Miljoen tulpen voor 200-jarige Amerika c^uweliez @>5cot Sporthuis Ritntan Voetbal Grote sortering badgoed en vrije tijds kleding. Badminton Hockey ┬╗Stichting voor Huishoudelijke- en Gezinsvoorlichfing Schiedam Glazenwasser gevraagd Wetenschappelijke Kring te Schiedam en Vlaardingen Voor al Uw Verzekeringen Hypotheken Finan cieringen A. Waalewijn Schooljeugd kan door maken van opstel reis van een week naar New-York verdienen EEN NIEUW HORLOGE OF EEN SIERAAD KOOPT U BIJ DE VAKMAN Gevonden voorwerpen Orgelconcerten St. Laurenskerk Schaak- vereniging GROENOORD R.S.B. competitie Op de zee en aan de wal N00RDER AKK00RDEN lees je overal. Zaalsporten voor al uw sportartikelen Oranjestraat 15 Schiedam Telefoon 26 7513 Op dinsdagavond zijn nog plaatsen vrij voor de "macrame-kursus" in 't Trefcentrum, van 7.30 - 10.00 uur. Wie belt ons even op no. 26 47 81, dinsdag t.m. vrijdag van 9.30 - 12.00 uur. Kunt u over- dag niet bellen, dan 's-avonds tus- sen 17.30 en 18.30 uur, proberen op no. 26 36 33. Laat u vlug wat van u horen De kosten zijn 18, voor 4 lessen. Verleden jaar hebt u ook gevraagd naar een kursus op handenarbeid gebied. We hebben een lerares be- reid gevonden, deze lessen te ge- ven. Er was gevraagd naar wer- ken met papier en maken van touwpoppen (vreselijk leuk en u kunt ze geweldig origineel aan- kleden De kinderen en ook vol- wassenen genieten er van), en ook het maken van maskers een pracht bezigheid, waarin al uw kreativi- teit naar voren komt. Op deze kursus kunnen ook maar 10 dames en/of heren terecht. Hij komt op maandag of dinsdag avond, ook in het Trefcentrum. U vraagt steeds naar aktiviteiten in uw eigen wijk. Wanneer ze ge- organiseerd worden, neemt u er dan ook aan deel Anders doen wij ons best; u blijft mopperen en zo komen we geen stap verder. Wanneer u kleintjes hebt is het todh enig, wanneer u er zelf eens iets voor gaat maken. En u zult zien, bent u eenmaal bezig, dan komt de kreativiteit vanzelf Horen we dus vlug wat van u Het is ook leuk voor vaders hoor Op naaien op woensdagavond kun nen nog 2 dames terecht. De maan- dagmiddag is ook nog steeds niet vol, nog niet eens begonnen zelfs. Zijn er nu werkelijk niet 20 dames in Groenoord die graag willen naaien Het spaart u ze enorm veel geld, alles wordt met de dag duurder. Bij ons betaalt u f 32,voor 8 les sen, dat hebt u er met het maken van 1 kledingstuk al uit In ieder geval: tot ziens op Korte Dam 5, van dinsdag t.m. vrijdag van 9.30 - 12.00 uur of een belletje op no. 26 47 81. Wij rekenen op u Van een Woudhoek-bewoner ont- vingen wij vorige week een tele- foontje. Hij vroeg ons of we in ons blad niet eens aandacht wilden besteden aan zijn probleem. De glazenwasser of liever het af- wezig zijn van een glazenwasser. Het lukt deze familie n.l. maar niet een glazenwasser te krijgen om de ruiten van hun flat schoon te houden. De een zegt het flat te hoog te vinden, de ander beweert dat hij niet zo'n hoge ladder heeft en de dakgoot niet geschikt is voor "hangmateriaal". Weer een andere geveltoerist vind de hoekflat te winderig. We vinden het 'n beetje vreemde zaak, d'r zijn toch glazenwassers genoeg (dachten we) en wellicht dat door middel van deze publi- katie er nog eentje komt opdraven. Het zou toch te gek zijn, dat in een tijd dat men met gemak naar de maan gaat, een vierde etage te hoog is Het ligt in de bedoeling dat ter gelegenheid van het 700-jarig be staan van Schiedam door de We tenschappelijke Kring de lezing van de heer P. Groenendaal wordt uitgegeven over