o G.J.J. Ponje Gezondheidszorg Kethel - Groenoord cKlcine akkoordjes GELDLENINGEN z van de bestuurstafel binnen blijven, bezig blijven TELEFOON 7006 47 melk moet Maandag t/m vrijdag 8.00 - 8.30 uur v.m.: zaterdag en zondag 8.00 - 8.30 uur v.m.: Gezondheidszorg Kethel-Groenoord e Redaktie: Meeuwensingel 74, telefoon 70 28 54. la Met het versc-hijnen van dit eerste nummer van 1974 zijn we de grens 1973-1974 gepasseerd en hebben we tevens een vereni- gingsjaar afgesloten. 1973 was een druk jaar voor het bestuur, omdat vele belangrijke zaken aan de orde waren en waar- over een goed overleg nodig was. Dank zij een goed onderling sa- menspel en een goede taakver- deling konden de verenigings- zaken worden behandeld. Zonder de medewerking van medische adviseurs en de medewerksters was dat niet mogelijk geweest. Denk alstublieft niet, dat het kruiswerk onze hobby is, maar wij voelen ons als bestuur wel verantwoordelijk voor de goede gang van zaken in de gezondheids- zorg in dit stadsdeel. Wij kunnen in dit stadium geen passieve hou- ding aannemen en zullen in het komende jaar aktief onze taak moeten verrichten. Wanneer we nog even terug- blikken op het jaar 1973 dan zou ik de verschijning van een afzon- derlijke pagina in Noorder Ak- koorden als een ibelangrijk plus- punt voor onze vereniging willen zien. Gaarne wil ik op deze plaats de redactie mijn erkentelijkheid betuigen voor de goede en duide- lijke opmaak en ik mag de leden en belangstellenden opwekken eventuele readies of suggesties te willen doorgeven aan het redactie adres dat bovenaan deze pagina is vermeld. Verder ben ik bijzonder benieuwd naar het aantal nieuwe leden, dat zich de laatste weken aanmelden zal. Het nieuwe jaar 1974 is het juiste moment. Blijf niet passief aan de kant staan, maar doe ak tief mee. Een gezond en voorspoedig nieuw- jaar. Seer. Een berichtje voor de deelneem- sters aan de in oktober-november gehouden kieuterkursus. De B.B. vervolgkursus „Creatief bezig zijn met kinderen" begint niet zoals afgesproken op woens- dag 9, maar op woensdag 16 jan- uari e.k. Gebouw Kerkweg 8, aanvang 8 u. Deze kursus omvat 4 lessen, kos- ten 10.—. Er zijn nog een paar plaatsen open. Hebben andere moeders interesse, bel me even tel. 71 03 59, (tussen 8.00 en 8.30 uur). Omdat er grote belangstelling voor blijkt te zijn, starten we dinsdag 15 januari weer met een kieuter kursus. Na 7 lessen zou deze bij voldoende belangstelling weer ge- volgd kunnen worden door een B.B. kursus. Is de mededeling, dat dit reeds de derde kursus in het seizoen is, al niet een aanbeveling? Heeft U interesse of wilt U er iets over weten, bel dan even uw wijkverpleegster. Telefoonnummers vindt U elders op deze pagina. C. W. van Dalen. Na de jarenlang gebruikte slogan 'Met melk meer mans', gebruikt Ihet Nederlands Zuivelbureau - propaganda-instelling voor zuivel- produkten - nu het veel kortere: Melk Moet. Nu ook op een nieuwe affiche. De Voedingsraad, het ad- viesorgaan van de Minister van Landbouw en Visserij en tevens Zr. van Dalen telefoon 71 03 59 Zr. Gielen telefoon 70 57 74 Zr. Wagenaar-Walta telefoon 70 90 90 Zr. Smink-van Kasteel telefoon 70 53 53 Zr Kletter-v. Leeuwen telefoon 71 05 27 5/6 januari telefoon 70 57 74 12/13 januari telefoon 71 03 59 Dietiste (Op medisoh advies), in ,,De Ark", Hargplein 101, elke 2e maandag van de maand van 10.00 tot half 11 voor leden gratis, voor niet-leden 5,00. Kraamzorg, gelegenheid tot bespreken elke 3e donderdag van de maand van 2.00 tot 3.00 uur, in „De Ark", Hargplein 101, (Wit-Gele en Groene kruis). Magazijn, Kerkweg 8, openingstijden: maandagavond en vrijdagavond van 6 tot 7 uur, woensdagmiddag van 1 tot 2 uur, tel. 70 91 48. KurSUSSen (prae-natale en post-natale gymnastiek, gymnastiek voor be- jaarden, moeder- en kleuterkursussen) inlichtingen bij Mevr. M. C. van Pelt, Meeuwensingel 78, telefoon 70 38 20. Sekr.