i doe het zelf centrum 3MMT 0 /Cezstdzioe CKleine akkoordjes s Noorder Akkoorden' U laat 't natuurlijk doen door: Laan van Bol'Es - Telefoon 70 68 60 Vreemde (ouf Volgend nummer 19 december verhoogt Irequentie op Koopavonden Onzinnige hamsterpraktijken toor al Uw Ver zeker ingen Hypotheken Fin an cieringen A. Waalewijn VAN DE KLAVERJASVERENIGING GROENOORD De Klaverjasvereniging .GROENOORD" organiseert op 20 december een KERSTDRIVE, die gehouden zal worden in Boerderij ..Landvreugd" Sweelinck- singel 7. Het inschrijfgeld bedraagl 2.00 per per- soon en staat voor iedereen open. U kunt zich opgeven bij de Heer J. van Schie, Schubertplein 203 telefoon 70 83 61; de Heer A. van Buuren, Sem. Dresdenplein 90, telefoon 70 01 74 of bij de Heer L. Heinsbroek, Sibeliusplein 178 en uiteraard aan de zaal: Boerderij ..Landvreugd". De wedstrijd begint om 8 uur. 8 B. ehang Hp Ondanks de dure decembermaand zijn er heel veel mensen die toch ook aan hun medemens hebben gedaeht. Uit het onderstaande staatje kunt U zien dat er juist deze maand flink gespaard is, waarvoor wij U zeer dankbaar zijn. Van onderstaande adressen kregen wij kopergeld en wel van: Fam. S., van Beethovenplein 251 Fam. K., Bart Verhallenplein 71 Mevr. K., Henr. Bosmansplein 547 Dr. Sauerschool, klas 6 564 Fam. M., Obrechtstraat 239 Fam. v. d. M., H. Bosmanspl. 267 Mevr. B., Molensingel 369 Mevr. P., Joh. Wagenaarstraat 300 Dr. Sauerschool, klas 1, 2, 4, 5a en 5b 2817 Mevr. W., Chopinplein 3954 Mevr. R., Diepenbrockstraat 263 Fam. J., Henr. Bosmansplein 449 Mevr. H., Sibeliusplein 549 Totaal 10640 Voor de a.s. Kerstdagen is er voor „Breng eens een Zonnetje" heel veel geld nodig om al die thuis- zittenden, ziek, oud en invalide toch een klein zonnestraaltje te brengen in de vorm van een of ander lekkernij. Ze zijn er toch zo dankbaar voor. Ala U met mij mee zou kunnen gaan, geloof ik vast en zeker dat velen zouden zeggen; „Voortaan leg ik al mijn kopergeld op zij". Deze groep mensen die tussen ons inwonen, mogen wij nooit of te nimmer vergeten. Armoede zoals vroeger is er ge- lukkig niet meer. Toch zijn er nog velen die het enkel van hun AOW moeten hebben. Ook voor hen die het wel wat ruimer hebben bete- kent een Kerstgave een geste dat zij niet tot de vergeten groep be- horen. Gezondheid en eenzaam- heid zijn niet met geld te koop. Ik doe nogmaals een beroep op U, weet U iemand uit Uw omgeving die hiervoor in aanmerking komt, bel mij dan gerust op. Zo kreeg ik laatst een tip, ben er heengegaan, als er mensen waren die het nodig hadden, dan waren zij het. Een zonnestraaltje was voor hen bijzonder op zijn plaats. Allen die het bovenstaande bedrag 106.40 bij elkaar hebben gespaard onze hartelijke dank. Ik heb meerdere malen geschreven dat wij hier in Groenoord over een boodschappendienst beschik- ken. Afgelopen week met sneeuw en gladheid was het voor vele be- jaarden onmogelijk en levensge- vaarlijk zelf hun boodschappen te doen. Toch komt het heel weinig voor dat zij van de boodschappen dienst gebruik maken Even het Bejaardencentrurn „de Harg" bei- len telefoon 70 86 66 en er staat alt yd iemand voor U kiaar. Het is zo jammer dat er sporadiseh eens iemand aanklopt, temeer daar er zovelen bereid zijn U te helpen. Namens Mevr. v. d. Lucht en on- dergetekende wensen wij U hele prettige feestdagen. Mevr. de Jager. Voor „Breng eens een zonnetje" kwarn in de maand november een bedrag van 25.- van enige be- woners van het Bachplein, waar voor ook onze hartelijke dank. In ons laatste nummer (28 novem ber) is in de zetterij een storende fout gemaakt. Op de laatste pagina van vermelde uitgave werd een artikel geplaatst dat reeds eerder (zelfs in april 1973) was gepubli- oeerd. In tegenstelling tot sommige bla- den die het zetfoutenduiveltje dagelijks als gast hebben, zijn wij altijd bijzonder attent op derge- lijke zaken. Hoe nu een oud artikel zijn weg in ons blad weer hervond is on danks vele hoofdbrekens een raadsel gebleven. Hoewel het abuis nu niet meer te achterhalen is, vonden wij een woord van ver- ontsohuldiging toch wel op zijn plaats. Dat kunnen wij doen omdat het - zoals gezegd - bij ons gelukkig niet veel vdorkomt. J. v. S. In verband met de komende feest dagen verschijnt de volgende uit gave van ons blad reeds volgende week. Op donderdag 19 december kunt u ons speciale Kerstnummer verwachten. Kopij uiterlijk 13 december in ons bezit zal in vermelde uitgave nog opgenomen kunnen worden. Tijdens de koopavonden op 19, 20 en 21 december a.s. zal de RET op een aantal lijnen een versterkte dienst rijden. Het