ii Sporthuis Kitrnun Ingezonden GROENOORD JAGTMAN" CO-OP Supermarkt HEROPEND Autodagfocht 27 mei VAKANTIEWEEK 31 augustus t.m. 7 September Familieberichf Voorlichfingsavond over Groente en Fruit werd een daverend succes Dienstencentrum »Woudhoek« geopend Kleding inzameling zaferdag 20 april tussen 10.00 en 13.00 u. Schaak- vereniging Mozartlaan (6) Na een slutting van meer dan een week, heropende de Co-op Super markt aan de Laan van Bol'Es op 4 april j.l. haar poorten. Na een volledige verbouwing on- der leiding van de Hr. S, K. Bra- venboer is de winkel totaal van aanzicht veranderd. Het assorti- rnent groente, vleeswaren en z-ui- vel werd door de aanschaf van nieuwe, praotische koelmeubelen belangrijk uitgebreid, terwijl door een andere opstelling van de gon dola's bredere looppaden zijn ont- staan, waardoor het voor de klan- ten prettiger winkelen is ge- worden. De afd. Vleeswaren kreeg er een aparte bedieningsafd. bij en naar onze mening is de verbouwing bij- zonder goed geslaagd en zullen de vaste klanten in de 300 m2 ver- koopruimte met genoegen hun boodschappen doen. J. v. S. Voor deze dagtocht hebben velen zich reeds opgegeven (en ook de kosten betaald) maar de mogelijk- heid bestaat dat zij die nog gaarne meewillen zich alsnog kunnen op- geven. Wanneer U zich nog met hebt opgegeven en nog geen for- mulier hebt ingevuld wend U zich dan direkt tot: Dhr, G. de Jager, H. Bosmanspl. 125, tel. 70 10 65; Mevr, G. v. d. Spek, Bouwmeesterweg 40, tel. 709538. De deelnamekosten zijn voor leden f 25.- per persoon en voor niet-leden f 31.- per persoon. De datum voor inschrijving is uiter lijk 16 april. Mocht U zich wel hebben opge geven, doch nog geen formulier ingevuld en ook nog niet in de kosten hebben bijgedragen moet U zich alsnog uiterlijk 16 april melden bij bovenstaande adressen. Kan ook telefonisch Ook voor de vakantieweek bestaat alsnog de mogelijkheid zich op te geven en daar door de Wijkvereni- ging ben groot deel van de kosten dezer dagen moet word en betaald w.illen wij de gelegenheid tot het opgeven openlaten tot eveneens 16 april. Degenen die zich wel hebben opgegeven doch nog niet de kosten geheel of gedeeltelijk hebben betaald moeten wel erop letten dat ook uiterlijk 16 april minstens een gedeelte moet zijn betaald. Het eventuele restant van de kosten moet uiterlijk 31 mei zijn voldaan. Zoals U weet zijn de kosten voor leden 150.- per persoon en voor niet-leden f 162.- per persoon. In dit bedrag is begrepen de tocht per autobus naar en van Nunspeet, oonsumpties onderweg naar en van het vakantieadres, plus volledige verzorging gedurende de week. Extra ritten tijdens de vakantie zijn hierin niet begrepen. De deelnameformulieren, waarop de benodigde gegevens staan ver- meld worden ingevuld nadat U zich als deelnemer hebt gemeld. Nogmaals: wanneer U mee wilt geeft U zich dan zo spoedig mo- gelijk op Ons bereikte het bericht dat Mevr. Snep-Roelfsema, lid van de Wijk- vereniging op zaterdag 30 maart in het Ziekenhuis is overleden. Zij, die vorig jaar op vakantie in Nunspeet zijn meegeweest zullen zich haar stellig herinneren. Ook dit jaar had ze weer mee gewild. Haar man en kinderen wensen wij veel sterkte toe in dit voor hen zo zwaar verlies. Wie tegen achten de zaal binnen kwam in de hoop een goede plaats (vooraan) te vinden is bedrogen uitgekomen. De zaal van 'De Rank' was bijna geheel gevuld met be- langstellenden. Tussen de 150 en 175 bezoekers (vooral bezoeksters) waren Rankwaarts getogen ten- einde deze avond bij te wonen. En het