ANWB Het grootste orgel staat (weer) in Rotterdam j Oj. voormeubelen CIC Oldin PARKWEG 201 SCHIEDAM Noord-Ierse kinderen in Schiedam-Noord Transeptorgel Koororgel Hoofdorgel Voor til l/w Verzekeringen Hypotheken Fin tut cieringen A. Uualewijn 25 o o eL 'De Grote Versierder' in Passage-Theater Gereed Stichting Huishoudelijke- en Gezinsvoorlichting geeft Naaicursus in Groenoord In de mist, met een vertraging van enkele uren, kwamen ze aan op Schiphol. 38 jongens en meisjes en 6 man Ierse leiding, moe en een beetje nerveus. Geen wonder, want al ben je nog zo groot, het is altijd spannend om 3 weken van huis te zijn onder onbekende mensen. Bejaardensoos .De Ark" in ^Heeft U de advertenties op de andere pagina's al gezien ^het is de moeite waard! Autorijschool GROENOORD TELEFOON 70 91 15 of 70 78 94 A1 zijn we beslist ,geen Rotterdams (wijk)blad, toch wdllen wij enige aandacht aan dit „Koninklijke Instrument" van onze buren wijden. De Grote- of St. Laurenskerk te Rotterdam bezat reeds sinds 1844 het grootste orgel van Nederland (72 stemmen), doch het bomibardement van 1 mei 1940 maakte hieraan een resoluut einde. Rotterdam werd grotendeels verwoest en ook de Laurenskerk bleef daarbij helaas niet gespaard. In 1952 werd met de herbouw van de kerk begonnen. Eerst werden het transept en koor gerestau- reerd en in gebruik genomen. Door een gift van 5 duitse steden (Hamburg, Bremen, Keulen, Dus- seldorf en Duisburg) kon in het transept een orgel worden aan- gebracht. De bekende orgelbouwers Marcus- sen Son uit Dehemarken bouw- den in een oude orgelkas, afkom- stdg uit een kerk te Sohoonhoven het fraaie „Transeptorgel". Aan de onderzijde van dit orgel zijn de wapenschilden aangebracht van de 5 duitse steden die de aanschaf en bouw van dit" instrument moge- lijk maakten. Na het gereedkomen van het koor van de kerk moest ook daar een orgel komen ter begeleiding van de koorzang. In een eveneens oude doch zeer fraaie orgelkas afkomstig uit de Oude Schuilkerk te Amsterdam bouwde Marcussen het huidige Koororgel(tje). Toen de Laurenskerk in decern ber 1968 geheel gerestaureerd en in gebruik genomen werd, ontbrak echter nog het Hoofdorgel. In februari 1972 werd dan, even eens door de firma Marcussen, op het marmeren oxaal, dat 36 ton weegt, met de bouw van het Hoofdorgel begonnen. Niet alleen het pijpwerk doch ook de kas, naar een ontwerp van de architekt J. W. C. Besemer uit Rotterdam, werden in Denemarken vervaar- digd. In gedeelten werd alles naar Rotterdam getransporfeerd en in de Laurenskerk als het ware op- gebouwd. In juni van dit jaar was dit groot- se werk, op wat schilderwerk en het aanbrengen van lof en sier- werk na, grotendeels gereed. Een belangrijk en zeer moeilijk karwei moest echter nog geschie- den n.l. het „intoneren" van het orgel. Een half jaar is de intona- teur hiermee bezig geweest, het- geen voor een zo groot instrument wel noodzakelijk is. ASSURANTIEKANTOOR Bachplein 248 - Schiedam Telafoon 70 61 58 re o o >1 Q- o 3 Op vrijdag 18 januari komt de komedie „De grote Versierder" in het Passage-Theater te Schiedam. Medespelenden als John Lanting, Joop Doderer, Maya Bouma en Tineke van Leer staan borg voor een avondje puik amusement. Kaarten verkrijgbaar aan de kassa van het theater a f 10.—; f 7.50 en f 5.00. Oudere stadgenoten (65-pl.) en houders van het Cult. Jongeren Paspoort genieten een reduktie van 50 In de eerste week van december was het gehele orgel gereed, 88.000 manuren werk lagen achter de rug d.w.z. indien 1 man dit had moeten bouwen, hij er 46 jaar over gedaan zou hebben. Op zaterdag 8 december j.l. werd onder aanwezigheid van o.a. Z.K.H. Prins Claus en vele andere genodigden het met 85 registers - 7600 pijpen (waarvan de langste 8 meter en de kleinste 13 m.m.) - een hoogte v.a. de kerkvloer bijna 24 meter, hetgeen te vergelijken is met een flatgebouw van 8 verdie- pingen, grootste orgel van ons land in gebruik genomen. (Het grootste orgel stond tot voor 8 de cember in de St. Bavokerk te Haarlem). Het is, zeker qua uiterlijk, een praohtig instrument geworden. De orgelkas in rood met bladgoud beschilderd en prachtig sierwerk is een waarlijk pronkstuk in deze praohtige kerk. Alleen de klank vonden wij tij- dens de in gebruikname, waarbij Johan Th. Lemckert, organist van de Laurenskerk, het orgel be- speelde, wat te scherp. Hoewel de klank van een orgel eigenlijk ra enkele jaren pas beoordeeld lean worden nadat de klank zich ge heel „gezet"..zal ihebben. Van maandag 10 t.m. vrijdag 14 december hebben 5 vooraanstaan- de organisten uit binnen- en bui- tenland w.o. Marie-Claire Alain uit Frankrijk, Albert de Klerk uit Haarlem en Arie Keyzer (organist van de Doelen te Rotterdam) con- certen gegeven. Van deze concer- ten zijn opnamen gemaakt en uit een keuze hiervan zal in januari een grammofoonplaat