Liduina, die deze op 18 maart 1974 voor onze Kring heeft gehouden. Onze Kring is bovendien doende te onderzoeken of in de Grote of Sint Janskerk een tentoonstelling kan worden georganiseerd, die be- treft de geschiedenis van dit ge- bouw en daamaast de aandacht wil vestigen op het gebouw zelf: het ontstaan, het orgel, de ramen, de preekstoel en zo meer. Het boekje over Liduina, die veel in deze kerk is geweest, zal bij gelegenheid van de opening van die tentoonstelling eventueel kun nen worden aangeboden. Het boekje zal tevens een korte beschouwing bevatten over het Weeshuis der Hervormden (de Lin- denhof) en de Uiitkijk, het Rooms Katholiek Schippersinternaat in Schiedam, dat vroeger een wees huis is geweest en in 1975 200 jaar bestaat. Nadere berichten volgen nog. ASSURANTIEKANTOOR Bachplein 248 - Schiedam Telefoon 70 61 58 Amerika gaat in 1976 op grootse wijze het 200-jarig bestaan van de Verenigde Staten vieren. Er wordt reeds geruime tijd hard gewerkt om aan dit feest gestalte te geven. Niet alleen in Amerika zelf, maar ook daarbuiten. Ook Nederland wil niet achter blijven. Daarom werd de Stichting 1.000.000 tulpen voor New-York in het leven geroepen. De be doeling is om een miljoen tulpen een bloemengroet van Nederland te laten vormennp enige van de honderden festiviteiten, die in 1976 rond het 200-jarig bestaan van Amerika in de stad New-York worden gehouden. Initiatiefnemer van dit plan is de bekende Hillegomse bloembollen- exporteur C. M. van Trigt. Het plan werd zeer goed ontvan- gen en vooral in Amerika erg op prijs gesteld. Daarom heeft Van Trigt nu een stichting gevormd, waarvan hijzelf als voorzitter op- treedt. In de komende maanden wil het stiohtingsbestuur een beroep doen het totale Nederlandse bedrijfs- leven, de Nederland-Arnerika-or- ganisaties op cultureel en zakelijk gebied, de Nederlandse sohooljeugd en de Nederlandse bevolking. De bedoeling is financiele midde- len bijeen te krijgen om deze gran- dioze bloemengroet aan de stad New-York mogelijk te maken. Van Trigt: "We zjjn eigenlijk nog niet eens officieel gestart en nu reeds hebben we vele bijvalsbe- tuigingen mogen ontvangen. Op ons rekeningnummer 67.12.61.614 bij de Nederl. Middenstandsbank N.V. in Hillegom zijn zelfs reeds behoor- lijke bedragen gestort. Door direc- ties van bedrijven en door particu- lieren, die van onze plannen ken- nis hebben genomen". Het is de bedoeling, dat deze een miljoen tulpen tegen het eind van april met een oorkonde, zullen worden overhandigd. In deze oor konde zullen dan de namen van de gevers en de bedrijven met het produkt, dat door hen wordt ge- maakt, worden vermeld. Het bestuur van de stichting heeft zich ook gericht tot de Nederlandse sohooljeugd. Dat geschiedt via de hoofden en directeuren van de scholen. Voorgesteld wordt in een extra les aandacht te besteden aan de Verenigde Staten en hun in- vloedrijke betekenis. Daarna moe- ten de leerlingen in een opstel van veertig woorden schrijven wat de V.S. voor hen betekenen. De leerlingen moeten zelf dit opstel naar de stichting (Frederdkslaan 10, Hillegom) sturen met duidelijke vermelding van naam, adres woon- plaats, leeftijd en moet voor f 1,~ (of meer) "overgefrankeerd" wor den. Per Nederlandse provincie zal uit deze korte opstellen door een notaris een scholier worden ge- kozen, die dan in het voor jaar van 1976 bij de officiele presentatie aan het New-Yorkse stadsbestuur aan- wezig zal zijn op kosten van de stichting. De naam van iedere leer- ling zal worden vermeld in de