Nieuwe Jaargang 1974 Openbaar Kunstbezit ANWB Iii de greep van de grap Het mooie van stofnesten Z o o o o Nou ja, gewoon van horen zeggen! Nog drie extra KOOPAVONDEN in Schiedam Autorijschool GROENOORD TELEFOON 70 91 15 of 70 78 94 Kinderkerstzang op 23 december HIPKE VUURWERK Toen in de jaren vijftig de St. Baafskathedraal in Gent een grondige opknapbeurt kreeg, werden er tientallen tonnen stof van boven de gewelven bijeengebezemd, Misschien treft dat hier of daar een hollands huisvrouwenhart pijnlijk: dat van het jaar 1300 ongeveer tot in onze dagen zich ergens stof ophoopt zonder dat daartegen ooit handelend is opgetreden. Toch is zo'n stoflaag van eeuvven iets erg rhoois. Het betekent, dat de geschiedenis van de St. Baafskathedraal zich tamelijk ongestoord heeft afgespeeld. Nooit met de grond gelijk gemaakt of uitgebrand, nooit zo verwaarloosd dat er een romantische, droef- geestige ru'ine overbleef. Nooit aanleiding tot een zo ingrijpende res- tauratie, dat het gebouw, geurend naar nieuwe verf en vers cement, fonkelnieuw een eerbiedwaardige ouderdom stond voor te wenden. Alleen van tijd tot tijd een grote beurt (behalve die zolders dan), en gedegen onderhoud. Wie de St. Baafskathedraal binnenkomt, ziet direct, hoe voortreffelijk die kerk erbij staat. l-l Cu n i-t a. n P Generaties zijn elkaar hier, be- trekkelijk ongestoord, opgevolgd. Elk geslacht heeft zich er naar beste kunnen ingeriche, heeft klei- nigheden veranderd, bracht nieu we kunstwerken binnen, liet oude naar de zolders verhuizen, waar hun kinderen ze later opgetogen terugvonden. Ook werd er wel eens wat weggegooid. En er werd wel eens verbeterd; zo vond een preutse generatie de Adam en Eva op van Eycks beroemde altaarstuk "het lam gods" toch wel wat erg naakt - ze liet nieuwe schilderen, wat beter in de kleren. Met gepast gevoel voor humor heeft men ze nu allebei in dekathedraal opge- steld, de oorspronkelijke en de gekuiste versie. De St. Baafskathedraal is op die manier een levend museum ge- worden; zo velen hebben het bes te wat ze konden bedenken, hier binnengebracht. Openbaar kunstbezit zal begin '74 een aantal weken daar te gast zijn. We zullen de kerk bekijken, de muurschilderingen in de cripte, de glas in-loodramen. Natuurlijk ook uitvoerig het "Lam Gods". Het houtsnijwerk in het orgelfront de hoogst merkwaardige preek- stoel.Daarover een pakket met meer dan veertig bladzijden met reproducties tien over een voile pagina in kleur, en enkele tien tallen in zwartwit en toelich- tingen. De tijd zal te kort zijn, en de ruimte te weinig, voor alle verhalen van hoe er in en met en rondom de St Baafskathedraal is geleefd. En om de belangrijkste kunstwerken goed en grondig te bekijken. Daarna gaan we, ook voor een aantal weken, naar Den Haag. Het Gemeentemuseum daar presen- teert volgend jaar zijn collectie moderne kunst in een nieuwe op- stelling. En over die collectie wil- len wij het hebben. Het verhaal begint met vertrouwde namen uit de 19de eeuw, zoals Israels, Jong- kind, van Gogh. Met Toorop gaan we de eeuwgrens over. Dan via moderne klassiekers als mondriaan en Picasso naar tijdgenoten van ons: Constant, Westerik, Bacon, Kitaj. Ook het gebouw, vanarchi- tect Berlage, is een stukje mo derne kunst. Boeiend is ook om na te gaan, welke visie de opeen- volgende museumdirecteuren en hun medewerkers hadden op de kunst van hun eigen tijd; ook dat weerspiegeld zich in de samenstel- ling van zo'n collectie. De derde serie Openbaar kunst bezit in 1974 brengt ons buiten Europa: de collectie primitieve kunst van de groningse universi- teit. Datraan hoeven we niet veel woorden te bested en; de kunst van buiten europa is "in", en niemand zal zich vervelen als we daar een aantal weken achtereen mee bezig zijn. En als hij, ook over dat thema, weer tien grote kleurafbeeldingen en ruim 40 bladzijden informatie krijgt thuis- gestuurd. Het vierde en laatste thema voor 1974 staat nog niet vast, maar de- ze drie beloven al een bijzonder boeiende nieuwe jaargang Open baar kunstbezit. Zo'n 180 bladzij den dik. Veertig grote kleurenre- producties. Ver over de honderd zwartwitte afbeeldingen. Een lin- nen bewaardand. En een paspoort goed voor (gratis of met reductie) meer dan 10 musea in Nederland en Belgie. Dat alles samen voor 20 gulden. Dat kan zo goedkoop, omdat Openbaar kunstbezit geen winst hoeft te maken. Elk dubbel- tje komt bij U terug. f 20,- stor- ten op postgiro 1665, Openbaar kunstbezit, Amsterdam, voor een complete jaargang 1974 (die half januari begint). Alle inlichtingen: post bus 5555, Amsterdam. Corresp. adres Wijkver. Groenoord: Postbus 410, Schiedam, Betalingen en contributies Wijkver.: f 4.50 per kwartaal, 18.00 per jaar, t.n.v. Penningmeester Wijkvereniging Groenoord. Giro 26 75 85, Schiedam. - Telefoon 70 10 65. D'r zijn een aantal lezers die op de een of andere manier weten wie zich achter - laat ik het maar grootscheeps noemen - „pseudoniem" JAVAS verschuilt. 