verschijnen, verkrijgbaar voor 17.50 in de Laurenskerk die dagelijks van 9.00 tot 16.00 uur geopend is. Tevens is het orgel m.i.v. maandag 14 januari om de veertien dagen te beluisteren tijdens de concer- ten die door bekende organisten zullen worden gegeven. Wij hopen, dat deze concerten de belangstelling krijgen die ze on- geitwijfeld verdienen. Door plaatsgebrek kon boven- staand artikel helaas in ons vorig nummer niet worden opgenomen. Hoewel dit nu een beetje als „mosterd na de maaltijd" komt, bevat het zoveel wetenswaardig- heden, dat wij meenden er goed aan te doen het alleszins interes- sante artikel toch nog te plaatsen. Red. Van de Stichting voor Huishoude- lijke- en Gezinsvoorlichting Schie dam ontvingen wij een dezer da gen berieht, dat er in Groenoord een naaicursus wordt gegeven. Deze vinden plaats in het „Tref- centrum" en wel op maandag- middag, dinsdagavond, woensdag- morgen en woensdagavond. De kosten van 8 lessen van 2y2 uur bedragen 32.--. Op de genoemde cursussen is plaats voor 10 dames. Op elke cursus is nog voor een beperkt aantal deelneemsters plaats. Aan- meldingen hiervoor aan vermelde Stichting, Korte Dam 5 te Schie dam, telefoon 26 47 81. Corresp. adres Wijkver. Groenoord; Postbus 410, Schiedam, Betalingen en contributies Wijkver.: 4.50 per kwartaal, f 18.00 per jaar, t.n.v. Penningmeester Wijkvereniging Groenoord. Giro 26 75 85, Schiedam. - Telefoon 70 10 65. De ontvangst in „De Ark" was groots. De Rijnmondband zorgde op uitbundige wijze voor een mu- zikaal onthaal terwijl de kinderen binnen kwamen. De zaal zat vol gastgezinnen, hun kinderen, le- den van het erekommitee, de weTkgroep en andere gei'nteres- seerden. Natuurlijk gingen de kinderen bij elkaar zitten. Zij, en de gastge zinnen vroegen zich af wie bij wie zou komen, maar het antwoord op die vraag werd nog even uit- gesteld. Dhr. P. van der Linden, van het landelijk kommitee, nam het wobrd. Hij daagde de kinderen uit zich te laten horen, wat be- antwoord werd met veel geluid en wenste iedereen hele prettige weken. Dhr. van Collenburg en van Roon sloten zich hierbij natuurlijk aan. Nu er voldoende gastgezinnen zijn, genoeg leiding en een slui- tend programma, moet het wel lukken als iedereen zich op de- zelfde manier blijft inzetten. Een van de meest belangrijke pun- ten van deze drie weken is de in- tefratie tussen protestantse en katholieke kinderen ondanks de politieke verschillen. Daarom wordt er in het program ma veel aandacht besteed aan ak- tiviteiten waarin de kinderen met elkaar kennis maken en elkaar leren kennen, zoals: sport, disco- middagen en avonden, spelletjes en doe-aktiviteiten. Daarnaast zijn ekskursies gepland naar de Botlek, Gouda, Arnhem, Zeeland, Delft, Rotterdam, Am sterdam en Scheveningen. Het programma zal elke dag even met de leiding doorgenomen wor den, zodat iedereen weet wat hem te wachten staat. Na alle welkomstwoordjes zong de groep leren een lied voor de aanwezigen - enigszins sChuchter maar het klonk goed. Daarna volgde de verdeling over de gastgezinnen. De meeste ge- zinnen wisten al wie zij in huis zouden krijgen. Enkele moesten weer wennen aan een nieuwe naam omdat men in Ierland wat gewijzigd had. 's-Avonds, de leiding ging langs alle gezinnen om eventuele vra- gen te beantwoorden, bleek dat bijna alle kinderen rustig bezig waren met spelletjes, t.v. kijken e.d. Een paar hadden het wat moeilijker, maar ervaring leert dat het ijs gauw gebroken is. Vrijdag - de eerste voile dag - stond Schiedam city op het pro gramma. Een lange klim naar het carillon, ontvangst in het stadhuis door Dhr. Drenth, 's-middags Groenoord, het Beatrixpark en de kinderboerderij. De rotjes in de stad bezorgden wel wat sdhrik, maar over het algemeen was de stemming best. De voile en mooie etalages waren iets ongekends, evenals de sfeer en het vrolijke en vrij rondlopen van winkelende Schiedammers. Het is nog te vroeg om te achter- halen hoe de kinderen het in Schiedam vinden. Alles lijkt best. Ze vragen nog niet veel in hun moeilijk ver- staanbaar iets. Antwoorden liggen op het vlak van; ja; best; geeft niet. Ze moeten nog wennen en dat kan het best door ze met rust te laten en ze niet in de watten te leggen. Wilt u nog inliehtingen hebben dan kunt u altijd terecht bij de werkgroep. Zie voor de tel. num- mers de vorige Noorder Akkoor- den, of op de centrale post: 70 31 46 (voor gastgezinnen). a.v.k. »i» Op 14 januari a.s. begint de be kende bejaardensoos weer, doch vanaf die datum in gebouw „De Ark", Zwaluwlaan (naast Apo- theek). Voor nadere bijzonderhe- den telefoon 70 95 38. (Mevr. G. v. d. Spek). Voor een goede verantwoorde opleiding R. HAAN naar Uw rijbewijs BACHPLEIN 269 Groenoord SCHIEDAM Lesf In OPELS Rijks V.A.M.O.R.- M.I. gedlplomeerd instructeur

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1974 | | pagina 3