ri INGEZONDEN 09 06r desbundifye scheonheidstterzorginy ANW3 Salon de M eaule Mozartlaan (2) Mozartlaan (3) Mozartlaan (4) Mozartlaan (5) Heeft U de advertenties op de andere pagina's I al gezien ^het is de moeite waard! j Wellcomst - Dienst gez. kerken in Groenoord OPROEP! Sigarenmagazijn Bot belangrijk uitgebreid Musical Mgr. Bekkersschool Jeugd - Disco Autorijschool Groenoord Loierijkantoor van Mevr. Vaz Dias weer dik in de prijzen Gevonden voorwerpen Naar aanleiding van de ingezon- den brief van Mevr. J. v. d. S. over de geplande verlenging van de Mozartlaan, wilde ik U ook mijn mening laten weten. Ook wij wo- nen op het Joh. Straussplein aan de kant van het Bachplein en ik kan U mededelerr dat ik het niet bepaald prettig zou vinden als die wag er inderdaad zou komen. Hoofdzakelijk uit angst voor de ongelukken die er kunnen gebeu- ren met de kinderen die daar moe- ten oversteken om naar school te gaan. Dus als er een mogelijkheid bestaat te voorkomen dat er inder daad een weg zou komen, zal ik (en hopenlijk velen met mij) graag mijn medewerking geven. Mevr. W. D. Zonet in Noorder Akkoorden een stukje gelezen over de aanleg van een „snelweg" tussen het Johann Straussplein en het Bachplein. Wij zijn het met de brief schrijfster Mevr. J. v. d. S. eens. Als die weg er komt, gaan onze kinderen niet veilig meer naar school en zullen er ongetwijfeld ernstige ongeluk ken gebeuren. Wij zijn tegen de geplgnde aanleg van de snelweg. C. K. Ja, ook onze mening is dat een 4-baansweg tussen het Strauss plein en het Bachplein een levens- gevaarlijke zaak wordt. Een maand of 10 geleden heb ik al voorzichtig om opheldering ge- vraagd. De voorlichtingsambte- naar van de gemeente bevestigde mijn vermoeden dat de geplande weg de enige oplossing schijnt te zijn voor de ontsluiting van Groenoord. In een brief van 22 juni 1973 zegt hij„Het zal een brede doorgaande weg worden. De uitvoering is onderdeel van het grote plan van aanleg van door gaande wegen in Groenoord, waarin opgenomen de aanleg van de westelijke rijbanen van de Churchillweg, Zwaluwlaan en Mo zartlaan. Daarna komt de defini- tieve aanleg van de Laan van Bol'Es aan de beurt. Na herbestra- ting zal de van Beinumlaan dan de functie van „doorgaande weg" verliezen". Het schijnt beslist noodzaak te zijn om iedere bebouwing van Groenoord te doorkruisen met dood en verderf zaaiende ver- keersaders. Hou Groenoord groen - pas op voor bloedspatten. Een speelweide lijkt ons ook de oplossing om de nu bestaande be- trekkelijke rust te handhaven. De geplande 4-baansweg ('n dwa- ling van verkeersplanologen) mag er dan ook beslist niet komen F. F. In antwoord op Uw oproep d.d. 13 maart het volgende: Het ver- lengen van de Mozartlaan en de ingebruikname van de v. Dalsum- laan doe,t denken aan het m.i. ver- ouderde principe, de auto tot op de parkeerplaats bij de woning over riante asfaltwegen te laten gaan. Over de Mozartlaan zal in de toe- komst slechts bestemmingsverkeer mogen gaan voor de wijken Groenoord-Noord en Woudhoek- Zuid, verkeer dat bij aohterwege blijven van deze weg toch vlot zijn bestemming zal kunnen be- •reiken. Dat Woudhoek-Zuid ont- sloten' moet worden lijdt geen twijfel, dit kan echter mmstens zo goed via het verlengde van de Churchillweg. Deze