Uen Uw kinderen Instuif-Programma ANWB 11AL A A Bewoners Dirk Schaferplein nief tevreden 22 februari: Touwbewerken, raffia 1 maart: Knutselen 8 maart: FILM Entree 0,50 Aanvang 10.00 uur v.m. Einde 12.00 uur. Wij maken ouders er op attent, dat de kinderen vrij zijn om voor 12 uur te vertrekken. Maakt U dus duidelijke afspraken betreff. de tijd met Uw kinderen. Opnieuw Tuberova-onderzoek in Schiedam .N3A083ISH3CINO. ia jusq ft N3QHOOSMV H3QHOON Autorijschool Groenoord (vervolg van pagina 1) Opmerking onzerzijds: Onze werk- groep heeft in het sohrijven aan B. en W. met alleen bezwaren aan- getekend tegen de verbindingsweg. dock 06k tegen de slutting van de Willem Andniessenlaan en drin- gend om heropening gevraagd, doch hiierover wordt totaal niet gerept. Van de belanghehbenden, in de 2 flats aan de Mozartlaan, in totaal 84 gezinnen, hebben er 73 getekend voor heropening, waren er 10 niet thuds en 1 tagen. Op het Dirk Schaferplein wonen in de 3 flats in totaal 112 gezinnen, waarvan er 110 getekend hebben en 2 niet thuis. Niet betrokken in de handtekeniin- genaktie is het Jac. Urlusplain met 75 geziinnen, welke ook zeker voor- standers zullen zijn van heropening van de W. A. laan. In de derde alinea sohrijft men: Wij zullen voorzover nodig, te zijner tijd op Uw sohrijven terug- komen, nadat bet overleg zail zijn afgerond. Opmerking onzerzijds: Kan men niet voordat de plannen zijn afge rond, van herprofilering van Bei- nurnlaan en wijziging van de ver- keersoirculatie, inliiohtingen ver- strekken, opdat de bewoners van Groenoord, viia de wijkvereniging en/of werkgroepen etc., tijdiig hier- over hun mening ten beste kunnen geven. In de laatste alinea zegt men: "Wij vertrouwen, dat wij U hiermede tot tevredenheid hebben ingelicht". Onze opmerking: Gezien onze voorgaande opmerkingen hebben wij geen behoefte bier nader op in te gaan. Werkgroep D. Schaferplein. Om een en ander niet uit zijn ver- band te halen, meenden wij er goed aan te doen de brief in zijn geheel af te drukken. Commentaar hebben we op dit schrijven geenszins, de dnhoud is overduidelijk en zeker ter zake doende. Wederom zal in Schiedam het pe- riodieke rontgenonderzoek door de Stichting Tuberova worden gehou- den. Het begint met de bewoners van de wijk Nieuwland en om geving, waarbij op maandag 10 fe bruari j.l. in een zaaltje van het Dienstencentrum "De 4 Molens" aan de Nieuwe Damlaan 766 de eerste rontgenfoto's van de borst- organen zijn gemaakt. Het vorige Tuberova-onderzoek had ongeveer twee jaar geleden plaats en daarbij is in de praktijk het nut en de noodzaak van een regelmatige controle wel gebleken. Werd indertijd dit onderzoek in- gesteld voor het opsporen van lijders aan tuberculose, thans wordt daarnaast ook bijzondere aandaoht besteed aan andere ziek- ten van de borstorganen, zoals longkanker e.d. Gezien de resul- taten van vorige onderzoeken mag aan een dergelijk onderzoek een preventieve waarde worden toege- kend, omdat bij het in een vroeg stadium ontdekken van afwijkin- gen, de kans op genezing groter is. Tuberova blijft de technische ont- wikkelingen op de voet volgen. Had Schiedam bij het vorige on derzoek de primeur van het in gebrui'k nemen van een nieuwe rontgen-uitrusting, thans brengt Tuberova een nieuwe camera in de strijd, die voor het eerst in Schie dam zal worden gebruikt. Alle Schiedamse inwoners van 30 jaar en ouder (dat zijn ongeveer 43.000 personen) zullen met mede- werking van de afd. Burgerzaken een persoonlijke oproep ontvangen, waarop vermeld staat wanneer en waar men voor het onderzoek ver- waoht wordt. De ervaring leert dat 75% het grote nut inaiet en ook komt. Is het beslist onmogelijk om op de aangegeven tijd te komen, dan kan men zich op een ander tijdstip melden, foinnen de ope- ningstijden die op de oproepkaart vermeld staan. Wanneer men niet aan het onderzoek wil deelnemen, dan wordt men verzocht de op roepkaart aan Tuberova terug te zenden, met vermelding van de reden. Van het publiek wordt voor het onderzoek een vrijwillige bijdrage in de kosten van 2,50 gevraagd, te voldoen bij het onderzoek. Maar let wel, de bijdrage is vrijwillig en de kosten mogen nooit een belem- mering zijn om aan het onderzoek deel te nemen, daarvoor ie't te be- langrijk voor de volksgezondheid. Het Tuberova-onderzoek begint in Nieuwland, daarna ikomen de an dere stadsdelen aan de beurt. Voor Kethel/Groenoord heeft het onder zoek plaats in een zaal van de St. Martinuskerk aan de Willem An- driessenlaan. Corresp. adres Wijkver. Groenoord: Postbus 410, Schiedam. Betalingen en contributies Wijkver.: 4.50 per kwartaal, 18.00 per jaar, t.n.v. Penningmeester Wijkvereniging Groenoord. Giro 26 75 85, Schiedam. - Telefoon 70 10 65. Rijks V.A.M.O.R.