moet werden gezegd, zij heb ben er geen spijt van gehad. Het heeft ons aangenaam verrast dat men in zo grote getale naar dit festijn is komen kijken en luiste- ren. Er was een gezellige sfeer en het Produktschap voor Groente en Fruii heeft niets nagelaten het de bezoeksters naar de zin te maken. Een gezellige uitstalling van alle mogelijke groenten en allerhande soorten fruit. Een lust voor het oog. Het ontvan- gen informatie-materiaal was van goede informatieve betekenis. Tevens waren er nogal wat geluk- kigen die het gratis-ontvangen lot konden inruilen voor een grotere of kleinere verzameling fruit. Een representatrice van het Pro duktschap gaf op aangename en duidelijke wijze vele waardevolle inlichtingen, met betrekking tot de voedingsleer speciaal in verband met het consumeren van groenten en fruit. Er werd gesproken over vitami- nen, bouwstoffen, brandstoffen en beschermende stoffen welke min of meer verdeeld zijn in de diverse groenten en in het fruit. De dames zullen genoten hebben van de vertoonde dia's welke een fleurig beeld gaven van de veel- vuldige schakeringen van het groenten-menu. Ook de reeepten werden zeer gewaardeerd. Na een gezellige pauze volgden nog een tweetal films welke even eens nuttige en aangename voor- lichting gaven. Van de verkoop van goede boekjes met tal van goede informaties werd een druk gebruik gemaakt. A1 met al mogen de organisatoren op een zeer geslaagde avond terug zien. Gezond-eten is op het ogen- blik als slogan zeer in de mode, en terecht. Daarom ook is het goed dat deze avond werd belegd. Dankbaar was men voor het ge- bodene en het Productschap en de organiserende handelaar zullen te- vreden zijn met het behaalde suc ces. Dat onze verkopers van groen ten en fruit er wel bij zullen varen is onze hoop na deze boven verwachting geslaagde avond. capk. Op 5 april werd het Dienstencen trum in de Heyermansflat officieel door wethouder B. Colle geopend. In ons volgend nummer zal onze medewerker C. A. P. Kortrijk hierover meer vertellen. Voetbal Zaalsporten voor al uw sportartikelen Oranjestraat 15 Schiedam Telefoon 26 7513 Grote sortering badgoed en vrije tijds kleding. Badminton Hockey Voorjaarstijd, schoonmaaktijd. Tijd ook om op te ruimen. Wat te doen met dat goede pak, wat pa nooit meer aan heeft? En de schoenen van Monique, die haar te klein zijn en maar in de kast staan? Bent u die doos met speelgoed van de kinderen nu weer met het schoon maken tegen gekomen? Al deze dingen die bij u in de weg liggen, die u niet meer gebruikt en die toch te goed zijn om zo maar weg te gooien zijn welkom bij de Stichting 'Mensen in Nood'. In het afgelopen jaar heeft men Oegandeese vluchtelingen in Eu- ropa aan kleding kunnen helpen, er is kleding gestuurd naar wees- huizen in Vietnam, er zijn dekens gegaan naar de bevrijde gebieden in Angola, men heeft in Nederland de kinderbescherming kunnen hel pen en nog veel meer. Kleding, schoeisel, dekens, speel goed wat in nog bruikbare staat is vindt via de Stichting 'Mensen in Nood' een goede bestemming. Kijkt u eens wat voor u zijn nut gehad heeft, wat u niet meer ge bruikt, wat bij u eigenlijk in de weg ligt en steun er de kleding- actie mee. Door uw medewerking hier aan te geven helpt u" mensen die in een nood situatie gekomen zijn lefter- lijk uit de kou! U kunt uw goederen op zaterdag 20 april inleveren in wijkgebouw „De Rank" of in de St. Martinus- kerk, tussen 10.00 en 13.00 uur. Mocht u beslist niet in staat zijn het daar zelf heen te brengen dan is een telefoontje naar Martin Poot 70 27 50, voldoende en de goederen worden bij u thuis opgehaald. Ruimt u eens op, u schept er ruimte mee! Ruimte bij u zelf thuis, maar bovenal geeft u ande- ren wat meer 'ruimte' om te be- staan, om menswaardig te" leven. 