Aktie Hulp Noord-Ierland IRS Rabobank Q UW BANKZAKEN SE1S VOOitAL PETER ST0LKER B.V. 19 december 1973 6e jaargang no 145 Natuurlijk wilt uweten hoe het geld voor de Aktie bijeenge- komen is. In stukjes en beetjes werden bedragen en gevers genoemd in de vorige Noorder Akkoorden. Wij hebben jiu een overzicht per 4 december 1973. Het TOTAAL ontvangen bedrag is f 19084,88. Een groot gedeelte hiervan werd op- gehaald tijdens de huis aan huis aktie. Automobielbedrijf SlftCA Clllt YSLER SIJH BEAM Gemeentebestuur geelt geen Nieuwjaarsreceptie Brandweerposf Kethel in gebruik Volgende Noorder Akkoorden 3 januari in dit nummer Grote Kerstprijsvraag met prijzen! Symphatieke aktie leeriingen Mgr. Bekkersschool Stopverbod Borodinlaan Vaf met benzine in kelderbox ontdekt Orgaan van de Wijkvereniging Groenoord e.o., Schiedam. Tevens mededelingenblad voor S.S.S.N, en Gezondheidszorg. Redaktie: Postbus 410 - J. van Schaverbeke, Bachplein 189 - Telefoon 70 35 18. Medewerkers: C. A. P. Kortrijlc, telef. 70 41 72; Mevr. A. van Kan, telef. 70 47 62. Uitgave en adveitentie-exploitatie: D E MAGNEET", drukkers - uitgevers Rotterd.dijk 279, S'dam, tel. 26 86 66. - Bezorgklachten tot dond. 19 uur, tel. 701956. Verschijnt elke 14 dagen huis aan huis. De andere guile gevers zijn: Cartonnagefabriek i 50,-- Garage van Dorp S 150,-- Tankercleaning N.V. f 50,-- Valdelis f 50,- Baartmans N.V. S 50,-- Ouderc. Notenkrakers f 100,-- Gusto f 250,-- Kleinekoort f 200,-- Arch. Bureau Hendriks f 1000,-- N.N. f 100,-- N.N. f 85,-- N.N. f 2,-- de Huifer f 100,-- Liedewijde f 5820,69 Anideren gaven hun bijdrage in natura, zoals drukkerij „De Mag- neet", die de raambiljetten voor ons drukte; er werd voor de op- haal-enveloppen gezorgd; via de Officieel dealer van: Laan van Bol'Es 2 Telefoon 7106 43 Was het tot nog toe de gewoonte om in de Aula van het Stedelijk Museum de handen van onze bur- gemeester en eohtgenote en van het college te drukken en hen een gelukkig Nieuwjaar toe te wen- sen; hiervan wordt nu afgeweken. Het bleek steeds meer een bijna onmogelijke zaak te worden, de mensen moesten in lange rijen waohten om hun goede wensen aan te bieden. Het gemeentebestuur heeft daar- om besloten nu de burgerij van Schiedam op een gratis toneel- voorstelling te tracteren. Deze zal worden gehouden op 1 januari 1974 (om 20.00 uur) in het Passa ge-Theater. Het is bovendien niet het eerste het beste stuk dat zal worden op- gevoerd. Grote namen als Kitty Jansen, Andre v. d. Heuvel, Chris Baay, Wiesje Bouwmeester bren- gen het blijspel „Vrouw zoekt Moordvent". Speciale uitnodigingen worden niet gezonden, belangstellenden kunnen gratis kaarten afhalen van 18 dec. tot 29 dec. a.s. aan de kassa van het Passage-Theater van 11.00 tot 15.00 uur en van 18.00 tot 21.00 uur. De kassa is wel op maandag 24 december gesloten!). gemcentelijke sociale dienst en de sooiale werkplaats werden dui- zende stencils gemaakt, gevou- wen en in enveloppen gestoken; ruim 80 inwoners van Schiedam- Noor.d haalden in weer en wind het geld op; anderen hielpen door adviezen en direkte uitwerking van het programma; vermoedelijk vergeet ik in deze opsomming nog velen die ook een bijdrage lever- den, dan kom ik daar in de vol- gende Noorder Akkoorden op te- rug. Zeker is in elk geval dat door alle medewerking deze Aktie Hulp Noord-Ierland mogelijk is geworden. Nog 1 week, dan zijn de kinderen hier. Hopelijk blijkt dan dat uw medewerking niet voor niets is geweest. Alvast veel dank. Namens de werkgroep, Annelies van Kan, telefoon"" 70 47 62. Aan het Noordeinde 7 is de nieu- we brandweerpost Kethel sinds 15 dec. j.L in gebruik genomen. Deze nieuwe post betekent een belangrijke vooruitgang qua raa- teriaal-bestand en huisvesting. Op vermeld adres zijn vier wagons gestationeerd, t.w. een hogedruk nevelspuit met tank, een lagedruk autospuit middel-vermogen, een rijdbare motorspuit middelvermo- gen en een poederwagen. De autospuiten zijn voorzien van een op het eigen net werkende rnobilofoon. In de voorgevel van de post Noordeinde is een vaste recht- streekse telefoon lijn geplaatst. Dit maakt het mogelijk dat bewo- ners of voorbij gangers in de dorpskern alarm kunnen slaan. De lijnverbinding op de Schie- damseweg is hiermede vervallen. Helaas is de post qua bemanning niet zo sterk. In Groenoord wonen weliswaar een tiental vrijwilli- gers, doch het aantal brandweer- lieden in de dorpskern is zeer ge- r.ing. Uitbreiding van vrijwilligers in het dorp Kethel zou bijzonder welkom zijn. Hebben wij in verband met de feestdagen onze 14-daagse ver- schijning af en toe wat