-M.I. gediplomeerd instructeur R. HAAN BACHPLEIN 269 Groenoord - Schiedam TELEFOON 70 91 15 of 70 78 94. Een van de vijanden van de mens is vereenzaming. Vereenzaming in die zin dat hij vervreemdt van zichzelf en zijn natuurlijke omgeving. De fnuikende invloed van wooncentra, welk menig landschap verstoort door hun kille betonstructuur, de televisie en de steeds verdergaande mechanisatie, zijn hier debet aan. Dat zul'ks ook zijn weerklank vindt in onze kinderen is begrijpelijk. De wijkvereniging wil trachten met Uw medewerking en dat van Uw kinderen iets aan deze situatie te veranderen. Zij wil dit op verschillende manieren verwezenlijken. Periodiek terugkerende kampeervakanties voor de jeugd van 5-15 jaar, Kampeertrektochten voor de jeugd van 15 tot en met 18 jaar, weekendkampen, natuurstudie in onze omgeving, culturele avonden, gespreksgroepen voor ouderen en jongeren, lichamelijke opvoeding en training, voorlictotingsavonden etc. Vele oudere lezers zullen over kwaliteiten besohikken, welke noodzakelijk zijn om een dergelijk plan te realiseren en bereid zijn daadweiikelijk hun medewerking te verlenen; zij kunnen contact opnemen via onder- staand postbusnummer. S.v.p. vermelden waar Uw belangstelling naar uitgaat. Veel belangrijker is echter hoe onze jeugd reageert op dit plan. Daarom vindt U onderstaand een strookje met het verzoek dit zo spoedig mogelijk in te vullen en te retourneren aan Postbus 410 te Schiedam. En ouders, leraren, ambac'htslieden, pedagogen etc. praat er eens in Uw omgeving over en met Uw kinderen. En het strookje Of laat U ons in de kou staan De morgenpost, die in verbaml met de verhoogde PTT-servlce bij ons pas 's-middags binnenploft, verborg een verrassing. Want tussen de gebruikelyke, nooit Welkome, rekeningen en een verlate giroafschrijving zat een hevig geklenrde enveloppe. Ik keek met opgetrokken wenkbrauwen naar de kartonachtige kaart die er uitkwam en liet bleek afkoinstig te zijn van een bjjna vergeten Com en Tante uit Zoutebrug. Met overdadig krullige letters, die het lezen haast onmogelijk maakten, deed het de familieieden kond dat Lou Loenen en Anneke Dote 25 jaar ge- trouwd waren. We werden, nog steeds kruilerig, maar zeer vrindelyk uitgenodigd de feestelijke viering hiervan in de zaal van Cafe 't Zwaantje bij te wonen. Hoewel in deze voor mij soms niet te vatten tijd, een 25-jarig huweiyksfeest langzamerhand een byna uniek jubileum dreigt te worden, voelde ik er weinig voor aan de invitatie gevolg te geven. Ik houd nu eenmaal niet van carnavaleske polonaise's tussen de al dan niet van een prinsheerlpke zit voorziene klapstoeltjes. En nog minder van gedwongen hup-sa-kee-dansjes met onbekende, hevig zwetende feestnummers. Kinderachtig Misschien, maar zo ben ik nu eenmaal gebakken. M'n vrouw wilde er wel naar toe en m'n argument dat "we die mensen in 20 jaar al niet hadden gezien", weerlegde ze met vrouwelijke logica; "daarom juist". Ook deze ronde (zoals al zo vele daarvoor) verloor ik weer op punten. "Goed j(j je zin, 'tis het jaar van de vrouw" zei ik met een venijnig ondertoontje alsof ik 't met dierendag vergeleek. En zo maakten we dan vorige week zaterdag de verre reis naar Zoutebrug. U zult misschien niet eens weten waar dat ligt, ik ook niet. Daardoor kwam het ook dat we veel te laat bjj Cafe 't Zwaantje arriveerden. We wrongen ons door het feestgewoel waarbij het boeket (wat moesten we anders geven?) dat we het gelukkige paar overhan- digden een wat geknakte indruk maakte. Ome Lou en Tante An bleken bijzonder aardige mensen te zyn. Ze verwelkomden ons niet alleen hartelijk, maar boden ons ook een slaapplaats aan om een late en donkere terugtocht te vermyden. "Dan kan je tenminste nog een borreltje meedrinken ook" zei Oom goedig knipogend. En dat heb ik dan gedaan ook, eerst uit ballorigheid, teen omdat het lekker was en later omdat ik 't gezellig vond. Ik liet me dan ook na een tijdje door een potige boerin geest- driftig over de dansvloer sleuren. Ik zat net amechtig uit te hijgen, toen - 't heette geloof ik een "contrafox" - een juffrouw van nog aanminnige leeftyd mp op de schouders tikte. Hoewel ze het beslist niet was, dacht ik even aan een juf van zeer gewichtsloze zeden. Die eerste indruk kreeg ik door haar zwaar gedecolleteerde jurk. Wel weer niet zo diep, dat ze in haar blote voeten liep, maar het gaf je toch ontegenzeggelijk berg-en-dal-visioenen. Om haar hals droeg ze een kettinkje waaraan een gouden vlieg- tuigje bungelde en geheel onwillekeurig bleef ik onder het dansen zwijmelig naar beneden staren. Ze had het gemerkt, want na afloop van de foxtrot (of wat het dan ook geweest moge zijn) zei ze liefjes: "Vindt U dat vlieg- tuigje zo mooi Tot mpn eigen verbazing hoorde ik me zeggen: "Nee, ik bewonder meer het vliegveld". Achteraf gezien vond ik het eigenlijk best een leuk feestje. JAVAS. Opsturen naar "Wijkvereniging Groenoord", Postbus 410 te Schiedam. Naam: Adres: aantal kinderen: Onze belangstelling gaat uit naar: leeftijd: M/V.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1975 | | pagina 3