weg kan ook i.p.v. de Mozartlaan onderdeel zijn van de geplande ringweg om de oude dorpskern. Voor deze redenering pleit ook: Het kruispunt Churchillweg-Mo- zartlaan zal het verkeersaanbod rechtdoorgaand veel beter kunnen verwerken dan linksafslaand. Voor bewoners van de flats aan de Mozartlaan en van Dalsumlaan zal geen geluidshinder en andere overlast optreden van auto's die de slingerweg volgen, een punt dat in de Derde Nota voor de Ruimte- lijke Ordening aandacht krijgt. Er zijn plannen geweest om Groenoord en Holy met een metro te gaan bedienen, het trace was over de Churchillweg gedaoht. De metro zou een bocht naar het westen maken OM Woudttoek heen. De ruimte die een metro- baan vraagt (om Mijnsherenlaan- effeoten te voorkomen) kan zeker gebruikt worden om voornoemde verlenging te realiseren. Ontsluiting van Woudhoek-Zuid; Dit kan geschieden d.m.v. een weg loodrecht op de verlengde Chur chillweg, op dezelfde manier als de Vivaldilaan en de Laan van Bol'Es. Het kan niet de bedoeling van de gemeente Schiedam zijn, om Holy, dat al een aansluiting met de rijksweg via de Laan van Bol'Es heeft, nog een verbinding te geven met de rijksweg (Europa- boulevard - BrederodeWeg - Mo zartlaan). Holy-Noord zal deze mogelijkheid zeker gaan gebruiken, daardoor meer interlokaal verkeer door de wijk veroorzakend. A.P.G.M. Naschrift redaktie. Alle briefschrijvers (en schrijfsters) hartelijk dank voor Uw reaktie's. Ons commentaar en onze ideeen hierover vindt U op pag. 1 van dit blad. Vooral de Heer A. P. C. M. onze welgemeende dank voor de heldere uiteenzetting. De inhoud van Uw brief is ons uit het hart gegrepen, het is precies het doel wat wij nastreven en DE oplossing van het probleem. We schreven hierover reeds op 28 november 1973 in ons blad, terwijl wij ook nu in ons hoofdartikel daaraan aandacht wijden. Op zondagmiddag 31 maart a.s. is er een Welkomstdienst van de ge- zamenlijke kerken (Herv. en Ger.) in „De Rank". In deze dienst zal voorgaan Ds. J. Nierop. Onderwerp: „De kloppen- de Jezus". Het bekende jeugdkoor „Jong Insulinde" uit Vlaardingen verleent medewerking. Aanvang van de dienst is 5.00 uur. Vrijwilligers gevraagd die geinteresseerd zijn in het op- zetten van een jeugdinstuif tot 12 jaar in het Noorden van Schiedam-Noord, naast de bestaande jeugdinsstuif „Landvreugd". Geinteresseerden kunnen zich via een briefje aanmelden bij Mej. G. Bot (opbouw- werkster), H. Heijermansflat 36, of bij Mevr. A. van Kan, Toon Verheijstraat 55, tele- foon 70 47 62. Stichting Samenl. Opb. Schiedam-Noord. Corresp. adres Wijkver. Groenoord: Postbus 410, Schiedam. Betalingen en contributies Wijkver.: f 4.50 per kwartaal, f 18.00 per jaar, t.n.v. Penningmeester Wijkvereniging Groenoord. Giro 26 75 85, Schiedam. - Telefoon 70 10 65. Het bekende Sigarenmagazijn van de Heer J. S. Bot in Winkelcen- trum „De Ketel" heeft sinds vorige week een belangrijke uitbreiding ondergaan. Zoals wellicht bekend is moest er in deze vrij kleine winkel met de ruimte gewoekerd worden en men is er nu wonderbaarlijk in ge- slaagd een aparte boekenafdeling aan de zaak toe te voegen. Men heeft op uitgekiende wijze een grote sortering boeken aan het assortiment toegevoegd, die op overziohtelijke wijze in fraaie kas- ten een plaats