20 april KLEDING INZAMELING pp Zowel het eerste als het tweede team van Groenoord is een stap dichter bij het kampioenschap ge komen. Dat gebeurde voor Groen oord 2 op een bijzondere wijze. Tegenstander Spijkenisse 4 had zich kennelijk in de datum vergist zodat de plaatsen tegenover de Groenoordspelers onbezet bleven. Vroeger betekende dat een maxi- male zege voor de tegenpartij. 5J AUTORIJSCHOOL in het bezit van vakdiploma's VAMOR en METH. RIJ-INSTRUCTIE. De rijopleiding wordt o.a. verzorgd met Opel Kadett Auto- maat; autorijden zonder scliakelen. Tevens Opel Kadett Special. DIRK SCHaFERPLEIN 42 - TEL. 70 56 45 - SCHIEDAM De huidige regeling schrijft echter voor dat de wedstrijd op een later tijdstip zal worden gespeeld. Evenwel toch vreugde voor het tweede daar hetzelfde Spijkenisse 4 in de 5e ronde de nog enig over- gebleven concurrent het Zwarte Paard een punt afsnoepte. Groen oord 2 staat nu 3 matchpunten en 9 bordpunten voor op zijn naakte belager, een voorsprong die met nog twee ronden voor de boeg riant genoemd mag worden. Groenoord 1 zegevierde in de 6e ronde met 6y2-3y2 over NRSG-W. Steinitz 3. Na de zware wedstrij- den uit de vorige ronden, kon het eerste nu op halve kracht de buit royaal binnenhalen. Op 23 april zal Groenoord 1 de laatste wed strijd spelen tegen Dordrecht 3 dat zoals onderstaande stand aan- geeft reeds gedegradeerd is. Het devies zal zijn winnen en niet ondersehatten. Stand in klasse la; 1 Groenoord l 2 De Zwarte Pion 1 3 RSR Ivoren Toren 1 4 Spangen 2 5 Eeuwig Schaak 1 6 Capelle 1 7 NRSG-W. Steinitz 3 8 Dordrecht 3 Stand in klasse 4d: 1 2 3 4 5 6 7 Groenoord 2 Het Zwarte Paard 1 HVO 3 Unilever 3 Spijkenisse 4 Houten Paard 4 Maassluis 3 8 Shah Mata 5 6-11 6-10 619 6-6 6-6 6-4 6-1 6-1 5-10 5-7 4-g 4-5 5-4 4-3 4-2 5-0 Vanwege de stijgende papierprijs acht het bestuur het raadzaam de inzameling van de oude kranten twee weken op te schorten. Dit houdt in dat op 23 april a.s. de oude kranten bij Boerderij Land- vreugd zullen worden ingenomen. Naar aanleiding van het ingezon den artikel betr. „Mozartlaan le- vensgevaarlijk" kan ik het leven- dig voorstellen, hoewel ikzelf geen kinderen heb, dat deze mevrouw zeer verontrust is over de toekom- stige aanleg van de vierbaansweg. Los van het bovenstaande zal ook een rol spelen 'de geluidshinder. (Ik schrijf dit met enige reser- vering daar ik deze weg nooit in gerepareerde staat heb meege- maakt). In bijzonder de toekom- stige route van bus 52, gezien het optrekken van deze bussen voor het afslaan op de Mozartlaan. Maar dit alles betreffende geluids hinder weegt niet Op tegen het gemak van deze buslijn. Persoonlijk vraag ik mij af of er voor het derde blok (op het Bach- plein) nog wel ruimte is voor groenvoorziening. Ik hoop dat het derde blok en natuurlijk ook voor de andere twee blokken op het Bachplein toch voldoende groen zal krijgen aan de kant van de balkons. Ook het gestelde in een van Uw vorige artikelen betr. aan- en af- voerwegen van de Mozartlaan van/naar Woudhoek en eventueel vender, hoop ik dat het met de verkeersdrukte van deze weg zal meevallen. Al met al wacht ik met spanning af wat er in de nabije toekomst met de Mozartlaan gaat gebeuren. Hoogachtend, J. v. 't H.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1974 | | pagina 11