Mozartlaan bijna gereed Rabobank voorAL BANKZAKEN Bewoners Dirk Schaferplein nief tevreden over anlwoord gemeente (lVreemde" situaties |- Carnavalsavond flBEL CANTO" r 7e jaargang no. 176 19 februari 1975 Afwachten Moet dat zo Voetganger waarheen AUTOSERVICEBEDRIJF M. POLDERMAN TOYOTA DEALER WASSTRAAT Wijkvereniging BIJDORP J zaferdag 22 lebruari in 't TREFPUNT 5 p Aanvang 20.00 uur q Nieuwe „Verkeerskaart" Rotterdam Wijkvereniging houdf Algemene Ledenvergadering Jubileumconcert \<HHil<'r\kko4)iik'R Orgaan van de Wijkvereniging Groenoord e.o,, Schiedam. Tevens mededelingenblad voor S.S.S.N, en Gezondheidszoi g Redaktie: Postbus 410 - J. van Schaverbeke, Bachpledn 189 - Telefoon 70 35 18. Medewerker; C. A, P Kortrijk, telefoon 70 41 72. Uitgave en advertentie-exploitatie; D E MAGNEET", drukkers - uitgevera Rotterd.dijk 279, S'dam, tel. 26 86 66, - Bezorgklachten tot dond, 19 uur, tel. 701956. voorheen Groenoord Akkoorden Verschijnt elke 14 dagen huis aan huia. Wie dagelijks de Mozartlaan "neemt" zal hebben bemerkt dat op bijna alle punten de verkeerslicht-installaties inmiddels zijn geplaatst. Ook de plantsoenendienst is druk bezig voorzieningen te treffen door komende groenstroken van struiken en bomen te voorzien. A1 met al gaat de Mozartlaan zo langzamerhand zijn definitieve gezicht krijgen en zal ihet niet lang meer duren of de - veel omstreden - weg zal optimaal gebruikt worden. We zullen moeten afwachten of en hoe de weg in de praktijik zal vol- doen. Onze mening over deze weg is genoegzaam bekend en wij zijn de laatsten om nutteloze oude koeien uit de sloot te halen. De weg is er nu eenmaal en we hopen er het beste van, al hebben we voorshands al enkele beden- lcingen. Met name verbazen we ons in hoge mate over de aanleg van het voet- en fietspad ter hoogte van de Borodinlaan. We gaan even voorbij aan het feit dat deze paden niet gescheiden zijn gemaakt en sleohts door middel van anders gekleurde tegels kenbaar zijn. Of vooral kinderen hier altijd op zullen letten zal in de praktijk moeten worden bewezen. We hebben het hier over het tus- sen het 2e en 3e flat van het Bachplein gemaakte gecombineerde voet-/rijwielpad, dat nogal won- derlijke kronkelingen maakt. In plaats van deze (in de toekomst zeker druk gebruikte) paden recht- standig (of bijna tegenover) de Bo rodinlaan aan te leggen, heeft men genoemde paden ca. 10 meter voor vermelde laan aangelegd. We zijn geen verkeersdeskundigen, maar juist daarom vinden wij de aanleg en de gevolgen daarvan verbazingwekkend. De wielrijders en bromfietsers dienen n.l. om de Borodinlaan te bereiken aan de overzijde over ongeveer 8 meter in tegengestelde richting - dus TEGEN het andere fietsverkeer in - te rijden. Daar het enkele weken geleden aangelegde fietspad aobteraf hier- voor te klein bleek te zijn, wist men niets anders te doen dan dit ten koste van het trottoir aan- merkelijk te verbreden. Men heeft daartoe het trottoir omgebogen, zodat het voetpad sleehts enkele centimeters van de huizen van het SCHIEDAM - GROENOORD Laan van Bol'Es 2 Telefoon IT 1 OO 4 ft voor Schiedam en omstreken Texaco zelffank benzinestation Shop mef enorme sorfering accessoires Kom zelf eens langs Bij Polderman is altijd wat gaande Joh. Straussplein loopt. Juist dit punt wordt door moeders en sohoolgaande kinderen intensief gebruikt en is dit ter plaatse wel zeer benepen geworden. De oor- spronkelijk in de groenstrook ge- plaatste meterkast staat hierdoor ook op het trottoir, hetgeen de toestand nog benauwder maakt. Nog afgezien van de belofte van de directeur van de Schiedamse Gemeentewerken dat de kleinste afstand tussen woning en weg 10 METER zou bedragen en dit nu 10 CENTIMETER blijkt te zijn, zal de o.i. vreemd aandoende aanleg de veiligheid zeker niet bevorderen. Bovendien staan nu de stopstrepen voor het uit de Borodinlaan ko mende verkeer voorbjj het in beide riohtingen te gebruiken rijwielpad, hetgeen t.z.t. voor doldrieste en gevaarlijke situaties zal zorgen. Het op een van de drukste punten gesitueerde voetpaadje vinden wij echter wel het bizarste. Wie "Schiedam op z'n smalst" wil zien, moet maar eens gaan kijken. J. v. S. (alleen voor leden) Door de verkeersdienst van de ge- meente Rotterdam is enkele dagen geleden een nieuwe kaart voor de binnenstad van Rotterdam ver- schenen. Voor wat betreft de particuliere weggebruikers en het openbaar vervoer werd de kaart verbeterd en aangepast aan de verkeerssitua- tie in eind oktober 1974. Het teken- en drukwerk heeft nogal wat tijd in beslag genomen, waardoor de "verkeerskaart" eerst enige