hebben gevonden. Een leuke collectie 'wenskaarten' en een speciale afd. kantoorarti- kelen completeren de uitbreiding. Wij menen dat juist door het ge- mis van een goede boekenzaak in onze wijk, de Heer Bot met z'n uitbreiding bijzonder veel succes zal oogsten. J. v. S. Uit „de' Medeklinker" (schoolblad van de Mgr. Bekkersschool) van 7 maart j.l. lazen wij dat er een musical zal worden opgevoerd. Naast de gooi- en smijtafdelingen van de te houden bazar zal er op 31 maart a.s. ook een daverende musical worden gegeven. De toegangsprijs van 1.00 (voor kinderen f 0.50) kan niemand weerhouden dit evenement bij te wonen. Zondagmiddag 7 april a.s. in Boerderij „Landvreugd" voor een ieder toegankelijk mits niet jonger dan 12 en niet ouder dan 15 jaar. Jeugd-disco van 2 tot 5 uur. Kosten 1.50 per persoon. Rijks V.A.M.O.R.-M.I. gediplomeerd instructeur R. HAAN BACHPLEIN 269 Groenoord - Schiedam TELEFOON 70 91 15 of 70 78 94. Een gezegde, dat algemeen 'bekend is luidt ,,'het geluk is niet te koop". Dat mag over het algemeen wel waar zijn, toch gaan we er' ernstig aan twijfelen. Want het schijnt dat Vrouwe Fortuna de collectrice van de Ned. Staatsloterij, Mevr. W. Vaz Dias-Noach wel gunstig gezinc\ moet zijn. Zij kon n.m. haar klanten na de laatste trekking, vorige week een behoorlijk aantal prijzen uitkeren. Wanneer we de „kleintjes" even opzij schuiven, mogen we een prijs van 5000,- en 25.000,- wel even noemen. Bovendien viel daar ook nog de 100.000 Mevr. Vaz Dias ging vorige week donderdag met de gelu'kkige winnaar(s) naar Den Haag om het niet geringe bedrag te incasseren. (Dergelijke bedra- gen worden natuurlijk nooit via het loterij-kantoor uitgekeerd, zo- veel geld is er niet in huis!). Het is niet de eerste keer, dat daar de „goede" loten verkocht zijn, want via haar verkoop viel daar reeds 2 x f 50.000 en 4 x 100.000,- We weten niet hoe het U vergaat, maar de Henri Polakstraat 120 schijnt ons een goed adres te zijn. J. v. S. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politic te Schiedam, dagelijks van 9.00 uur tot 17.00 uur, behalve zaterdag en zondag: kinderhandschoen (wol) groen; ring met 4 sleutels; bruin etui met inhoud. Te bevragen bij de vinders: 1 bos sleutels, P. de Ruiter, Las- seurpad 55, tel. 70 80 88; 1 heren- bril, bruin montuur, Rob de Groot, Willem Pijperstr. 48, tel. 70 94 51; 1 zwarte voetbalschoen, maat 7y2, v.d. Windt, Oldenbarneveltstr. 157 tel. 70 40 01; ceintuur, bruin met goud kleur, Haasteren, Bachpl. 572 tel. 70 00 70; groene handschoen, wol/suede, Swiderski, Van Raalte- plein 93, tel. 70 75 63; ceintuur (bruin), Regourd, Vlaardingerdijk 378; boodschappentas met inhoud, Hap. Kooij, Valeriusstr. 34; bruine portefeuille met inh., Fotohandel, Tuinlaan 98; dameshorloge, J. v.d. Zanden, Boerhaaveplein 9a, ('s- aonds); 2 bankbiljetten, Jeannette Moor, Burg. Knappertlaan 154; herenring met zwarte steen, In 't Veld, Schaperlaan 82; kettinkje met kruisje, Collignon, Westfran- kelandsestraat 134; soort pO'edel wit gekruld, Seveling, van Hogen- dorpstraat 5. Laura Lagendijk GEDIPLOMEERD SCHOONHEIDSSPECIALISTE Behandeling vol gens afspraak, ook 's-avonds Sibeliusplein 236 Telefoon 70 57 62 Groenoord

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1974 | | pagina 3