betreft de bus- sen 63, 70, 75 en 76 en tramlijn 8. Er worden vooral de laatste we- ken nogal wat vreemde aankopen gedaan. Winkeliers raken plotse- ling door hun voorraden heen en fabrikanten kunnen daardoor tij - delijk niet aan de vraag voldoen. Wij registreerden abnormale ver- kopen nylonkousen, panty's, luci- fers, toiletpapier en kaarsen. Om van de plastic vuilniszakken maar niet te spreken. Het is - we moeten het helaas zeggen - bijzonder dom om er nu hamsterpraktijken op na te hou- den. Juist door deze waanzinnige inkopen komt er een schaarste aan bepaalde artikelen, die er echt op dit moment niet zou zijn. We willen niet verhelen dat de toestand ernstig is, maar het woord „precair" is zeker niet op zijn plaats. Er is namelijk nog niets aan de hand, geen mens zit nog in de kou er is niemand die 's-avonds bij een kaarsje de krant moet lezen en in feite is er nog nergens ge- brek aan. Ja, natuurlijk de ben zine gaat dadelijk op de bon. En wat dan nog? Met al die ondoordachte aankopen maakt U de zaak alleen maar moeilijker en duurder! Wees wijs, laat diegenen die de oliekraan dichthouden zien dat de Nederlander niet zo gauw bang te maken is. U weet wel, „ferme jongens, stoere knapen". Of zijn we dat niet meer? J.v.S. ASSURANTIEKANTOOR Bachplein 248 - Schiedam Telefoon 70 61 58 o Q- re ft o o Tarief: Ieder woord of leesteken 10 ot. Brieven onder nummer 1 guldien extra. Lndlien niet vooraf betaald, incassokosten 1,50. Het maximum aantal regels is bepaald op 15. Akkoordjes kunnen worden opgegeven bij Fa. J. Hipke - P. Pons - „De Faivoriet" F. J. Elderhorst - Slijterij - Wijnhandel ..Chandon". De Spaarbank anno 1820 Voor Uw vakantie- en zakenreizen. TE KOOP diverse kleine akkoordjes voor slechts 10 cent per woord, sukses verzekerd. U kunt ze op geven bij: Slijterij-Wijnh. 'Chandon', Schied.weg 41c. DE Spaarbank anno 1820 bijkant. Populierenlaan 5 nu ook 's-middags geopend van 14.00 - 16.00 uur. Tender leslie box dynacord bas box, shure microfoon en sonola friansa accor- deon tevens orgel- en pianolessen. Tel. 7108 58. De Spaarbank anno 1820 De echte GEZINSBANK. De Spaarbank anno 1820 Voor Uw 'reisverzekering en deviezen. Pedicure - Manicure Schoonheidsspecialiste Mej. M. Maliepaard, tel. 70 24 10. Bachplein 444, Schiedam - Groenoord. Opgave nieuwe leden Wijkvereniging Groenoord tel. 7010 65 of Postbus 410. Kosten sltchts 1.50 p. mnd. Te koop: Prachtige bruids- japon met lange mouwen, maat 36, exclusief model en uitvoering. (Met toebe- horen). Prijs f 100,--. Inlicht.: Telefoon 70 35 18. Aardige ATTENTIE bij al- le bij ons bestelde geboor- te-, verlovings-, huwe- lijks- en visitekaarten. Verkoop dagelijks van 9.00 - 21.00 uur. Drukkerij ,De MAGNEET' Rotterdamsedijk 279 - 281 Schiedam - Telef. 26 86 66 TE KOOP diverse kleine akkoordjes voor slechts 10 cent per woord, sukses verzekerd. U kunt ze op- geven bij: F. J. Elderhorst, De Spaarbank anno 1820 Voor hypotheken zonder afsluitprovisie. De Spaarbank anno 1820 Met o.m. 2 vestigingen in Schiedam-Noord. Louis Zimmermannplein hoek P. van Anrooylaan Populierenlaan 5. TE KOOP diverse kleine akkoordjes voor slechts 10 cent per woord, sukses verzekerd. U kunt ze op geven bij: „De Favoriet", Winkelcentr. „De Ketel". De Spaarbank anno 1820 Voor al Uw verzekeringen Losse centen zijn lastig en haast niets meer waard. De centenaktie heeft ze graag en weet er wel weg mee. Voor bejaarden, invaliden, alleen- staanden, zieken, enz. enz Bel. 7010 65 en ze worden even gehaald. TE KOOP: beklede rotan- wieg, complete babyuitzet, babyweegschaal, babyzitje ook afzonderlijk. Telefoon 70 96 43, Griegplein 122. TE KOOP diverse kleine akkoordjes voor slechts 10 cent per woord, sukses verzekerd. U kunt ze op geven bijHIPKE Winkelcentr. „De Ketel". De Spaarbank anno 1820 Voor Zilvervlootsparen voor de jeugd, leeftijd tussen 15 en 21 jaar. Aangeboden Kinderwagen 3 in een 25.--. Sibelius plein 149, telefoon 70 71 50. De Spaarbank anno 1820 bijkant. Populierenlaan 5 nu ook 's-middags geopend van 14.00 - 16.00 uur. TE KOOP TRABANT in goede staat. Na 18.00 uur telefoon 70 37 49. Goed tehuis gezocht voor 4 katjes, 8 weken oud. Chopinplein 45. De Spaarbank anno 1820 Voor Uw salarisrekening. Ook donderdag-avond ge opend van 18.30-20.00 uur. TE KOOP: Onderdelen van Opel Rekord 1700, bouw- jaar 1966, tevens luxe keu- kentafel met 2 uitschuif- bladen en laden, formica blad en verchroomde poten Tel. 70 77 94 na 17.00 uur. De Spaarbank anno 1820 Voor termijnrekening met TOPRENTE.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1973 | | pagina 5