opgescho- ven, volgend jaar gaan de zaken weer als normaal. D.w.z. strikt om de veertien dagen, zodat ons e.v. nummer op 3 januari 1974 zal uit- komen. Voor de goede orde wijzen wij er op dat kopij voor dit nummer uiterlijk 24 december a.s. in ons bezit moet zijn. Red. Door veekouderen wordt wel eens gezegd „Die jeugd van tegenwoor- dig" en er wordt dan meewarig (en zelfs sqms een tikje boosaar- dig) met het hoofd geschud. Wie kennis heeft genomen van de aktie voor de leeriingen van de Mgr. Bekkersschool zal er wel- licht even anders over gaan den- ken. Onder aanvoering van de beide initiatiefnemers, Rene Brok- ling en Arthur Balk werd aan onze redaktie een brief afgegeven welke wij hieronder laten volgen: Wij willen dat er een bord komt (als het kan). Ook de Mgr. Bek kersschool wil het dat er een bord komt met er op een eend die oversteekt. Want elke dag wordt er hier op de van Beinumlaan een of twee eenden doodgereden. Ze rijden hier veel te hard (soms lijkt het een racebaan). Daarom verzoeken wij U om een bord te plaatsen bij de buurt van de J. Oreliosingel. Bij voorbaat hartelijk dank. Rene Brokling, Arthur Balk, Mgr. Bekkerssohool. E(e achterzijde van de brief was voorzien van meer dan 90 hand- tekeningen! Er werd verzocht hieraan in ons blad aandacht te schenken, het- geen wij hierbij volgaarne heb ben gedaan. Met een begeleidend schrijven van de Wijkvereniging is de brief in- middels doorgezonden aan de afd. Gemeentewerken van de gemeen- te Schiedam, waarin wij het ver- zo.ek hebben ondersteund. Wij hopen dat de gemeente het gevraagde bord zal plaatsen en geloof ons, wanneer het wat lang duurt, zullen wij er zeker nog eens op terugkomen. Inmiddels ,,ons petje af" voor zo'n aktie! J. v. S. de bank voor jedereen Schiedam Kethel Zwaluwlaan 111 - Telef. 70 51 55 Nieuwlandplein 56 - Tel. 70 81 83 Groenelaan 54 - Telef. 26 21 60 Er zijn nogal wat overtreders van het stopverbod op de Borodinlaan ter hoogte van winkelcentrum „De Ketel". Dit heeft ook - zo deelde men ons mede - een aantal auto- bezitters een ,,bonnetje" opgele- verd. Wij vinden dit wel logisch, want je kunt als autorijder nu eenmaal de borden niet domweg negeren. We blijven echter wel bij onze reeds eerder gedane mening dat op genoemde plaats een ver- wijsbord naar een parkeerruimte toch wel noodzakelijk is. Niet iedereen weet dat men op het Sibeliusplein - vlak achter het winkelcentrum - altijd wel een plaatsje kan vinden. J. v. S. Vorige week werd bij toeval in de kelder van een van de flats aan het Bachplein een vat met een inhoud van maar liefst 200 liter Benzine(!) ontdekt. De verontruste bewoner die het niet kon verkroppen dat deze levensgevaarlijke benzinebom on der zijn huis lag, stelde zich met zijn hutsmeester in verbinding. Gedachtig een schrijven, van de Ver. Volkshuisvesting te Schiedam dat een dergelijke opslag van zeer brandbare stof VERBODEN was, werd deze Vereniging telefonisch benaderd. Genoemde vereniging die vermeld schrijven had doen uitgaan, bleek niet in staat tegen genoemd feit maatregelen te kunnen nemen en adviseerde zich met de Brandweer te Schiedam in verbinding te stel- len. Deze - op hun beurt - verwees naar de politie, die aanvankelijk ook al niet wist wat er mee aan te vangen. Nadat over dit geval een wethou- der en zelfs de burgemeester was benaderd, werd door de politie proces-verbaal opgemaakt, even- wel zonder orders het vat te ver- wijderen. Dat gebeurde uiteindelijk pas twee dagen later! Argument van de politie was - zoals men ons mededeelde - dat er geen wet was om de benzine uit de kelder te laten verwijderen. Dat verbaasf ons, zeker wanneer men reeds versoheidene malen in de couranten had kunnen lezen dat in diverse plaatsen (o.a. Am- stelveen, Mierlo en Groningen) clandestiene hamateropslagplaat- sen (ook in flats en zelfs van kleinere hoeveelheden) door de politie aldaar An beslag genomen werden. We nemen niet aan, dat hier in Schiedam andere wetten van kracht zijn dan elders. Is dit wel het geval orndat het een plaatselijke verordening be- treft, was het hodig geweest de A.P.V. tijdig te wijzigen. Bovendien dachten wij dat in deze axtreme gevallen, waarbij de le- vens van tientallen mensen in ge- vaar gebracht kunnen worden, een snel politieoptreden noodzakelijk maakt. Onverantwoordelijke elementen die een paar weken langer rijden meer op prijs stellen dan de vei- ligheid van hun medebewoners mogen wat ons betreft best met een fikse boete en verbeurdver- klarinig worden beloond. zie verder pag. 15

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1973 | | pagina 1