dagen geleden kon worden afgeleverd. Op de betreffende kaart wordt aandaoht gevraagd voor het uit- gebreide voetgangersgebied en de parkeerplaatsen bij de parkeer- meters, op besloten parkeerterrei- nen en parkeergarages. De aanduiding 'parkeermeters ver- vallen' geeft aan dat de bedoelde lokaties voor auto's niet meer bereikbaar zijn. De Verkeerskaart is a 1,— ver- krijgbaar bij (afgehaald) de Ver keersdienst Rotterdam, St. Jacobs- plaats 1 te Rotterdam. De Wijkvereniging Groenoord e.o. houdt op 27 februari a.s. in Boer- derij "Landvreugd" haar jaarlijkse algemene Ledenvergadering. Met verwijzing naar de agenda, welke elders in dit blad is opge- nomen, zal §6n van de belang- rijkste punten op deze avond de verkiezing van een nieuwe voor- zitter zijn. Zoals in een van onze vorige uit- gaven reeds is vermeld, zal de voorzitter, dhr. J. B. Winkeilman ziich voor deze functie niet her- kiesbaar stellen. Inmiddels heeft zich als kandidaat-voorziitter de Heer A. van Belt gemeld. Van het bestuur zijn de volgende leden heirkierbaar: Mevr. Jongste- Quartel, de Heren A. J. Hellwig, R. de Leeuw, J. B. Winkelmam (d.w.z. niet als voorzitter), terwijl zich als nieuwe leden meldden Mevrouw Groeneweg, de Heren J. Mackay, T. Bakkers, A. van Belt en H. Kreft. Zittende leden in het hoofdbestuur zijn de Heren H. Gusman (vice- voorzitter), H. F. M. Haan (le pen- ningm.) G. de Jager (2e penningm.) en J. van Schaverbeke (seorataris). Voor het aftredende lid van de kasoommiissie, dhr. Groenendaal zal op genoemde avond een nieuw commissielid gekozen worden. 09 bank voor iedereen Schiedam Ketnel Zwaluwlaan 111 - Telef. 70 51 55 Nieuwlandpleln 56 - Tel. 70 81 83 Groenelaan 52 - Telef. 26 21 60 Franselaan 292 - Telei. 15 6911 uw Ter gelegenheid van haar zdlvreren jubileum geeft het gemengd koor "Bel Canto" op 21 februari a.s. een concert in de Martinuskerk om 20.00 uur. SoListen zijn Patr. Madden, Mar- tine Kox, Hein Meens en Lodewijk Meeuwsen. Dirigent Joop Hogervorst. Met verwijzing naar onze publikatie's over de door de gemeente af- gesloten uitrit van het Jac. Urlusplein en het aburde idee om later toch weer een "verbindingspad" via het Dirk Schaferplein aan te leggen, wijzen wij onze lezers op ons artikel hierover in ons nummer van 22januari j.l. We deelden U mede dat de gemeente telefonisoh mede- deling had gedaan, de zaak voorlopig in de ijskast te stoppen. Inmiddels ontving de werkgroep Dirk Schaferplein eind januari het volgende gemeentelijke schrijven: Naar aanleiding van uw brief van 13 januari j.l. delen wij u mede, dat het verbindingspad, geprojec- teerd tussen het Jacques Urlusplein en het Dirk Schaferplein, voorals- nog niet zal worden aangelegd. Uw bezwaren ten aanzien van deze voorziening zullen in het kader van de plannen tot herprofilering van de Eduard van Beinumlaan en omgeving en de daarmede verband houdende wijziging van de ver- keerscirculatie in de woonwijk Groenoord nader worden onder- zocht, een en ander in overleg met de wijkvereniging Groenoord e.o., de stichting samenlevingsopbouw Schiedam-Noord en eventueel an dere instanties uit de wijk. Wij zullen voorzover nodig te zijner tijd op uw brief terugkomen, nadat het overleg over bovenbe- doelde plannen zal zijn afgerond. Wij verzoeken u de andere adres- santen van het bovenstaande in kennis te stellen. Wij vertrouwen, dat wij u hier- mede tot tevredenheid hebben in- gelicht. Vorige week woensdag ontving de redaktie van dit blad van boven- genoemde werkgroep de volgende brief; Naar aanleiding, van bijgeveegd schrijven, van Burgemeester en Wetheuders van Schiedam, als ant- woord op ons schrijven d.d. 13-1-75 aan B en W, willen wij gaarne enkele kanttekeningen plaatsen. In de eerste alinea wordt wederom gesproken over hiet verbindingspad hetwelk vooralsnog niet zal wor den aangelegd. Opmerking onzerzijds: Na infor- matie bij de politie afd. Verkeers dienst deelde men ons mede dat nooh in het wagenverkeersregle- ment, nooh in de politie-verorde- ningen het woord pad voorkomt, want overal waar openbaar ver keer passeert bevindt zich een weg. Het woord pad gebruiken, betekent dus een verkeerde voorstelling van zaken geven. In de tweede alinea schrijft men o.a. Uw bezwaren ten aanzien van deze voorziening zullen in het kader van de plannen tot herpro filering van de Ed. van Beinumlaan en wijziging van de verkeerscircu- latie in de woonwijk Groenoord nader worden onderzocht in over- leg met de wijkvereniging en evt. andere instanties uit de wijk. (vervolg pagina 3)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1975 | | pagina 1