- C. Dubbeld, Kerkweg 12, tel. 70 53 78. Ledenadministratie, Th. van Deurzen, telefoon 70 94 11. van de Minister van Sociale Za ken en Volksgezondheid beveelt voor de verschillende leeftijdgroe- pen de volgende hoeveelheden melk per dag aan: baby, peuter 0,50 1 kleuter 7-13 jaar 0,50 1 schoolkind 7-13 jaar 0,65 1 jeugd 14-21 jaar 0,75 1 volwassene 0,50 - 0,75 1 moeders in verwachting en voedend 0,75 1 deeltelijk of geheel worden ver- vangen door halfvolle melk, kar- nemelk of taptemelkyoghurt. Deze melkprodukten bevatten alle hier- boven genoemde bestanddelen met uitzondering van een belangrijk deel van het melkvet en de in vet oplosbare vitamine-A en -D. In procenten dit dat melk 50% van de aan dierlijke 75% van de aan calcium 60% van de aan vitamine De dagelijkse uitgedrukt betekent kan voorzien in: dagelijkse behoefte protei'nen dagelijkse behoefte dagelijkse behoefte -B. portie melk kan ge- VOOR WITTEN, SCHILDEREN en BEHANGEN is het voordellgst en meest vertrouwde adres toch altijd Delflandseweg 250 SCHIEDAM - Tel. 70 4014 V T3 M o o V T3 o o Tarief: Ieder woord of leesteken 10 ct. Brieven onder nummer 1 gulden extra. Indien niet vooraf betaald, incassokosten 1,50. Het maximum aantal regels is bepaald op 15. Akkoordjes kunnen worden opgegeven bij Fa. J. Hipke - P. Pons - „De Favoriet" F. J. Elderhorst - Slijterij - Wijnhandel ..Ohandon". Kleine akkoordjes minimaal 1.— De Spaarbank anno 1820 Voor Uw vakantie- en zakenreizen. TE KOOP diverse kleine akkoordjes voor slechts 10 cent per woord, sukses verzekerd. U kunt ze op- geven bij: Slijterij-Wijnh. 'Chandon', Schied.weg 41c. DE Spaarbank anno 1820 bijkant. Populierenlaan 5 nu ook 's-middags geopend van 14.00 - 16.00 uur. Opgave nieuwe leden Wijkvereniging Groenoord tel. 7010 65 of Postbus 410. Kosten sltchts f 1.50 p. mnd. De Spaarbank anno 1820 Voor Uw reisverzekering en deviezen. Pedicure - Manicure Schoonheidsspecialiste Mej. M. Maliepaard, tel. 70 2410. Bachplein 444, Schiedam - Groenoord. Frisse lucht te koop. Stort een willekeurig bedrag op giro 65 67 00 t.n.v. Boom- plantaktie Schiedam-Nrd. U kunt tevens een plaats vragen en de soort boom. Help mee Schiedam-Noord leefbaar te maken door lid te worden van de Wijkv'er. Postbus 410, Schiedam. De Spaarbank anno 1820 De echte GEZINSBANK. Aardige ATTENTIE bij al le bij ons bestelde geboor- te-, verlovings-, huwe- lijks- en visitekaarten. Verkoop dagelijks van 9.00 - 21.00 uur. Drukkerij ,De MAGNEET' Rotterdamsedijk 279 - 281 Schiedam - Telef. 26 86 66 TE KOOP diverse kleine akkoordjes voor slechts 10 cent per woord, sukses verzekerd. U kunt ze op- geven bij: F. J. Elderhorst, De Spaarbank anno 1820 Voor hypotheken zonder afsluitprovisie. De Spaarbank anno 1820 Met o.m. 2 vestigingen in Schiedam-Noord. Louis Zimmermannplein hoek P. van Anrooylaan Populierenlaan 5. De Spaarbank anno 1820 Voor al Uw verzekeringen Losse centen zijn lastig en haast niets meer waard. De centenaktie heeft ze graag en weet er wel weg mee. Voor bejaarden, invaliden, allecn- staanden, zieken, enz. enz Bel. 7010 65 en ze worden even gehaald. Heeft U ideeen om de leefbaarheid in Schiedam- Noord te verbeteren. Stuur ze naar de Wijkvereniging. Postbus 410 - Schiedam. Zij worden graag voor U uitgewerkt. TE KOOP diverse kleine akkoordjes voor slechts 10 cent per woord, sukses verzekerd. U kunt ze op- geven bij: HIPKE Winkelcentr. „De Ketel". De Spaarbank anno 1820 Voor Zilvervlootsparen voor de jeugd, leeftijd tussen 15 en 21 jaar. De Spaarbank anno 1820 bijkant. Populierenlaan 5 nu ook 's-middags geopend van 14.00 - 16.00 uur. TE KOOP diverse kleine akkoordjes voor slechts 10 cent per woord, sukses verzekerd. U kunt ze op- geven bij: „De Favoriet", Winkelcentr. „De Ketel". De Spaarbank anno 1820 Voor Uw salarisrekening. Ook donderdag-avond ge opend van 18.30-20.00 uur. Voor slechts 10 cent per woord zetten wij uw ad- vertentie voor koop of ver koop en komt deze adver- tentie onder de ogen van haast 20.000 mensen. Is dat te duur? Probeer het eens, succes verzekerd. De Spaarbank anno 1820 Voor termijnrekening met TOPRENTE.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1974 | | pagina 5