pre- sentatie-oorkonde. Dat is ook het geval met de namen van de Neder- landers, die een bijdrage storten". Het stichtingsbestuur overweegt verder om naast die leerling per provincie zoveel mogelijk andere jongeren een deel van de feestelijk- heden in New-York te laten mee- maiken. Er zal een speciale week- reds worden georganiseerd, waarbij men alles van New-York te zien krijgt en ook nog een bezoek aan Washington D.C., de hoofdstad van de U.S.A., zal worden gebracht met excursies naar de Parlementsge- bouwen, het Witte Huis en de be- graafplaats Arlington, waar presi dent Kennedy is begraven. Te bevragen by de vinders: wandelwagen-zak, Van Haagen, Prof. Kamerlingh Onneslaan 144a; valhelm, geel, Van Stegen, Vlaar- dingerdijk 231b; zilverkleurig hals- kettinkje, Putten F. Haverschmid- laan 62, tel. 266199; 2 bankbiljetten Sohel, van 's-Gravesandestr. 18, tel. 15 27 84, (na 17.00 u.); 1 (heren) trouwring, H. Koster, Th. a Kem- pisstr. 14; trouwring, (C.R. ll-5-'64) van Heuven Goedhartstraat 76, tel. 70 43 99; bruine portemonnee met inhoud, Uittenbroek, Jac. Urlus- plein 68; sweather, Van Molen, Prof. Trueblaan 32; zwart regen- jaok, Noordam, Nwe Damlaan 747; plastic tasje met bakkersbroek en jasje, Mevr. v. Loenen, Hargpl. 61. De serie orgelconcerten in de Grote of St. Laurenskerk te Rotterdam vinden plaats op: Maandag 24 februari: Tijn van Eijk, organist te Breda m.m.v. Fr. Minderaa, hobo. Maandag 10 maart: St. Derdemaeker, organist te Antwerpen. Aanvang 's-avonds 8.15 uur. Dr. Wibauiplein 15 - Telefoon 70 69 05 In de maand januari trad Groen oord 1 aehtereenvolgens tegen Rotterdam 2 en koploper Charlois 2 in het strijdperk. Om het degra- datiegevaar enigszins af te wenden moest van Rotterdam 2 worden gewonnen. Naarmate de avond vorderde leek deze opzet eohter de mist in te gaan en de balans bij het afbreken was een voorlopige 21/2-d i/2 aohtersta'nd met 4 afge- broken partijen. Grondige analyses van deze afgebroken standen de- den het getij eohter keren. Een 5-5 gelijkspel leek er toch wel in te zitten. Bij het uitspelen bleek dat Groenoord de zaken eohter nog veel beter had doorzien, want een vorsteiijke 6-4 overwinning werd het uiteindelijke resultaat. De voile punten werden gesooord door H. Keetbaas, G. Vermeul. D. van der Veen en J. van Troost. Vervolgens werd Gharlods 2 opge- zocht, bij voorbaat een kansloos karwei. Dankzij uitstekend tegen- spel van Groenoord werd "slechts" met 4-6 verloren, waarbij Groen- oords sterkste spelers H. Keeetbaas en H. Reismann beiden wonnen. De laatste 4 wedstrijden hebben nu wel aangetoond dat het eerstie zijn plaats in de promotieklasse zeker waard is. Groenoord 2 moest die strijd aan- binden met Het Westen Regina 2, met als inzet de eerste plaats in klasse 3a. Al spoedig stond Groen oord 2 op een weinig bemoedende 3-0 aohterstand door verlies op de eerste drie harden. De overigen vochten echter taai door om er nog gelijkspel uit te'halen. Helaas lukte dit niet en moest uiteindelijk genoegen worden genomen met een 3y2-4y2 nederliaag, dit ondanks overwiinningen van A. Sohilten en J. van de Dool. Groenoord 3 tenslotte heeft nog steeds aanpassingsmoeilijkheden. Werd de ontmoeting met E.B.S.V. 2 begonnen met een reglementaire 2-0 voorsprong, aan de overige borden werd, o.a. door een over- winning van A. van de Ster, maar 1% punt gesooord. Bij elkaar dus een 3y2-4y2 nederlaag. Alle reden dus om er de volgende keer nog steviger tegen aan te gaan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1975 | | pagina 11