't Is echt niet zo dat wanneer ik op straat slenter de men- sen eikaar aanstoten en zeggen „Gut, kijk 's daar loopt Javas" en ik ga ook niet gebukt onder de overlast van een fanclub. Maar goed, zoals gezegd, zijn d'r toch een paar lieden (buiten vrouw, kinderen, zus, tante en oom) die weten dat ik mij aan liet schrijven van z.g.n. „oubollige stukjes" bezondig. En die steilen mij dan wel eens een paar vragen. De een vindt dat mijn stukjes wel wat lijken op die van ene Simon Carmiggelt, wie dat dan ook mag zijn! Wel, ik weet het niet, ik ben niet jaloers, die man mag mij best een beetje nadoen. Een ander vraagt zich af, waarom mijn verhaaltjes zich zo dikwijls in cafe's afspelen en ziet mij wellicht als notoire bezoeker van deze dorstlessende etablissementen. Ach, ik spuug nu niet bepaald in een glas en heb geen hevige afkeer van met „vakmanschap is meesterschap" gebrouwen drankjes. Toch is dat maar een van de oorzaken waardoor ik in een cafeetje verzeild raak, want waar kan je betere schrijfstof vinden dan juist daar? De mensen praten nu eenmaal wat makkelijker wanneer ze weer een wOndertje Ivan distil- leerkunst achter de al dan niet gevulde kiezen hebben. Want op de bodem van een rond glaasje ligt zo dikwijls de vierkante waarheid! Daarmee is dan tevens een andere vraag beantwoord van iemand die dacht „Waar haalt 'ie vandaan?". Natuurlijk moet je d'r op uit. Je hoort oiks wanneer je je - onderuitgezakt al olienoten kauwend - aan het staar- medium, de televisie verslingerd hebt. En omdat ik niet bang voor concurrentie ben, wil ik U best een paar tips geven. IT begint eerst met Uw oog- kleppen thuis te laten en zich door Uw huisarts de beide oren te laten uitspuiten. Dan gaat U gewapend met een stukje papier en een Hema-balpen de straat op en wat U dan niet allemaal hoort! D'r komt een man tegen St. Nicolaasfeest een banket- bakkerswdnkel binnen, ziet allemaal letters „M" en vraagt aan de verkoopster „Juffrouw, heeft U weeen?" Goed, toe- gegeven 't is een oud mopje, maar 't kan echt gebeuren. Een paar weken geleden was ik in zo'n nog heerlijk ouder- wets geurend winkeltje en een klant vroeg aan de hevig overblousende mevrouw achter de toonbank „Mevrouw, heeft U 'n borstplaat?" 't Lieve mens zei nog „Ja" ook! Kijk, beste mensen voor die dingen moet je naast de on- ontbeerlijke balpen ook oog en oor hebben. 't Zijn dood- gewone zaken, die dagelijks voorkomen en die niemand gek vindt. Want wie kijkt er nu vreemd op wanneer de conducteur in de trein aan een dame vraagt „Mevrouw, heb ik U al gehad?". Hebt U 't nog nooit meegemaakt, dat een man kletsnat binnenkomt en iemand'm vraagt „Regent liet zo?" (Alsof 'ie potdorie aangekleed onder de douche heeft gestaan). En vindt U het eigenaardig wanneer E tussen een dringende menigte op de intocht van Sinter- kiaas staat te waehten en een politieagent zegt gebiedend „Vooruit, achteruit!" Na het verklappen van enkele gelieimpjes uit de gein- keuken, weet U nu ook dat 't schrijven van verhaaltjes helemaal niet moeilijk is. 'tis alleen niet makkelijk! Kom nou, ga nou gauw weg; grappig zijn is een he61 ernstig vak. Tot volgend jaar! JAVAS. In verband met de komende feest- dagen zijn er in Schiedam dit jaar nog drie extra koopavonden. Op 19, 20 en 21 december a.s. mo- gen de winkels tot 21.30 uur ge- opend zijn. Voor een goede verantwoorde opleiding R. HAAN naar Uw rijbewijs BACHPLEIN 269 Groenoord SCHIEDAM Lest in OPELS Rijks V.A.M.O.R.- M.I. gedlplomeerd Instructeur Op zondagavond 23 december a.s. wordt in de Grote Kerk te Schie dam weer het „Kinderkerstzang" gehouden. Het comite Kinder kerstzang 1973 heeft via de scho- len hierover reeds nadere infor- maties gegeven. Alle Schiedamse kinderen (vanaf 5 jaar) zijn met hun ouders wel- kom op deze zangavond, waaraan Het Rotterdams Jongenskoor, Toonkunstkinderkoor, Jeugdkoor Happy Generation", enige koper- blazers van ,,Harpe Davids" en aan het orgel Aad v. d. Hoeven hun medewerking verlenen. Pre- sentator is Sipke van der Land. De aanvang is om 18.45 uur en de toegang is geheel gratis.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1973 | | pagina 3