Fazantl. 59 tel. 70 72 57; goudkleurig kinder- armbandje met. naamplaatje, Hey- selaar, Griegplein 147, tel. 709276; goudkleurig dames-horloge met zwart bandje, Van Holten, Park- weg 74; 1 bank-biljet, Bruggemans Swammerdamsingel 51; bankbil- jetten (nieuw), A, van Kampen, Wattstraat 34; goudkleurig heren- horloge, zwart lederen bandje, Wies, IJsselmondesestr. 17; Zilver kettinkje met hanger, De Kort, Rembrandtlaan 33; goudkleurig damespolshorloge met goudkleurig bandje, Rijntalder, v. Ostadelaan 26b; dameshorloge met double bandje, Mevr. Barendregt, Nu- mansdorpsestraat 4b; goudkleurig broche, Zuiderent, Bachplein 512. redhter dameshandschoen, Mevi'. Van Hoof, Mgr. Nolenslaan 257; bruin-beige kinderschoen, Veer- kamp, Bachplein 107, tel. 703924: zwart lak kinder-schoentje, Stolk, Hoogstraat 130; judopak, W. Bras, J. v. Arkelstraat 100 Vlaardingen; tel. 35 76 67; 3/4 herenjas, Kemper, Schimmelpenninckstraat 63; smal- film, G. Gros, Hoofdbureau van Politie; make-up tasje, groen, Voogd, Boerhaavelaan 55a, telef. 374256; pakje, St. Nicolaas suprise, De Vries, Fuutstr. 33, Vlaardingen De vereniging van Bandenspecia- listen in Nederland (VACO) sig- naleert een aantal nieuwe ontwik- kelingen op het gebied van de winterbanden. De nieuwe generatie winterban den, doorgaans in radiaaluitvoe- ring opgebouwd uit speciaal staal- koord, kombineren een aangepaste profiel-opbouw van het loopvlak aan een uit nieuwe mengsels sa- mengesteld loopvlakrubber. De banden geven de auto uitste- kende anti-slip eigenschappen en daardoor een extra grip op be- sneeuwde c.q. beijzelde wegen. Deze banden bieden een uitste- kend alternatief voor de vorig jaar zo plotseling verboden zgn. spij kerbanden. De erkende gespecialiseerde ban- den'bedrijven kunnen adviseren of en welk merk en type winterban den voor het specifieke autoge- bruik en rijomstandigheden van de betreffende automobilist zin- vol zijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1973 | | pagina 3